Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Водяник Анатолій Омелянович. Методологічні основи врахування фактора ризику в профілактиці виробничого травматизму : Дис... д-ра наук: 05.26.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Водяник А.О. Методологічні основи врахування фактора ризику в профілактиці виробничого травматизму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – „Охорона праці”. – Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Київ, 2008.

Для врахування фактора ризику в профілактиці виробничого травматизму розроблена методологія аналізу причин і факторів, що викликають ризик травмування на виробництві. Ідея методології полягає в тому, вона забезпечує комплексне врахування та кількісне оцінювання впливу на рівень травматизму характеристик виробництва, соціальних факторів, стану забезпеченості потреб охорони праці ресурсами, а також безпосередніх технічних і організаційних причин травматизму.

Для оцінювання та врахування безпосередніх причин травматизму отримано аналітичну залежність для розрахунку матриць ризику, в яких визначаються різновиди ризику для бінарних груп „причина нещасного випадку – вид травматичної події”.

Розроблено методи обґрунтування рішень з профілактики виробничого травматизму, що базуються на використанні отриманих у роботі індикаторів ризику (зовнішні фактори), матриць ризику (безпосередні причини) та способів трансформування цієї інформації в профілактичні заходи.

У дисертації, що є завершеною науково-дослідною роботою, вирішено важливу науково-прикладну проблему врахування фактора ризику для обгрунтування ефективних заходів і засобів профілактики виробничого травматизму шляхом застосування встановлених автором закономірностей впливу на ризик травмування факторів зовнішнього середовища та технічних і організаційних причин травматизму в методах і методиках виявлення й кількісного оцінювання різновидів ризику травмування, характерних для сучасного виробництва, визначення тенденцій змін ризику під впливом зовнішніх факторів, трансформування отриманих оцінок у ефективні профілактичні заходи та економічного обгрунтування заходів з мінімізації ризику в межах фіксованих сум витрат на ці цілі.

Основні наукові та практичні результати, висновки і рекомендації роботи:

1. Вперше запропоновано використати нові для охорони праці методи компонентного, регресійного та ймовірнісного аналізу державної та відомчої статистичної інформації, яка прямо чи опосередковано стосується причин ризику травмування на виробництві. Розроблені на основі цих методів схеми та алгоритми досліджень забезпечили отримання невідомих раніше закономірностей формування причинно-наслідкових зв’язків у процесі виникнення нещасного випадку на виробництві.

2. Запропонована, забезпечена кількісною інформацією та розробленими в дисертації методами досліджень, модель нещасного випадку на виробництві в вигляді такого причинно-наслідкового ланцюжка: „зовнішні соціальні та економічні фактори внутрішні фактори (причина нещасного випадку) внутрішні фактори (вид події, що призвів до травмування) травма”. Таку модель є можливість оцінити кількісними показниками та трансформувати отримані оцінки в адекватні та адресні профілактичні заходи.

3. Вперше встановлено основні закономірності та статистичні залежності, що їх описують, які характеризують вплив на ризики травмування на виробництві зовнішніх соціально-економічних та виробничих факторів (індикаторів ризику). Ці закономірності показують, що збільшення добробуту населення країни, зростання обсягів виробництва та споживання, масштабів оновлення виробництва, заробітної плати, затрат на охорону праці викликає пропорційне зменшення ризику травмування на виробництві, а зростання ресурсоємності виробництва, обсягів основних фондів, рівня зайнятості зумовлює зростання ризику в два рази вищими темпами, ніж збільшення значень наведених факторів.

4. Вперше встановлено аналітичну залежність для розгортання рядів значень ризику травмування на виробництві у матрицю ризиків для 15 видів подій, що призводили до нещасних випадків та 16 причин травматизму, кількісна інформація про які наводиться в офіційних статистичних джерелах. У такій матриці виділяються 240 різновидів ризику у вигляді значень ризику для бінарних груп “причина нещасного випадку - вид травматичної події”. Така інформація забезпечує більшу адресність профілактичних заходів та суттєво розширює інформативність статистичних даних про причини травмування на виробництві.

5. Вперше встановлено характерну особливість розподілу причин ризику травмування на виробництві, яка полягає у тому, що лише близько 20 % усіх відомих причин виробничого травматизму визначають 75...80 % сумарного ризику. Це відповідає відомому загальносистемному принципу 20/80 і дозволяє визначати ті причини ризику, концентрація зусиль і ресурсів на профілактиці яких забезпечить максимальний ефект.

6. Вперше запропоновано та обґрунтовано систему індикаторів ризику травмування на виробництві, яка дозволяє виконувати оцінювання тенденцій можливих змін ризику під впливом змін соціально-економічних та виробничих факторів на національному й регіональному рівнях та визначати причини ризику, на які індикатори впливають найбільше, що дозволяє забезпечувати системи управління охороною праці об’єктивною інформацією для застосування тих чи інших профілактичних заходів.

7. Розроблено рекомендації з практичного застосування результатів виконаних у дисертації досліджень для виявлення й оцінювання причин ризику травмування у галузях (видах економічної діяльності) та для визначення ефективних методів профілактики травматизму. В цих рекомендаціях уперше на основі галузевої статистики про причини та види подій, що призводять до нещасних випадків, запропоновано методику кількісного оцінювання ризиків травмування за 240 різновидами причин травматизму. Застосування рекомендацій у практиці управління охороною праці дозволяє більш конкретно визначати методи зменшення ризику та, з урахуванням галузевих матриць й індикаторів ризику, акцентувати увагу на найбільш небезпечних причинах травматизму й негативних тенденціях змін ризику під впливом соціальних і економічних факторів.

8. Розроблено методи аналізу ризиків та обгрунтування заходів для їх ефективної профілактики на підприємстві, у його структурних підрозділах та на робочих місцях на основі об’єктивних кількісних оцінок 240 різновидів причин ризику для галузі або групи підприємств одного виду економічної діяльності. Зокрема, запропоновано алгоритми виявлення ймовірних причин ризику травмування на робочих місцях або в структурних підрозділах, оцінювання значень показників ризику травмування за цими причинами з використанням галузевих матриць ризику, визначення сумарних значень показників ризику для підприємства та порівняння їх із середньо галузевими, обгрунтування профілактичних заходів з урахуванням серйозності небезпек.

9. Розроблено метод визначення ціни ризику травмування на виробництві, в якому поєднано ймовірнісні показники ризику травмування на виробництві та значення прямих і непрямих збитків від виробничого травматизму зі смертельним та без смертельного наслідків. У цьому методі вперше приведено до однакової розмірності ризики травмування різної тяжкості. Отримувані за допомогою запропонованого методу комплексні оцінки ризику можуть використовуватися для обгрунтування рішень з мінімізації ризиків та в розрахунках економічної ефективності профілактики виробничого травматизму.

10. Розроблено методику оцінювання збитків від виробничого травматизму з урахуванням прямих та непрямих втрат підприємства від нещасних випадків та ймовірнісної природи травматизму. В методиці вперше враховано, що величина збитків залежить від імовірності та тяжкості нещасних випадків для потерпілих, від масштабів ушкодження виробничих фондів та інших наслідків для виробничого процесу. З використанням методики та методу визначення ціни ризику розроблено метод визначення економічної ефективності заходів з профілактики виробничого травматизму. Виконання за його допомогою розрахунків забезпечує раціональний розподіл коштів на профілактику виробничого травматизму з одночасним максимально можливим для виділеної суми зменшенням ризику травмування на виробництві.

11. Результати дисертаційної роботи використані при розробці методик та рекомендацій з обгрунтування профілактичних заходів та проектів нормативних документів. Соціальний ефект застосування результатів досліджень полягає в тому, що за рахунок концентрації зусиль та ресурсів для вирішення проблем профілактики виробничого травматизму на пріоритетних напрямках та попередження проявів негативних тенденцій, зумовлених соціальними, технічними та економічними чинниками, рівень виробничого травматизму може бути знижений на 2 %. Економічний ефект полягає в попередженні можливих збитків підприємств і відшкодувань потерпілим до 5...10 млн. грн. щорічно (за мінімальними оцінками). Інформаційний ефект результатів досліджень полягає в отриманні кількісної інформації про вплив соціальних і економічних причин на ризики, що традиційними методами отримати неможливо. Крім того інформаційний ефект полягає також у розширенні майже в 8 разів галузевих інформаційних баз про різновиди причини ризику травмування та в забезпеченні підприємств раніше недоступною об’єктивною кількісною інформацією про причини виробничого травматизму (з урахуванням галузевої специфіки).

Основний зміст дисертації відображено в публікаціях

1. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці / К.Н.Ткачук, М.О.Лисюк, І.А.Лучко, А.О.Водяник, С.П.Ткачук, Г.Г.Лесенко, В.І.Гордань. – К.: Основа, 1999. – 95 с.

2. Методичні рекомендації по визначенню напрямків ефективного вкладення коштів в охорону праці на підприємстві / С.П.Ткачук, Г.Г.Лесенко, К.Н.Ткачук, І.А.Лучко, А.О.Водяник. – К.: Основа, 1999. – 80 с.

3. Посібник з оцінки економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці / А.Водяник., О.Амоша, О.Мартякова, Д.Томанек, Н.Данько, М.Калініченко, К.Штегеман, В.Крюгер, Р.Тігофф. – К.: TAСIS, 2000. – 48 с.

4. Методика соціально-економічної оцінки нормативно-правових вимог з охорони праці / К.Н.Ткачук, М.О.Лисюк, А.О.Водяник, І.А.Лучко, О.В.Малихін, С.О.Сторчак, Л.О.Мельничук, В.І.Гордань. – К.: ННДІОП, 2002. – 64 с.

5. Методичні рекомендації щодо економічного стимулювання працівників підприємства за дотримання ними нормативних вимог охорони праці / І.А.Лучко, А.О.Водяник, М.О.Лисюк, С.Ю.Лукін, В.І.Гордань, А.П.Горбаченко, М.Ф.Постолюк. - К.: ННДІОП, 2001. – 38 с.

6. Аналіз і оцінка ефективності впровадження працеохоронних заходів на підприємстві / К.Н.Ткачук, М.О.Лисюк, І.А.Лучко, А.О.Водяник. – К.: ННДІОП, 1998. – 16 с.

7. Комплект нормативно-правової документації з охорони праці для малих підприємств / О.В.Малихін, А.О.Водяник, В.Б.Енгстрем, В.О.Лозяний, М.В.Кубієвич, М.Н.Ромась. – К.: ННДІОП, 2005. – 37 с.

8. Охорона праці на малих підприємствах. Практичні поради / М.О.Лисюк, А.О.Кононенко, О.В.Малихін, А.О.Водяник, В.Б.Енгстрем, В.О.Лозяний, М.Н.Ромась. - Харків: ФОРТ, 2005. – 59 с.

9. Водяник А.О. Ризики травмування на підприємствах обробної промисловості України: причини та рекомендації з профілактики. – К.: ННДІОП, 2006. – 43 с.

10. Економічні аспекти охорони праці / Основи охорони праці: Підручник / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та інш. – К.: Основа, 2006. – С. 115–137.

11. Нормативно-правова документація з охорони праці для малих підприємств / О.В.Малихін, М.Ю.Поворозник, В.М.Журавський, А.О.Водяник, В.Б.Енгстрем, В.О.Лозяний. – К.: ННДІПБОП, 2007. – 68 с.

12. Водяник А.О. Систематизація заходів економічного впливу на стан охорони праці // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 1998. – Вип. 1. – С.18–27.

13. Водяник А.О., Данько Н.І. Особливості обґрунтування соціально-економічних нормативів охорони праці // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 1999. – Вип. 2. – С.28–36.

14. Ткачук С.П., Водяник А.О. Методи визначення економічної ефективності заходів з охорони праці: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”: ЗАТ „Техновибух”, 2000. – Вип. 2. – С.110–114.

15. Ткачук С.П., Водяник А.О. Інтегральна макроекономічна оцінка стану охорони праці: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”: ЗАТ „Техновибух”, 2000. – Вип. 3. – С.124–127.

16. Водяник А.О. Умови, показники та критерії стимулювання дотримання нормативних вимог охорони праці на підприємстві // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць – К.: ННДІОП, 2000. – Вип. 3. – С. 114–123.

17. Водяник А.О., Лисюк М.О. Структурний аналіз відшкодувань потерпілим на виробництві: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”: ЗАТ „Техновибух”, 2000. – Вип. 4. – С. 112–117.

18. Дєгтяренко Г.Є., Водяник А.О., Чуркін В.В., Теличко К.Є. Динаміка травматизму в Україні в умовах змінювання обсягів виробництва // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 2001. – Вип. 4. – С. 24–29.

19. Водяник А.О. Визначення основних напрямків профілактики виробничого травматизму зі смертельними наслідками // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 2002. – Вип. 5. – С. 7–16.

20. Водяник А.О. Ризик загибелі на виробництві: порівняльний аналіз // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 2002. – Вип. 6. – С. 89-96.

21. Водяник А.О. Проблема оцінювання стану виробничого травматизму в Україні // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 2003. – Вип. 7. – С. 9–14.

22. Водяник А.О. Теоретичні узагальнення щодо механізмів виникнення нещасного випадку на виробництві // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 2004. – Вип. 8. – С. 8–20.

23. Водяник А.О. Компонентний аналіз причин виробничого травматизму // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Серія „Гірництво”: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”. – 2004. – Вип. 10. – С. 115-123.

24. Водяник А.О. Дослідження впливу профілактичних заходів на ризики травмування на виробництві // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Серія „Гірництво”: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”. – 2004. – Вип. 11. – С. 79–87.

25. Водяник А.О., Ткачук К.Н. Дослідження впливу на причини виробничого травматизму факторів зовнішнього середовища // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА. – 2005. – Вип. 20. – С. 50–58.

26. Ткачук К.Н., Водяник А.О. Критерії оцінювання ризику нещасних випадків на виробництві // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 2004. – Вип. 9. – С. 19–30.

27. Водяник А.О., Ткачук К.Н. Соціально-економічні причини виробничого травматизму в Україні // Інженерна геодезія. Науково-технічний збірник Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА. – 2005. – Вип. 51. – С.68–76.

28. Білостоцька В.О., Водяник А.О., Малихін О.В. Аналіз виробничого травматизму в Україні // Соціальна безпека: пошук нової парадигми. Зб. наук. ст. – К.: Національна академія управління, 2003. – Вип. 1. – С. 103–108.

29. Лисюк М.О., Водяник А.О. Захищеність працівника від виробничих небезпек: проблеми оцінювання та регулювання // Соціальна безпека: пошук нової парадигми. Зб. наук. статей. – К.: Національна академія управління, 2004. – Вип. 2. – С. 64–70.

30. Водяник А.О., Ткачук К.Н. Вплив на ризики травмування на виробництві факторів зовнішнього середовища // Вісник Криворізького технічного університету: Зб. наукових праць. - Кривий Ріг, 2005. – Вип. 8. – С. 156 – 159.

31. Водяник А.О. Дослідження причин ризику виробничого травматизму без смертельних наслідків // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.:ННДІОП, 2005. – Вип. 10. – С. 14–22.

32. Ткачук К.Н., Водяник А.Е. Некоторые особенности влияния личностного фактора на уровень производственного травматизма // Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу. Зб. наукових праць. – Кривий Ріг, ДП “НДІБПГ”, 2006. – Вип. 7. – С. 26–36.

33. Водяник А.О., Ткачук К.Н. Оцінка ризику травмування на виробництві з урахуванням імовірності нещасного випадку та тяжкості його наслідків // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 2006. – Вип. 11. – С. 12–20.

34. Водяник А.О. Аналіз ризиків травмування на виробництві для середньостатистичного підприємства України / Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Серія „Гірництво”: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”. – 2006. – Вип. 13. – С. 107 – 114.

35. Кружилко О.Є., Водяник А.О., Праховник Н.А. Методи обгрунтування витрат на профілактику виробничого травматизму та професійної захворюваності // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2006. - № 2. –С. 10–13.

36. Водяник А.О. Метод оцінювання впливу державного нагляду за охороною праці на стан виробничого травматизму // Проблеми охорони праці в Україні. Зб. наук. праць. – К.:ННДІОП, 2007. – Вип.13. – С. 7–17.

37. Водяник А.О. Оцінка ефективності соціально-економічних нормативів з охорони праці // Вісник Національного НДІ охорони праці. – К.: ННДІОП, 2001, № 1. – С.9–11.

38. Білостоцька В.О., Водяник А.О. Застосування критерію середнього ризику для оцінки структурних зрушень у кількості нещасних випадків// Вісник Національного НДІ охорони праці. – К.: ННДІОП, 2002. - № 4. – С. 14-17.

39. Білостоцька В.О., Водяник А.О. Деякі результати факторного аналізу стану охорони праці на макрорівні // Вісник Національного НДІ охорони праці. – К.: ННДІОП, 2002. – Вип. 5. – С.28–31.

40. Водяник А.О., Лисюк М.О., Андрієвський Ю.З. Аналіз закордонних досліджень з проблем економіки охорони праці // Вісник Національного НДІ охорони праці. – К.: ННДІОП, 2003, № 6. – С. 8–19.

41. Білостоцька В.О., Водяник А.О., Малихін О.В. Аналіз потенціалу профілактичної діяльності в системі соціального страхування від нещасних випадків на виробництві // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – К.: ННДІОП, 2003, №.2. – С. 12-14.

42. Лисюк М.О., Водяник А.О. До питання про керованість охороною праці та ефективність системи управління нею // Вісник Національного НДІ охорони праці. – К.: ННДІОП, 2004, № 7. – С. 8-10.

43. Водяник А.Е. К вопросу об эффективности надзорной деятельности в охране труда. // Вісник Національного НДІ охорони праці. – К.: ННДІОП, 2004, № 10. – С. 5–7.

44. Водяник А.Е. Анализ рисков и экономическое обоснование мероприятий по охране труда // Сварщик, 2005, №1. – С. 44–47.

45. Водяник А.О. Про природу виробничого травматизму // Сварщик, 2005, №5. – С. 46–49.

46. Ткачук К.Н., Лучко І.А., Водяник А.О. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. – К.: Деп. в УкрІНТЕІ 10.10.96, № 93-Ук-96.

47. Лучко И.А., Водяник А.Е. Дифференцирование тарифов в страховании несчастных случаев на производстве. Тезисы доклада на Международной научно-практической конференции „Проблемы геогидромеханики в горном деле и строительстве”. – К.: Знание, 1996, ч.2. – С. 82–84.

48. Лесенко Г.Г., Лисюк М.О., Лучко І.А., Водяник А.О. Основні положення методики визначення соціально-економічної ефективності заходів по поліпшенню умов і охорони праці. Тези доповіді на ІІ Всеукраїнській конференції з охорони праці „Охорона праці в Україні: стан, проблеми, перспективи”. – К., 1997. – С.192–197.

49. Водяник А.Е., Малыхин О.В. Результаты исследований основных социально-экономических проблем охраны труда. Тезисы докладов ІІІ Международного конгресса «Безопасность и охрана труда 2004». М.: Всероссийский центр охраны труда, 2004. – С. 45–47.

50. Лысюк Н.А., Водяник А.Е. Повышение эффективности профилактики производственного травматизма на основе учета фактора риска. Тезисы участников научно-практической конференции „Экономика охраны труда” на IX Международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда – 2005», Москва, 30 ноября – 1 декабря 2005 года // Охрана труда. Информационный сборник, 2005. – Вып. 11. – С. 71-72.

51. Водяник А.О., Малихін О.В. Причини ризику травмування на виробництві // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – К.: ННДІОП, 2006, № 1. – С. 17-23.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины