Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Атаманенко Ірина Дмитрівна. Вода в полімерних мембранах : Дис... д-ра наук: 02.00.11 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Атаманенко І.Д. Вода в полімерних мембранах. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія. – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено розвитку нових уявлень про гідрофільність полімерних лабільних систем. Встановлено взаємозв'язок між хімічною природою мембран і міцністю зв'язку та коефіцієнтом дифузії молекул води у полімерний каркас.

Використання сучасних фізичних методів – ДСК та ЯМР дало можливість вперше отримати кількісну оцінку гідрофільності полімерних мембран. Знайдені числа гідратації.

Вперше виявлено, що селективний перенос однозарядних іонів залежить не тільки від заряду поверхні, але й від структури модифікуючого шару.

Встановлена закономірність між впливом різних факторів на стан води в мембранах та їх розділювальними характеристиками. Знайдена залежність зміни величини трансмембранного потоку від гідрофільності та стану води у полімерному каркасі мембран.

Запропоновані моделі мембран, які мають оптимальні властивості розділення у процесах знесолення й очистки води.

 1. У дисертації наведене узагальнення та розв’язання наукової проблеми – гідрофільності полімерних мембран, що розширює вчення про ліофільність колоїдних систем. Вперше дана кількісна оцінка гідрофільності лабільних полімерних систем, до яких відносяться мембрани. Визначена роль стану води у трансмембранному переносі крізь мембрани, які застосовуються в процесах знесолення та очистки води, як баромембранними, так й електромембранними методами.

 2. Встановлений взаємозв'язок між хімічною природою полімерного каркасу мембран і міцністю зв'язку молекул води з ними. На підставі отриманих дериватограм визначені температури максимальної швидкості видалення води з досліджуваних мембран, а також розраховані енергії активації дегідратації. Знайдено, що вода з поверхнею мембран і плівок з ацетату целюлози зв'язана більш слабкими зв'язками, ніж молекули води між собою. Про це свідчать температури дегідратації мембран і плівок, а також величини ефективних енергій активації дегідратації.

 3. Отримані та систематизовані дані про стан води в іонообмінних мембранах різної структури та хімічної природи. Знайдені числа гідратації іонообмінних мембран. Встановлено, що гетерогенні мембрани за рахунок міжгелевих проміжків поглинають води у 3–6 разів більше, ніж гомогенні. Вперше виявлено, що селективний перенос іонів Na+ залежить не тільки від заряду поверхні, але й від структури модифікуючого шару. Обробка мембрани МК-100 аліфатичними амінами призводить до ущільнення її порового простору, про що свідчить зменшення кількості слабкозв’язаної та структурної води у каркасі мембрани. Модифікування мембрани ароматичними амінами, які мають той самий заряд, не впливає на розміри порового простору мембрани, що не дозволяє додати мембрані селективні властивості до однозарядних іонів.

 4. Знайдена закономірність між гідрофільними і розділювальними властивостями полімерних мембран, які застосовуються в процесах знесолення води. Збільшення гідрофільності мембран, яке супроводжується ущільненням полімерного каркасу, приводить до поліпшення їх розділювальних характеристик, що вказує на більший вплив структури полімерного каркасу на розділювальні властивості мембран, ніж гідрофільності полімерного каркасу.

 5. Встановлено, що під дією католіту та аноліту у електролізерах відбувається зміна структури полімерної матриці мембрани. Радіуси пор при дії католіту або аноліту збільшуються і вода краще проникає у полімерну матрицю мембрани порівняно з їх імітатами чи дистильованою водою. Цей процес протікає тим інтенсивніше, чим менша жорсткість полімерного каркасу мембрани.

 6. Вперше встановлений взаємозв'язок між електроосмотичним переносом води та гідрофільними властивостями полімерної матриці. Максимальний електроосмотичний перенос води спостерігається для помірно гідрофільних мембран. Дана величина на порядок нижча для гідрофобних мембран. Отримані результати було використано при створенні макету установки для знезараження води, яка захищена патентом України на винахід.

 7. Встановлена залежність між структурою поверхневого шару, який може бути утворений динамічними мембранами з гідроксокомплексів, чи поліелектролітів, або за рахунок осадоутворення, чи комплексоутворення та розділювальними властивостями утворених мембран. Визначена роль води у розділювальних характеристиках. Знайдено, що тільки утворення найщільнішого шару на поверхні мембран призводить до зменшення об’ємного потоку та збільшення затримуючої здатності сформованих мембран. Кількість слабко- та сильнозв'язаної води у мембранах при цьому мінімальна.

 8. Вперше обгрунтована модель мембрани з оптимальними розділювальними властивостями в процесах знесолення та очистки води, що підтверджено 2 патентами України на винахід. Виконаний комплекс досліджень дозволив дати рекомендації для проведення цілеспрямованого синтезу полімерних мембран з заданими властивостями. Результати, отримані в роботі, апробовані у Державній науковій установі „Інститут фізико-органічної хімії Національної академії наук Білорусі”.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Структурная неоднородность ионообменных мембран в набухшем рабочем состоянии и методы ее изучения (огляд) / М.Т. Брык, В.И. Заболоцкий, И.Д. Атаманенко, Г.А. Дворкина // Химия и технология воды. – 1989. – Т. 11, № 6. – С. 491–497.

(Здобувачем визначено напрямки досліджень, проведені експериментальні роботи сорбційним методом та методом ДСК, виконано узагальнення отриманих результатів та проведено співставлення їх з літературними даними).

 1. Брык М.Т. Вода в полимерных мембранах (огляд) / М.Т. Брык, И.Д. Атаманенко // Химия и технология воды. – 1990. – Т. 12, № 5. – С. 398–435.

(Здобувачем визначена мета роботи, проаналізовано та обґрунтовано напрямки та методи дослідження стану води у полімерних мембранах, узагальнено отримані результати).

 1. Atamanenko I. Role of the water state in the electroosmotic transfer of ion across ion-exchange membranes / I. Atamanenko // Theoretical and experimental studies of inter-facial phenomena and their technological applications : VII Polish-Ukrainian Symposium, 15-18 Sept. 2003 : Proceedings. – Poland, Lublin, 2003. – P. 4–5.

 2. Atamanenko I. Investigation of polymeric membranes dehydratation process / I. Atamanenko // Theoretical and experimental studies of inter-facial phenomena and their technological applications : IX Polish- Ukrainian Symposium 5-9 Sept. 2005 : Proceedings. – Poland, Lublin, 2005, – Р. 2–3.

 3. Сивалов Е.Г. Исследование состояния ионов Со2+ в сульфостирольных катионитах / Е.Г. Сивалов, Н.В. Гороховатская, И.Д. Атаманенко // Доповіді АН УРСР. Серія Б. Геол., хім. і біол. науки. – 1980. – № 10. – С. 64–67.

(Здобувачем поставлена задача, проведені експериментальні дослідження сорбційним методом та методом ІЧ-спектроскопії, зроблено узагальнення отриманих результатів).

 1. Взаимодействие Cu-формы макропоритых сульфокатионитов с водой, метанолом, н-пропанолом / И.Д. Атаманенко, Н.В. Гороховатская, В.В. Манк, О.Д. Куриленко / Украинский химический журнал. – 1982. Т. 48, № 2. – С. 141-145.

(Здобувачем проведені експериментальні дослідження сорбційним методом та методом ЯМР-спектроскопії, зроблено узагальнення отриманих результатів).

 1. Гороховатская Н.В. Взаимодействие Со-формы различных сульфокатионитов с парами воды / Н.В. Гороховатская, И.Д. Атаманенко, Е.Г. Сивалов // Украинский химический журнал. – 1983. – Т. 49, № 12. – С. 1257–1263.

(Здобувачем поставлена задача по встановленню механізму взаємодії іонітів з парами води, виконані експериментальні дослідження сорбції парів води іонітами та узагальнено отримані результати).

 1. Брык М.Т. Исследование структуры обратноосмотических ацетатцеллюлозных мембран сорбционным методом / М.Т. Брык, И.Д. Атаманенко // Коллоидный журнал. – 1986. – Т. 48, № 2. – С. 334–338.

(Здобувачем поставлена мета роботи, запропоновано методи дослідження, узагальнено результати отримані інтервальним варіантом сорбційного методу).

 1. Атаманенко И.Д. Некоторые особенности дегидратации ацетатцеллюлозных мембран / И.Д. Атаманенко, М.Т. Брык // Коллоидный журнал. – 1987. – Т. 49, № 3. – С. 539–543.

(Здобувачем поставлена задача по встановленню закономірності між станом води та структурою мембран, виконані експериментальні дослідження сорбційним та термогравіметричним методами та узагальнено їх результати).

 1. Изучение состояния ионов меди в сульфосмолах методом сорбции и оптической спектроскопии / Н.В. Гороховатская, Е.Г. Сивалов, И.Д. Атаманенко, Н.М. Венедиктова / Украинский химический журнал. – 1987. – Т. 53, № 9. – С. 920–924.

(Здобувачем проведені експериментальні дослідження сорбційним методом, зроблено узагальнення отриманих результатів та їх порівняння з літературними даними).

 1. Брык М.Т. Гидрофильность и проницаемость омыленных ацетатцеллюлозных ультрафильтрационных мембран / М.Т. Брык, Р.Р. Нигматуллин, И.Д. Атаманенко // Доповіді АН УРСР. Серія Б. Геол., хім. і біол. науки. – 1987. – № 9. – С. 38–40.

(Здобувачем запропоновано використання методу ДСК для вивчення гідрофільності гідролізованних ацетатцеллюлозних ультрафільтраційних мембран та узагальнено отримані результати).

 1. Электрохимические свойства мембран МК-100 с модифицированным поверхностным слоем / А.Ф. Мельник, М.Т. Брык, В.Г. Синявский, И.Д. Атаманенко, Н.П. Березина, О.П. Ивина // Украинский химический журнал. – 1988. – Т. 54, № 10. – С. 1060–1062.

(Здобувачем запропоновано методики експериментів, які базуються на визначенні сорбційної здатності модифікованих гомогенних мембран, проведено оцінку та обробку отриманих результатів).

 1. Атаманенко И.Д. Структурные изменения в обратноосмотических ацетатцеллюлозных мембранах при их хранении / И.Д. Атаманенко, М.Т. Брык, Е.А. Цапюк // Коллоидный журнал. – 1988. – Т. 50, № 5. – С. 835–842.

(Здобувачем поставлена задача та сорбційним методом отримані експериментальні результати, проведено їх узагальнення).

 1. Атаманенко И.Д. Исследование макроструктуры и водопоглощения гетерогенной катионообменной мембраны МК-40 / И.Д. Атаманенко, И.П. Сапон, М.Т. Брык // Коллоидный журнал. – 1989. – Т. 51, № 3. – С. 545–550.

(Здобувачем запропоновано методи дослідження (ртутна порометрія, сорбційний та термогравіметрічний методи), проведено узагальнення отриманих результатів).

 1. Балакина М.Н. Влияние природы растворителя на пористую структуру ацетатцеллюлозных пленок / М.Н. Балакина, И.Д. Атаманенко, М.Т. Брык // Украинский химический журнал. – 1989. – Т. 55, № 7. – С. 767–771.

(Здобувачем поставлені задачі по виконанню роботи, проведено експериментальні дослідження методом ДСК та узагальнено отримані результати).

 1. Влияние аминов-модификаторов на гидрофильность и селективность гомогенной мембраны МК-100 / И.Д. Атаманенко, А.Ф. Мельник, М.Т. Брык, В.Г. Синявский // Химия и технология воды. – 1989. – Т. 11, № 11. – С. 975–978.

(Здобувачем розроблено нові підходи по вивченню процесу модифікування полімерних мембран, проведено оцінку та обробку отриманих результатів).

 1. Нигматуллин Р.Р. Щелочное омыление и его влияние на свойства ультрафильтрационных ацетатцеллюлозных мембран / Р.Р. Нигматуллин, М.Т. Брык, И.Д. Атаманенко // Высокомолекулярные соединения. – 1990. – Т. 32А, № 8. – С. 1663–1668.

(Здобувачем визначено напрямки досліджень, проведено узагальнення отриманих методом ДСК результатів).

 1. Пористая структура ультрафильтрационных ацетатцеллюлозных мембран различной степени омыления / М.Т. Брык, Р.Р. Нигматуллин, И.Д. Атаманенко, Ю.П. Гомза, В.В. Шилов // Высокомолекулярные соединения. – 1990. – Т. 32А, № 7. – С. 1473–1481.

(Здобувачем розроблено нові підходи до вивчення структурної неоднорідності, проведені експериментальні дослідження методами ДСК та сорбційним, виконано їх узагальнення).

 1. Особенности ультрафильтрации разбавленных водных растворов декстранов в присутствии неионогенных ПАВ / В.М. Кочкодан, Е.А. Цапюк, И.П. Сапон, М.Т. Брык, И.Д. Атаманенко // Украинский химический журнал. – 1990. – Т. 56, № 9. – С. 993–997, 1008.

(Здобувачем обґрунтовано проведення та виконання експериментальних досліджень методом ДСК, узагальнено отримані результати).

 1. Брык М.Т. Структура пористых сорбентов на основе сополимеров стирола с дивинилбензолом для извлечения органических веществ из воды / М.Т.Брык, И.Д. Атаманенко, И.А. Агеева // Химия и технология воды. – 1990. – Т. 12, № 7. – С. 597–599.

(Здобувачем розроблено нові підходи до вивчення структурних характеристик полімерних каркасів мембран, проведено експериментальні дослідження процесів сорбції інертних речовин, узагальнено одержані результати).

21. О состоянии воды в ацетатцеллюлозных пленках / И.Д. Атаманенко, М.Т. Брык, М.Н. Балакина, В.А. Гноевой // Коллоидный журнал. – 1991. – Т. 53, № 2. – С. 336–339.

(Здобувачем визначено напрямки досліджень, виконані експериментальні дослідження сорбційним та ДСК методами, проведено узагальнення отриманих результатів).

22. Вивчення стану води в гідрогелях на основі акрилових мономерів / Ю.М. Самченко, І.Д. Атаманенко, А.І. Баранова, З.Р. Ульберг, М.А. Альтшуллер // Доповіді АН УРСР. Математ., природознавство, техніч. науки. – 1991. – № 6. – С. 127–129.

(Здобувачем визначено задачі досліджень, проведено узагальнення результатів, отриманих методом ДСК).

23. Сорбция катионов меди (II) и никеля (II) комплексообразующим ионитом АНКБ-35 в замкнутой циркуляционной системе / В.Д. Гребенюк, С.В Вербич, И.Д. Атаманенко, Г.В. Сорокин // Коллоидный журнал. – 1993. – Т. 55, № 2. – С. 3–9.

(Здобувачем визначена мета роботи, напрямки та методи дослідження, узагальнено результати, отримані методом ДСК).

24. Атаманенко И.Д. Исследование состояния воды в гетерогенных ионообменных мембранах методом дифференциальной сканирующей калориметрии / И.Д. Атаманенко, М.И. Пономарев // Химия и технология воды. – 1994. – Т. 16, № 6. – С. 615–619.

(Здобувачем розроблено нові підходи до вивчення стану води в полімерних мембранах, виконано експериментальні дослідження, проведено узагальнення отриманих даних).

25. Транспортные характеристики ионообменных мембран в концентрированных растворах / В.Д. Гребенюк, М.И. Пономарев, И.Д. Атаманенко, И.Д. Коновалова, Т.Т. Соболевская // Коллоидный журнал. – 1996. – Т. 58, № 3. – С. 319–324.

(Здобувачем визначено задачі роботи по виявленню впливу концентрованих розчинів електролітів на стан води у мембранах, узагальнено отримані методом ДСК результати та проведено їх порівняння з літературними даними).

26. Пономарев М.И. Особенности состояния воды и набухания полимерных мембран в католите и анолите электролизной установки / М.И. Пономарев, И.Д. Атаманенко, Е.А. Калиновский // Журнал физической химии. – 1998. – Т. 72, № 5. – С. 955–958.

(Здобувачем отримані методом ДСК експериментальні результати, проведено узагальнення експериментальних даних).

27. Атаманенко И.Д. Условия формирования и свойства динамических мембран на основе соединений алюминия, железа и хрома / И.Д. Атаманенко, М.И. Пономарев, Д.Д. Кучерук // Коллоидный журнал. – 1999. – Т. 61, № 5. – С. 610–616.

(Здобувачем визначено задачі роботи по визначенню ролі сформованного шару гідроксокомплексів на поверхні мембран, отримані експериментальні результати методом ДСК, проведено узагальнення експериментальних даних).

28. Мембранная очистка воды от ионов Со(II) с применением глинистых минералов / А.П. Криворучко, И.Д. Атаманенко, Л.Ю. Козьмина, В.П. Бадеха // Химия и технология воды. – 2000. – Т. 22, № 6. – С. 633–643.

(Здобувачем визначена мета роботи, напрямки та методи дослідження, встановлено зміну стану води в мембранах в присутності глинистих мінералів в процесі очистки води, узагальнено отримані результати).

29. Kryvoruchko A. A role of the clay minerals in the membrane purification process of water from Co(II)-ions / A. Kryvoruchko, I. Аtamanenko, B. Kornilovich // Separation & Purification Technology. – 2001. – V. 25, N 1-3. – Р. 487–492.

(Здобувачем визначено напрямки досліджень, виконані експериментальні дослідження методом ДСК, визначено вплив глинистих мінералів на стан води в мембранах, проведено узагальнення отриманих результатів).

30. Атаманенко И.Д. Сорбция ионов никеля из водных растворов ионитами / И.Д. Атаманенко, С.В. Вербич, А.П. Криворучко // Коллоидный журнал. – 2001. – T. 63, № 5. – С. 586–593.

(Здобувачем поставлена задача, отримані методом ДСК експериментальні результати, проведено узагальнення експериментальних даних, показана роль пористої структури мембран).

31. Study of the CaSO4 deposits in the presence of scale inhibitors / I. Atamanenko, A. Kryvoruchko, L. Yurlova, E. Tsapiuk // Desalination. – 2002. – V. 147. – P. 257–262.

(Здобувачем визначена мета роботи, напрямки та методи дослідження, узагальнено отримані результати, встановлено вплив осадоутворення на стан води в мембранах).

32. Атаманенко И.Д. Исследование процессов кристаллизации сульфата кальция методом дифференциальной сканирующей калориметрии / И.Д. Атаманенко, А.П. Криворучко, Б.Ю. Корнилович // Коллоидный журнал. – 2002. – T. 64, № 5. – С. 585–590.

(Здобувачем розроблено нові підходи до вивчення процесів осадоутворення на поверхні полімерних мембран, отримані експериментальні результати, проведено їх узагальнення).

33. Concentration of heavy metal by pressure-driven membrane methods / I.D. Atamanenko, A.P. Kryvoruchko, L.Yu. Yurlova, B.Yu. Kornilovich // Desalination. – 2003. – V. 158. – P. 151–156.

(Здобувачем визначена мета роботи, напрямки проведення розрахунків стану води після досліджень процесів очистки води, узагальнено отримані результати).

34. Ultrafiltration removal of Pb(II) ions using poly(ethylenimine) / A.P. Kryvoruchko, L.Yu. Yurlova, I.D. Atamanenko, B.Yu. Kornilovich // Theoretical and experimental studies of inter-facial phenomena and their technological applications : VII Polish-Ukrainian Symposium, 15-18 Sept. 2003 : Proceedings. – Poland, Lublin, 2003. – P. 130–131.

(Здобувачем методом ДСК отримані результати, проведено узагальнення отриманих даних).

35. Kryvoruchko A.P. Concentration/purification of Co(II) ions by reverse osmosis and ultrafiltration combined with sorption on clay mineral montmorillonite and cation-exchange resin KU-2-8n / A.P. Kryvoruchko, I.D. Atamanenko, L.Yu. Yurlova // Journal of Membrane Science. – 2004. – V. 228. – P. 77–81.

(Здобувачем поставлена задача по виявленню оптимальних умов трансмембранного переносу, отримані результати та проведено їх узагальнення).

36. Ultrafiltration removal of U(VI) from contaminated water / A.P. Kryvoruchko, L.Yu. Yurlova, I.D. Atamanenko, B.Yu. Kornilovich // Desalination. – 2004. – V. 162. – P. 229–236.

(Здобувачем поставлена задача по визначенню стану води, проведені експериментальні дослідження методом ДСК, зроблено їх узагальнення).

37. Atamanenko I. Study of the scaling process on membranes / I. Atamanenko, A. Kryvoruchko, L. Yurlova // Desalination. – 2004. – V. 167. – P. 327–334.

(Здобувачем визначено напрямки досліджень, виконані експериментальні дослідження осадоутворення як на мембранах, так й в розчинах сульфату кальцію, проведено узагальнення результатів отриманих методом ДСК).

38. Состояние воды в мелкодисперсных гидрогелях на основе акриламида и акриловой кислоты / Ю.М. Самченко, И.Д. Атаманенко, Т.П. Полторацкая, З.Р. Ульберг // Коллоидный журнал. – 2006. – Т. 68, № 5. С. 670–673.

(Здобувачем визначені напрямки та методи дослідження стану води у гідрогелях, узагальнено результати, отримані методом ДСК).

39. Kryvoruchko А.P. The effect of dispersed materials on baromembrane treatment of uranium-containing waters / Аntonina P. Kryvoruchko, Irina D. Atamanenko // Desalination. – 2007. – V. 204. – P. 307–315.

(Здобувачем на основі проведених експериментальних досліджень методом ДСК розробленонові підходи до вивчення структурної неоднорідності та виконано їх узагальнення).

40. Деклараційний пат. 39804 А Україна, МКІ6 С 08 J 5/22, C 02 F 1/469. Спосiб отримання катiонiтової мембрани / Атаманенко I.Д., Криворучко А.П., Корнiлович Б.Ю., Козьміна Л.Ю., Пономарьов M.I., Огурцов М.О., Сівалов Є.Г.; заявник та володар патенту Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Національної академії наук України. – № 99010447 ; заявл. 27.01.99 ; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5.

(Здобувачем розроблено новий метод отримання заряд-селективної мембрани, проведено узагальнення результатів та їх оформлення).

41. Деклараційний пат. 48608 А Україна, МКІ7 С 08 J 5/22. Спосіб одержання зворотно-осмотичної мембрани і зворотно-осмотична мембрана / Криворучко А.П., Юрлова Л.Ю., Атаманенко І.Д., Бадеха В.П., Корнілович Б.Ю.; заявник та володар патенту Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Національної академії наук України. – № 2001107239 ; заявл. 24.10.01 ; опубл. 15.08.02, Бюл. № 8.

(Здобувачем запропонована методика отримання зворотньоосмотичної мембрани та прийнята участь в узагальненні одержаних результатів).

42. Пат. 66934 Україна, МКІ7 С 08 J 5/22, C 02 F 1/469. Спосіб одержання зворотньоосмотичної мембрани / Криворучко А.П., Корнилович Б.Ю., Атаманенко І.Д., Юрлова Л.Ю.; заявник та володар патенту Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Національної академії наук України. – № 2001129248 ; заявл. 29.12.01 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6.

(Здобувачем одержані експериментальні результати та проведено їх узагальнення).

43. Пат. 74083 Україна, МКІ7 С 02 F 1/00, B 01 D 61/14. Спосіб знезараження води / Гончарук В.В., Лисенко Л.Л., Дульнева Т.Ю., Кучерук Д.Д., Атаманенко І.Д., Левадна Т.І.; заявник та володар патенту Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Національної академії наук України. – № 2004021310 ; заявл. 23.02.04 ; опубл. 17.10.05, Бюл. № 10.

(Здобувачем запропонована методика експериментальних досліджень по вивченню стану води у полімерних перегородках у електролізних установках, проведені експериментальні дослідження та узагальнені одержані результати).

44. Исследование процесса осадкообразования в растворе и на мембранах / И.Д. Атаманенко, А.П. Криворучко, Л.Ю. Козьмина, Б.Ю. Корнилович // Наука Кубани. – 2000. – 5(12). Ч. 2. – С. 132–133.

(Здобувачем розроблено нові методи вивчення процесів осадоутворення та їх вплив на трансмембранний перенос, проведені експериментальні дослідження методом ДСК та виконано їх узагальнення).

45. Атаманенко И.Д. Структура и взаимодействие с водой ацетатцеллюлозных пленок и мембран / И.Д. Атаманенко, М.Т. Брык // Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции по мембранным методам разделения смесей, 27-29 мая, 1987 : тезисы докладов. – СССР, Москва, 1987. – С. 39–42.

46. Балакина М.Н. Структура сухих ацетатцеллюлозных пленок / М.Н. Балакина, И.Д. Атаманенко // Мембраны и мембранная технология : I Республиканская конференция, 25-28 ноября 1987 г : тезисы докл. – УССР, Киев, 1987. – С. 7–9.

(Здобувачем у роботах [45-46] розроблено нові підходи до вивчення головних характеристик взаємодії полімерних мембран з молекулами води, проведено експериментальні дослідження сорбційним та ДСК методами, проведено узагальнення результатів та порівняння їх з літературними даними).

47. Atamanenko I. Investigation of dynamic membranes using differential scanning calorimetry / I. Atamanenko // 13-th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA-98, 23-29 August 1998 : abstracts. – Czech Republic, Praha, 1998. – V. 4, P. 169.

48. Kryvoruchko A.P. Study of Calcium Sulphate Crystallization / A.P. Kryvoruchko, I.D. Atamanenko // EURO-membrane 99 : International Conference, 19-22 Sept. 1999. : abstracts. – Belgium, Leuven, 1999. – Vol. 2, P. 371.

49. Atamanenko I.D. The Transport Characteristics of Polymeric Membranes / I.D. Atamanenko // EURO-membrane 99 : International Conference, 19-22 Sept. 1999 : abstracts. – Belgium, Leuven, 1999. – V.2, P. 426.

50. Atamanenko I. Study of Water State in the Dynamic Inorganic Membranes by Differential Scanning Calorymetry Method / I. Atamanenko, A. Kryvoruchko // Inorganic Membranes : 6th International Conf., 26-30 June 2000 : abstracts. – France, Montpellier, 2000. – Р. 163.

51. A role of the bound water and membrane fixed charge in the separative characteristics of the dynamic membrane formed by polyacrylamide / V.L. Dedechek, L.Yu. Kozmina, I.D. Atamanenko, E.A.Tsapiuk // CHISA-2000 : 14-th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2000 : summaries. – Czech Republic, Praha, 2000. – V. 2, Р. 289.

52. Effect of the CaSO4 Concentration and Inhibitor Introduction on the Membrane Separative Characteristics / L. Коzmina, I. Аtamanenko, A. Kryvoruchko, B. Kornilovich // CHISA-2000 : 14-th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2000 : summaries. – Czech Republic, Praha, 2000. – V. 2, P. 295.

53. Surface processes at the membrane scaling / I. Аtamanenko, A. Kryvoruchko, L Yurlova, B. Kornilovich // Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : VI Ukrainian-Polish Symposium, 9-13 Sept. 2001 : abstracts. – Ukraine, Odessa, 2001. – Р. 7–8.

(Здобувачем у роботах [48] та [50-53] визначено напрямки досліджень мембран, на поверхні яких утворюється шар з органічних чи неорганічних часток, виконані експериментальні дослідження методом ДСК, проведено узагальнення отриманих результатів).

54. Sorption of Ni(II) and Co(II)ions from water solution by strong-acid cationite KU-2-8n / A. Kryvoruchko, L. Yurlova, I. Аtamanenko, B. Kornilovich // Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : VI Ukrainian-Polish Symposium, 9-13 Sept. 2001 : abstracts. – Ukraine, Odessa, 2001. – Р. 115–116.

55. Removal of U(VI) from contaminated water by complexing-supported ultrafiltration / L. Yurlova, A. Kryvoruchko, I. Atamanenko, B. Kornilovich // PERMEA 2003 : Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries with Wider International Participation, 7-11 Sept. 2003 : Proceedings. – Slovakia, Tatranske Matliare, 2003. – P. 51.

(Здобувачем у роботах [54-55] зроблено співставлення результатів, котрі отримані методом ДСК, з літературними даними та проведено узагальнення отриманих результатів).

56. Atamanenko I. The effect of electrolytes with different concentrations on water state in membranes / I. Atamanenko // PERMEA 2003 : Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries with Wider International Participation, 7-11 Sept. 2003 : Proceedings. – Slovakia, Tatranske Matliare, 2003. – P. 155.

57. Atamanenko I. Investigation of interaction between water and polymer membranes / I. Atamanenko // Nanomaterials in Chemistry, Biology and Medicine : International conference, 15-16 Sept. 2005 : abstracts. – Kyiv, Ukraine, 2005. – P. 130.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины