Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Рожнова Ріта Анатоліївна. Синтез і властивості нових біоактивних матеріалів пролонгованої дії на основі біодеградабельних поліуретанів : Дис... д-ра наук: 02.00.10 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Рожнова Р.А. Синтез і властивості нових біоактивних матеріалів пролонгованої дії на основі біодеградабельних поліуретанів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено новим біологічно активним полімерним матеріалам з пролонгованою дією нестероїдних протизапальних лікарських препаратів, синтезу, дослідженню властивостей, біодеградації, пролонгованої дії, біологічної активності та ефективності. Запропоновано нові біологічно активні полімерні матеріали на основі уретановмісного полімеру сітчастої структури з амізоном. Розроблено метод синтезу та одержано новий біологічно активний блок-кополіуретан із хімічною та фізичною іммобілізацією амізону. Синтезовано поліефірглікольуретани з алофанатними вузлами розгалуження та розроблені біологічно активні матеріали з піроксикамом на їх основі. Синтезовано нові лактозовмісні поліуретанові еластомери, які містять мономери 2,4-толуїлендіуретанолактозу та 4,4’-дифенілметандіуретанолактозу, розроблено біологічно активні поліуретани з пролонгованою дією амізону та піроксикаму на їх основі.

У дисертації науково обґрунтовано принципи створення нових імплантаційних біологічно активних матеріалів із пролонгованою дією протизапальних нестероїдних лікарських препаратів на основі біодеградабельних уретановмісних полімерів сітчастої структури, розгалужених поліуретанових еластомерів, блок-кополіуретанів, які містять фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом і лактозовмісних сегментованих поліуретанових еластомерів.

1. Створено нові біологічно активні полімерні матеріали з пролонгованою дією амізону на основі уретановмісних полімерів сітчастої структури та встановлено закономірності іммобілізації лікарського препарату на полімерному носії за умов хімічного формування композиційного матеріалу.

2. Встановлено, що іммобілізація НПЗП амізону на сітчастому уретановмісному носії відбувається переважно за рахунок йон-молекулярних водневих зв’язків між NH-групою уретанового фрагмента та галоїданіоном (I-) амізону. Біологічно активна дія іммобілізованого амізону полягає в стимуляції процесів біодеградації та репаративної регенерації за рахунок активації фагоцитарних елементів.

3. Розроблено метод синтезу ряду нових гідрофільних блок-кополіуретанів, які містять кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, для застосування як носіїв лікарських препаратів.

4. Синтезовано новий біологічно активний полімерний матеріал з пролонгованою дією НПЗП амізону на основі блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, і показано можливість хімічної іммобілізації лікарського препарату шляхом взаємодії протона амідної групи амізону з вільними ізоціанатними групами макродіізоціанату. Встановлено можливість регулювання вивільнення лікарських речовин із полімерних систем за рахунок поєднання фізико-хімічних властивостей полімерного носія та способу іммобілізації амізону.

5. Запропоновано нові методологічні підходи до синтезу поліефірглікольуретанів з алофанатними вузлами розгалуження. Встановлено залежність фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей поліефірглікольуретанів від вмісту вільних ізоціанатних груп макродіізоціанату.

6. За допомогою рентгеноструктурних досліджень надмолекулярної організації поліефірглікольуретанів і біологічно активних матеріалів на їх основі показано, що при біодеградації in vitro в їх об’ємі одночасно відбуваються два процеси: зростання рівня мікрогетерогенності структури поліуретанів (мікрофазове розшарування жорстких і гнучких блоків за рахунок їхньої термодинамічної несумісності) та їх біодеградація.

7. Синтезовано та ідентифіковано нові реакційноздатні вуглеводовмісні мономери на основі дисахариду лактози та ароматичних діізоціанатів — 2,4-толуїлендіуретанолактоза та 4,4’-дифенілметандіуретанолактоза.

8. Вперше з використанням 2,4-толуїлендіуретанолактози та 4,4’-дифенілметан-діуретанолактози запропоновано методи хімічної модифікації сегментованих поліуретанових еластомерів гідрофільними складовими природного походження, синтезовано серію нових лактозовмісних сегментованих поліуретанових еластомерів із контрольованими властивостями за різного мольного співвідношення лактозовмісної та гліколевої компоненти. Встановлено, що варіюванням лактозовмісної та гліколевої компонент можна отримувати полімерний матеріал з вибірковою здатністю до біодеградації.

9. Вперше з використанням методу рентгеноструктурного аналізу показано, що біодеградація лактозовмісного поліуретану в модельному середовищі протягом 12 місяців дослідження відбувається з утворенням в його об’ємі кристалічної фази, внаслідок термодинамічної несумісності лактозовмісних олігомерних молекул із гетероланцюговими макромолекулами поліуретану.

10. На основі лактозовмісних поліуретанових еластомерів розроблено нові біологічно активні полімерні матеріали з пролонгованою дією нестероїдних протизапальних лікарських препаратів піроксикаму та амізону.

11. Встановлено, що біологічно активна дія пролонгованої форми нестероїдного протизапального препарату піроксикаму в складі поліуретанового носія полягає в зменшенні запальних процесів при імплантації та місцевому інгібуванні процесів судиноутворення, формуванні тонкої сполучнотканинної капсули, що дозволило рекомендувати отримані матеріали для реконструктивно-пластичної хірургії.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Клочок О. О. Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей поліуретанових композицій з амізоном / О. О. Клочок, Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко // Доповіді НАН України. — 2002. — № 11. — С. 149—151.

2. Савчук О. В. Склоіономерний композиційний матеріал для стоматології з пролонгованою лікарською дією / О. В. Савчук, Р. А. Рожнова, Л. Ю. Нечаєва, Є. Г. Левенець, В. О. Храновський, Н. А. Галатенко // Композиційні матеріали. — 2002. — Т. 24, № 1. — С. 48—51.

3. Галатенко Н. А. Изучение биосовместимости линейных полиуретанов для эндопротезирования / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова, И. М. Кебуладзе, Б. И. Павлык, Е. С. Савицкая, В. П. Гриценко // Доповіді НАН України. — 2003. — № 1. — С. 131—135.

4. Рожнова Р. А. Исследование новых биологически активных сегментированных полиуретановых эластомеров для оболочек гидрофильных имплантатов / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Е. Г. Левенец, И. Ю. Будилова, Л. И. Замулина // Полимерный журнал. — 2004. — Т. 26, № 3. — С. 215—219.

5. Рожнова Р. А. Новые сегментированные полиуретановые эластомеры в качестве оболочек гидрофильных имплантатов / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, И. М. Кебуладзе, Б. И. Павлык // Пластическая и реконструктивная хирургия. — 2004. — №2(3). — С. 16—21.

6. Рожнова Р. А. Синтез та дослідження структури нового лактозовмісного мономеру 2,4-толуїлен-ді-уретанолактози / Р. А. Рожнова, Л. І. Замуліна, Н. А. Галатенко // Полімерний журнал. — 2004. — Т. 26, № 2. — С. 83—85.

7. Рожнова Р. А. Синтез та дослідження лактозовмісних поліуретанових еластомерів / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Л. І. Замуліна, І. І. Гладир // Доповіді НАН України. — 2005. — № 11. — С. 182—186.

8. Мазур Л. М. Синтез гідрофільних поліуретанів, які містять фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом / Л. М. Мазур, Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова, В. І. Дроздова // Доповіді НАН України. — 2005. — № 10. — С. 138—141.

9. Рожнова Р. А. Синтез нових лактозовмісних поліуретанових еластомерів. Фізико-механічні та фізико-хімічні дослідження / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Л. І. Замуліна, І. І. Гладир // Полімерна технологія. — 2005. — № 5. — С. 96—100.

10. Рожнова Р. А. Вивчення біодеградації та біосумісності лактозовмісних поліуретанових еластомерів / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Л. Ф. Нарожайко, Л. І. Замуліна, І. І. Гладир // Доповіді НАН України. — 2006. — № 2. — С. 156—161.

11. Кулеш Д. В. Фосфатазна активність лейкоцитів крові при імплантації полімерних форм з піроксикамом / Д. В. Кулеш, Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко // Доповіді НАН України. — 2006. — № 11. — С. 179—183.

12. Рожнова Р. А. Вивчення біодеструкції полімерних лікарських форм з іммобілізованим НПЗП амізоном / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Л. І. Замуліна, І. І. Гладир, Є. Г. Левенець // Доповіді НАН України. — 2006. — № 8. — С. 177—181.

13. Рожнова Р. А. Вивчення впливу хімічної структури сегментованих поліуретанових еластомерів на перебіг процесу їх біодеструкції / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Л. І. Замуліна, Л. Ф. Нарожайко, І. І. Гладир // Полімерний журнал. — 2006. — Т. 28, № 3. — С. 195—200.

14. Мазур Л. М. Синтез нової полімерної лікарської форми / Л. М. Мазур, Р. А. Рожнова, В. І. Дроздова, Н. А. Галатенко // Доповіді НАН України. — 2006. — № 7. — С. 152—156.

15. Рожнова Р. А. Синтез та дослідження розгалужених поліефірглікольуретанів в якості імплантаційного матеріалу / Р. А. Рожнова // Полімерний журнал. — 2006. — Т. 28, № 4. — С. 297—302.

16. Рожнова Р. А. Пролонговані форми нестероїдних протизапальних препаратів / Р. А. Рожнова // Полімерний журнал. — 2007. — Т. 29, № 3. — С. 166 — 176.

17. Рожнова Р. А. Дослідження динаміки вивільнення нестероїдного протизапального лікарського препарату амізону з полімерних лікарських форм пролонгованої дії / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Л. І. Замуліна, Л. Ю. Нечаєва, І. І. Гладир // Доповіді НАН України. — 2007. — № 9. — С. 125—130.

18. Рожнова Р. А. Дослідження біодеструкції лактозовмісних полімерів в модельному середовищі методом рідинної хроматографії / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Л. І. Замуліна, І. І. Гладир // Український хімічний журнал. — 2007. — № 11. — С. 64—66.

19. Мазур Л. М. Синтез нової лікарської форми з амізоном на основі гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом / Л. М. Мазур, Р. А. Рожнова, В. І. Дроздова, Н. А. Галатенко // Полімерний журнал. — 2007. — Т. 29. — № 1. — С. 58—66.

20. Мазур Л. М. Вивчення динаміки вивільнення протизапального препарату амізону з полімерної лікарської форми на основі гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом / Л. М. Мазур, Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Л. Ю. Нечаєва // Доповіді НАН України. — 2007. — № 5. — С. 141—147.

21. Кулеш Д. В. Морфологические особенности протекания тканевых реакций при имплантации биологически активных полимерных систем экспериментальным животным / Д. В. Кулеш, Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко // Вісник морфології. — 2007. — Т. 13, № 1. — С. 4—9.

22 Кулеш Д. В. Експериментальні дослідження біологічно-активного полімерного матеріалу при імплантації / Д. В. Кулеш, Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко // Пластична та реконструктивна хірургія . — 2007. — № 1(7). — С. 35—41.

23. Галатенко Н. А. Хімічна модифікація відомого протитуберкульозного препарату / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова, Л. І. Замуліна, І. І. Гладир // Доповіді НАН України. — 2008. — № 4. — С. 154—156.

24. Рожнова Р. А. Дослідження ефективності полімерних лікарських форм НПЗП на основі сегментованих поліуретанових еластомерів in vivo / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Є. С. Савицька, Л. Ю. Нечаєва, Є. Г. Левенець // Полімерний журнал. — 2008. — Т. 30, № 3. — С. 256—261.

25. Пат. № 66551 А Україна, МПК7 С 08 G 18/08, C 08 G 18/65, C 07 H 1/100. Спосіб одержання лактозовмісного плівкоутворюючого поліуретану / Рожнова Р.А., Галатенко Н.А., Замуліна Л.І.; заявник та власник Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України. — № 2003076762 ; заявл. 18.07.03 ; опубл. 17.05.04, Бюл. № 3.

26. Пат. 59874 Україна, МПК7 C 08 G 18/00, A 61 L 17/10. Полімерний плівковий матеріал для імплантатів м’яких тканин / Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Кебуладзе І. М., Павлик Б. І.; заявники та власники Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України, Приватне підприємство «Політокс», Центр пластичної та реконструктивної хірургії «F et M», Мале впроваджувальне підприємство «Інтерфалл». — № 20021210687З ; заявл. 27.12.02 ; опубл. 15.08.05, Бюл. № 8.

27. Пат. № 5637 U Україна, МПК7 A 61 F 2/12. Ендопротез молочної залози / Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Кебуладзе І. М., Павлик Б. І.; заявники та власники Приватне підприємство «Політокс», Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України, Кебуладзе І. М., Павлик Б. І. — № 20040706140 ; заявл. 23.07.04 ; опубл. 15.03.05, Бюл. № 3.

28. Пат. № 79521 С2 Україна, МПК7 А 61 К 51/00, A 61 L 27/00, C 08 G 18/00, A 61 F 2/00. Матеріал оболонки ендопротеза / Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кебуладзе І. М.; заявники та власники Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кебуладзе І. М. — № a200506749 ; заявл. 11.07.05 ; опубл. 25.06.07, Бюл. № 9.

29. Заявка на винахід № а200705845 від 25.05.2007. Спосіб одержання поліуретанових плівкових матеріалів з пролонгованою лікарською дією / Галатенко Н. А., Мазур Л. М., Рожнова Р. А., Дроздова В. І.; заявник та власник Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Вибрані тези доповідей

30. Galatenko N., Kebuladze I., Pavlyk B., Rozhnova R. // International Conference on Advances in Biomaterials for Reconstructive Medicine : abstract book, 9—14 June 2002, Capri, Italy / Inst. of Composite Materials Technology, University of Naples “Federico II” [et al.]. — Naples : Inst. of Composite Materials Technology, 2002. — p. 140.

31. Клочок О. О., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. // VIII Міжнародна конференція з хімії та фізико-хімії олігомерів : зб. тез доповідей, 914 вер. 2002 р., Чорноголовка, Росія / Ін-тут хімічної фізики, Ін-тут проблем хімічної фізики. М. : Ін-тут проблем хімічної фізики, 2002. с. 324.

32. Рожнова Р. // V Українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук : зб. тез доповідей, 20—21 трав. 2003 р., Київ / НАН України, Ін-т хімії високомол. сполук [та ін.]. — К. : Ін-т хімії високомол. сполук, 2003. — с. 84.

33. Kebuladze I., Galatenko N., Rozhnova R., Pavlyk B. // XVI IPRAS Congress : ANZ Journal of Surgery, Aug. 2—8, 2003, Sydney, Australia / International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. — Australia : Blackwell Publishing, 2003. — p. А226.

34. Рожнова Р. А., Замуліна Л. І., Галатенко Н. А. // X Українська конференція з високомолекулярних сполук : зб. тез доповідей, 12—14 жовт. 2004 р., Київ / НАН України, Ін-т хімії високомол. сполук [та ін.]. — К. : Ін-т хімії високомол. сполук, 2004. — с. 159.

35. Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. // X Українська конференція з високомолекулярних сполук : тези доповідей, 12—14 жовт. 2004 р., Київ / НАН України, Ін-т хімії високомол. сполук [та ін.]. — К. : Ін-т хімії високомол. сполук, 2004. — с. 18.

36. Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Левенець Є. Г., Буділова І. Ю. // XX Українська конференція з органічної хімії, присвячена 75-річчу з дня народження академіка О. В. Богатського : зб. тез доповідей, 21—25 вер. 2004 р., Одеса. Ч. 2 / відп. Ред. М. О. Лозинський, С. А. Андронаті, В. І. Павловський. — Одеса : Астропринт, 2004. — с. 257.

37. Rozhnova R., Galatenko N., Zamulina L. // 5th International Symposium Molecular Mobility and Order in Polymer Systems : book of abstracts, June 20—24, 2005, St. Petersburg, Russia / Inst. of Macromolecular compounds. — St. Petersburg : Inst. of Macromolecular compounds, 2005. — p. б Р-080.

38. Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. // Міжнародна конференція з наноматеріалів в хімії, біології та медицині : книга тез доповідей, 14-17 вер. 2005 р., Київ / НАН України, Iн-тут поверхні. — К. : Ін-т хімії поверхні, 2005 — с. 153.

39. Rozhnova R. A., Galatenko N. A., Kebuladze I. M. // 11th International Ceramic Congress, 4th Forum on New Materials : book of abstracts, June 4—9, 2006, Acireale, Italy / World Academy of Ceramics, International Ceramic Federation. — Acireale : International Ceramic Federation, 2006. — p. 179.

40. Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Замуліна Л. І., Гладир І. І. // XI Українська конференція з високомолекулярних сполук : тези доповідей, 1—5 жовт. 2007 р., Київ / НАН України, М-во освіти і науки України [та ін.]. — К. : Ін-т хімії високомол. сполук, 2007. — с. 175.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины