Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кожухова Наталія Едуардівна. Молекулярні маркери в дослідженні геному кукурудзи (Zea mays L.) : Дис... д-ра наук: 03.00.22 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кожухова Н.Е. Молекулярні маркери в дослідженні геному кукурудзи (Zea mays L.). - Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора бiологiчних наук за спецiальнiстю 03.00.22 - молекулярна генетика. - Iнститут молекулярної бiологiї та генетики НАН України, Київ, 2008.

Дисертація містить теоретичний та експериментальний матеріал з аналізу молекулярно-генетичного поліморфізму геному кукурудзи, розробки маркерних систем та використання їх в генетико-селекційних дослідженнях кукурудзи. Проаналізовано алельний склад SSR-локусів генотипів кукурудзи вітчизняної і світової селекції, створено тест-панель 20 маркерів з високою дискримінаційною здатністю. Оцінено генетичну чистоту ліній і гібридів кукурудзи за даними маркерами. Проведено диференціацію, ідентифікацію та реєстрацію у вигляді генетичних формул генотипів. Створено базу даних ДНК-типування ліній і гібридів кукурудзи, що культивуються в Україні. Проаналізовано кореляції значень генетичних дистанцій між лініями за даними ДНК-типування і рівня гетерозису відповідних гібридів. Встановлено алельний склад SSR-локусів у ліній і гібридів і складені модельні формули, пов'язані з комбінаційною здатністю ліній.

Марковано і картовано на хромосомі 1 кукурудзи локус, що відповідає за стійкість до фузаріозної гнилі. Розроблено STS-маркер RGA11 на відстані 18,3 cM для використання в селекції при доборі стійких генотипів кукурудзи.

Вперше теоретично і експериментально проаналізовано внутрішньовидовий молекулярно-генетичний поліморфізм різних фракцій геному кукурудзи за допомогою ДНК-маркерів та запропоновано загальну стратегію оцінки генотипів кукурудзи, яка охоплює всі аспекти створення маркерних систем та їхнього практичного застосування в селекційному процесі.

1. Розроблено теоретичні і методичні положення використання молекулярно-генетичного поліморфізму ДНК, що виявляється за допомогою молекулярних маркерів, у генетико-селекційних дослідженнях кукурудзи. Відпрацьовані етапи проведення ДНК-типування генотипів кукурудзи, що включають виділення ДНК із різних біологічних об'єктів (паростків, зерна, листя), добір праймерів, ампліфікацію за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, електрофоретичне фракціонування фрагментів ДНК у агарозних і поліакриламідних гелях, статистичну обробку результатів та їхнє документування.

2. Оцінено показники дискримінаційної сили і параметри інформативності 22 мікросателітних локусів, внаслідок чого підібрано маркерну систему з високим дискримінаційним потенціалом для проведення ідентифікації та реєстрації генотипів, тестування генетичної чистоти інбредних ліній і гібридів.

3. Для інбредних ліній характерний гомозиготний стан проаналізованих мікросателітних локусів, тоді як для простих гібридів виявлено як гомо-, так і гетерозиготний стан SSR-локусів. За алельним складом мікросателітних локусів оцінено генетичну чистоту 188 генотипів кукурудзи: лінії гомозиготні, прості гібриди однорідні.

4. Виявлено набори алелів мікросателітних локусів, індивідуальні (унікальні) для кожного генотипу, з результатами диференціації та ідентифікації 92 ліній і гібридів кукурудзи,

5. ДНК-профіль простих гібридів є кодомінантною гетерозиготою, тобто результує алелі, характерні для обох батьківських ліній. Дане явище дозволяє при складанні генетичної формули гібриду і знанні тільки однієї батьківської форми визначити алельний стан мікросателітних локусів іншої (передбачуваної) батьківської лінії, що має велике значення при відновленні втрачених родоводів або при неповних даних про педігрі.

6. Вперше запропоновано фіксацію генотипу кукурудзи у вигляді генетичних (літеро-цифрових) формул, що відображають алельний склад мікросателітних локусів, для впровадження в державну реєстрацію сортів рослин.

7. Вперше створено електронну базу даних ДНК-типування ліній і гібридів кукурудзи, придатних для розповсюдження в Україні, що включає генетичні формули, інформацію про локуси, хромосомну локалізацію, кількість і довжину алелів, частоту зустрічальності, умови проведення ПЛР-аналізу і дозволяє здійснювати зберігання, поповнення і порівняння результатів як відносно генотипів, так і відносно аналізованих локусів.

8. Виявлено статистично достовірну кореляцію між значеннями генетичних дистанцій в наборі інбредних ліній, використаних для схрещування за діалельною схемою, і рівнем гетерозису відповідних простих гібридів. Розроблено ДНК-технологію прогнозування рівня гетерозису простих гібридів кукурудзи за значеннями генетичних дистанцій між батьківськими формами і алельним складом мікросателітних локусів.

9. Вперше вивчено внутрішньовидовий молекулярно-генетичний поліморфізм Fusarium moniliforme як представника найшкідливіших грибів для кукурудзи. Аналіз різних ділянок геному показав 96 % рівень поліморфізму даного виду грибів, що свідчить про високий ступінь пристосовування патогену як до різних умов навколишнього середовища, так і до різних за ступенем стійкості рослин-господарів.

10. Кластеризація штамів F. moniliforme, що відрізняються за рівнем патогенності, за значеннями генетичних дистанцій, розрахованих за даними ПЛР-аналізу, збігла з угрупуванням за рівнем патогенності.

11. Проаналізовано геномні ділянки, специфічні для роду Fusarium і виду F. moniliforme. Розроблено ДНК-технологію детекції зараженості зерна кукурудзи грибами роду Fusarium, показано високу чутливість і специфічність тест-системи.

12. На хромосомі 1 виявлено кодомінантний ДНК-маркер RGA11 до локусу, що відповідає за стійкість кукурудзи до коренево-стеблевої гнилі (збудник F. moniliforme), на відстані 18,3 сМ. Нуклеотидна послідовність 240 п.н.-RGA11-алеля є комплементарною ретротранспозону Grande.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Сиволап Ю.М. Идентификация инбредных линий кукурузы с помощью произвольно праймированной ПЦР и SSR-ПЦР / Ю.М. Сиволап,

Н.Э. Кожухова, Б.Ф. Вареник // Доклады РАСН. - 1999. - № 6. - С. 3-6.

Особистий внесок здобувача - проведений аналіз ДНК 46 інбредних ліній кукурудзи методами довільно праймованої ПЛР і SSR-ПЛР, здійснено порівняння дискримінаційного потенціалу різних ПЛР-маркерів.

2. Кожухова Н.Э. Определение «гибридности» простых гибридов кукурузы методом SSR-ПЦР / Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап, Б.Ф. Вареник // Цитология и генетика. - 2001. - Т. 35, № 2. - С. 43-48.

Особистий внесок здобувача – проведено генотипування інбредних ліній і простих гібридів кукурудзи за допомогою SSR-ПЛР, вивчено характер спадкоємства фрагментів ампліфікації, запропоновано тест-систему для визначення гібридності простих гібридів кукурудзи.

3. Kozhukhova N. Maize genotypes differentiation, identification and registration by SSR-markers / N. Kozhukhova, Yu. Sivolap // Documents on the Seventh Session of the working Group on Biochemical and Molecular Techniques and DNA-Profiling in Particular (BMT) of UPOV. Hanover, Germany. 21-23.11.2001. Document BMT/7/19 Prov. Annex III. - P. 11-15.

Особистий внесок здобувача – здійснено диференціацію та ідентифікацію інбредних ліній і простих гібридів кукурудзи за допомогою SSR-ПЛР, розроблено схему реєстрації генотипів у вигляді генетичних формул, що відображають алельний склад мікросателітних локусів.

4. ДНК-маркери в селекції та насінництві кукурудзи / Сиволап Ю.М., Кожухова Н.Е., Доменюк В.П. [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2003. - № 6. -
С. 45-48.

Особистий внесок здобувача – проаналізовано сучасний стан впровадження ДНК-маркерів в світову практику селекції і насінництва кукурудзи, оцінено перспективність ДНК-технологій, розроблених у ПБЦ, для підвищення ефективності селекційного процесу в Україні.

5. Кожухова Н.Э. Молекулярно-генетическая характеристика инбредных линий и простых гибридов кукурузы Zea mays L. / Н.Э. Кожухова, Б.Ф. Вареник, Ю.М. Сиволап // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. – Київ, 2003. - С. 345-350.

Особистий внесок здобувача – проведено генотипування інбредних ліній і простих гібридів кукурудзи, оцінений рівень ефективності використаної маркерної системи і показники інформативності SSR-локусів.

6. Кожухова Н.Э. Идентификация и регистрация генотипов кукурузы при помощи молекулярных маркеров / Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Генетика. - 2004. - Т.40, № 1. - С. 59-66.

Особистий внесок здобувача – здійснено генотипування інбредних ліній і гібридів кукурудзи за допомогою мікросателітних маркерів, створені генетичні формули, що відображають алельний склад SSR-локусів досліджених генотипів.

7. Молекулярно-генетичний аналіз популяцій Fusarium spp. південного регіону України / О.О. Дерев,янко, Н.Е. Кожухова, О.В. Бабаянц [та ін.] // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. - 2004. - Т. 9, вип. 5,
№ 1. - С. 105-112.

Особистий внесок здобувача – проведений ПЛР-аналіз видового і штамового складу грибів роду Fusarium Одеської області, визначений рівень між- і внутрішньовидового поліморфізму.

8. Сиволап Ю.М. ДНК-технології в реєстрації і охороні прав на сорти рослин / Ю.М. Сиволап, Н.Е. Кожухова // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - 2005. - № 1. - С. 66-74.

Особистий внесок здобувача – проаналізовано сучасний стан впровадження ДНК-технологій в світову практику захисту прав на сорти рослин, оцінено перспективність ДНК-технологій, розроблених у ПБЦ, для реєстрації сортів рослин в Україні.

9. Кожухова Н.Э. Прогнозирующий потенциал ДНК-маркеров в гетерозисной селекции кукурузы / Н.Э. Кожухова, Б.Ф. Вареник, Ю.М. Сиволап // Цитология и генетика. - 2005. – Т. 39, № 1. - С. 14-20.

Особистий внесок здобувача – проведено генотипування ліній кукурудзи за допомогою різних ПЛР-технік, підраховано значення генетичних дистанцій між лініями за даними ПЛР-аналізу і рівень гетерозису відповідних гібридів, здійснено порівняння даних ПЛР-аналізу і рівня гетерозису.

10. Ефименко В.Г. Полиморфизм микросателлитной ДНК и изучение генетических ресурсов кукурузы / В.Г. Ефименко, Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Цитология и генетика. - 2005. – Т. 39, № 2. - С. 10-15.

Особистий внесок здобувача – досліджено молекулярно-генетичний поліморфізм мікросателітної фракції геному кукурудзи, проведено порівняння частот зустрічальності алелів і генотипів двох вибірок ліній і гібридів (південного і східного регіонів України).

11. Кожухова Н.Э. ДНК-маркеры в развитии теории и практики селекции кукурузы / Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Молекулярная и прикладная генетика: Сб. научн. трудов. – Минск, 2005. – Т. 1. - С. 37-40.

Особистий внесок здобувача – продемонстровано практичне застосування ДНК-маркерів, розроблених на основі ПЛР-аналізу поліморфізму ліній і гібридів кукурудзи вітчизняної і світової селекції, для вирішення проблем генетики, селекції і насінництва кукурудзи.

12. Єфименко В.Г. Молекулярно-генетична характеристика генотипів кукурудзи за складом мікросателітних локусів / В.Г. Єфименко, Н.Е. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Вісник Українського товариства генетиків і селекционерів. – 2006. – Т. 4, № 1. - С. 21-30.

Особистий внесок здобувача – проведено ПЛР-аналіз 80 ліній і гібридів кукурудзи, вивчений алельний склад 21 мікросателітного локусу, створено електронна база даних ДНК-типування.

13. Деревянко О.А. Молекулярные маркеры геномов фузарий для определения инфицированности зерна кукурузы / О.А. Деревянко, Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. - 2006. - Т. 3. - С. 93-97.

Особистий внесок здобувача – розроблено технологію детекції фузаріїв у зерні кукурудзи, засновану на ПЛР-ампліфікації специфічного для Fusarium spp. регіону генома.

14. Кожухова Н.Е. Ідентифікація локусів геному кукурудзи, що детермінують стійкість до фузаріозної гнилі / Н.Е. Кожухова, Ю.М. Сиволап,

Б.Ф. Вареник // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. - 2006. - Т. 3. - С. 113-117.

Особистий внесок здобувача – проведено оцінку ураженості F3-рослин кукурудзи фузаріозною гниллю, виявлено гомозиготні генотипи, проведено пошук поліморфних локусів між контрастними за стійкістю лініями, встановлено кореляції між алельним складом поліморфних локусів та ознакою стійкості.

15. Кожухова Н.Э. Базы данных по геномике растений // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Біологія». - 2006. - Вып. 2, № 9. - С. 122-127.

16. Кожухова Н.Э. Молекулярные маркеры в генетико-селекционных исследованиях кукурузы / Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Цитология и генетика. - 2006. – Т. 40, № 5. - С.82-93.

Особистий внесок здобувача – проаналізовано сучасний стан молекулярно-генетичних досліджень геному кукурудзи, показано необхідність використання в генетиці, селекції і насінництві кукурудзи новітньої ДНК-технології.

17. Кожухова Н.Е. Маркування локусів, що детермінують стійкість кукурудзи до фузаріозних гнилей / Н.Е. Кожухова, Ю.М. Сиволап, Б.Ф. Вареник [та ін.] // Цитология и генетика. - 2007. – Т. 41, № 2. - С. 37-41.

Особистий внесок здобувача – здійснено пошук локусів, поліморфних між інбредними лініями кукурудзи, з використанням 90 ПЛР-праймерів, генотипування рекомбінантів популяції F2, ДНК-маркування і картування локусу стійкості.

18. Кожухова Н.Е. Молекулярно-генетична ідентифікація мікотоксичних фузаріїв / Н.Е. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Одеський медичний журнал. – 2007. – Т. 104, № 6. – С. 54-56.

Особистий внесок здобувача – проведено ПЛР-аналіз об’єктів рослинного походження на ураженість фузаріумними грибами за генами токсиноутворення, розроблено ДНК-технологію детекції токсинопродукуючих грибів роду Fusarium як потенційних збудників мікотоксикозів людини.

19. Кожухова Н.Е. ДНК-маркер стійкості кукурудзи до фузаріозних гнилей та роль мобільних елементів в стійкості до фітопатогенів / Н.Е. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Вісник Одеського національного університету. – 2007. – Т. 12, вип. 5 (Біологія). – С. 148-156.

Особистий внесок здобувача – виявлено кодомінантний маркер RGA11 локусу, що відповідає за стійкість кукурудзи до Fusarium spp., локалізований на короткому плечі хромосоми 1 на відстані 18,3 сМ. Проведено секвенування 240 п.н.-алеля, характерного для стійких генотипів. Показаний можливий вплив мобільних елементів на прояв ознаки стійкості до фітопатогенів.

20. Захарова О.А. Генетическая вариабельность Fusarium moniliforme Sheldon, поражающего зерна кукурузы / О.А. Захарова, Б.Ф. Вареник, Н.Э. Кожухова Н.Э. [та ін.] // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. праць. – Київ, 2007. - Т. 1. - С. 40-44.

Особистий внесок здобувача – проведено ПЛР-аналіз штамів Fusarium moniliforme Sheldon, що виділено з насіння генотипів біло- і жовтозерної кукурудзи; здійнено кластерізацію штамів за даними молекулярно-генетичного поліморфізму.

21. Кожухова Н.Е. ПЛР-аналіз геному кукурудзи в рішенні селекційних задач / Н.Е. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2007. – Вип. 41. – С. 35-43.

Особистий внесок здобувача – досліджено молекулярно-генетичний поліморфізм геному кукурудзи з використанням маркерів, що генеруються в процесі полімеразної ланцюгової реакції, розроблено системи ПЛР-маркерів для вдосконалення селекційного процесу і насінництва кукурудзи.

22. Кожухова Н.Е. Система ДНК-маркерів для скринингу кукурудзи на стійкість до фузаріозної гнилі та наявність збудника / Н.Е. Кожухова,

Ю.М. Сиволап // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 4. – С. 10-11.

Особистий внесок здобувача – проведено аналіз варіабельних і консервативних ділянок геномів кукурудзи і фузаріумних грибів у системі «фітопатоген – рослина-хазяїн», розроблено ДНК-технологію оцінки генотипів кукурудзи на стійкість до фузаріозної гнилі та тестування насіння, продуктів його переробки та ґрунту на наявність збудників цієї хвороби - грибів роду Fusarium.

23. Кожухова Н.Е. Молекулярно-генетичні маркери в рішенні теоретичних і практичних задач селекції кукурудзи // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 4. – С. 49-53.

24. Кожухова Н.Е. ПЛР-маркери в розвитку теорії і практики селекції кукурудзи / Н.Е. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Біологія. - 2008. - Вип. 373. - С. 62-69.

Особистий внесок здобувача – проведено ПЛР-аналіз геному кукурудзи за високополіморфними регіонами, створено тест-панелі молекулярних маркерів для комплексно оцінки генотипів кукурудзи для контролю генетичної чистоту, визначення спорідненості, індивідуалізації ліній і гібридів, реєстрації їх у вигляді генетичних формул, скринінгу на наявність стійкості до фузаріозної гнилі, добору пар для високоврожайних схрещувань.

25. Кожухова Н.Е. ДНК-маркери в насінництві кукурудзи / Н.Е. Кожухова, О.О. Захарова // Зб. наук. праць Південного філіалу «Кримський Агротехнологічний Університет» НАУ. – 2008. – Вип. 107. – С. 142-144.

Особистий внесок здобувача – проаналізовано мікросателітні локуси генома кукурудзи за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. За даними ДНК-профілювання розроблено системи молекулярних маркерів для оцінки якості зерна кукурудзи та продуктів його переробки.

26. Деклараційний патент на винахід 62244А. Сиволап Ю.М.,

Кожухова Н.Е. Спосіб реєстрації генотипів кукурудзи. - Заявл. 07.02.2003; Опубл. 15.12.2003. - Бюл. № 12. – 3 с.

Особистий внесок здобувача – розроблено спосіб реєстрації генотипів кукурудзи у вигляді генетичних формул, що включає етапи відбору зразків, виділення ДНК, ПЛР-ампліфікації, гель-електрофорезу, документування результатів.

27. Деклараційний патент на винахід 65839. Сиволап Ю.М.,

Кожухова Н.Е. Спосіб встановлення типовості інбредних ліній кукурудзи. - Заявл. 09.06.2003; Опубл. 15.04.2004. - Бюл. № 4. – 3 с.

Особистий внесок здобувача – проаналізовано інбредні лінії кукурудзи за мікросателітними локусами, добрано тест-панель молекулярних маркерів для оцінки генетичної чистоти ліній кукурудзи.

28. Деклараційний патент на винахід 68814A. Сиволап Ю.М.,

Кожухова Н.Е. Спосіб встановлення рівня гібридності у простих (міжлінійних) гібридів кукурудзи. - Заявл. 30.10.2003; Опубл. 16.08.2004. - Бюл. № 8. – 3 с.

Особистий внесок здобувача – розроблено спосіб оцінки рівня гібридності простих гібридів кукурудзи за дослідженням молекулярно-генетичного поліморфізму мікросателітних локусів.

29. Деклараційний патент на корисну модель 7146. Сиволап Ю.М., Кожухова Н.Е. Спосіб прогнозування гетерозису врожаю зерна простих гібридів кукурудзи. - Заявл. 14.09.2004; Опубл. 15.06.2005. - Бюл. № 6. – 4 с.

Особистий внесок здобувача – проаналізовано інбредні лінії кукурудзи за допомогою довільно праймованої і SSR-ПЛР, проведено кореляційний аналіз значень генетичних дистанцій між лініями, одержаних за ПЛР-даними, алельного складу мікросателітних локусів і рівня гетерозису відповідних простих гібридів.

30. Патент на корисну модель № 17730. Захарова О.О., Кожухова Н.Е., Сиволап Ю.М. Спосіб експрес-детекції Fusarium moniliforme Sheldon var. lactis (Pirotta et Riboni) Bilai у зерні кукурудзи. Заявл. 31.03.2006.; Опубл. 16.10.2006. – Бюл. № 10. – 6 с.

Особистий внесок здобувача – розроблено ДНК-технологію детекції Fusarium moniliforme Sheldon var. lactis в зерні кукурудзи, що включає виділення ДНК, ПЛР-ампліфікацію видоспецифічного регіону.

31. Ідентифікація і реєстрація генотипів м’якої пшениці (Triticum aestivum L.), ячменю (Hordeum vulgare L.), кукурудзи (Zea mays L.), соняшника (Helianthus annuus L.) за допомогою аналізу мікросателітних локусів

/ Ю.М. Сиволап, В.В.Волкодав, Н.Е. Кожухова [та ін.] // Методичні рекомендації. – Одеса, 2004. - 14 с.

Особистий внесок здобувачарозроблено систему реєстрації генотипів кукурудзи, що включає тестування генетичної однорідності зразків, генотипування за 20 мікросателітними локусами, фіксацію алельного складу SSR-локусів у вигляді генетичної формули.

32. Сиволап Ю.М. Оцінка генотипів кукурудзи (Zea mays L.) на стійкість до коренево-стеблевої гнилі (збудник Fusarium moniliforme Sheldon) / Ю.М. Сиволап, Н.Е. Кожухова // Методичні рекомендації. – Одеса, 2007. – 8 с.

Особистий внесок здобувача – розроблено систему скринінгу генотипів кукурудзи на наявність стійкості до фузаріозної гнилі, що включає етапи виділення ДНК, ПЛР-ампліфікації за маркером стійкості та детекції певних фрагментів ампліфікації.

33. Сиволап Ю.М. Молекулярно-генетична детекція грибів роду Fusarium у зерні кукурудзи (Zea mays L.) / Ю.М. Сиволап, Н.Е. Кожухова, О.О. Захарова // Методичні рекомендації. – Одеса, 2007. – 8 с.

Особистий внесок здобувача – обґрунтовано принципи молекулярно-генетичної детекції фузаріумних грибів за допомогою ПЛР-аналізу родо- і видоспецифічних ділянок геномів.

34. Кожухова Н.Э. Идентификация генотипов кукурузы с помощью SSR-маркеров / Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Молекулярные механизмы генетических процессов и биотехнология: Междунар. симпозиум. Минск, Беларусь, 22-24 ноября 2001 г. – Минск, 2001. - С. 78-79.

Особистий внесок здобувачадосліджено мікросателітні локуси в вибірці інбредних ліній і простих гібридів, порівняно їх алельний склад, розраховано вірогідність виключення небатьківських форм при визначенні гібридності.

35. Kozhukhova N. Maize genotypes differentiation, identification and registration by SSR-markers / N. Kozhukhova, Yu. Sivolap // Application of Molecular Markers in Studies on Plants: International Workshop, Warsaw, Polska, 25-29 September 2002. – Warsaw, 2002. - P. 54.

Особистий внесок здобувача – добрано панель мікросателітних маркерів для диференціації і ідентифікації генотипів кукурудзи, проведено генотипування ліній і гібридів кукурудзи.

36. Кожухова Н.Э. SSR-маркеры в исследованиях молекулярно-генетического полиморфизма кукурузы (Zea mays L.) / Н.Э. Кожухова,

Ю.М. Сиволап // Генетическая инженерия и современные биотехнологии: II Междунар. симпозиум, Кишинэу, Молдова, 24-25 октября 2002 г. – Кишинэу, 2002. - С. 54-59.

Особистий внесок здобувача – проведено мікросателітний аналіз генотипів кукурудзи, протестовано гібридність простих гібридів кукурудзи, оцінено генетичну однорідність вихідного рослинного матеріалу.

37. Дерев'янко О.О. ПЛР-аналіз молекулярно-генетичної різноманітності популяції грибів Fusarium moniliforme var. lactis / О.О. Дерев'янко, Н.Е. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Засади сталого розвитку аграрної галузі: Всеукр. конференція молодих вчених, Київ, Україна, 28-30 жовтня 2002 р. – Київ, 2002. - С. 63-64.

Особистий внесок здобувача – досліджено молекулярно-генетичний внутрішньовидовий поліморфізм Fusarium moniliforme var. lactis за допомогою довільно праймованої ПЛР, проведено кластерний аналіз.

38. Kozhuhova N. Maize genotypes PCR-analysis for some genetics and breeding purposes / N. Kozhuhova, D. Trebelski, Yu. Sivolap // Plant and Animal Genome XI: The International Conference on the Status of Plant and Animal Genome Research, San-Diego, USA, 11-15 January 2003. - San-Diego, 2003. - P. 183.

Особистий внесок здобувача – оптимізовано умови проведення ПЛР-аналізу, здійснено добір праймерів, проведено генотипування ліній і гібридів кукурудзи.

39. Кожухова Н.Э. Оптимизация условий выделения высокомолекулярной ДНК из мицелия грибов рода Fusarium / Н.Э. Кожухова, А.В. Ямборко, В.Г. Ефименко // Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация: Юбилейная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 180-летию со дня рождения Л.С. Ценковского, Одесса, Украина, 28 марта -1 апреля 2003 г. – Одесса, 2003. - С. 61.

Особистий внесок здобувача – здійснено добір умов виділення ДНК із міцелію (кількість вихідного матеріалу, склад буфера, що лізує, час і температура інкубації), оцінено якість і кількість виділеної ДНК і її придатність для подальшого ПЛР-аналізу.

40. Деревянко О.А. Анализ молекулярно-генетического полиморфизма грибов рода Fusarium / О.А. Деревянко, Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Современные проблемы генетики, биотехнологии и селекции растений: II Междунар. конференция молодых ученых, Харьков, Украина, 19-23 мая 2003 г. – Харьков, 2003. - С. 26-27.

Особистий внесок здобувача – оптимізовано умови ПЛР-аналізу, проведено пошук видоспецифічних фрагментів ампліфікації, вивчено міжвидовий поліморфізм, розраховано генетичні дистанції.

41. Кожухова Н.Э. Перспективы ПЦР-анализа в гетерозисной селекции кукурузы / Н.Э. Кожухова, Е.В. Гудыменко, Ю.М. Сиволап [та ін.] // Геном растений: IV Междунар. конференция, Одесса, Украина, 10-13 июня 2003 г. – Одесс а, 2003. - С. 19.

Особистий внесок здобувача – перевірено генетичну однорідність рослинного матеріалу, проведено генотипування інбредних ліній кукурудзи, розраховано генетичні дистанції.

42. Кожухова Н.Э. ПЦР-маркеры для исследования молекулярно-генетического полиморфизма кукурузы / Н.Э. Кожухова, Д.Ю. Требельский, Ю.М. Сиволап // Актуальные проблемы генетики: II конференция Московского общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова, посвященная 115-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова, Москва, Россия, 20-21 февраля 2003 г. – Москва, 2003. - Т. 2. - С. 138-139.

Особистий внесок здобувача – досліджено генетичну різноманітність 60 інбредних ліній кукурудзи на внутрішньовидовому рівні, здійснено кластерний аналіз, проведено порівняння з даними педігрі і належності до гетерозисних груп.

43. Кожухова Н.Э. Прогнозирующий потенциал ПЦР-маркеров в гетерозисной селекции кукурузы / Н.Э. Кожухова, Б.Ф. Вареник, Ю.М. Сиволап // Молекулярная генетика, геномика и биотехнология: Междунар. научная конференция, Минск, Беларусь, 24-26 ноября 2004 г. – Минск, 2004. - С. 74-76.

Особистий внесок здобувача – проведено диференціацію інбредних ліній кукурудзи, розраховано генетичні дистанції, визначено показники врожайності простих гібридів, оцінено зв'язок між даними ПЛР-аналізу і рівнем гетерозису.

44. Sivolap Y. DNA-technology in plant production improvement

/ Yu. Sivolap, A. Brick, N. Khozhukhova [et al.] // Agriculture and Natural Resources: IV International Iran and Russia Conference, ShahreKord, Iran, 8-10 September 2004. – 2004. - P. 70-71.

Особистий внесок здобувача – проаналізовано можливості і перспективи розроблених ДНК-технологій для підвищення ефективності селекційного процесу кукурудзи.

45. Ефименко В.Г. ДНК-типирование линий и гибридов кукурузы для идентификации генофонда кукурузы в Украине / В.Г. Ефименко, Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Генетические ресурсы для адаптивного растениеводства: мобилизация, инвентаризация, сохранение, использование: Междунар. научно-практическая конференция, Оброшино, Украина, 29 июня - 1 июля 2005 г. – Оброшино, 2005. - С. 243-244.

Особистий внесок здобувача – проведено генотипування інбредних ліній і гібридів кукурудзи двох вітчизняних центрів селекції і світової селекції, складено генетичні формули.

46. Ефименко В.Г. Корреляционный анализ аллельного состава SSR-локусов генотипов кукурузы и их принадлежости к гетерозисным группам

/ В.Г. Ефименко, Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Современные проблемы генетики: Междунар. научная конференция (к 40-летию Института генетики и цитологии НАН Беларуси), Минск, Беларусь, 17-18 ноября 2005 г. – Минск, 2005. - С. 86.

Особистий внесок здобувача – проведено генотипування інбредних ліній кукурудзи, здійснено порівняльний аналіз алельного складу мікросателітних локусів і належності до гетерозисних груп.

47. Cлищук Г.И. Молекулярно-генетические взаимоотношения грибов вида Fusarium moniliforme Sheld. с растением-хозяином Zea mays L.

/ Г.И. Cлищук, Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Мікробні біотехнології: Міжнар. наук. конференція, присвячена 140-річчю з дня народження Д.К. Заболотного, Одеса, Україна, 11-15 вересня 2006 р. – Одеса, 2006. - С. 25.

Особистий внесок здобувача – перевірено генетичну чистоту ліній кукурудзи, проведено ПЛР-аналіз поліморфізму ліній кукурудзи за локусами структури ендосперму.

48. Деревянко О.А. Молекулярно-генетическая характеристика популяций Fusarium южного региона Украины / О.А. Деревянко, Г.Д. Попелюк, Н.Э. Кожухова [и др.] // 10 Пущинская школа-конференция молодых ученых, посвященная 50-летию Пущинского научного центра РАН, Пущино, Россия,

17-21 апреля 2006 г. – Пущино, 2006. - С. 15.

Особистий внесок здобувача - проведено ПЛР-аналіз міжвидового, внутрішньовидового і внутрішньоштамового поліморфізму Fusarium, виявлено зміни ДНК-спектру клонів штамів залежно від ступеня стійкості рослини-господаря.

49. Кожухова Н.Э. Роль мобильных элементов в устойчивости к фитопатогенам / Н.Э. Кожухова, Ю.М. Сиволап // Актуальні проблеми імунітету та захисту сільськогосподарських культур від хвороб і шкідників: Міжнар. науково-практична конференція, Одеса, Україна, 11-14 вересня 2007 р. - Одеса, 2007. - С. 35-36.

Особистий внесок здобувача – проведено секвенування ампліфікованого алеля маркера стійкості до фузаріозної гнилі та порівняно з даними секвенування геному кукурудзи в електронній базі даних, показано гомологію з ретротранспозоном Grande.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины