Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Настенко Євген Арнольдович. Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини : Дис... д-ра наук: 03.00.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Настенко Є. А. Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню ієрархічної взаємодії й гетерархічного функціонування регуляторних механізмів системи кровообігу.

Розроблено нові алгоритми відтворення сімейств функціональних характеристик складних систем на основі кластерного й нелінійного регресійного аналізу.

Уперше отримані сімейства регуляторних характеристик системної гемодинаміки й системного транспорту кисню. На основі отриманих характеристик досліджені закономірності регуляції центральної гемодинаміки й транспорту кисню організму людини.

Створено програму-симулятор процесу штучного кровообігу для безпечного навчання лікарів-перфузіологів.

Уперше побудовано модель капілярної мережі у вигляді клітинного автомата й досліджені динамічні особливості капілярного кровотока й тканинного насичення киснем.

Сформовано кількісні критерії оцінки динамічних властивостей системи кровообігу як на системному рівні, так і на рівні мікроциркуляції.

Досліджено виникнення симетрій у співвідношеннях показників центральної гемодинаміки, показаний їхній зв’язок з аналогічними симетріями, що виникають на рівні капілярної мережі. Сформульовано критерії виявлення ситуацій зниження регуляторної надлишковості, падіння складності функціонування цілісної системи кровообігу й розроблені програмні засоби для діагностики й контролю зазначених ситуацій.

Показано, що система мікроциркуляції є критично самоорганізованою системою, що працює синхронізовано зі скороченнями серця й є чутливою до найменших змін умов кровообігу.

 1. Розроблені алгоритми розділення послідовно накопичуваних масивів спостережень за об’єктами біологічної природи на підмножини за типом функціонального зв’язку між кількісними показниками та досліджені їх властивості. Показано наявність ефектів самоорганізації в репрезентативних масивах спостережень.

 2. Вперше відтворені сімейства функціональних характеристик системної гемодинаміки інтактної системи кровообігу людини. Показано, що різні умови кровообігу призводять до дискретного включення різних комбінацій регуляторних механізмів, зокрема, при гіпердинамії і гострій недостатності кровообігу виникає регуляторний зв’язок «збільшення венозного тиску – підвищення частоти пульсу».

 3. Вперше, без спеціальних тестових впливів на організм людини, на основі клінічних даних відтворені сімейства лінійних регуляторних характеристик доставки і споживання кисню організму людини. Встановлено, що зниження серцевого викиду, за інших рівних умов, викликає підвищення величини показника загального споживання кисню, і навпаки, надмірне підвищення серцевого викиду призводить до його зниження внаслідок збільшення фракції шунтового кровотоку (скидання крові з артеріальної системи в венозну).

 4. Вперше відтворені і досліджені інтегральні залежності споживання кисню від загального периферичного опору. Показано, що надмірно низький судинний тонус призводить до збільшення шунтової складової кровотоку і зменшує величину показника споживання кисню. Поступове збільшення периферичного опору спочатку збільшує цей показник до декотрих максимальних значень, потім призводить до його зниження за рахунок істотного зниження кровотоку. При цьому активізується вазомоторна функція мікроциркуляторної мережі. Аналогічні закономірності спостерігалися і під час штучного кровообігу.

 5. На основі відтворених характеристик транспорту кисню розроблена комп’ютерна програма-симулятор штучного кровообігу для безпечного навчання лікарів-перфузіологів, яка використовується у вітчизняних і зарубіжних учбових центрах.

 6. На моделі клітинного автомата теоретично досліджено системну поведінку капілярної мережі. Показано, що циклічне функціонування капілярів може бути джерелом широкого спектру коливань периферичного кровотоку і тканинного вмісту кисню. При цьому середній вміст кисню підтримується на приблизно постійному рівні без спеціальних регуляторних механізмів аж до граничних значень метаболічної активності тканин.

 7. На моделі показано, що коливання капілярного кровотоку можуть жорстко синхронізуватися з коливаннями системного. Надмірний системний кровотік може викликати передчасне закриття великих груп капілярів і додаткові гідродинамічні навантаження в мікроциркуляторній мережі. Істотно знижений кровотік може приводити до пізнього, після закінчення систоли, закриття капілярів і падіння системного артеріального тиску і загального периферичного опору.

 8. Теоретично передбачено і підтверджено клінічними дослідженнями існування симетрій, близьких до пропорції золотого перерізу у інтервалах часу зростання і падіння капілярного кровотоку в систолу, що дозволяє припустити, що вказані симетрії системного кровотоку формуються вже на рівні мікроциркуляторної мережі.

 9. Проведений порівняльний аналіз кількісних оцінок складності і варіабельності. Показано, що параметри флікер-шуму, апроксимаційної ентропії, та алгоритмічної складності є досить тісно корельованими між собою і з кількісними оцінками варіабельності. Оцінки варіабельності є чутливішими до змін динамічних властивостей показників системної гемодинаміки.

 10. Показано, що збільшення, порівняно з нормою, показників складності коливань частоти пульсу і артеріального тиску свідчить про регуляторні перебудови системи кровообігу. Зниження показників складності і варіабельності нижче за нормальні, тобто патологічна стабілізація показників системної гемодинаміки є ознакою перенапруження або вичерпання можливостей задіяних регуляторних механізмів.

 11. Теоретично передбачено і клінічно підтверджено, що групування відносних показників системного артеріального тиску, систолічного і діастолічного об’ємів лівого шлуночка, а також тривалостей механічної систоли і діастоли в околі значень, близьких до пропорції золотого перерізу, = 0,618, або подібних симетрій, є кількісною оцінкою якості самоорганізації, гармонічної взаємодії ієрархічно різнорівневих процесів в цілісній системі кровообігу. Вони можуть бути застосовані для управління штучним і допоміжним кровообігом.

 1. Ієрархічна організація і гетерархічна взаємодія механізмів регуляції забезпечують функціонування кровообігу, як критично самоорганізованої системи, що постійно знаходиться «на кромці хаосу» і здатна чутливо реагувати навіть на незначні впливи. Отримані кількісні оцінки якості такого функціонування.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Knyshov G.V., Maximenko V.B., Ganuschak Yu.M.,Nastenko E.A. Aspects of oxygen transfer during heart-lung bypass // ЕСС INTERNATIONAL: 5 Jahrgang, Heft 1 Моrfelden-Walldorf. – 1993. – P. 14-24.

 2. Настенко Е.А., Палец Б.Л. Системный анализ клинических данных на основе алгоритмов восстановления многомерных функциональных характеристик системы кровообращения и ее математической модели // Кибернетика и системный анализ. – № 5. –1994. – С. 117-125.

 3. Настенко Е.А. Кластер-анализ как средство предобработки медицинских данных // Кибернетика и выч. техника. – 1994. – Вып. 102. – С. 43-47.

 4. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Палец Б.Л. Информационная технология определения и анализа функциональных характеристик кровообращения в кардиохирургической клинике // Доповіді АН України. – 1995. – № 5.– С. 126-129.

 5. Кнышов Г.В., Максименко В.Б., Палец Б.Л., Настенко Е.А., Амосова Е.Н., Лоскутов О.А., Буркот А.Н. Характеристики насосной функции сердца и системной регуляции кровообращения при острой сердечной недостаточности у кардиохирургических больных // Укр. кардіол. журн. – № l. – 1996. – С. 21-26.

 6. Кнышов Г.В., Палец Б.Л., Настенко Е.А., Максименко В.Б. Наcocна функція серця та системна регуляція кровообігу в групах кардіохірургічних хворих // Фiзioлoгічний журнал. – 1996. – Том. 42. – № 5-6. – С. 3-18.

 7. Максименко В.Б., Настенко Е.А., Носенко В.М., Гусак В.К., Жилкин В.В., Антипов Н.В., Антипов А.Н. Закономерности развития острой сердечной недостаточности у больных с тетрадой Фалло после радикальной коррекции порока // Укр. кардіол. журн. – 1997. – Вип. II. – № 4. – С. 71-73.

 8. Кнышов Г.В., Максименко В.Б., Палец Б.Л., Настенко Е.А., Говенко Д.В., Бендет Я.А., Буркот А.Н., Лоскутов О.А. Анализ и возможности коррекции нарушений на основе изучения гемодинамики в раннем послеоперационном периоде после протезирования клапанов сердца // Укр. кардіол. журн. – 1997. –№ 4. – С. 36-42.

 9. Максименко В.Б., Настенко Е.А., Носенко В.М., Гусак В.К., Антипов Н.В., Кузнецов Д.С. Прогностические признаки развития осложнений и летального исхода после радикальной коррекции тетрады Фалло // Вестник проблем биологии и медицины. – Полтава – Харьков. – № 25. – 1997. – С. 87-94.

 10. Гусак В.К., Максименко В.Б., Настенко Е.А., Носенко В.М., Антипов Н.В., Антипов А.Н. Прогнозирование течения раннего послеоперационного периода после радикальной коррекции тетради Фалло // Клін. хірургія. – № 2. – 1998. – С. 3-5.

 11. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Максименко В.Б., Палец Б.Л., Корниенко И.В. Сравнительный анализ результатов применения кластеризационных алгоритмов для определения вариантов гемодинамических проявлений сердечной недостаточности и острой недостаточности мозгового кровообращения // Кибернетика и выч. техника. Мед. информац. технологии. – Киев: Ин. Кибернетики НАНУ. – 1995. – С. 23-29.

 12. Кнышов Г.В., Майстренко Д.Н., Настенко Е.А., Палец Б.Л., Урсуленко В.И. Соотношение параметров кривых давления в аорте и коронарной артерии у больных ишемической болезнью сердца // Укр. кардіол. ж. – 1998. – № 1. – С. 45-49.

 13. Кнышов Г.В., Максименко В.Б., Палец Б.Л., Настенко Е.А., Бендет Я.А., Лоскутов О.А., Буркот А.Н., Палец Л.Д. Индекс жизнеспособности миокарда у больных после протезирования клапанов сердца и операции аортокоронарного шунтирования // Укр. кардіол. журнал. – 1998. – № 10. – С. 37-42.

 14. Nastenko E.A. The use of Cluster Analysis for Partitioning Mixtures of Multidimentional Functional Сharacteristics of Complex Biomedical Systems // J. of Automation and Information Sciences. – 1996. – V. 28. – N 5-6. – P. 77-83.

 15. Урсуленко В.И., Пилипенко Н.Н., Габриелян А.В., Крикунов А.А., Настенко Е.А., Бешляга В.М., Захарова В.П., Дарвиш Г.И. Совершенствование хирургического лечения постинфарктной аневризмы левого желудочка // Укр. кардіол. журн. – 1999. – № 1. – С. 37-41.

 16. Настенко Е.А. Гемодинамические детерминанты неинвазивной оценки адекватности коронарного кровоснабжения у кардиохирургических больных // Доповіді Академії Наук України. – 1999. – № 3. – С. 174-180.

 17. Кнышов Г.В., Максименко В.Б., Палец Б.Л., Настенко Е.А., Бендет Я.А., Лоскутов О.А., Буркот А.Н., Палец Л.Д. Принцип «золотого сечения» в формировании амплитудных показателей артериального давления // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – Вип. 7. – 1999. –
  С. 138-141.

 18. Максименко В.Б., Онищенко В.Ф., Якубюк С.А., Настенко Е.А. Оценка адекватности гемодилюции во время искусственного кровообращения // Укр. медичний часопис. – № 5/13, IX-х. – 1999. – С. 81-84.

 19. Максименко В.В., Онищенко В.Ф., Настенко Е.А., Якубюк С.А., Кваша А.И., Мазур А.П., Руденко М.Н., Осадчий А.И. Особенности доставки и потребления кислорода при коррекции врожденного порока сердца в условиях искусственного кровообращения // Клінічна хірургія. – № 10. – 1999. – С. 51-52.

 20. Настенко Е.А., Максименко В.Б., Палец Б.Л., Онищенко В.Ф., Рысин С.В. Роль показателей центральной гемодинамики в регуляции системного транспорта кислорода // Щорічн. Наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України: Вип. 8. – 2000. – С. 142-144.

 21. Кнышов Г.В., Палец Б.Л., Настенко Е.А. Принцип «золотого сечения» в регуляции сердечно-сосудистой системы: теоретические и клинико-физиологические исследования // Журн. Акад. мед. наук України. – T. 6. – № 2. – 2000. – С. 235-251.

 22. Бешляга В.М., Кнышов Г.В., Зиньковский М.Ф., Лазоришинец В.В., Тодуров Б.М., Попов В.В., Настенко Е.А., Лекан Р.И. Оценка степени нарушения гемодинамики и определение показаний к оперативному лечению больных с дискретным субаортальным стенозом, установленным по данным эхо кардиографии // Укр. Кардіол. ж. – 2000. – № 3. – С. 61-65.

 23. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Максименко В.Б., Янчук П.И., Кравчук А.А., Белик Л.Н. Интегральные закономерности регуляции доставки и потребления кислорода в организме человека // Рос. физиол. ж. им. И.М. Сеченова. – Т. 92. – № 12. – 2006. – С. 1412-1418.

 24. Настенко Е.А., Максименко В.Б. Элементарная клиничекая физиология сердечно-сосудистой системы // Кардиоанестезиология. Искусственное кровообращение. Защита миокарда. Под ред. В.Б. Максименко. – К.: Книга плюс, 2007. – С. 19-32.

 25. Ошкадеров С.П., Максименко В.Б., Настенко Е.А. Клинические испытания медицинской техники – пределы допустимого // Антологія біоетики / За ред. Ю.І. Кундієва. – Львів: БаК, 2003. – С. 373-380.

 26. Максименко В.Б., Онищенко В.Ф., Настенко Е.А., Лоскутов О.А., Демьянчук О.И., Якубюк С.А., Демянчук В.Б. Оптимизация искусственного кровообращения при операциях на открытом сердце // Метод. рек. – Инст. сердечно-сосудистой хирургии АМНУ. – К., 2001. – 18 с.

 27. Ганущак Ю.М., Цыганий А. А., Настенко Е.А., Шестунов А.Э. Клиническое значение среднего относительного объема эритроцитов при операциях
  на открытом сердце // В сб.: Материалы третьей республиканской конф. ане-стезиологов и реаниматологов Грузии. – Тез. докл. – Тбилиси, 1990. –
  С. 295-296.

 28. Цыганий А.А., Максименко В.Б., Ганущак Ю.М., Настенко Е.А., Шестунов А.Э. Интенсивная терапия газовой эмболии при операциях на открытом сердце //
  III Республ. конф. анестезиологов и реаниматологов. – Тез. докл. – Кишинев. – 1990. – С. 157-158

 29. Настенко Е.А. Варианты системной гемодинамики после протезирования клапанов сердца и аорто-коронарного шунтирования // Зб. наук. праць VI наук. конф. Асоц. серцево-судинних хірургів України. – К., 1998. – С. 169-172.

 30. Настенко Е.А. Методы разделения смесей многомерных функциональных характеристик при системном анализе сложных биомедицинских процессов // Зб. наук. праць VI наук. конф. Асоц. серцево-судинних хірургів України. – К., 1998. – С. 163-165.

 31. Настенко Е.А. Реализация принципа минимального воздействия в алгоритмах управления искусственным кровообращением // Зб. наук. праць VI наук. конф. Асоц. серцево-судинних хірургів України. – К., 1998. – С. 166-169.

 32. Настенко Е.А. Сопоставительный анализ механизмов регуляции кровообращения в раннем послеоперационном периоде и результатов, полученных в исследованиях на математических моделях // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 1999. – Вип. 7. – С. 208-211.

 33. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Палец Б.Л., Рысин С.В., Лукошкина Т.А., Сирота Ю.В., Крыжановский И.Б. Пропорция «золотого сечения» во временных и силовых показателях сердечного сокращения в норме и при недостаточности кровообращения // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – Вип. 9. – 2001. – С. 156-162.

 34. Кнышов Г.В., Палец Б.Л., Настенко Е.А. Хаос и гармония – единство противоположностей. Правдоподобные интерпретации клинико-физиологических данных //Международный медицинский журнал. – T. 7. – № 1. – 2001. – С. 100-107.

 35. Настенко Е.А., Максименко В.Б., Палец Б.Л., Рысин С.В., Буркот А.Н., Лукошкина Т.А., Сирота Ю.В., Крыжановский И.Б. Исследование роли периферического сосудистого тонуса в оптимизации системного транспорта кислорода в норме и при недостаточности кровообращения // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – Вип. 9. – 2001. – С. 227-231.

 36. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Максименко В.Б., Крыжановский И.Б., Сирота Ю.В., Кравчук А.А. Динамика показателей артериального давления при параллельной перфузии и восстановлении самостоятельной сердечной деятельности. Восстановление инвариантов золотой пропорции // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2002. – Вип. 10. – С. 116-117.

 37. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Паламарчук Б.И., Палец Б.Л., Буркот А.Н., Лукошкина Т.А., Рысин С.В. Инварианты золотого сечения в соотношениях показателей артериального давления при нормальных и патологических состояниях системы кровообращения // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2002. – Вип. 10. – С. 121-125.

 38. Максименко В.Б., Лоскутов О.А., Настенко Е.А., Иванова В.А. Информационные технологии в обеспечении научных исследований прикладного и теоретического толка // Наукові інформаційні проблеми забезпечення інноваційних процесів у галузі. Матеріали наук.-практ. конф. – К., 2002. – С. 70-76.

 1. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Палец Б.Л. Феномен золотого сечения в системе кровообращения // Здоров’я України, медична газета. – № 3(64). – 2003. –
  С. 18-19.

 2. Кнышов Г.В., Настенко Е.А. Принцип «золотого сечения» в регуляции сердечно-сосудистой системы // Doctor. – № 2. – 2003. – С. 17-19.

 3. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Кравчук А.А., Захарова В.П., Рысин С.В.,
  Сирота Ю.В. Моделирование микроциркуляторной регуляции транспорта кислорода с помощью клеточного автомата и анализ качественных особенностей поведения капиллярной сети // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2003. – Вип. 11. – С. 160-163.

 4. Настенко Е.А., Кнышов Г.В., Максименко В.Б., Захарова В.П., Палец Б.Л., Кравчук А.А., Крыжановский И.Б., Лукошкина Т.А., Сирота Ю.В. Исследование соотношения нутритивного и шунтового кровотока и особенностей микроциркуляторной регуляции транспорта кислорода // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2003. – Вип. 11. – С. 245-250.

 5. Настенко Е.А., Максименко В.Б., Палец Б.Л., Рысин С.В., Буркот А.Н., Лукошкина Т.А., Кнышов Г.В. Информационные технологии безопасного распознавания физиологических зависимостей. Опыт 10-летнего использования в научных исследованиях // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2003. – Вип. 11. – С. 242-245.

 6. Настенко Е.А., Максименко В.Б., Захарова В.П., Крыжановский И.Б., Лукошкина Т.А., Вовянко С.И. Исследование количественных соотношений шунтового и нутритивного кровотока при гипердинамии, нормодинамии и недостаточности кровообращения у больных ППС в раннем послеоперационном периоде // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2004. – Вип. 12. – С. 318-321.

 7. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Кравчук А.А., Лукошкина Т.А., Сирота Ю.В. Влияние факторов, активирующих и деактивирующих истинные капилляры, на особенности гемодинамики в капиллярной сети. Результаты математического моделирования // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2004. – Вип. 12. – С. 266-270.

 8. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Максименко В.Б., Захарова В.П., Кравчук А.А., Лукошкина Т.А., Рысин С.В., Сирота Ю.В. Моделирование динамических свойств капиллярной сети и исследование вазомоторных компенсаторных механизмов при острой сердечной недостаточности с помощью клеточного автомата // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2004. – Вип. 12. – С. 270-274.

 9. Кнышов Г.В., Максименко В.Б., Кравчук А.А., Рыбакова Е.В. Квазисимметричные соотношения показателей системной гемодинамики в системе кровообращения и их роль в формировании адаптивных реакций организма человека // Материалы междунар. укр.-росс. научн. конф. «Асимметрия мозга и поведение человека». – 2005. – С. 55-56.

 10. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Максименко В.Б., Кравчук А.А., Лукошкина Т.А., Сирота Ю.В. Роль микроциркуляторной регуляции в диагностике и лечении острой недостаточности кровообращения // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2005. – Вип. 13. – С. 53-54.

 11. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Максименко В.Б., Кравчук А.А., Лукошкина Т.А., Сирота Ю.В. Исследование возможностей синхронизации кровотока в капиллярной сети как критически самоорганизованной системе с колебаниями кровотока, вызванными сокращениями сердца. Исследования на модели клеточного автомата // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2005. – Вип. 13. – С. 249-252.

 12. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Максименко В.Б., Кравчук А.А., Лукошкина Т.А., Крыжановский И.Б., Сирота Ю.В. Сопоставительный анализ эффектов самоорганизации в колебаниях показателей системного кровообращения и капиллярного кровотока // Щорічн. наук. праць Асоц. серцево-судинних хірургів України. – 2005. – Вип. 13. – С. 253-256.

 13. Knyshov G.V., Maximenko V.B., Ganuschak Ju.M., Nastenko E.A. Aspects of oxygen transfer during heart-lung bypass // IV Eur. Congr. on Extra-Corp. Circ. Technology. – Noordwijk. – Netherland. – 1991. – P. 199-203.

 14. Knyshov G.V., Ganuschak Du.M., Bazilevich R.V., Papkov Yu.S., Nastenko E.A. Training program-simulator for the process of artificial circulation during open-heart operations RBM. // Eur. J. of Biomed. Technol. – № 4. – Vol. 15. – Paris, France. – 1993. – P. 227(36).

 15. Knyshov G., Maximenko V., Nastenko E., Palets В. Cardiac Output – Central Venouse Pressure Dependencies in the Entire Circulation: Determination, Interpretation and Possible Use for Assessment and Management of Heart Failure // 4th world Congress of Heart Failure Mechanisms and Management. – The J. of Heart Failure. – Jerusalem. – Vol. 3. – № 1. – 1996. – P. 168.

 16. Knyshov G., Maximenko V., Nastenko E., Onishchenko V., Yakubiuk S., Palets В. New approach to oxygen consumption control at срв // VІІ Eur. Сongr. on Extra-corp. Circ. Technology. – Karlovy Vary. Chech. Rep. – 1997. – P. 4.

 17. Rasputnyak О., Knyshov G., Maximenko V., Nastenko E., Palets B. Types of systemic hemodynamic disturbances in patients with heart failure, acute disturbances of cerebral circulation and their combinations after heart valve replacement // The 3rd Baltic Sea Conf. "Cardiac Іnterventions". – 1997. – P. 15.

 18. Knyshov G.V., Palets B.L., Nastenko E.A., Ursulenko V.I., Miroshnichenko N.S., Rysin A.V. Possibilities of management and assistance at hemodynamic disorders with use of computerized diagnostic system // 8th Internat. IMEKO Conf. on Measurement in Clinical Medicine. – Dubrovnik. – Croatia. – 1998. – Р. 11-13 – 11-15.

 19. Knyshov G., Maximenko V., Palets В., Onishchenko V., Nastenko E.A. Comparison of oxygen transport characteristics at СРВ and in intact human cardiovascular system // 8th Eur. Congr. on extra-corp. circ. technology. – Vouliagmeni, Greece. – June 9th-12th, 1999. – P. 7.

 20. Knyshov G.,Nastenko E.A., Palets B. The possible role of golden section invariants of cardiovascular system functional parameters // ESMTB 5th Conf. Math. Modeling & Computing in Biol. and Medicine. – Milano, Italy. – 2-6 July, 2002. – P. 149.

 21. Maksymenko V., Nastenko E., Belov Yu., Kravchuk A. Modeling of complex behaviour of the microvascular arterial network with cellular automata // Mathem. Modeling & Computing in Biology and Medicine. 5th ESMTB Conference 2002. – Ed. By V. Capasso. – MIRIAM. – Italy. – P. 227-234.

 22. Knyshov G., Maksymenko V., Nastenko E., Kravchuk A. Nutritive flow, shunt flow and peculiarities of microcirculation in regulation of oxygen transport // Proceed.
  of 10th Eur. Congr. on Extra-Corp. Circ. Technol. – Funchal, Portugal. – 2003. –
  P. 69-75.

 23. Maksymenko V., Nastenko E., Knyshov G., Kravchuk O. Investigation of oscillation properties of blood flow in a micro vessel arterial network with cellular automaton // 6th Eur. Conf. on Mathem. and Theor. Biol. – Book of Abstr. – ECMTB. – 2005. – № 1. – P. 1-64.

 24. Knyshov G., Maksymenko V., Nastenko E., Kravchuk O. Investigation of dynamic properties of capillary system as a critically self organized system // 6th Eur. Conf. on Mathem. and Theor. Biol. – Book of Abstr. – ECMTB. – 2005. – № 2. – P. 2-38.

 25. Knyshov G., Maksymenko V., Nastenko E., Kravchuk O. Recognition the types of correlations between quantitative parameters of physiological systems with special algorithm of cluster analysis // 6th Eur. Conf. on Mathem. and Theor. Biol. – Book of Abstr. – ECMTB. – 2005. – № 2. – P. 2-262.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины