Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Грициняк Ігор Іванович. Біологічні особливості та фактори підвищення продуктивності коропів любінських внутрішньопорідних типів, їх помісей та гібридів : Дис... д-ра наук: 06.02.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Грициняк І.І. Біологічні особливості та фактори підвищення продуктивності коропів любінських внутрішньопорідних типів, їх помісей та гібридів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03. – рибництво. – Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню біологічних (генетичних, імунологічних і фізіолого-біохімічних) особливостей любінських рамчастого і лускатого коропів, їх помісей і гібридних форм та впливу деяких факторів підвищення їх продуктивності. Вперше проведено системне вивчення зв’язку між білковим поліморфізмом крові, природною резистентністю, активністю імунної і антиоксидантних систем та обміном білків і ліпідів у коропа різного генезису. Вивчено генетичну структуру любінських рамчастого і лускатого коропів, їх помісей і гібридних форм та деяких інших внутрішньопорідних типів коропа українських порід за генетико-біохімічними маркерами: показано відмінності і подібність між досліджуваними коропами. Показано алельне збагачення генотипу коропа при гібридизації. Виявлено більш високу природну резистентність та вищу активність антиоксидантних ферментів в організмі любінського лускатого коропа, ніж рамчастого і у гібридних форм коропів, ніж у чистопорідних. Встановлено зниження активності імунної системи і факторів природної резистентності у любінських рамчастого і лускатого коропів, їх помісей і гібридних форм при підвищенні щільності посадки в процесі їх вирощування в ставах.

Встановлена пряма залежність між масою тіла цьоголіток любінських рамчастого і лускатого коропів та вмістом білків і ліпідів у печінці і скелетних м’язах та ступенем використання їх в енергетичних процесах життєдіяльності в зимовий період.

Вивчено продуктивну і метаболічну дію різних сполук селену при додаванні їх до раціону коропа окремо і разом з різними сполуками йоду.

Вперше проведено комплексне вивчення генетичних, імунологічних і фізіолого-біохімічних особливостей любінських рамчастого і лускатого коропів, їх помісей і гібридних форм, впливу віку, сезону, умов вирощування та окремих факторів живлення на їх ріст, імунний і антиоксидантний статус та обмін речовин в їхньому організмі.

  1. Встановлені генетичні відмінності між внутрішньопорідними типами українських коропів різного генезису. Виявлені вірогідні різниці між частотами генотипів і алельних варіантів за локусами трансферину та естерази у досліджуваних коропів. Підвищена частота повільного алелю естерази S (0,629), а також відмінності у розподілі частот за локусом трансферину у рамчастих коропів любінського внутрішньопорідного типу свідчать про його віддаленість від коропів інших внутрішньопорідних типів.

  2. Рівень гетерозиготності і кількість алелей у досліджуваних локусах нащадків міжпорідних і міжпідвидових схрещувань любінського рамчастого коропа вищий (0,729), ніж у їх батьківських форм. При дослідженні генетичної структури коропів і їх гібридних форм найбільшою мірою характеризують їх генотип ферменти малатдегідрогеназа і 6-фосфоглюконатдегідрогеназа та білок трансферин.

  3. Кількість клітин з мікроядром в еритроцитах і лейкоцитах периферичної крові любінського лускатого коропа приблизно вдвічі менша, ніж у їх гібридів, отриманих шляхом схрещування лускатого коропа з амурським сазаном, що свідчить про дестабілізацію хромосомного апарату у нащадків при віддаленій гібридизації. Мікроядерний тест є більш надійною характеристикою дестабілізації хромосомного апарату, ніж такі традиційні цитогенетичні показники, як частка ануплоїдних або диплоїдних клітин.

  4. Нуклеотидна послідовність сателітної ядерної ДНК в геномі любінських рамчастого і лускатого коропів та їх помісей і гібридних форм характеризується високою внутрішньопорідною консервативністю. Обґрунтовано застосування повторюваних послідовностей сателітної ядерної ДНК для дослідження генотипу коропа різного походження.

  5. Різниці в активності клітинної ланки імунітету (загальної кількості Т-лімфоцитів, Т-лімфоцитів хелперів і супресорів, кількості В-лімфоцитів та їх авідності у крові), у дволіток любінського рамчастого коропа, амурського сазана та їх помісей і гібридів, відповідно з галицьким коропом і любінським рамчастим коропом невірогідні.

  6. Активність імунної системи у риб досліджуваних генотипів значною мірою залежить від щільності посадки при їх вирощуванні: кількість всіх популяцій Т-лімфоцитів у крові риб, вирощуваних за щільності посадки 3000 екз./га вірогідно нижча (Р<0,05-0,001), а кількість В-лімфоцитів – вища (Р<0,05), ніж у риб, вирощуваних за щільності посадки 1000 екз./га.

  7. Природна резистентність коропів різного генезису залежить, з одного боку, від їх генотипу, а з іншого – від щільності посадки при вирощуванні. Бактеріальна, фагоцитарна і комплементарна активність у сироватці крові помісей любінського рамчастого коропа з галицьким коропом вірогідно вища (Р<0,05-0,01), ніж у батьківських форм риб. Лізоцимна і фагоцитарна активність сироватки крові дволіток коропа всіх досліджуваних генотипів, що вирощувалися за щільності посадки 3000 екз./га, вища, ніж у дволіток риб, вирощених за щільності посадки 1000 екз./га (Р<0,05-0,001).

  1. Активність антиоксидантних ферментів у печінці дволіток любінського лускатого коропа вірогідно вища, ніж у дволіток любінського рамчастого коропа, а у помісей і гібридних форм дволіток любінських коропів обох генотипів – ніж у батьківських форм коропа (P<0,05-0,01).

  2. Різниці у загальному вмісті білків у печінці і скелетних м’язах дволіток любінських рамчастого і лускатого коропів та їх помісей і гібридних форм невірогідні. У скелетних м’язах помісних і гібридних коропів порівняно з чистопорідними коропами виявлено вірогідно менший вміст фракції, яка відповідає за електрофоретичною рухливістю в-глобулінам сироватки крові, і більший вміст фракції, яка відповідає сироватковим г-глобулінам
    (Р<0,05-0,001).

  3. Загальний вміст ліпідів у скелетних м’язах дволіток любінського лускатого коропа вірогідно більший (Р<0,05), ніж у дволіток любінського рамчастого коропа. Вміст загальних ліпідів у скелетних м’язах дволіток гібридів любінського рамчастого коропа з амурським сазаном вірогідно менший (Р<0,05), а вміст фосфоліпідів – більший (Р<0,05), ніж у їх батьківських форм. Щільність посадки при вирощуванні коропа суттєво не впливає на співвідношення окремих класів ліпідів у скелетних м’язах.

  4. Вміст ліпідів у печінці і скелетних м’язах цьоголіток любінських рамчастого і лускатого коропів, їх помісей і гібридних форм меншою мірою залежить від їх генотипу, ніж від маси тіла. Вміст ліпідів у печінці і скелетних м’язах цьоголіток масою тіла 20-25 г у середньому відповідно на 30,8 і 68,3% менший, ніж у цьоголіток масою тіла 70-80 г.

  5. Різниці у вмісті білків у печінці і скелетних м’язах цьоголіток коропа досліджуваних генотипів невірогідні. Вміст білків у печінці і скелетних м’язах гібридів досліджуваних цьоголіток масою тіла 20-25 г у середньому відповідно на 6,7 і 4,3% менший, ніж у цьоголіток масою тіла 70-80 г.

  6. Вміст ліпідів у печінці та скелетних м’язах цьоголіток любінських рамчастого і лускатого коропів, їх помісей і гібридних форм з різною масою тіла у кінці зимового періоду був менший відповідно на 9,39-13,77 і 8,0-13,8%, вміст білків – на 9,35-13,19 і 8,07-11,34%, ніж у кінці літнього періоду. Зменшення вмісту ліпідів і білків у печінці і скелетних м’язах цьоголіток досліджуваних коропів і їх гібридів протягом зимового періоду мало залежить від їх генотипу і маси тіла. Виживання за зимовий період цьоголіток досліджуваних коропів і їх гібридів масою 70-80 г було в середньому на 5,8% вищим, ніж у цьоголіток середньою масою 20-25 г. Цьоголітки масою 30-40 г характеризувалися проміжним рівнем виживання.

  7. При додаванні до раціону коропа селену в кількості 0,3 мг/кг комбікорму у вигляді селеніту натрію і селенметіоніну окремо і разом з йодом в кількості 5 мг/кг комбікорму у вигляді йодистого калію в скелетних м’язах вірогідно збільшується вміст селену і йоду, загальних ліпідів і фосфоліпідів та зменшується вміст етерифікованого холестеролу, моно- і диацилгліцеролів, знижується вміст продуктів ПОЛ і підвищується активність антиоксидантних ферментів. Маса риб, до раціону яких додавали селеніт натрію і селенметіонін окремо і разом з йодистим калієм, була відповідно на 4,9; 21,6; 40,5 і 34,5% більша, ніж у риб контрольної групи.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії

Організація селекційно-племінної роботи в рибництві // [М.В.Гринжевський, І.М. Шерман, І.І. Грициняк та ін.]. – К.: Рибка моя. – 2006. – 352 с. (окремий розділ монографії)

Грициняк І.І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. – К.: Рибка моя, 2007. – 306 с.

Фермерське рибництво / [І.І. Грициняк, М.В. Гринжевський, О.М. Третяк та ін.]. – К.: Герб, 2008. – 560 с.

Статті у наукових збірниках і журналах

Грициняк І.І. Вміст білків у скелетних м’язах цьоголіток коропа в кінці літнього і зимового періодів / І.І. Грициняк, Л.П. Головач // Науково-техн. бюл. Інституту біол. тварин і ДНДКІ вет.преп.і корм.доб. – 2006. - Вип. 7, №3-4. – С. 26-28 (участь у лабораторних дослідженнях, аналіз результатів, написання статті).

Грициняк І.І. Вміст окремих класів ліпідів у гепатопанкреасі цьоголіток коропа залежно від породи і маси тіла / І.І. Грициняк, В.В. Іваняк, В.Г. Янович // Біологія тварин. – 2006. – Т. 8, №1-2. – С. 115-118 (наукове обгрунтування, організація досліджень, узагальнення результатів).

Грициняк І.І. Вміст окремих класів ліпідів у скелетних м’язах цьоголіток коропа залежно від породи і маси тіла / І.І. Грициняк, В.В. Іваняк, В.Г. Янович // Науково-техн. бюл. Інституту біол. тварин і ДНДКІ вет.преп.і корм.доб. – 2006. - Вип.7, №1-2.– С.45-48 (наукове обґрунтування, організація досліджень, узагальнення результатів).

Забитівський Ю.М. Карбогідразна активність у кишечнику однорічок коропів різних порід / Ю.М. Забитівський, І.І. Грициняк, Я.В. Тучапський, Р.І. Пірус // Біологія тварин. – 2006. – Т. 8, №1-2. – С. 130-134 (участь у лабораторних дослідженнях, аналіз результатів, написання статті).

Грициняк І.І. Природна резистентність любінського рамчастого і лускатого коропів та їх гібридів / І.І. Грициняк, О.І. Віщур, О.В. Дерень // Біологія тварин. - 2007. – Т. 9, №1-2. – С. 110-112 (наукове обґрунтування, організація досліджень, узагальнення результатів).

Грициняк І.І. Вміст окремих класів ліпідів у печінці любінського лускатого і рамчастого коропів та їх гібридів / І.І. Грициняк, В.В. Іваняк // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. – 2007. – Вип. 8, №1-2. – С. 29-31 (наукове обґрунтування, організація досліджень, узагальнення результатів).

Грициняк І.І. Пріоритетні напрями наукового забезпечення рибного господарства України / І.І. Грициняк, О.М. Третяк // Рибогосподарська наука України. – 2007. - №1. – С. 5-20.

Олексієнко О.О. Внутрішньопорідна структура українських коропів // Рибогосподарська наука України / О.О. Олексієнко, І.І. Грициняк. – 2007. – №1. - С. 21-27 (участь у лабораторних дослідженнях, аналіз результатів, написання статті).

Цитогенетичні аномалії у дволіток коропа різного генезису / О.А. Ковальова, Н.А. Кобозєва, С.І. Тарасюк, І.І. Грициняк // Рибогосподарська наука України. – К., 2007. - №1. – С. 28-31 (участь у лабораторних дослідженнях, аналіз результатів, написання статті).

Грициняк І.І. Активність Т-системи імунітету у дволіток любінських рамчастих коропів і амурських сазанів та їх гібридних форм, вирощених за різної щільності посадки / І.І. Грициняк // Рибогосподарська наука України. – 2008. - №3. – С. 95-97.

Грициняк І.І. Використання пророщеного зерна пшениці в годівлі дволіток коропа / І.І. Грициняк // Рибогосподарська наука України. – 2008. – №1. – С. 34-41.

Грициняк І.І. Вміст продуктів перекисного окислення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів в крові дволіток любінських рамчастих коропів і амурських сазанів та їх гібридних форм / І.І. Грициняк // Аграрні вісті Білоцерківського ДАУ. – 2008. – Вип. 2-3. – С. 30-31.

Грициняк І.І. Активність Т-системи імунітету у дволіток коропа, вирощеного за різної щільності посадки / І.І. Грициняк, С.І. Віщур, В.Г. Янович // Науково-техн. бюл. Інституту біол. тварин і ДНДКІ вет.преп.і корм.доб.– 2008. – Вип. 9, №1-2. – С. 271-273 (наукове обґрунтування, організаціяі проведення досліджень, узагальнення результатів).

Грициняк І.І. Загальний вміст білків і співвідношення окремих білкових фракцій у скелетних м’язах любінського рамчастого коропа, амурського сазана і їх гібридів за різної щільності посадки при вирощуванні / І.І. Грициняк, Г.Я. Галяс // Науково-техн. бюл. Інституту біол. тварин і ДНДКІ вет.преп.і корм.доб.– 2008. – Вип. 9, №3. – С. 29-31 (наукове обґрунтування, організація і проведення досліджень, узагальнення результатів).

Грициняк І.І. Генетична структура порід і порідних груп коропів за окремими генетико-біохімічними системами / І.І. Грициняк, Т.А. Нагорнюк, С.І. Тарасюк // Рибогосподарська наука України. – 2008. – №. 1. – С. 29-33 (наукове обґрунтування, організація і проведення досліджень, узагальнення результатів).

Грициняк І.І. Ліпідний склад скелетних м’язів любінського рамчастого коропа і амурського сазана та їх гібридних форм / І.І. Грициняк, В.Г. Янович, В.В. Іваняк // Науково-техн. бюл. Інституту біол. тварин і ДНДКІ вет.преп.і корм.доб.– 2008. – Вип. 9, №3. – С. 35-37 (наукове обґрунтування, організація і проведення досліджень, узагальнення результатів).

Грициняк І.І. Вплив селену і йоду при додаванні їх до раціону коропа на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів у скелетних м’язах / І.І. Грициняк, В.Г. Янович // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. – 2008. – №90. – С.133 –137 (наукове обґрунтування, організація і проведення досліджень, узагальнення результатів).

Грициняк І.І. Вміст білків у печінці цьоголіток коропів різних порід та їх гібридів залежно від маси тіла в кінці літнього і зимового періодів / І.І. Грициняк // Наук. вісник Львівської націон. акад.вет.медицини ім. С.З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, №3(38), ч.2. – С.54-56.

Грициняк І.І. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів у крові дворічок любінських рамчастих коропів, амурських сазанів та їх гібридів / І.І. Грициняк // Аграрні вісті. – 2008. - №2-3. – С. 30-31.

Грициняк І.І. Вплив неорганічних і органічних форм селену при додаванні його до раціону коропа на вміст продуктів перекисного окислення ліпідів і антиоксидантних ферментів у скелетних м’язах / І.І. Грициняк, В.Г. Янович // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 14-16 (наукове обґрунтування, організація і проведення досліджень, узагальнення результатів).

Грициняк І.І. Природна резистентність дворічок любінських рамчастих коропів і амурських сазанів та їх гібридних форм за різної щільності посадки // Вісник Сумського Національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. – 2008. – Вип. 10 (15). – С. 60-62.

Матеріали і тези конференцій

Грициняк И.И. Дифференциация пород карпа и межвидового гибрида (карп Ч сазан) по генотипам трансферрина / И.И. Грициняк, С.И. Тарасюк, А.В. Городная, Т.А. Нагорнюк // Научное наследие Н.И. Вавилова – фундамент развития отечественного и мирового сельского хозяйства: междунар.конф., 27-28 ноября 2007 г.: материалы докладов. – М.: ФГОУ ВПО РТАУ. – МСХА им. К.А. Тимирязева. – 2007. – С. 21-22 (аналіз літературних даних, узагальнення результатів, підготовка тез доповіді).

Нагорнюк Т.А. Генетическая структура пород и гибридных групп карпа / Т.А. Нагорнюк, С.И. Тарасюк, И.И. Грициняк // Биотехнология: состояние и перспективы развития: Четвертый Московский междунар.конгресс, 12-16 марта 2007 г.: материалы докладов. – М., 2007. – С. 172 (аналіз літературних даних, підготовка тез доповіді).

Грициняк І.І. Ідентифікація різних видів риб за використання молекулярно-генетичних методів / І.І. Грициняк, С.І. Тарасюк // Проблеми розвитку морської та прісноводної аквакультури. - К., 2008. – С. 75-84 (наукове обґрунтування, організація досліджень, узагальнення результатів, підготовка тез доповіді).

Науково-технологічна документація і патенти

Патент. Україна. Спосіб підвищення ефективності використання кормів при вирощуванні риби / Ковальчук О.М., Грициняк І.І., Тучапський Я.В., Пірус Р.І., Колпаков Ю.О., Маковецька М.П. - № 6852; 2005 (дисертанту належить ідея способу).

Патент. Україна. Спосіб підвищення вмісту йоду в м’язах рослиноїдних риб / Грициняк І.І., Петрів В.Б., Пірус Р.І. - № 17615; 2006 (дисертанту належить ідея способу та проведений аналіз і обґрунтування експериментальних даних).

Патент. Україна. Спосіб мічення риб / Грициняк І.І., Гринжевський М.В., Цедик В.В. - №20503; 2007 (дисертанту належить ідея способу).

Патент. Україна. Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб / Грициняк І.І., Рівіс Й.Ф., Цап М.М., Блага О.М. - № 28798; 2007 (дисертанту належить ідея способу).

Патент. Україна. Спосіб визначення стабільності генетичного апарату у риб / Грициняк І.І., Ковальова О.А., Тарасюк С.І. - №35150; зареєстр. 10.09.2008 р. (дисертанту належить науково-технічне обґрунтування).

Патент. Україна. Спосіб стимуляції розвитку кормових гідробіонтів у вирощувальних ставах / Цьонь Н.І., Грициняк І.І., Пірус Р.І., Хижняк М.І., Кражан С.А., Тучапська Г.Я. - № 36295; 2008 (дисертанту належить ідея способу).

Патент. Україна. Спосіб удобрення вирощувальних ставів для підвищення їх рибопродуктивності / Цьонь Н.І., Грициняк І.І., Пірус Р.І., Хижняк М.І., Кражан С.А., Тучапська Г.Я. - № 36294; 2008 (дисертанту належить ідея способу).

Методичні рекомендації з раціональної годівлі місцевими традиційними і нетрадиційними кормами при вирощуванні цьоголіток та товарного коропа за дволітнього циклу промислового рибництва / Ю.О. Желтов, І.І. Грициняк, М.Г. Муквич [та ін.] - К.: Інститут рибного господарства, 2006. – 42 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины