Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ємець Олександр Вікторович. Геохімія та мінералогія мідного і золото-поліметалічного зруденіння в геологічних структурах Передсудеття та обрамлення Українського щита : Дис... д-ра наук: 04.00.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ємець Олександр Вікторович. Геохімія та мінералогія мідного і золото-поліметалічного зруденіння в геологічних структурах Передсудеття та обрамлення Українського щита. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора геологічних наук за спеціальностями 04.00.02 – геохімія, 04.00.20 – мінералогія, кристалографія. – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ, 2008.

Досліджено мінералого-геохімічні та генетичні умови локалізації Cu рудопроявів Волині, Cu і Au-Ag-Pb-Zn родовищ та рудопроявів Донбасу та Cu-Ag родовища Любін-Сірошовіце (Передсудеття, Польща).

Показано, що основна маса самородної міді у волинських трапах нагромаджувалась з магматогенних гідротерм.

Продукти трьох стадій гідротермального рудоутворення сформували Au-Ag-Pb-Zn зруденіння Нагольного кряжу ~205 млн.р. тому. Утворення руд Au зафіксовано накладенням галенітвмісних агрегатів на агрегати пірит-арсенопіритової стадії.

Встановлено, що стратиформні міднорудні тіла Північно-Західного Донбасу і Передсудеття сформувались мультиетапно. Pb-Zn зруденіння накопичувалось на карбонатних бар’єрах. Формування багатих руд Cu зумовили окиснювальні гіпергенні процеси, які сприяли мобілізації і перерозподілу металів у рудних тілах.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

У дужках наведено особистий внесок дисертанта.

 1. Ємець О.В., Загнітко В.М., Скакун Л.З. Сріблоносний галеніт Мужієвського родовища // Мін. журнал. – 2002. - № 5/6. - С. 52-61. (Дослідження кристаломорфології та зміни термоелектричних властивостей галеніту в процесі утворення сульфосолей, висновки).

 2. Ємець О.В. Зональний галеніт Берегівського рудного поля: хімічний склад, термоелектричні властивості та закономірності формування // Мін. журнал. – 2003. – № 1. - С. 104-111. (Доказано, що зональність галеніту зумовлена закономірною зміною домішок Sb; виконано термодинамічне моделювання формування парагенезису галеніт-буланжерит).

 3. Ємець О.В., Загнітко В.М., Юшин О.О. Мінерали срібла Каракубського рудопрояву (Волноваська зона, Донбас) // Мін. журнал. – 2003. - № 2/3. – С. 22-26. (Мінералогічні дослідження, висновки).

 4. Гайдучок-Ємець В.В., Ємець О.В., Кураєва І.В., Іванків О.О. Бром, йод, бор та амоній в підземних водах палеозойських відкладів Дніпровсько-Донецької западини // Пошукова та екологічна геохімія. – 2003. – №2/3. – С. 34-38. (Дослідження відмінностей мікрокомпонентного складу підземних вод у структурних поверхах ДДз, висновки).

 5. Ємець О.В., Загнітко В.М., Скакун Л.З. Генезис Ag-Sb-сульфосолей Берегово-Беганського рудного району // Мін. журнал. – 2003. - № 4. - С. 109-118. (Мінералогічні докази дифузійного шляху утворення сульфосолей Ag, термодинамічне моделювання сульфідно-сульфосольних парагенезисів, висновки).

 6. Ємець О.В., Скакун Л.З. Pb-вмісні бляклі руди Мужієвського родовища (Закарпаття). // Мінерал. збірник. – 2003. – № 53. – С. 93-103. (Дослідження входження Pb у кристалічну гратку тетраедриту, висновки).

 7. Ємець О.В., Гайдучок-Ємець В.В., Пестржинський А., Юшин О.О. Діагенетичне сульфідоутворення: формування сульфідвмісних конкрецій та геохімічні особливості розсолів палеозойських відкладів Дніпровсько-Донецького регіону // Мін. журнал. – 2004. – №2. – С. 94-105. (Мінералогічні дослідження, закономірності зміни хімічного складу стяжінь і підземних вод, висновки).

 8. Емец А.В., Жикаляк Н.В., Решетарский П.Ф. Рудопроявления меди Бахмутской котловины (Северо-Западный Донбасс): новые данные по минералогии и генезису // Сб. научн. работ УкрГГрИ. – 2004. – №1. – С. 89-97. (Мінералогічні дослідження стратиформних руд міді, інтерпретація процесів рудоутворення, висновки).

 9. Ємець О.В., Вагнер М., Пєстржинський А. Палеотермальна позиція міденосних верств Бахмутської улоговини (Північний Донбас, Україна). // Зб. наук. праць УкрДГрІ. – 2004. – №2. – С. 77-84. (Оцінка палеотермального потоку, висновки).

 10. Загнітко В.М., Ємець О.В. Геохімічні та мінерагенічні особливості карбонатних порід Українського щита // Мін. журнал. – 2004. – № 3. – С. 112-119. (Дослідження мінерального складу мідного зруденіння й геохімічних параметрів вмісних порід, висновки).

 11. Emetz A., Piestrzynski A., Zagnitko V. Geological framework of the Volhyn copper fields with a review of the Volhyn flood basalt Province (western margin of the East-European Craton) // Annales Societatis Geologorum Poloniae. – 2004. – Vol. 74. – Р. 257-265. (Дослідження геологічної будови і геохімічних особливостей волинських трапів у зв’язку з міденосністю, висновки).

 12. Пестржинский А., Емец А.В. Минералого-геохимическая характеристика руд Cu-Ag месторождения Любин-Сирошовице (Предсудетская моноклиналь, Польша) // Геохимия и рудообразования. – 2004. – №22. – С. 20-32. (Дослідження розподілу мінералів у рудному тілі, порівняння мінералого-геохімічних параметрів зруденіння, висновки).

 13. Гайдучок-Ємець В.В., Ємець О.В. Формування та гідрогеохімічні особливості нижньопермсько-верхньокам‘яновугільного нафтогазоносного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини // Пошукова та екологічна геохімія. – 2004. – №4. – С. 65-68. (Дослідження хімічного складу підземних вод, генетична інтерпретація, висновки).

 14. Emetz A.V., Zagnitko V.M., Prykhod’ko V.L. Mineral compositions and genesis of the ore bodies of the Zhyrychi Cu deposit (North-Western Ukraine) // Мін. журнал. – 2005. – №1. – С. 77-91. (Дослідження мінералогічних і геохімічних характеристик рудних тіл, генетична інтерпретація, висновки).

 15. Загнітко В.М., Ємець О.В. Ізотопні аспекти петрології та рудоутворення (на прикладі деяких родовищ України) // Мін. журнал. – 2005. – №3. – С. 128-137. (Ізотопно-геохімічна інтерпретація рудоутворення в родовищах Донбасу і Закарпаття).

 16. Загнітко В.М., Ємець О.В. Проблеми рудоутворення в роботах М.П. Семененка та приклади сучасного їх вирішення на території України // Мін. журнал. – 2005. – №4. – С. 34-40. (Мінералогічні особливості рудоутворення в родовищах Донбасу й Волині).

 1. Ємець О.В., Загнітко В.М., Пестржинський А. Мінералого-геохімічна зональність та парагенезиси родовища Любін-Сірошовіце (Польща) // Геохімія та рудоутворення. – 2005. – №23. – С. 53-63. (Мінералогічне картування рудного тіла, встановлення латеральної мінеральної зональності на фронті окиснення рудного тіла, висновки).

 2. Ємець О.В. Стратиформні мідні родовища Передсудеття (Польща) та Північного Донбасу (Україна): геологічні подібності та особливості формування // Зб. наук. праць УкрДГрІ. – 2005. – №2. – С. 70-81. (Інтерпретація умов локалізації стратиформних руд міді, висновки).

 3. Ємець О.В., Пересадько М.П. Геохімічні особливості благороднометального зруденіння та умови формування самородномідних руд в неопротерозойських трапах Волині // Пошукова та екологічна геохімія. – 2006. – №5. – С. 10-16. (Мінералого-геохімічні дослідження самородномідного й благороднометального зруденіння, термодинамічні розрахунки, інтерпретація умов формування самородномідних руд, висновки).

 4. Ємець О.В., Загнітко В.М. Вплив термального поля Землі на дозрівання органічної речовини в міденосних верствах Бахмутської улоговини (Північно-Західний Донбас, Україна) // Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання. – Зб. наук. праць КНУ ім. Т. Шевченка. – 2006. – С. 144-149. (Мікроскопічні й піролітичні дослідження органічної речовини, оцінка термального потоку, висновки).

 5. Emetz A., Piestrzynski A., Zagnitko V., Pryhodko V., Gawel A. Geology, mineralogy and origin of the Zhyrychi native copper deposit (North-Western Ukraine) // Annales Societatis Geologorum Poloniae. – 2006. – Vol. 76. – Р. 297-314. (Мінералогічні, геохімічні й генетичні дослідження самородномідного зруденіння, докази розчинення й збірної перекристалізації самородної міді, висновки).

 6. Ємець О.В., Лугова І.П. Геохімічні особливості та генезис преніт-пумпеліїт-вайракіт-ломонтитової асоціації рудопрояву міді Жиричі (Волинь, Україна) // Мін. журнал. – 2006. – №1. – С. 47-57. (Мінералогічні й ізотопно-геохімічні дослідження, інтерпретація ізоморфних заміщень елементів у преніті й ломонтиті, генетична інтерпретація, висновки).

 7. Ємець О.В., Бондаренко С.М. Морфологічні типи та особливості концентрування золота Бобриківського золоторудного родовища (Донбас) // Доп. НАН України. – 2006. – №8. – С. 143-148. (Мінералогічні докази контролю золотого зруденіння місцями накладення галенітвмісних парагенезисів на пірит-арсенопіритові агрегати, дослідження хімічного складу електруму й самородного золота, висновки).

 8. Ємець О.В., Пономаренко О.М., Кюні М., Петріченко К.В., Щербак Д.М., Сінелю С. Мінералого-геохімічні особливості та вік уранового зруденіння альбітитів Кіровоградського блоку на прикладі Новокостянтинівської урановорудної ділянки (Новоукраїнський гранітний масив, Український щит) // Мін. журнал. – 2007. – №2. – С. 102-110. (Дослідження мінералого-геохімічних параметрів зруденіння, висновки).

 9. Ємець О.В. Структура турнейсько-нижньовізейського карбонатного комплексу Дніпровсько-Донецької западини // Матеріали 2-ї наук.-виробн. наради геологів-зйомщиків України. – Світлодарськ, 2003. – C. 85-87. (Дослідження літолого-фаціальної будови карбонатної товщі).

 10. Emetz A.V. The modelling of copper-lead interrelations in the mineral-forming environment of low-temperature hydrothermal deposits // Proc. International Conf. “Goldschmidt 2003”. – Kurasiki (Japan), 2003. – P. A87. (Термодинамічне моделювання сульфідно-сульфосольних парагенезисів при зміні концентраційного співвідношення Cu/Pb).

 11. Emetz A. Origin of the banded ores in the sandstone of the Lubin-Siroshovice Cu-Ag deposit (Fore-Sudetic Monocline, Poland) // Proc. International Conf. “Goldschmidt 2004”. – Copenhagen (Denmark), 2004. – Р. A186. (Інтерпретація генезису «смугастого» зруденіння у пісковику вайслігенд).

 12. Emetz A., Piestrzynski A. The Volyn basalt plateau (East European Craton): review in the past // Proc. 32nd International Geological Congress. – Florence (Italy), 2004. – Р. 1026. (Реконструкція геологічного розвитку міденосних волинських трапів).

 13. Емец А.В. Геологическая позиция, минералого-геохимическая зональность и особенности формирования Cu-Ag месторождения Любин-Сирошовице (Предсудетская моноклиналь, Польша) // Тезисы докл. научн. конф. «Магматические, метасоматические формации и связанное с ними оруденение». – Ташкент (Узбекистан), 2005. – С.115-118. (Мінералого-геохімічні особливості стратиформного мідеутворення).

 14. Ємець О.В. Критерії локалізації самородномідного зруденіння в трапах венду Волині // Матеріали 3-ї наук.-виробн. наради геологів- зйомщиків України. – Рівне, 2005. – С. 98-103. (Мінералого-геохімічні критерії локалізації самородномідних руд).

 15. Емец А.В., Загнитко В.Н. Месторождение Жиричи (Западная Украина): геологическая позиция и минеральный состав рудных тел // Материалы междунар. петрограф. совещания «Петрология и рудоносность регионов СНГ и Балтийского щита». – Апатиты (Россия), 2005. – Т.3. – С. 110-112. (Мінеральний склад рудних тіл та особливості їх формування).

 16. Emetz A., Puettmann W., Lenik P. Ore mineral zoning and enrichment due to oxidation in the Lubin-Sieroszowice deposit (Fore Sudetic Monocline, Poland) // Proc. 9th Biennial SGA Meeting “Mineral Exploration and Research: Digging Deeper”. – Dublin (Ireland), 2007. – P. 233-236. (Мінералогічне картування рудного тіла, встановлена мінеральна зональністі у зоні гіпергенного збагачення).

 17. Емец А.В., Луговая И.П., Канин В.А., Тараник А.А. Происхождение метана угольных газов Донбасса по данным изотопных исследований // Сб. тез. XVIII Симпозиума по геохимии изотопов. – Москва (Россия), 2007. – С. 92-93. (Ізотопно-геохімічні та генетичні дослідження вугілля й вугільних газів Донбасу).

 18. Луговая И.П., Емец А.В., Проскурко Л.И., Мороз В.С. Источник минералообразующего флюида в рудопроявлении меди Жиричи (Волынь, Украина) по изотопным данным для алюмосиликатов кальция // Сб. тез. XVIII Симпозиума по геохимии изотопов. – Москва (Россия), 2007. – С. 165-166. (Ізотопно-геохімічні докази магматогенного походження рудоутворювальних флюїдів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины