Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Савчук Іван Миколайович. Експериментальне обґрунтування годівлі тварин з метою зниження переходу 137Сs та важких металів у молоко і м'ясо в зоні радіоактивного забруднення : Дис... д-ра наук: 06.02.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Савчук І.М. Експериментальне обґрунтування годівлі тварин з метою зниження переходу 137Сs та важких металів у молоко і м’ясо в зоні радіоактивного забруднення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Львів, 2008.

У дисертації викладено теоретичний і експериментальний матеріал з використання природних мінералів як сорбентів радіонуклідів і важких металів у годівлі дійних і сухостійних корів, відгодівельного молодняку великої рогатої худоби та свиней, поросних і підсисних свиноматок. Поглиблено вивчено їх вплив на обмінні процеси в організмі та продуктивність тварин, перехід 137Сs, Pb, Cd, Hg, Cu, Zn у молоко корів, яловичину та свинину. Експериментально встановлено оптимальні дози сорбентів і найбільш ефективні з них, які максимально забезпечують адсорбцію та зв’язування радіоцезію у шлунково-кишковому тракті тварин.

Досліджено міграцію 137Сs і важких металів у окремих ланках біологічного ланцюга живлення в ІІІ зоні радіоактивного забруднення. Експериментально обґрунтована доцільність і ефективність балансування раціонів годівлі жуйних тварин по цукру, перетравному протеїну та мікроелементах у корекції кругообігу 137Сs, Pb, Cd, Hg, Cu, Zn у довкіллі, їх позитивний вплив на продуктивність, резистентність організму та зниження накопичення радіоцезію і важких металів у молоці та м’ясі.

 1. Теоретично і експериментально обґрунтовано доцільність використання природних мінералів як сорбентів радіонуклідів і важких металів у годівлі сільськогосподарських тварин. Введення різних адсорбентів до складу раціонів при годівлі тварин в зоні радіоактивного забруднення підвищує їх біологічну цінність, позитивно впливає на метаболічні процеси та продуктивність корів, відгодівельного молодняку великої рогатої худоби і свиней, сприяє поліпшенню якості та екологічної чистоти одержуваних молока і м'яса, що дозволяє знизити дозове навантаження радіоактивного опромінення на населення поліського регіону України, негативний вплив важких металів на організм людей.

 2. Досліджено міграцію 137Сs і важких металів у окремих ланках біологічного ланцюга живлення в локальній зоні техногенного навантаження. Встановлено позитивний вплив нормативного забезпечення тварин перетравним протеїном, цукром і мікроелементами на їх продуктивність, резистентність організму та зниження накопичення 137Сs і важких металів у молоці та м’ясі.

 3. Через 19 років після аварії на ЧАЕС радіаційна ситуація в зоні радіоактивного забруднення залишається складною, що підтверджується даними забруднення молока і м’яса. Кількість проаналізованих проб з питомою активністю радіоцезію у тваринницькій продукції вище допустимого рівня (ДР-97, 2006) становила у 2001 році в межах 1,0-33,9%, 2004 – 0,2-12,4 і в 2005 році – 0,2-28,5%. Разом з тим, концентрація важких металів у молоці і м’ясі перевищувала ГДК, відповідно, – у 1,8-100% та 1,7-79,9% проб. Це вимагає здійснення постійного контролю за рівнем забруднення сільськогосподарської продукції цезієм-137 та важкими металами (Pb, Cd, Hg, Cu, Zn).

 4. Використання різних меліорантів органічної та неорганічної природи знижує надходження токсичних речовин у кормові культури, які вирощують на забруднених ґрунтах в умовах локального антропогенного навантаження. Найбільш перспективними контрзаходами по зниженню накопичення 137Сs і важких металів у кормах є внесення в грунт, відповідно, підвищених доз калійних та органічних добрив і фосфоритного борошна з мікроелементами. При цьому коефіцієнти накопичення радіоцезію і важких металів у рослинницькій продукції (кормах) зменшуються в 1,5-2,8 і 1,3-3,3 рази.

 5. Включення природних мінералів у раціони дійних корів знижувало концентрацію радіоцезію в молоці на 3,1-39,6%, сприяло підвищенню їх молочної продуктивності на 1,4-28,6%, позитивно позначалося на хімічному складі молока, зменшувало витрати кормів на одиницю продукції. Кращими серед вивчених мінералів-сорбентів та їх сумішок по показниках сорбційної ефективності виявилися хумоліт, глауконіт, сапоніт і комплексна мінеральна добавка (КМД), суміші КМД з трепелом і цеолітом.

 6. Згодовування коровам хумоліту (0,5 г/кг живої маси) при низькій питомій радіоактивності раціону (1080 Бк/добу 137Сs) покращувало перетравність поживних речовин та обміни азоту, кальцію та фосфору, не знижуючи продуктивності. При даванці хумоліту по 0,3 г/кг живої маси лактуючим первісткам в складі раціонів з високою питомою радіоактивністю (74557-74574 Бк/добу 137Сs) підвищувались коефіцієнти перетравності протеїну та клітковини, відповідно, на 1,6 і 5,1% при зниженні перетравності органічної речовини на 1,5% і БЕР на 4,2%. Збільшення дачі тваринам цього мінералу до 0,5 г/кг живої маси в таких раціонах негативно позначалося на перетравності поживних речовин, за винятком жиру і протеїну.

7. Введення сухостійним коровам у склад раціонів зимово-стійлового періоду КМД або сапоніту, з розрахунку 0,5 кг на голову щодоби, підвищувало середньодобові надої 4% молока після розтелу на 12,4-12,9%, сприяло кращій (на 32,8-40,8%, Р>0,95-0,999) енергії росту новонароджених телят до 2-місячного віку порівняно з показниками контрольних тварин.

8. Даванка відгодівельним бугайцям у складі концкормів природних мінералів знижувала концентрацію радіоцезію в м’ясі на 15,3-78,3%, сприяла підвищенню середньодобових приростів їх живої маси на 1,4-34,7%. При цьому найбільш ефективними серед вивчених мінералів-сорбентів виявилися КМД, монокальційфосфат, цеоліт і трепел.

 1. Згодовування бугайцям комплексної мінеральної добавки, як адсорбенту, сприяло зв’язуванню важких металів у шлунково-кишковому тракті та виведенню їх з організму. Під впливом КМД концентрація свинцю, кадмію, ртуті, міді і цинку в яловичині знижувалася порівняно з контролем, відповідно, на 5,6-15,6%, 16,4-19,2, 15,1-26,4, 6,3 та 2,2-8,5%.

 2. Застосовування сорбентів (монтморилонітової глини, КМД, соєвого борошна, фосфогіпсу, лляної олії, мікроелементів) при відгодівлі молодняку свиней зменшувало питому активність 137Сs у свинині на 14,4-43,7%, сприяло підвищенню середньодобових приростів живої маси тварин (на 2,6-21,4%) та нижчим витратам кормів на одиницю приросту.

 3. Використання бентонітової глини при годівлі поросних і підсисних свиноматок дозволяє вірогідно знизити накопичення радіоактивного цезію у м’язах новонароджених поросят в 1,45 рази, у віці 21 день – 1,84, 60 днів – 1,76 рази порівняно з показниками їх контрольних аналогів.

 4. Включення цеоліту (5-10% від маси концентрованих кормів) в раціони відгодівельних свиней підвищувало перетравність основних поживних речовин корму: жиру на 5,1-5,3%, клітковини – 4,6-4,8, протеїну – на 1,3-3,0%. Відкладення азоту, кальцію та фосфору в тілі свиней дослідних груп було вірогідно більшим, відповідно, на 1,7-2,1 г, 2,31-6,17 та 5,11-5,33 г, ніж у контрольних тварин.

 5. Згодовування піддослідним тваринам в складі раціонів вивчаємих мінералів-сорбентів у досліджуваних дозах негативного впливу на їх фізіологічний стан не мало. Показники рубцевого метаболізму, вуглеводно-жирового обміну і крові не виходили за межі фізіологічної норми.

 6. Балансування раціонів лактуючим коровам по цукру згідно нормативних вимог за рахунок кормових буряків у зоні підвищеної екологічної небезпеки знижувало концентрацію 137Сs і Pb у молоці, відповідно, на 38,6 і 10,9%.

Корекція кормових раціонів за дефіцитними мікроелементами (Cu, Zn, Cо, J до норми) забезпечувала підвищення молочної продуктивності корів на 10,4%, зменшення накопичення у молоці радіоцезію на 4,7%, ртуті – у 1,4 рази, кадмію – 3,0 рази, свинцю – сліди.

Включення коровам у збалансовані по мікромінеральному живленню (та інших поживних речовинах) раціони по 100 г/гол./добу КМД сприяє ще більшому зниженню концентрації токсичних речовин у молоці: 137Сs – на 9,4%, Сd – 3,0 рази, Нg – 3,8 рази, Pb – сліди.

 1. Оптимізація раціонів годівлі відгодівельного молодняку великої рогатої худоби по перетравному протеїну, цукру та мікроелементах (згідно існуючих норм) з добавкою КМД у радіаційній зоні Полісся позитивно позначалася на інтенсивності росту тварин (на 3,7-13,1%), знижуючи концентрацію в найдовшому м'язі спини цезію-137 на 5,3-21,7%, свинцю – 6,3-57,9, кадмію – 0,3-49,5, ртуті – 27,7-85,3, міді – на 5,4-25,0%, поліпшуючи хімічний склад і енергетичну цінність яловичини.

 2. Згодовування тваринам мінералів-сорбентів при виробництві молока, яловичини і свинини в поліській зоні України на радіоактивно забрудненій території є економічно вигідним – кожна тонна використаних адсорбентів забезпечує додаткове виробництво: молока – 0,9-18,2 тис. л на суму 0,8-16,4 тис. грн.; яловичини – 0,065-0,812 т на суму 0,54-6,74 тис. грн.; свинини – 0,103-3,800 т на суму 1,24-45,60 тис. грн.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії, брошури

 1. Програма якісного удосконалення чорно-рябої худоби Волинської області на 1991-1995 та на період до 2000 року /[М.С.Пелехатий, Ю.І.Савченко, В.М.Новоставський, І.М.Савчук, М.Й.Сидун, Л.Г.Кривенюк, Я.І.Грицеляк, С.В.Тулайдан, Є.В.Адамчук, Б.С.Чернявський]. – Житомир, 1992. – 119 с. (Збір та узагальнення матеріалів, написання окремих розділів).

 2. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України /[ Зубець М.В., Ситник В.П., Круть В.О. та ін.]; під ред. М.В.Зубця. – К.: Урожай, 2004. – 560 с. – Розділ 6. Тваринництво. – С. 267-349. (Збір та узагальнення матеріалів, написання окремих підрозділів).

Статті в фахових журналах та збірниках наукових праць

 1. Пелехатий М.С. Поліський тип чорно-рябої породи / М.С. Пелехатий, В.М. Новоставський, І.М. Савчук //Молочно-м’ясне скотарство. – К.: Урожай, 1994. – Вип. 84. – С. 23-35. (Збір та узагальнення власних експериментальних матеріалів, участь у написанні статті).

 2. Савченко Ю.І. Трансформація нітратів, радіонуклідів, солей важких металів у м’ясо бугайців залежно від оптимізації вуглеводневого живлення / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук //Вісник аграрної науки. – 1998. – № 3. – С. 53-55. (Здобувач брав участь в організації та проведенні досліду, написанні статті).

 3. Савченко Ю.І. Вплив рівня полісахаридів на продуктивність бичків і якість яловичини в зоні радіоактивного забруднення / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, Л.О. Глущенко //Вісник аграрної науки. – 1999. – № 5. – С. 31-33. (Автор брав участь в організації досліду та написанні статті).

 4. Шляхи отримання чистих кормів і тваринницької продукції в зоні радіоактивного забруднення /Ю.І.Савченко, І.М.Савчук, М.Г.Савченко, Є.М.Місечко, Л.Т.Стройванс, В.П.Фещенко// Корми і кормовиробництво. – 1999. – Вип. 46.- С. 214-227. (Дисертант узагальнив експериментальні дослідження по тваринництву).

 5. Савченко Ю.І. Концентрація цезію-137 у свинині при згодовуванні свиням лляної олії / Ю.І. Савченко, М.Г. Савченко, І.М. Савчук //Науковий вісник ЛДАВМ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2000. – Т.2 (№ 2), ч.4. – С. 153-155. (Розробка програми досліджень, лабораторні дослідження, формування статті та висновків).

 6. Шляхи зменшення забруднення радіонуклідами кормів і тваринницької продукції в зоні аварії на ЧАЕС /Ю.І.Савченко, І.М.Савчук, М.Г.Савченко, Є.М.Місечко, Л.Т.Стройванс, В.П.Фещенко// Науковий вісник ЛДАВМ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2000. – Т.2 (№ 2), ч.4. – С. 155-161. (Збір та узагальнення власних експериментальних матеріалів по тваринництву, участь у написанні статті).

 7. Ефективність контрзаходів при виробництві кормів, молока і м’яса в зоні радіоактивного забруднення /Ю.І.Савченко, І.М.Савчук, В.П.Фещенко, М.Г.Савченко, Є.М.Місечко, Л.Т.Стройванс// Вісник Державної агроекологічної академії України. – Житомир, 2000. – Жовтень, спецвипуск. – С. 202-207. (Збір та узагальнення власних експериментальних матеріалів, участь у написанні статті).

 8. Савченко Ю.І. Лляна олія знижує накопичення цезію-137 у свинині / Ю.І. Савченко, М.Г. Савченко, І.М. Савчук //Вісник Державної агроекологічної академії України. – Житомир, 2000. – Жовтень, спецвипуск. – С. 207-209. (Проведення експериментальних досліджень, формування статті та висновки).

 9. Малиновський А.С. Ефективність мінералів-сорбентів при виробництві молока в зоні радіоактивного забруднення /А.С. Малиновський, І.М. Савчук //Агроекологічний журнал. – 2001. – № 1. – С. 75-79. (Організація та проведення експериментальних досліджень, написання статті).

 10. Савченко Ю.І. Мінерали-сорбенти знижують вміст радіоцезію в молоці корів / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко //Вісник аграрної науки. – 2001. – Квітень, спецвипуск. – С. 53-57. (Збір та узагальнення власних експериментальних досліджень, участь у написанні статті).

 11. Савченко Ю.І. Якість кормів, вирощених у зоні радіоактивного забруднення /Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, Л.І. Чорна // Корми і кормовиробництво. – 2002. – Вип. 49. – С. 200-204. (Здобувач приймав участь в радіологічних дослідженнях кормів та написанні статті).

 12. Савченко Ю.І. Фосфогіпс знижує концентрацію цезію-137 у свинині / Ю.І. Савченко, М.Г. Савченко, І.М. Савчук //Науковий вісник ЛДАВМ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2002. – Т.4 (№ 2), ч.4. – С. 107-110. (Розробка програми досліджень, лабораторні дослідження, участь у написанні статті).

 13. Савченко Ю.І. Вплив оптимізації мінерального живлення дійних корів на екологічну чистоту молока / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, К.В. Гончарова //Науковий вісник ЛДАВМ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2002. – Т.4 (№ 2), ч.4. – С. 110-115. (Проведення науково-виробничих та лабораторних досліджень, написання статті).

 14. Пелехатий М.С. Селекційно-генетичні параметри надою та хімічного складу молока корів чорно-рябої породи поліської зони / М.С. Пелехатий, І.М. Савчук //Вісник Державного агроекологічного університету. – Житомир, 2003. – № 1. – С. 156-162. (Здобувач приймав участь у визначенні хімічного складу молока корів).

 15. Савчук І.М. Рубцевий метаболізм у бичків при використанні різних білкових кормів / І.М. Савчук, Л.І. Чорна, К.В. Гончарова, Л.А. Кальник //Науковий вісник ЛДАВМ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2003. – Т.5 (№2), ч.2. – С. 110-113. (Формування програми досліджень, написання статті).

 16. Савченко Ю.І. Ефективність використання пелюшки в раціонах молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, К.В. Гончарова //Науково-технічний бюлетень. – Х., 2004. – № 86. – С. 111-115. (Розробка програми досліджень, проведення науково-виробничого досліду, формування статті та висновків).

 17. Савчук І.М. Екологічна чистота яловичини в зоні радіоактивного забруднення в залежності від білкового корму в раціоні / І.М. Савчук, К.В. Гончарова //Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 227-233. (Узагальнення власних експериментальних матеріалів, написання статті).

 18. Савченко Ю.І. Використання мінералів-сорбентів при виробництві яловичини в зоні радіоактивного забруднення / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко, Т.Ю. Приймачук //Вісник аграрної науки. – 2004. – № 12. – С. 46-49. (Збір та узагальнення власних експериментальних досліджень, формування статті та висновків).

 19. Савчук І.М. Екологічна якість молока корів чорно-рябої породи залежно від оптимізації вуглеводневого живлення / І.М. Савчук //Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2004. – Т.6 (№ 2), ч.3. – С. 53-59.

 20. Савчук І.М. Ефективність згодовування бугайцям на відгодівлі комплексної мінеральної добавки в зоні аварії на ЧАЕС / І.М. Савчук //Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2004. – Т.6 (№ 3), ч.5. – С. 29-35.

 21. Савченко Ю.І. Ефективність використання мінералів-сорбентів при виробництві молока в зоні радіоактивного забруднення / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко, Т.Ю. Приймачук //Науковий вісник НАУ. Годівля тварин і технологія кормів. – К.,2004. – Вип. 74. – С. 35-43. (Збір та узагальнення власних експериментальних досліджень, формування статті та висновків).

 22. Савченко Ю.І. Оптимізація раціонів тварин по мікроелементах – засіб зниження вмісту цезію-137 у свинині / Ю.І. Савченко, М.Г. Савченко, І.М. Савчук //Збірник наукових праць ВДАУ. – Вінниця, 2005. – Вип. 22. – С. 4-9. (Розробка програми досліджень, проведення лабораторних досліджень, формування статті).

 23. Савчук І.М. Концентрація цезію-137 та солей важких металів у яловичині при використанні в раціонах відгодівельних бугайців сечовини і макухи соняшникової / І.М. Савчук, М.С. Пелехатий //Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2005. – Т.7 (№ 2), ч.5. – С. 98-103. (Розробка програми та проведення науково-виробничого досліду, написання статті).

 24. Савчук І.М. Ефективність оптимізації мінерального живлення відгодівельних бугайців у зоні радіоактивного забруднення / І.М. Савчук //Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2005. – Т.7 (№ 3), ч.3. – С. 91-96.

 25. Савчук І.М. Вплив природних мінералів на інтенсивність росту, молочну продуктивність та вміст цезію-137 в молозиві корів-первісток / І.М. Савчук //Вісник Державного агроекологічного університету. – Житомир, 2005. – № 1. – С. 137-141.

 26. Савченко Ю.І. Ефективність використання мінералів-сорбентів при виробництві свинини в зоні радіоактивного забруднення / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко //Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва: міжвід. темат. зб. наук. праць. – Черкаси,2005. – Вип. 5. – С. 150-158. (Збір та узагальнення власних експериментальних матеріалів, формування статті та висновків).

 27. Зерно пелюшки: його кормова ефективність /Ю.Савченко, І.Савчук, М.Савченко, Л.Чорна, К.Гончарова // Тваринництво України. – 2007. - №5. – С.37-39. (Автор брав участь у проведенні досліджень, узагальненні матеріалів і написанні статті).

 28. Савченко Ю.І. Ефективність використання різних високопротеїнових кормів при відгодівлі свиней у зоні радіоактивного забруднення / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко // Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З.Гжицького. – Львів, 2007. – Т.9 (№ 2), ч.3. – С. 81-85. (Розробка програми та проведення науково-виробничого досліду, написання статті).

 29. Савченко Ю.І. До питання протеїнового забезпечення тварин в умовах Полісся України / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко // Вісник аграрної науки. – 2007. - №10.- С. 48-51. (Автор брав участь у проведенні досліджень, узагальненні матеріалів і написанні статті).

 30. Продуктивність бугайців та якість яловичини, виробленої в зоні радіоактивного забруднення / Ю.І.Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко, К.В. Гончарова, Л.І.Чорна// Вісник аграрної науки. – 2008. - № 2. – С. 46-50. (Дисертант провів дослідження, описав результати, підготував статтю до друку).

 31. Акумуляція важких металів в організмі свиней / Ю.Савченко, І.Савчук, М. Савченко, Л.Чорна// Тваринництво України. – 2008. - № 3. – С.2-4. (Дисертант брав участь у проведенні досліду, підготовці і написанні статті).

Матеріали наукових конференцій, з’їздів, рекомендації тощо

 1. Пелехатый Н.С. Полесский тип черно-пестрой породы / Н.С. Пелехатый, В.Н. Новоставский, И.Н. Савчук //Информационный листок. – Житомир: ЦНТЭИ, 1993. – № 65. – 3 с. (Автор брав участь у зборі інформації та провів аналіз одержаних даних).

 1. Савчук И.Н. Корма и экологическая чистота говядины / И.Н. Савчук, Л.А. Глущенко, И.С. Смовдир //Информационный листок. – Житомир: ЦНТЭИ, 1999. – № 3. – 3 с. (Дисертант підготував статтю до публікації).

 2. Савчук И.Н. Регулирование содержания сахара в рационе кормления животных – залог получения экологически чистого молока / И.Н. Савчук, Л.А. Кальник //Информационный листок. – Житомир: ЦНТЭИ, 2002. – № 31. – 2 с. (Автор брав участь у підготовці статті до публікації).

 3. Вплив контрзаходів на вміст радіоцезію у ґрунті та сільськогосподарській продукції через 17 років після аварії на ЧАЕС /Ю.І.Савченко, В.Б.Ковальов, А.О.Мельничук, Г.А.Кучер, А.В.Мудрак, Л.І.Ворона, О.В.Вишневська, В.А.Белаш, І.М.Савчук, М.Г.Савченко// Проблеми сільськогосподарської радіології: 17 років після аварії на Чорнобильській АЕС: четверта міжн. наук.-практ. конф., 19-21 червня 2003 р.: збірник доп. – Житомир, 2003. – С. 3-13. (Збір та узагальнення власних експериментальних матеріалів, участь у написанні статті).

 4. Савченко Ю.І. Використання рапсової олії для зниження концентрації цезію-137 у свинині / Ю.І. Савченко, М.Г. Савченко, І.М. Савчук //Проблеми сільськогосподарської радіології: 17 років після аварії на Чорнобильській АЕС: четверта міжн. наук.-практ. конф., 19-21 червня 2003 р.: збірник доп. – Житомир, 2003. – С. 106-108. (Розробка програми досліджень, проведення науково-виробничого досліду, формування статті та висновків).

 5. Савчук І.М. Збалансований за цукром харчовий раціон тварин – запорука одержання екологічно чистого молока / І.М. Савчук, І.С. Смовдир, Л.А. Кальник //Інформаційний листок. – Житомир: ЦНТЕІ, 2003. – № 47. – 3 с. (Здобувач узагальнив експериментальні матеріали).

 6. Савчук І.М. Пелюшка – цінний білковий корм при виробництві яловичини в зоні Полісся України / І.М. Савчук, Л.І. Чорна, К.В. Гончарова //Інформаційний листок. – Житомир: ЦНТЕІ, 2004. – № 24. – 3 с. (Дисертант узагальнив результати досліджень і написав статтю).

 7. Міграція 137Сs у ґрунтах і сільськогосподарській продукції після аварії на Чорнобильській АЕС / Ю.І.Савченко, А.С.Малиновський, В.Б.Ковальов, І.М.Савчук, І.Ю.Ратошнюк, Л.І.Ворона, В.В.Чернуський, А.О.Мельничук, В.А.Полінкевич, М.Г.Савченко, О.І.Мисловська, О.Л. Мисловський, В.П. Ткачук// Досвід подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в сільському та лісовому господарстві – 20 років після аварії на ЧАЕС: п’ята міжн. наук.-практ. конф., 18-20 травня 2006 р.: збірник доп. – Житомир, 2006. – С. 38-52. (Дисертант брав участь в організації досліджень і написанні статті по тваринництву).

 8. Савчук І.М. Ефективність використання КМД і сапоніту в раціонах сухостійних корів / І.М. Савчук //Досвід подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в сільському та лісовому господарстві – 20 років після аварії на ЧАЕС: п’ята міжн. наук.-практ. конф., 18-20 травня 2006 р.: збірник доп. – Житомир, 2006. – С. 277-280.

 9. Савченко Ю.І. Застосовування природних мінералів-сорбентів при виробництві тваринницької продукції в зоні радіоактивного забруднення: метод. реком. / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко. – Житомир: ІСГП, 2006. – 29 с. (Дисертант узагальнив результати досліджень, підготував рекомендації до друку).

 10. Науково-методичні рекомендації з вирощування пелюшко-вівсяної сумішки в умовах біоекологізації землеробства та використання її в тваринництві /[В.П.Фещенко, І.М.Савчук, В.А.Жилкин, В.О.Іванюк, Л.І.Ворона, Є.І.Данкевич, І.Ю.Ратошнюк, В.Б.Ковальов, О.В.Вишневська, Д.Б.Рахметов, О.Ф.Смаглій, О.П.Стецюк, Б.В.Борисик, П.П.Храпійчук, Ю.В.Сорока, Ю.І.Савченко, К.В.Гончарова, М.Г.Савченко, М.К.Волинчук, О.М.Ходаковська, В.В.Гуреля, Н.А.Конончук]; за заг. ред. В.П.Фещенка. – Житомир: Друк, 2006. – 76 с. (Автор узагальнив власні експериментальні матеріали досліджень, підготував розділ по тваринництву).

 11. Савченко Ю.І. Вміст 137Сs і важких металів у молоці корів залежно від різного рівня цукру та мікроелементів в раціоні / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко // Екологія: вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики: міжн. наук.-практ. конф., 23-25 травня 2007 р.: збірник доп. – Житомир, 2007. – С. 106-111. (Дисертант узагальнив власні експериментальні матеріали досліджень, підготував статтю до друку).

 12. Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, у віддалений період: метод. реком. /[Б.С.Прістер, Л.В.Перепелятникова, Е.О.Рибакова, Л.В.Калиненко, Т.М.Іванова, Г.П. Перепелятніков, В.Д.Виноградська, В.О.Кашпаров, М.М.Лазарєв, Ю.І.Савченко, І.М.Савчук, Г.О.Богданов, Н.В.Ткаченко, А.О.Можар, О.І.Дутов]; за заг. ред. Б.С.Прістера. – К.: Атіка-Н, 2007. – 196 с. (Здобувач провів досліди на тваринах, проаналізував їх результати, підготував розділ по тваринництву).

 13. Шляхи зниження концентрації 137Сs і важких металів у молоці та м’ясі при їх виробництві в зоні радіоактивного забруднення: наук.-метод.рекомендації /[ Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко, К.В. Гончарова, Л.І.Чорна, Л.А.Кальник]; за заг. ред. Ю.І.Савченка. – Житомир: Полісся, 2008. – 48 с. (Дисертант провів дослідження, описав результати і приймав участь у підготовці рекомендацій до друку).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины