Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

ВОЛКОВА Олена Миколаївна. ТЕХНОГЕННІ РАДІОНУКЛІДИ У ГІДРОБІОНТАХ ВОДОЙМ РІЗНОГО ТИПУ : Дис... д-ра наук: 03.00.17 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Волкова О.М. Техногенні радіонукліди у гідробіонтах водойм різного типу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.17 – гідробіологія. – Інститут гідробіології НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена закономірностям формування у часі та просторі радіонуклідного забруднення гідробіонтів різних трофічних рівнів дніпровських та волзьких водосховищ, рік Десна, Південний Буг, малих річок зони Полісся, озер та ставів, які розташовані на території зон Полісся та Лісостепу України. Наведено аналіз високих рівнів вмісту радіонуклідів, сформованих у гідробіонтів руслових ставів та замкнених озер зони Полісся.

Час зменшення удвічі питомої активності радіонуклідів у вищих водяних рослин та молюсків складав для 95Zr – 38–177; 103Ru – 20–42; 106Ru – 38–303; 144Ce – 120–343 діб. Зниження вмісту 137Cs в організмах риб водосховищ та озер відбувалося із швидкістю 0,1–0,2 рік-1, річок – 0,14-0,28 рік-1. Згідно прогнозної оцінки, максимальна питома активність 137Cs у риб Київського водосховища, деяких ставів та озер зони Полісся зменшиться до величини 10 Бк/кг через 40–50 років після аварії на ЧАЕС.

Теоретично обгрунтована та експериментально доведена ефективність методу блокування надходження радіонуклідів до організму товарної риби у нагульних ставах риборозплідних господарств. Із збільшенням маси риб на 100 г за рахунок споживання екологічно чистих кормів питома активність 137Cs в організмі риб зменшується на 10-15 %.

 1. На основі багаторічних досліджень вмісту техногенних радіонуклідів у гідробіонтах дніпровських та волзьких водосховищ, річок Десна, Південний Буг, малих річок зони Полісся, озер та ставів, які розташовані на території зон Полісся та Лісостепу України, встановлені закономірності формування радіонуклідного забруднення гідробіонтів різних трофічних рівнів у лентичних та лотичних гідроекосистемах з урахуванням чинників часу та простору.

 2. Динаміка вмісту короткоіснуючих радіонуклідів у вищих водяних рослин та молюсках дніпровських водосховищ обумовлена фізичним розпадом радіоактивних ізотопів та процесами біологічного накопичення та виведення. Зниження вмісту 131I, 140Ba та 141Ce у вищих водяних рослин та 103Ru, 140Ba і 141Ce у молюсках відбувалося швидше за природний розпад радіонуклідів.

 3. Упродовж 1990-2003 рр. спостерігалася тенденція до зменшення питомої активності 90Sr у гідробіонтах дніпровських водосховищ. Через 17 років після аварії на ЧАЕС вміст 90Sr у вищих водяних рослин Київського водосховища перевищував доаварійні величини у 5 разів, у молюсках - у 14 разів. Питома активність 90Sr у вищих водяних рослин, молюсках і рибах Канівського, Кременчуцького та Каховського водосховищ не перевищувала величин доаварійних значень.

 1. Упродовж 5-6 років після аварії на ЧАЕС питома активність 137Cs у вищих водяних рослин та молюсках дніпровських водосховищ була обумовлена щільністю первинних випадінь та зменшувалася зі зростанням відстані від ЧАЕС. Із часом на формування рівнів накопичення радіонукліда вищими водяними рослинами та молюсками збільшувався вплив надходження 137Cs до екосистем водосховищ із водозбірної площі р. Прип’ять під час весняних повеней. Регулююча роль у дніпровському каскаді Кременчуцького водосховища, в екосистемі якого затримуються повеневі води, обумовила формування порівняно близького вмісту радіонукліда у вищих водяних рослин та молюсках трьох верхніх водосховищ та вірогідно менших рівнів накопичення 137Сs у гідробіонтах водосховищ, розташованих нижче за течією Дніпра.

 2. Формування рівнів накопичення 137Cs рибами більшою мірою залежало від щільності випадінь радіонукліда на поверхню водосховищ та від загальної кількості 137Cs, зосередженого в екосистемах, ніж від особливостей транспорту забруднених радіонуклідами під час весняних повеней водних мас у каскаді дніпровських водосховищ.

 3. Встановлено, що у 1988 р. концентрація 134+137Cs у воді волзьких водосховищ на 54 – 100 % була обумовлена ізотопами цезію чорнобильського походження, які надходили у водні маси внаслідок їх змиву під час весняних повеней із площі водозбору річок Ока та Сура. У зазначений період радіонуклідне забруднення вищих водяних рослин та молюсків волзьких водосховищ сформувалось за дії тих самих чинників, які зумовили первинні рівні вмісту радіонуклідів в організмах відповідних груп гідробіонтів дніпровських водосховищ – внаслідок випадінь радіоактивних аерозолів на поверхню водойм та транспорту по каскаду водних мас, забруднених у вегетаційний період 1986 р.

 4. Радіонуклідне забруднення вищих водяних рослин та риб у ставах та озерах зони Полісся на 90 % обумовлене 137Cs. Величина питомої активності 137Cs у гідробіонтах ставів комплексного призначення залежала від щільності радіонуклідного забруднення територій та від особливостей водозабезпечення ставів. Найвища питома активність 137Cs зареєстрована у гідробіонтах руслових ставів та замкнених озер. У риборозплідних ставах спостерігалась пряма залежність вмісту 90Sr в організмі риб від концентрації радіонукліда у воді та логарифмічна - вмісту 137Cs у рибі від запасів вказаного радіонукліда у донних відкладах.

 5. Радіонуклідне забруднення гідробіонтів лотичних гідроекосистем обумовлювалось надходженням радіоактивних речовин із площ водозбору та ступенем зарегульованості рік. На тлі високої щільності радіонуклідного забруднення площі водозбору за умов незарегульованого стоку р. Десни відбувалося швидке зниження питомої активності 90Sr та 137Cs у гідробіотах. У зарегульованих річках правобережної частини басейну Дніпра із незначною щільністю радіонуклідного забруднення площі водозбору вміст 137Cs у гідробіонтах, порівняно із рівнями накопичення радіонукліда представниками відповідних груп водних організмів р. Десни, був вищим.

 6. За умов нерівномірного випадіння радіоактивних аерозолів на поверхню водойм та хронічного надходження радіонуклідів у водні екосистеми видоспецифічність накопичення радіоактивних речовин у вищих водяних рослин обумовлена шляхами надходження продуктів поділу ядерного палива до водних екосистем та тривалістю розвитку рослинних організмів у забрудненому радіонуклідами середовищі. Динаміка формування рівнів накопичення у рослин різних видів залежала від площі контакту органів із повітряним та водним середовищем, тривалості життєдіяльності кореневої системи повітряно-водяних та часу існування генерацій занурених рослин. Тільки через 15-20 років після аварії визначилася тенденція до формування близьких рівнів накопичення 137Cs у вищих водяних рослин в межах екологічних груп.

 7. Встановлена наявність процесу деконцентрування 137Cs між ланками трофічних ланцюгів вищі водяні рослини – черевоногі молюски та занурені вищі водяні рослини – мирні риби. Величина Кп< 2 між ланками трофічного ланцюга мирні – хижі види риб свідчить про істотне надходження 137Cs до водної екосистеми впродовж останніх 1,2–5 років.

 8. Час зменшення удвічі питомої активності радіонуклідів у макрофітах та молюсках складав для 95Zr – 38–177; 103Ru – 20–42; 106Ru – 38–303; 144Ce – 120–343 діб. Зниження вмісту 137Cs у занурених вищих водяних рослин дніпровських водосховищ відбувалося із швидкістю 0,1-0,4 рік-1, у риб водосховищ та озер – 0,1-0,2 рік-1, річок – 0,14-0,28 рік-1. Згідно прогнозної оцінки, максимальна питома активність 137Cs у риб Київського водосховища, деяких ставів та озер зони Полісся зменшиться до величини 10 Бк/кг через 40–50 років після аварії на ЧАЕС.

 9. Методом математичного моделювання доведено, що рівні накопичення 137Cs зануреними вищими водяними рослинами відображають концентрацію радіонукліда у воді за часовий інтервал, сумірний із часом існування генерації, а співвідношення вмісту 137Cs у рослин різних екологічних груп характеризує динаміку та шляхи надходження радіонукліда до водних екосистем.

 10. Теоретично обгрунтована та експериментально доведена ефективність методу блокування надходження радіонуклідів до організму риб у нагульних ставах риборозплідних господарств. Визначено, що із збільшенням маси риб на 100 г за рахунок споживання екологічно чистих кормів питома активність 137Cs в організмі риб зменшується на 10-15 %.

 11. Збільшення потоку міграції 137Cs по трофічних ланцюгах лотичних екосистем обмежується кількістю радіонукліда, накопиченого фотосинтезуючими організмами та представниками зообентосу впродовж періоду підвищення концентрації радіонукліда у воді. Відносна кількість 137Cs, яка затримується у водних екосистемах, із уповільненням водообміну водойм збільшується. У водоймах з коефіцієнтом водообміну 1 близько 95 % 137Cs залишається в екосистемі, якщо коефіцієнт водообміну дорівнює 10 – в екосистемі затримується близько 35 %, а при збільшенні коефіцієнта водообміну до 40 – близько 10 % радіонукліда. Збільшення кількості зосередженого у водних екосистемах 137Cs активізує біотичну міграцію та депонування радіонукліда у кінцевих ланках трофічних ланцюгів гідробіонтів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Радіонукліди у водних екосистемах України / Кузьменко М.І., Романенко В.Д., Деревець В.В., Волкова О.М., Гудков Д.І., Кленус В.Г., Беляєв В.В., Паньков І.В., Широка З.О., Ткаченко Ю.В., Кірєєв С.І., Каглян О.Є., Мардаревич М.Г., Назаров О.Б., Гончаренко Н.І., Зарубін О.Л., Обрізан С.М., Кулачинський О.В., Дорошенко Л.А., Дорошенко О.А., Можар А.О., Насвіт О.І., Зуб Л.М., Карапиш В.А., Федорик С.М., Фомовський М.Я., Шевцова Н.Л., Юрчук Л.П. – К.: Чорнобильінтерінформ, 2001. – 318 с. (Написання розділу 7 та участь у написанні розділів 4, 8).

 2. Проблеми і перспективи ведення рибного господарства в поліській зоні України / П.Г. Шевченко, М.Ю. Євтушенко, О.М. Волкова, Ю.М. Ситник // Поліське село: соціоекологічний та духовний виміри. – К.: Міленіум, 2007. – С. 44–72. (Участь у польових дослідженнях та інтерпретації даних).

 3. Радиоэкологические исследования экосистемы верхнего Днепра /А.Е. Каглян, И.В. Паньков, Е.Н. Волкова, И.В. Амириди // Гидробиол. журн.– 1992.– 28, N 3.– С.98–101. (Участь в обгрунтуванні ідеї та написанні статті).

 4. Радиоактивное загрязнение Днепра и его водохранилищ и некоторые гидроэкологические мероприятия после аварии на Чернобыльской АЭС /М.И. Кузьменко, Е.Н. Волкова, В.Г. Кленус, Б.И. Новиков, И.В. Паньков, А.Е. Каглян, Л.П. Матвиенко, З.О. Широкая // Гидробиол. журн.– 1992.– Т. 28, № 6.– С.86–94. (Польові та радіохімічні дослідження, участь в аналізі та інтерпретації даних).

 5. Паньков И.В. Радиоэкологические исследования в зоне литорали Киевского водохранилища до и после аварии на Чернобыльской АЭС /И.В. Паньков, Е.Н. Волкова, З.О. Широкая // Гидробиол. журн. – 1993. – Т. 29, № 3. – С. 100–109. (Участь у проведенні польових досліджень та інтерпретації даних).

 6. Радионуклиды в биосистемах Днепровских водохранилищ / В.Д. Романенко, Е.Н. Волкова, М.И. Кузьменко, И.В. Паньков // Доклады Академии наук Украины. – 1994. – № 1.– С. 154–157. (Польові дослідження, обгрунтування ідеї, написання статті).

 7. Исследования радиоэкологической ситуации в экосистеме р. Волги /И.В. Паньков, Е.Н. Волкова, А.В. Алексеенко, М.И. Кузьменко // Гидробиол. журн. – 1994.– Т. 30, № 1.– С. 78–92. (Польові дослідження, участь в узагальненні даних та написанні статті).

 8. Радиоэкологические исследования фитоценозов высших водных растений в верховьях Киевского водохранилища /И.В. Паньков, Е.Н. Волкова, З.О. Широкая, В.А. Карапиш, С.В. Дремлюга // Гидробиол.журн.– 1997. – Т.33, № 2.– С. 76–88. (Польові дослідження, участь в узагальненні даних та написанні статті).

 9. Радиоактивное загрязнение водоемов Украинского Полесья и формы нахождения радионуклидов в некоторых компонентах водных экосистем / Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, З.О. Широкая, В.Г. Кленус, А.Е. Каглян, М.И. Кузьменко, Т.П. Притыка, В.А. Карапиш // Гидробиол. журн.– 2000. – Т.39, № 4.– С.50–65. (Наукове обгрунтування ідеї, участь у польових дослідженнях, написання статті).

 10. Радиоактивное загрязнение ихтиофауны Украины на современном этапе / Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, З.О. Широкая, О.Л. Зарубин, Ю.М. Сытник, П.Г. Шевченко, А.Е. Каглян, В.А. Карапыш // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2001. – №4(15) – С.6 – 8. (Наукове обгрунтування ідеї, участь у польових дослідженнях, написання статті).

 11. Особливості радіоактивного забруднення рибогосподарських водойм півночі Рівненської області / О.М. Волкова, В.В. Беляєв, З.О. Широка, Н.Л. Шевцова, Т.П. Притика, В.А. Карапиш // Зб. наук. праць Інституту ядерних досліджень. – 2001. – № 1 (3). – С. 156–160. (Наукове обгрунтування ідеї, участь у польових дослідженнях, написання статті).

 12. Современные проблемы радиоэкологии Каневского водохранилища / О.Л. Зарубин, Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, З.О. Широкая, В.А. Карапыш // Зб. наук. праць Інституту ядерних досліджень. – 2001. – №3 (5).– С. 157–161. (Польові дослідження, участь в узагальненні даних та написанні статті).

 1. 137Cs в “мирных” видах рыб водоемов разного типа / Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, З.О. Широкая, О.Л. Зарубин, Ю.М. Сытник, А.Е. Каглян, В.А. Карапиш, В.Г. Кленус // Зб. наук. праць Інституту ядерних досліджень. – 2002. – №1 (7).– С. 150–154. (Наукове обгрунтування ідеї, участь у польових дослідженнях, написання статті).

 2. Радионуклиды в компонентах экосистемы Каневского водохранилища / О.Л. Зарубин, Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, З.О. Широкая // Гидробиол. журн. – 2003.– Т.39, № 1.– С. 39–50. (Участь у польових дослідженнях, інтерпретації даних та написанні статті).

 3. Експериментальні дослідження процесів виведення 137Cs з організму риб / О.М. Волкова, В.В. Беляєв, О.С. Потрохов, О.Г. Зіньковський, З.О. Широка // Зб. наук. праць Інституту ядерних досліджень. – 2003. – №2 (10).– С. 105–108. (Наукове обгрунтування ідеї, участь у дослідженнях, написання статті).

 4. Динамика содержания 137Cs в гидробионтах днепровских водохранилищ / Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, О.Л. Зарубин, З.О. Широкая, А.Е. Каглян // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2005.– №3 (26). – С.66 – 68. (Участь у польових дослідженнях, аналіз даних та написання статті).

 5. Динамика снижения содержания 137Cs в рыбах Каневского водохранилища и водоема-охладителя ЧАЭС (1987–2004 гг.) / О.Л. Зарубин, Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, А.А. Залисский // Зб. наук. праць Інституту ядерних досліджень. – 2005. – №2 (15).– С. 137–141. (Участь у польових дослідженнях, інтерпретації даних та написанні статті).

 6. Гидроэкологические уроки аварии на Чернобыльской АЭС / В.Д. Романенко, Д.И. Гудков, В.Г. Кленус, В.В. Беляев, Е.Н. Волкова, М.И. Кузьменко, А.Е. Каглян, З.О. Широкая // Гидробиол. журн. – 2006. – Т.42, № 4. – С.3 – 37. (Участь в обгрунтуванні ідеї та написанні статті).

 7. Волкова О.М. Формування радіонуклідного забруднення іхтіофауни прісноводних водойм України / О.М. Волкова // Наук. вісник Національного аграрного університету – К., 2006. – Вип.102. – С.53–60.

 8. Волкова О.М. Формування радіонуклідного забруднення вищих водяних рослин Канівського водосховища / О.М. Волкова // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон: Айлант, 2006 – Вип.47. – С.99–105.

 9. Методичні рекомендації до зниження питомої радіоактивності товарної риби / О.М. Волкова, В.В. Беляєв, М.Ю. Євтушенко, О.Г. Зіньковській, О.С. Потрохов, Н.А. Поморцева // Міжвідомчий тематичний наук. зб. Рибне господарство / УААН, Ін-т рибного господарства. – 2006. – Вип.65, – С.206 – 211. (Наукове обгрунтування ідеї, участь в експериментальних дослідженнях, написання статті).

 10. Беляев В.В. Оценка поступления 137Cs с водными массами в организм пресноводных рыб / В.В. Беляев, О.М. Волкова // Гидробиол. журн. – Т. 43, № 3. – 2007. – С.112–116. (Участь в обгрунтуванні ідеї та написанні статті).

 11. Волкова О.М. Радіоекологічні дослідження екосистеми р. Південний Буг / О.М. Волкова // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць ХДАУ.– Херсон: Айлант – 2007. – Вип.48. – С.115–121.

 12. Динамика коэффициента накопления 137Cs у рыб-бентофагов в водоемах с различными уровнями радионуклидного загрязнения / О.Л. Зарубин, В.В. Канивец, Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, А.А. Залисский // Гидробиол. журн. – Т.43, № 2, 2007. – С.71– 79. (Участь в аналізі даних та написанні статті).

 13. Динамика коэффициента накопления 137Cs у рыб-ихтиофагов в водоемах с различными уровнями радионуклидного загрязнения / О.Л. Зарубин, В.В. Канивец, Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, А.А. Залисский // Гидробиол. журн. – Т.43, № 4, 2007. – С.109–119. (Участь в інтерпретації даних та написанні статті).

 14. Волкова О.М. Динаміка формування рівнів вмісту 137Cs у гідробіонтах водойм України / О.М. Волкова, В.В. Беляєв // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Біологічні науки. – 2007. – №1– С. 21–28. (Обгрунтування ідеї, написання статті).

 15. Паньков И.В. Динамика содержания осколков деления урана в дрейссене бугской из р. Днепр в 1986–1989 гг. / И.В. Паньков, Е.Н. Волкова // Сб. научн. трудов “Гидроэкологические проблемы водоемов Украины”.– К.: Наук. думка, 1991.– С.128–131. (Польові та радіохімічні дослідження, участь в аналізі та інтерпретації даних).

 16. Особливості радіоактивного забруднення біоти деяких прісноводних водойм України / О.Л. Зарубін, О.О. Заліський, О.М. Волкова, В.В. Беляєв // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. – 2003. – № 2(22), жовтень 2003. – С.33–43. (Участь у польових дослідженнях та узагальненні результатів).

 17. Behavoir of Cs-137 and Sr-90 on fish ponds in Ukraine / E. Volkova, V. Belyaev, Z. Shirokaya, V. Karapysh // Equidosimetry – Ecological Standardization and Equidosimetry for Radioecology and Environmental Ecology / eds. F.Brechignac and G.Desmet (NATO Security through Science Series – C: Environmental security – Vol.2 – Netherlands: Springer, 2005. – C.293–298.(Участь у польових дослідженнях, аналіз даних та написання статті).

 18. Волкова О.М. Метод оцінки радіоекологічного стану водних екосистем за вмістом радіонуклідів у гідробіонтах / О.М. Волкова, В.В. Беляєв, О.Є. Каглян // Природничий альманах. Біологічні науки /МОНУ, Херсонський Держ. ун-т – 2006. – Вип. 8. – С. 7–12. (Наукове обгрунтування ідеї, написання статті).

 19. Кінетика розподілу 137Cs в організмі риб / В.В. Беляєв, О.М. Волкова, О.І. Насвіт, Л.П. Юрчук // Ядерна фізика та енергетика. – 2006. – № 1(17). – С.86–89. (Участь в інтерпретації даних та написання статті).

 20. Содержание 137Cs и 90Sr в пресноводной ихтиофауне Украины в 1996–2005 гг. / О.Л. Зарубин, Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, З.О. Широкая, И.В. Паньков, А.А. Залисский // Радиоэкологические исследования в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС) / Тр. Коми НЦ УрО РАН. – Сыктывкар, 2006.– №180 – С.190–200. (Участь у польових дослідженнях та узагальненні результатів).

 21. Радіоекологічні дослідження деяких річок Житомирської області / О.М. Волкова, В.В. Беляєв, В.Г. Кленус, О.Є. Каглян, О.І. Насвіт, Л.П. Юрчук, В.А. Карапиш // Ядерна фізика та енергетика – 2006. – №2 (18). – С. 110 – 114. (Участь у польових дослідженнях, аналіз даних та написання статті).

 22. Содержание стронция-90 и цезия-137 в моллюсках Килийской дельты Дуная после аварии на Чернобыльской АЭС /В.Г. Кленус, И.В. Паньков, З.О. Широкая, Е.Н. Волкова, Ю.М. Сытник, А.Е. Каглян // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища / НАНУ, ін-т гідробіології, ін-т зоології, ін-т геологічних наук; МОНУ, Житомирський Держ. ун-т ім.І.Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2006. – С.128–131. (Участь у польових дослідженнях та узагальненні результатів).

 23. Волкова О.М. Закономірності зміни рівнів накопичення 137Cs рибами водойм різного типу / О.М. Волкова, В.В. Беляєв, О.Л. Зарубін // Збірка матеріалів Міжнародної конференції [“Сучасні проблеми біології, екології та хімії”], присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ, (Запоріжжя, 29 березня – 1 квітня 2007р.). – Запоріжжя, 2007. – Ч.1. – С.220 – 223. (Обґрунтування ідеї, участь у написанні cтатті).

 24. Pankov I.V. Dinamics of radioactive contamination of hydrobionts of different trophic links of the Dnieper water reservoir / I.V. Pankov, E.N. Volkova, Z.O. Schirokaja // International seminar of freshwater and estuarine radioecology (Lisbon, Portugal, 21–25.III.1994).– Lisbon, Portugal, 1994.– P.64. (Участь в аналізі даних).

 25. Современная радиоэкологическая ситуация в р.Десне / И.В. Паньков, М.И. Кузьменко, Е.Н. Волкова, З.О. Широкая // Материалы междун. конф. ["Проблемы рационального использов. биоресурсов водохранилищ”], (Киев, 6–8 сент. 1995 г.). / УААН, Ин-т рыбного хозяйства. – К., 1995. – С.157–158. (Участь у натурних дослідженнях та написанні тез).

 26. Особенности радиоактивного загрязнения озер Шацкого национального парка / Е.Н. Волкова, Ю.М. Сытник, П.Г. Шевченко, З.О. Широкая, А.В. Игнатенко // Тези доповідей II з'їзду гідроекологічного товариства України (Київ, 27–31 жовтня, 1997 р.). – К., 1997. – Т.2. – С.160–161. (Обгрунтування ідеї, участь у написанні тез).

 27. Peculiarity of Radioactive Contamination of Fish Ponds in Northern Ukraine / E.N. Volkova, Z.O. Shirokaya, N.L. Shevtsova, V.A. Karapysh // Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eas-tern Europe, (Prague, 12–14 Sept., 2000).– Prague.– P.268–269. (Участь у польових дослідженнях, аналіз даних, написання тез).

 28. 137Cs та 90Sr у водоймах Рівенської області / О.М. Волкова, В.В. Беляєв, З.О. Широка, Т.П. Притика, В.А. Карапиш // Міжнародна конф. [“П’ятнадцять років Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання”]. – К. – 2001. – С.2–79. (Участь у польових дослідженнях, аналіз та узагальнення даних).

 29. Особенности накопления радионуклидов рыбами водоема-охладителя ЧАЭС / Е. Волкова, О. Насвит, В. Беляев, В. Кленус, А. Каглян, Л. Юрчук // Тезиси стендових доповідей Міжнарод. наук. семінару [“Радіоекологія Чорнобильської зони”], (Славутич, 18–19 вересня 2002 р.) /Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології. – Славутич: Международная радиоэкологическая лаборатория, 2002. – С. 92–93. (Участь у польових дослідженнях, аналіз та узагальнення даних).

 30. Особенности динамики содержания 137Cs в рыбах Каневского водохранилища и водоема-охладителя ЧАЭС / О.Л. Зарубин, Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, А.А. Залисский // Сахаровские чтения 2005 года: экологические проблемы XXI века : материалы 5-ой междун. науч. конф., (Минск, Республика Беларусь 20–21 мая 2005 г.) / Под ред. С.П. Кундаса, А.Е. Океанова, В.Е. Шевчука – Гомель: РНИУП “Институт радиологии”, 2005. – Ч.2. – С.58 – 59. (Участь у польових дослідженнях та узагальненні результатів).

 31. Особенности содержания 137Cs в рыбах различного типа питания / О.Л. Зарубин, Е.Н. Волкова, В.В. Беляев, Н.Е. Зарубина, Л.А. Головач // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів”], (Київ, 26–30 вересня 2005р.) / за ред.О.М.Третяка / УААН, Ін-т рибного господарства. – Київ. – 2005. – С.92–93. (Участь у польових дослідженнях та узагальненні результатів).

 1. Волкова О. Радіонукліди у гідробіонтах прісноводних екосистем / О. Волкова, В. Беляєв // Зб. тез Всеукр. наук. семінару [“Біомедична електроніка та фізичні методи в екології”], (Львів–Ворохта, 13–16 вересня 2007 р.) /МОНУ, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2007. – С.61. (Узагальнення результатів, написання тез).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины