Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Нестеров Віталій Володимирович. Асиметричне відновлення кетофосфонатів : Дис... канд. наук: 02.00.10 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Нестеров В.В. Асиметричне відновлення кетофосфонатів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії Наук України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена розробці нових методів асиметричного відновлення кетофосфонатів та синтезу енантіомерно чистих гідроксифосфонових кислот.

Запропоновані ефективні методи асиметричного відновлення - і -кетофосфонатів доступними хіральними реагентами на основі боргідриду натрію і L-(+)- або D-(–)-винної кислоти та боргідриду натрію і L-Pro. Відновлення кетофосфонатів цими реагентами приводить до утворення гідроксифосфонатів з високими хімічними (> 90%) і стереохімічними (до 96% de) виходами. Розроблений підхід дозволяє отримувати обидва оптичні антиподи стереохімічно чистих гідроксифосфонатів.

Методологія була використана для асиметричного синтезу хіральних фосфорорганічних речовин, що становлять інтерес як синтетичні блоки (хірони) або біоактивні сполуки: (S)- та (R)-2-гідрокси-3-хлорпропілфосфонатів, діалкіл-(R)-2,3-епоксипропілфосфонатів, діалкіл-(S)-2,3-азиридинопропілфосфонатів та ін. На основі запропонованих хіронів синтезовані енантіомерно чисті фосфонові аналоги природних гідроксиамінокислот – фосфокарнітин і 3-аміно-2-гідроксипропілфосфонова кислота.

 1. У дисертаційній роботі наведене нове вирішення наукової задачі, що виявляється в розробці нових методів асиметричного відновлення кетофосфонатів.

 2. Запропоновані хіральні реагенти на основі боргідриду натрію і винної кислоти або L-проліну є ефективними в реакціях асиметричного відновлення кетофосфонатів, не поступаються існуючим класичним реагентам та є значно більш доступними.

 3. Встановлено, що подвійна асиметрична індукція значно підвищує стереоселективність відновлення кетофосфонатів хірально модифікованими боргідридами.

 4. Розроблена методологія дозволяє отримувати стереохімічно чисті гідроксифосфонові кислоти в обох енантіомерних формах.

 5. Вперше синтезовані оптично чисті диментил-(S)- та (R)-2-гідрокси-3-хлорпропілфосфонати, запропоновані як доступні хіральні синтетичні блоки для препаративного синтезу похідних гідроксифосфонових та гідроксиамінофосфонових кислот.

 6. Здійснений повний синтез оптично чистих фосфонових аналогів природних гідроксиамінокислот – (R)-фосфокарнітину та (R)-3-аміно-2-гідроксипропілфосфонової кислоти, що є важливими біоактивними речовинами.

 7. Синтезовані стереохімічно чисті (R)-2,3-епоксипропілфосфонати та (S)-2,3-азиридинопропілфосфонати, перспективні хірони для отримання нових фосфорорганічних низькомолекулярних біорегуляторів.

 8. Розроблений зручний метод визначення енантіомерної чистоти спиртів, амінів та гідроксифосфонатів з використанням легкодоступного ди(1R,2S,5R)-ментилхлорфосфіту в якості дериватизуючого реагенту.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Nesterov V.V., Kolodiazhnyi O.I. Efficient method for the asymmetric reduction of - and -ketophosphonates // Tetrahedron. – 2007. – Vol. 63, № 29. – P. 6720–6731.

 2. Nesterov V.V., Kolodiazhnyi O.I. New method for asymmetric hydroboration of ketophosphonates and the synthesis of phospho-carnitine // Tetrahedron: Asymmetry. – 2006. – Vol. 17, № 7. – P. 1023–1026.

 3. Нестеров В.В., Колодяжный О.И. Асимметрический синтез фосфорного аналога природной -гидрокси--аминомасляной кислоты // Журнал общей химии – 2006. – Т. 76, № 10. – С. 1749–1750.

 4. Нестеров В.В., Колодяжный О.И. Асимметрический синтез фосфорного аналога природного L-карнитина // Журн. общ. хим. – 2006. – Т. 76, №. 9. – С. 1575–1576.

 5. Нестеров В.В., Колодяжный О.И. Энантиоселекивное восстановление кетофосфонатов аддуктами хиральных кислот и боргидрида натрия // Журн. общ. хим. – 2006. – Т. 76, № 7. – С. 1068–1077.

 6. Нестеров В.В., Колодяжный О.И. Энантиоселективный синтез -гидроксиалкилфосфонатов // Журн. общ. хим. – 2005. – Т. 75, №. 7. – С. 1225–1226.

 7. Нестеров В.В., Гришкун Е.В., Колодяжный О.И. Удобный метод определения оптической чистоты спиртов и аминов // Журн. общ. хим. – 2004. – Т. 74, № 12. – С. 2060–2061.

 8. Колодяжный О.И., Гуляйко И.В., Гришкун Е.В., Колодяжная А.О., Нестеров В.В., Качковский Г.А. Мультистереоселективность как эффективный метод повышения стереоселективности органических реакций // Тези доповідей ХХ Української конференції з органічної хімії. – Одеса. – 2004. – С. 20.

 9. Kolodiazhnyi O.I, Nesterov V.V. Enantioselective Synthesis of Hydroxyphosphonates // XIV International Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds. Abstracts. – Kazan, Russia. – 2005. – P. P99.

 1. Kolodiazhnyi O.I, Guliaiko I.V., Gryshkun E.V., Kolodiazhna A.O., Nesterov V.V., Kachkovskyi G.O. Miltiple stereoselectivity as the method for the synthesis of chiral organophosphorus compounds // XIV International Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds. Abstracts. – Kazan, Russia – 2005. – P. IL7.

 2. Колодяжный О.И., Нестеров В.В., Энантиоселективный синтез гидроксифосфонатов // Тези доповідей Української конференції “Домбровські хімічні читання 2005”. – Чернівці. – 2005. – С. 103.

 3. Колодяжный О.И., Гуляйко И.В., Гришкун Е.В., Колодяжная А.О., Нестеров В.В., Качковский Г.А. Мультистереоселективность как эффективный метод повышения стереоселективности органических реакций // Тези доповідей Української конференції “Домбровські хімічні читання 2005”. – Чернівці. – 2005. – С. 14.

 4. Kolodiazhnyi O.I, Guliaiko I.V., Gryshkun E.V., Kolodiazhna A.O., Nesterov V.V., Kachkovskyi G.O. New methods and strategies for asymmetric synthesis of organophosphorus compounds // 17th International Conference on Phosphorus Chemistry. Abstracts. – Xiamen, China. – 2007. – P.32.

 5. Kolodiazhnyi O.I, Nesterov V.V. Dimenthyl (2R)-2-hydroxy-3-chloropropylphosphonate – accessible chiron for the asymmetric synthesis of hydroxyphosphonates // 17th International Conference on Phosphorus Chemistry. Abstracts. – Xiamen, China. – 2007. – P.71.

 6. Kolodiazhnyi O.I, Nesterov V.V. New method for the asymmetric reduction of ketophosphonates // 17th International Conference on Phosphorus Chemistry. Abstracts. – Xiamen, China. – 2007. – P.89.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины