Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Станкевич Сергій Арсенійович. Метод оцінювання інформативності гіперспектральних зображень в задачах дистанційного зондування Землі : Дис... д-ра наук: 05.07.12 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Станкевич С.А. Метод оцінювання інформативності гіперспектральних зображень в задачах дистанційного зондування Землі.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження.- Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України.- Київ, 2008.

Вирішена наукова проблема недостатньої повноти та достовірності оцінювання інформативності гіперспектральних аерокосмічних зображень в задачах дистанційного зондування Землі. Обґрунтовано новий статистичний просторово-частотний критерій інформативності гіперспектральних зображень, складовими якого є інформаційна дивергенція Кульбака-Лейблера, еквівалентна просторова розрізненність та еквівалентне відношення “сигнал-шум”. Розроблено багатовимірну інформаційну та статистичну просторово-частотну моделі гіперспектрального зображення та на їх основі – новий метод оцінювання інформативності, та удосконалений метод оптимізації за новим критерієм.

Вперше введено поняття еквівалентної просторової розрізненності, яка описує просторово-частотні властивості гіперспектральних зображень на основі еквівалентності імовірнісних характеристик виявлення об’єктів.

Розроблено сімейство нових ефективних алгоритмів статистичного просторово-частотного оброблення гіперспектральних цифрових аерокосмічних зображень. Надано рекомендації з впровадження розроблених методів та алгоритмів до практики дистанційного зондування.

Сформульовано загальну методологію статистичного просторово-частотного оброблення гіперспектральних аерокосмічних зображень, яка визначає принципи та підходи до створення нових методів на основі статистичної просторово-частотної парадигми.

Результати досліджень дозволяють підвищити достовірність та оперативність вирішення важливих природно-ресурсних, наукових та спеціальних тематичних задач дистанційного зондування Землі за рахунок об’єктивного оцінювання інформативності, оптимізації гіперспектральних аерокосмічних зображень та суттєвого скорочення потрібних обсягів їх обробки.

Розв’язано наукову проблему об’єктивного кількісного оцінювання інформативності гіперспектральних аерокосмічних зображень. Мету роботи досягнуто.

Зроблено огляд можливостей сучасних і перспективних гіперспектральних аерокосмічних сенсорів: спектральний діапазон – 0,4 .. 2,5 мкм, кількість спектральних каналів – 60 .. 300, спектральна розрізненність – 5 .. 20 нм, кут огляду – одиниці-десятки градусів, просторова розрізненність – одиниці мрад.

Кількісно інформативність гіперспектральних аерокосмічних зображень оцінюється критерієм, що поєднує інформаційно-статистичний підхід з просторово-частотною моделлю на основі принципу еквівалентності. Переваги над існуючими показниками – врахування просторової розрізненності водночас з імовірнісною природою зображень, пристосованість до опису багатовимірних зображень.

Розроблено інформаційну просторово-частотну модель гіперспектральних аерокосмічних зображень, яка передбачає згортання багатовимірної перехідної характеристики до еквівалентної одновимірної шляхом багатовимірного імовірнісного перетворення та обчислення еквівалентної ФПМ.

Розроблено статистичний просторово-частотний метод оцінювання інформативності гіперспектральних аерокосмічних зображень, який визначає інформаційну – дивергенцію Кульбака-Лейблера, просторово-частотну – еквівалентну просторову розрізненність, та енергетичну – еквівалентне відношення “сигнал-шум” – складові у формі частотно-інформаційного критерію, узагальненого на випадок багатовимірних оптичних сигналів.

Розроблено сімейства нових алгоритмів оцінювання інформативності, оптимізації гіперспектральних аерокосмічних зображень за критерієм інформативності та їх тематичного оброблення. Розроблені алгоритми забезпечують більш точне (на 5-20 %), робастне та оперативне (скорочення потрібних обчислювальних витрат в десятки разів) оброблення гіперспектральних зображень, ніж відомі.

Розвинено загальну методологію оцінювання і підвищення інформативності гіперспектральних аерокосмічних зображень, яка передбачає статистичне згортання багатовимірних радіометричних полів до одновимірної величини – тематичного зображення. В межах цієї методології можна обирати різні показники інформативності, просторово-частотні моделі, застосовувати довільні процедури прикінцевого аналізу, тобто створювати велике різноманіття нових ефективних методів оброблення гіперспектральних зображень на єдиній уніфікованій науковій платформі.

На основі результатів моделювання згідно розроблених методів обґрунтовано базові вимоги до перспективних гіперспектральних сенсорів. Розраховано еквівалентну просторову розрізненність, потрібну для виявлення і правильної класифікації типових об’єктів на гіперспектральних аерокосмічних зображеннях. Надано рекомендації щодо складу спектральних діапазонів реєстрації перспективних гіперспектральних сенсорів.

Коротко описано вісім технічних рішень для оброблення та оцінювання гіперспектральних цифрових аерокосмічних зображень, які або реалізують моделі і алгоритми, прямо викладені в дисертації, або безпосередньо витікають з розроблених методологічних основ. Новизну кожного технічного рішення підтверджено патентом на винахід.

Закінчення. Вказано на невирішені в роботі проблеми та визначено основні напрямки подальших досліджень.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Ребрин Ю.К. Методы количественной оценки эффективности средств аэрокосмической разведки / Ю.К. Ребрин, С.А. Станкевич, С.П. Мосов.- К.: КИ ВВС, 1997.- 262 с.

 2. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування / за ред. В.І. Лялько та М.О. Попова.- К.: Наук. думка, 2006.- 360 с.

 3. Станкевич С.А. Оценка качества синтезированных цифровых изображений / С.А. Станкевич // Информационные технологии в дешифрировании изображений: Классификация и оценка эффективности.- К.: МО Украины, 1995.- С.36-51.

 4. Станкевич С.А. Оптимальное факторное синтезирование зональных цифровых изображений / С.А. Станкевич // Проблеми здобування, збору та обробки даних повітряної розвідки: Зб. наук. праць Київського ін-ту ВПС.- К.: КІ ВПС, 1998.- С.18-22.

 5. Станкевич С.А. Узагальнене перетворення Радона як основа сегментації цифрових аерокосмічних знімків / С.А. Станкевич // Зб. наук. праць Київського ін-ту ВПС.- Вип.7.- К.: КІ ВПС, 1999.- С.131-135.

 6. Станкевич С.А. Виявлення додаткових розпізнавальних ознак об’єктів за результатами багатозонального дистанційного спостереження в інфрачервоному спектральному діапазоні / С.А. Станкевич // Труди Нац. акад. оборони України.- Вип.23.- К.: НАО, 1999.- С.92-99.

 7. Станкевич С.А. Статистична сегментація зональних цифрових зображень від видових засобів дистанційного спостереження / С.А. Станкевич, О.Б. Захаров // Зб. наук. праць Київського ін-ту ВПС.- Вип.8.- К.: КІ ВПС, 2000.- С.120-129.

 8. Станкевич С.А. Оптимальне статистичне синтезування цифрових зображень від видових засобів дистанційного спостереження / С.А. Станкевич, К.В. Сененко // Зб. наук. праць Київського ін-ту ВПС.- Вип.8.- К.: КІ ВПС, 2000.- С.133-139.

 9. Станкевич С.А. Обґрунтування вимог до мікроконтролеру цифрової обробки відеоданих / С.А Станкевич // Труди Нац. акад. оборони України.- Вип.25.- К.: НАО, 2000.- С.103-107.

 10. Станкевич С.А. Геометрична складова лінійного розрізнення космічної оптико-електронної апаратури дистанційного спостереження / С.А. Станкевич, О.Б. Захаров // Труди Нац. акад. оборони України.- Вип.26.- К.: НАО, 2001.- С.41-47.

 11. Станкевич С.А. К оценке линейного разрешения цифровых аэрокосмических снимков / С.А. Станкевич // Космічна наука і технологія.- 2002.- Т.8.- № 2/3.- С.103-106.

 12. Мосов С.П. Вплив звуження динамічного діапазону відтворення на статистичне розпізнавання цифрових зображень / С.П. Мосов, С.А. Станкевич // Труди Нац. акад. оборони України.- Вип.48.- К.: НАО, 2003.- С.161-166.

 13. Мосов С.П. Обмеження функції передавання модуляції фотоприймального растру / С.П. Мосов, С.А. Станкевич // Труди Нац. акад. оборони України.- Вип.57.- К.: НАО, 2004.- С.92-102.

 14. Кононов В.И. Сравнительная оценка информативности цифровых аэрокосмических изображений высокого и низкого разрешения / В.И. Кононов, С.А. Станкевич // Учен. записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского.- 2004.- Т.17 (56).- № 2.- С.88-95.

 15. Станкевич С.А. Аналіз принципів технічної реалізації та застосування зарубіжних авіаційних цифрових систем одержання зображень / С.А. Станкевич // Зб. наук. праць Наук. центру ВПС України.- Вип.7.- Київ: НЦ ВПС, 2004.- С.232-241.

 16. Станкевич С.А. Уточнення відомої емпіричної формули оцінки імовірності правильного дешифрування об’єктів на аерокосмічному зображенні / С.А. Станкевич // Зб. наук. праць Наук. центру ВПС України.- Вип.7.- К.: НЦ ВПС, 2004.- С.242-246.

 17. Станкевич С.А. Удосконалений алгоритм визначення перехідної функції на цифровому аерокосмічному зображенні / С.А. Станкевич, С.В. Шкляр // Учен. записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского.- 2005.- Т.18 (57).- № 2.- C.97-102.

 18. Станкевич С.А. Методика розрахунку розрізнювальної здатності цифрових оптико-електронних систем повітряної розвідки / С.А. Станкевич, І.Г. Білецький // Труди Нац. акад. оборони України.- Вип.59.- К.: НАО, 2005.- С.116-122.

 1. Станкевич С.А. Статистичний підхід до визначення порогової модуляції цифрових аерокосмічних зображень / С.А. Станкевич // Космічна наука і технологія.- 2005.- Т.11.- № 3/4.- С.81-84.

 2. Станкевич С.А. Статистичні аспекти визначення функції передавання модуляції аерокосмічних іконічних систем з дискретними фотоприймачами / С.А. Станкевич // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць НТУ “Львівська Політехніка”.- Вип. II.- Л.: Львівська Політехніка, 2005.- С.142-147.

 3. Мосов С.П. Моделі використання супутникової гіперспектральної апаратури для виявлення об’єктів космічної розвідки / С.П. Мосов, С.А. Станкевич, С.О. Пономаренко, О.М. Собчук // Труди Нац. акад. оборони України.- Вип.63.- К.: НАО, 2005.- С.99-109.

 4. Станкевич С.А. Оцінка придатності зарубіжних супутникових систем для вирішення задач видового космічного спостереження / С.А. Станкевич, Б.М. Федотов, С.О. Пономаренко, О.М. Собчук, В.І. Ковтун // Зб. наук. праць Держ. наук.-досл. ін-ту авіації.- Вип.8.- К.: ДНДІА, 2005.- С.31-47.

 5. Попов М.О. Непараметричний алгоритм виявлення об’єктів на цифрових аерокосмічних зображеннях / М.О. Попов, С.А. Станкевич, О.В. Зайцев // Зб. наук. праць Держ. наук.-досл. ін-ту авіації.- Вип.8.- К.: ДНДІА, 2005.- С.117-121.

 6. Станкевич С.А. Оптимізація параметрів видової аерознімальної апаратури за умовою максимуму середньої імовірності виявлення об’єктів на зображенні / С.А. Станкевич, С.В. Шкляр // Зб. наук. праць Держ. наук.-досл. ін-ту авіації.- Вип.8.- К.: ДНДІА, 2005.- С.133-136.

 7. Попов М.О. Сучасні тенденції розвитку цифрових камер повітряної розвідки та спостереження / М.О. Попов, С.А. Станкевич // Наука і оборона.- 2005.- № 2.- С.29-32.

 8. Станкевич С.А. Імовірнісно-частотна оцінка еквівалентної просторової розрізненності багатоспектральних аерокосмічних знімків / С.А. Станкевич // Космічна наука і технологія.- 2006.- Т.12.- № 2/3.- С.79-82.

 9. Станкевич С.А. Особливості розрахунку індексу видового різноманіття за результатами статистичної класифікації аерокосмічних знімків / С.А. Станкевич, А.О. Козлова // Учен. записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, 2006.- Т.19 (58).- С.144-150.

 10. Попов М.А. Методы оптимизации числа спектральных каналов в задачах обработки и анализа данных дистанционного зондирования Земли / М.А. Попов, С.А. Станкевич // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса.- Вып.3.- Т.1.- М.: ИКИ РАН, 2006.- C.106-112.

 11. Попов М.О. Використання даних ДЗЗ для інформаційної підтримки автоматизованої системи Державного земельного кадастру України / М.О. Попов, С.А. Станкевич, С.Ю. Марков, О.С. Марков // Наук. вісник Нац. аграрного унів.- Вип.104.- К.: НАУУ, 2006.- С.48-60.

 12. Попов М.О. Удосконалена процедура класифікування багатоспектральних аерокосмічних зображень при оцінюванні біорізноманіття Північно-Причорноморського регіону України / М.О. Попов, С.А. Станкевич, А.О. Козлова // Зб. наук. праць Морського гідрофіз. ін-ту.- Вип.14.- Севастополь: МГІ, 2006.- С.406-410.

 13. Попов М.О. Гіперспектральна аерокосмічна інформація у виявленні та спостереженні об’єктів / М.О. Попов, С.А. Станкевич, В.Д. Молдаван // Наука і оборона.- 2006.- № 3.- С.25-31.

 14. Станкевич С.А. Оценка оптических передаточных функций и восстановление цифровых аэрокосмических изображений методом инверсной фильтрации / С.А. Станкевич // Проблемы управления и информатики.- 2006.- № 3.- С.116-123.

 15. Станкевич С.А. Алгоритм геореференціювання цифрових космічних знімків та оцінки просторової точності за системою опорних точок / С.А. Станкевич, В.С. Оголенко, А.О. Козлова // Доп. НАН України.- 2006.- № 8.- С.161-167.

 16. Станкевич С.А. Кількісне оцінювання інформативності гіперспектральних аерокосмічних знімків при вирішенні тематичних задач дистанційного зондування Землі / С.А. Станкевич // Доп. НАН України.- 2006.- № 10.- С.136-139.

 17. Станкевич С.А. Классификация покрытий ландшафтов на гиперспектральных аэрокосмических изображениях на основе разделения смесей спектральных компонент / С.А. Станкевич, С.В. Шкляр // Проблемы управления и информатики.- 2006.- № 6.- С.106-115.

 18. Станкевич С.А. Алгоритм статистичної класифікації об’єктів дистанційного спостереження за їх спектрально-топологічними характеристиками / С.А. Станкевич // Наук. вісник Нац. гірнич. унів., 2006.- № 7.- С.38-40.

 19. Попов М.О. Вплив статистичних характеристик об’єктів аерокосмічного знімання на еквівалентну просторову розрізненність багатоспектральних цифрових зображень / М.О. Попов, С.А. Станкевич // Зб. наук. праць Держ. наук.-досл. ін-ту авіації.- Вип.9.- К.: ДНДІА, 2006.- С.186-193.

 20. Попов М.О. Особливості виявлення штучних об’єктів методами субпіксельного оброблення гіперспектральних аерокосмічних зображень / М.О. Попов, С.А. Станкевич, В.Д. Молдаван // Зб. наук. праць Держ. наук.-досл. ін-ту авіації.- Вип.9.- К.: ДНДІА, 2006.- С.194-204.

 21. Попов М.О. Дослідження еквівалентної просторової розрізненності багатоспектральних аерокосмічних зображень для сумішей спектрів об’єктів спостереження / М.О. Попов, С.А. Станкевич // Зб. наук. праць Нац. наук.-досл. центру оборон. технологій і військ. безпеки України, 2006.- Вип.4 (33).- С.109-117.

 22. Попов М.А. Особенности использования многоспектральных аэрокосмических изображений при количественной оценке видового разнообразия растительного покрова / М.А. Попов, С.А. Станкевич, А.А. Козлова // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса.- Вып.4.- Т.2.- М.: ИКИ РАН, 2007.- С.297-303.

 23. Попов М.А. Использование полного набора нормализованных межканальных индексов многоспектральных космических изображений при классификации покрытий ландшафта / М.А. Попов, С.А. Станкевич, А.И. Сахацкий, А.А. Козлова // Учен. записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, 2007.- Т.20 (59).- № 1.- C.175-182.

 24. Станкевич С.А. Оцінювання і картографування біорізноманіття Північно-Причорноморського регіону України на основі багатоспектральних космознімків і геоінформаційних технологій / С.А. Станкевич, А.О. Козлова // Космічна наука і технологія.- 2007.- Т.13.- № 2.- С.18-24.

 25. Станкевич С.А. Оптимизация состава спектральных каналов гиперспектральных аэрокосмических изображений при решении тематических задач дистанционного зондирования Земли / С.А. Станкевич // Космічна наука і технологія, 2007.- Т.13.- № 2.- С.25-28.

 26. Попов М.А. Система каталогизации и распределенного доступа к данным дистанционного зондирования Земли: концепция, архитектура, реализация / М.А. Попов, С.Ю. Марков, С.А. Станкевич, О.Л. Бодня // Космічна наука і технологія.- 2007.- Т.13.- № 3.- С.45-54.

 27. Куссуль Н.М. Інформаційний сервіс оцінювання видового різноманіття рослинного і тваринного світу Причорноморського регіону України в контексті розвитку Українського сегмента системи GEOSS / Н.М. Куссуль, М.О. Попов, А.Ю. Шелестов, С.А. Станкевич, М.Б. Корбаков, О.М. Кравченко, А.О. Козлова // Наука та інновації.- 2007.- Т.3.- № 6.- С.13-25.

 28. Станкевич С.А. Методика оцінювання біорізноманіття території за багатоспектральними космічними зображеннями середньої просторової розрізненності / С.А. Станкевич, А.О. Козлова // Космічна наука і технологія.- 2007.- Т.13.- № 4.- С.25-39.

 29. Станкевич С.А. Типова структура і склад перспективної наземної системи цифрової обробки матеріалів аерокосмічного спостереження / С.А. Станкевич, С.О. Пономаренко, Ю.Л. Діденко, Л.О. Гуменюк // Зб. наук. праць Держ. наук.-досл. ін-ту авіації.- Вип.3 (10).- К.: ДНДІА, 2007.- С.151-159.

 30. Станкевич С.А. Інформативність багатозональних цифрових аерокосмічних зображень при інтерпретації антропогенних об’єктів / С.А. Станкевич, С.О. Пономаренко, О.М. Собчук, О.В. Шолонік // Зб. наук. праць Держ. наук.-досл. ін-ту авіації.- Вип.3 (10).- К.: ДНДІА, 2007.- С.160-164.

 31. Станкевич С.А. Інструментарій оцінювання еквівалентної просторової розрізненності багато- та гіперспектральних цифрових аерокосмічних знімків / С.А. Станкевич, О.В. Шолонік // Зб. наук. праць Держ. наук.-досл. ін-ту авіації.- Вип.3 (10).- К.: ДНДІА, 2007.- С.165-171.

 32. Станкевич С.А. Методологія статистичного просторово-частотного оброблення гіперспектральних аерокосмічних зображень / С.А. Станкевич // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Український міжвідом. наук.-техн. зб.- Вип.68.- Л.: Львівська Політехніка, 2007.- С.240-249.

 33. Станкевич С.А. Інтеграція дистанційних та геофізичних просторових даних при пошуку вуглеводнів на морському шельфі / С.А. Станкевич, О.В. Седлерова // Геоінформатика.- 2007.- № 3.- С.77-81.

 34. Попов М.А. Картирование биоразнообразия Причерноморского региона Украины с использованием дистанционных данных, реализованное в форме автоматически обновляемого web-сервиса / М.А. Попов, Н.Н. Куссуль, С.А. Станкевич, А.А. Козлова, А.Ю. Шелестов, М.Б. Корбаков, А.М. Кравченко // Учен. записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского.- 2008.- Т.21 (60).- № 1.- С.120-126.

 35. Пат. на винахід 32212А Україна, МПК6 G01S 17/00. Спосіб розпізнавання об’єкта за зональними інфрачервоними аерознімками / Станкевич С.А.; заявник та патентовласник він же.- № 99010219; заявл. 14.01.1999; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7-II.

 36. Пат. на винахід 76211 Україна, МПК7 G06K 9/00, G06K 9/46, G06K 9/68. Спосіб виявлення аномалій яскравості на цифровому зображенні та пристрій для його здійснення / Попов М.О., Станкевич С.А., Безкровний В.В., Воробйов А.І., Зайцев О.В.; заявник та патентовласник Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України.- № 20040503582; заявл. 13.05.2004; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7.

 37. Пат. на винахід 75298 Україна, МПК7 G06K 9/00. Спосіб відображення багатозонального цифрового аерокосмічного знімку на кольоровому дисплеї / Мосов С.П., Станкевич С.А., Попов М.О., Волошин В.І.; заявник та патентовласник Національна академія оборони України.- № 200502769; заявл. 28.03.2005; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3.

 38. Пат. на винахід 75299 Україна, МПК7 G06K 9/36. Спосіб одержання додаткових зональних зображень багатозонального цифрового аерокосмічного знімка / Мосов С.П., Станкевич С.А., Попов М.О., Волошин В.І.; заявник та патентовласник Національна академія оборони України.- № 200502770; заявл. 28.03.2005; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3.

 39. Пат. на винахід 79127 Україна, МПК7 G06K 9/00, G96T 5/20. Спосіб виправлення цифрових аерокосмічних зображень, спотворених вздовж стовпчиків / Попов М.О., Станкевич С.А., Бушуєв Є.І.; заявник та патентовласник Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України.- № 200500948; заявл. 02.02.2005; опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7.

 1. Пат. на винахід 81195 Україна, МПК7 G06K 9/00, G66K 9/46, G66K 9/62, G66K 9/80. Спосіб підвищення спектральної розрізненності багатоспектральних аерокосмічних зображень / Попов М.О., Станкевич С.А., Козлова А.О.; заявник та патентовласник Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України.- № 200607489; заявл. 05.07.2006; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 12.

 2. Станкевич С.А. Оценка эффективности при синтезе систем дистанционного наблюдения аэроландшафта / С.А. Станкевич, И.Г. Билецкий // Автоматика и системы управления: VI межрегиональн. конф.: тезисы докл.- Т.2.- Черкассы, 1997.- С.22.

 3. Станкевич С.А. Линейные модели оптимального синтезирования дискретных зональных изображений / С.А. Станкевич // Геоинформационные системы и технологии: III научн.-практ. конф.: тезисы докл.- К., 1998.- С.125-126.

 4. Станкевич С.А. Статистичні моделі розділення класів об’єктів аерокосмічного моніторингу за цифровими зображеннями / С.А. Станкевич // Актуальні проблеми військової екології: наук.-практ. конф.: матеріали.- К., 2004.- С.76-81.

 5. Popov M.A. About Restoration of the Scanning Images Received Onboard a Sich-1M Space Vehicle by Inverse Filtering Method / M.A. Popov, S.A. Stankevich // 31st International Symposium on Remote Sensing of Environment: Proc.- Saint Petersburg, 2005.- P.488-490.

 6. Станкевич С.А. Анализ вариантов программного обеспечения для наземных систем обработки данных дистанционного зондирования Земли / С.А. Станкевич, А.М. Собчук, С.А. Пономаренко // Авіа-2006: VII міжнародн. наук.-техн. конф.: матеріали.- Т.4.- К., 2006.- С.70-75.

 7. Popov M.A., Stankevich S.A. Multispectral Imagery Resolution Enhancement in Environmental Remote Sensing / M.A. Popov, S.A. Stankevich // International Advanced Research Workshop on Fuzziness and Uncertainty in GIS for Environmental Security and Protection: Proc.- Kiev, 2006.- P.9-10.

 8. Станкевич С.А. Адаптивное многомерное вероятностное преобразование многоспектральных цифровых аэрокосмических снимков / С.А. Станкевич, О.В. Шолоник // Науки про Землю та космос – суспільству: Перша наук. конф.: матеріали доп.- К.: ЦАКДЗ ІГН НАН України, 2007.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 9. Попов М.А. Программно-технологический подход в задаче классификации земных покровов на основе гиперспектральных космических снимков / М.А. Попов, С.А. Станкевич, В.Н. Подорван // Науки про Землю та космос – суспільству: Перша наук. конф.: матеріали доп.- К.: ЦАКДЗ ІГН НАН України, 2007.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 10. Станкевич С.А. Информативность оптических диапазонов дистанционного наблюдения Земли из космоса: практические алгоритмы / С.А. Станкевич // Сьома Українська конф. з космічних досліджень: зб. тез доп.- Євпаторія: ІКД НАН України, 2007.- С.177.

 11. Попов М.А. Автоматизированная контекстная классификация растительного покрова горных территорий по материалам космической съемки / М.А. Попов, С.А. Станкевич, А.И. Сахацкий, А.А. Козлова // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: XII Міжнародний наук.-техн. симп.: зб. матеріалів.- Алушта: Львівське астр.-геод. тов., 2007.- С.63-66.

 12. Popov M.O. Mapping of Technogenic Contaminations of Urban Area Using Hyperspectral Imagery / M.O. Popov, S.A. Stankevich, L.P. Lischenko, V.M. Podorvan // Polish-Ukrainian Workshop on Space Applications: Proc.- Warsaw: Space Research Centre, 2007.- 1 CD-ROM.

 13. Попов М.А. Робастная классификация земных покровов с использованием гиперспектральных аэрокосмических снимков / М.А. Попов, С.А. Станкевич, В.Н. Подорван, О.В. Шолоник // Сучасні проблеми створення і ефективного використання єдиного геоінформаційного простору України при підготовці і прийнятті управлінських рішень: Міжнародна наук.-практ. конф.: матеріали доп.- К.: Ін-т проблем нац. безпеки при РНБО, 2007.- С.94-96.

 14. Попов М.О. Досягнення і проблеми розвитку аерокосмічних оптико-електронних сенсорів ДЗЗ / М.О. Попов, М.І. Лихоліт, В.В. Полежаєв, С.А. Станкевич, В.М. Тягур // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки України: Перша Всеукраїнська конф. з запр. закордонних учасників: матеріали доп.- К.: Наук. думка, 2008.- С.23-26.

 15. Попов М.О. Технічні аспекти визначення стану рослинності урбанізованих територій з використанням дистанційних методів / М.О. Попов, С.А. Станкевич, А.О. Козлова // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки України: Перша Всеукраїнська конф. з запр. закордонних учасників: матеріали доп.- К.: Наук. думка, 2008.- С.70-75.

 16. Станкевич С.А. Удосконалений алгоритм розділення сумішей спектральних компонент на гіперспектральних зображеннях / С.А. Станкевич, С.В. Шкляр // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки України: Перша Всеукраїнська конф. з запр. закордонних учасників: матеріали доп.- К.: Наук. думка, 2008.- С.85-89.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины