Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Волошинець Владислав Антонович. Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилових полімерів : Дис... д-ра наук: 02.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Волошинец В.А. Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилових полімерів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціаль-ністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Київський національний універ-ситет імені Тараса Шевченка, 2007.

Дисертація присвячена встановленню впливу ступеня структурування, конформаційних змін макромолекул, складу кополімерів, властивостей сумішевих розчинників на взаємодію полі(мет)акрилатів з гідрофобними модифікувальними додатками та середовищем для створення наукових засад отримання біоцидних, забарвлених полімерів та поліметакрилатних присадок до нафтопродуктів.

Екстракцією етанолом та спектральними дослідженнями показано, що ступінь структурування, склад кополімерів метилметакрилату та будова модифікувальних додатків впливає на їхню взаємодію з макромолекулами та середовищем. Сумісне застосування кополімерів вінілацетату з етиленом та синтезованого поліметакрилату дозволили знизити температуру замерзання дизельного пального до –350С.

Застосування сумішевих розчинників та структурні перебудови макромолекул кополімерів бутилакрилату-метилакрилату-метакрилової кислоти за зміни рН дали змогу гомогенізувати водні колоїдні полімерні системи з гідрофобними додатками.

1. Питання про способи модифікації полі(мет)акрилатів гідрофобними модифікувальними додатками, зокрема похідними 2,3-хлорамінонафтохінонами-1,4, тіолсульфонатами, органічними барвниками є актуальним для розвитку хімії високомолекулярних сполук та мають важливе значення для практики, оскільки вони визначають біоцидну активність, забарвлення та довготривалість дії модифікаторів. В роботі встановлено вплив конформаційних змін, ступеня структурування, складу кополімерів, властивостей сумішевих розчинників на взаємодію полі(мет)акрилатів з гідрофобними модифікувальними додатками та середовищем. На цій основі створено наукові засади отримання біоцидних, забарвлених полімерів та поліметакрилатних присадок до нафтопродуктів.

2. Виконано кінетичний аналіз радикальної полімеризації метилметакрилату у присутності насичених та ненасичених тіолсульфонатів, нафтохінонів та сульфаніламідів. Розраховано константи передавання ланцюга та запропоновано механізм передавання ланцюга через тіолсульфонати та нафтохінони. Показано, що більше ніж 90 % тіолсульфонатів залишаються незмінними у радикальній полімеризації метилметакрилату.

3. Уперше синтезовано структуровані кополімери метилметакрилату з диметакрилатом бутандіолу у присутності тіолсульфонатів, нафтохінонів, мономерного азобарвника та мономерного тіолсульфонату. Уперше показано, що кількість структурувального мономера впливає на кінетику та ступінь рівноважної екстракції модифікувального додатка та має мінімум у кополімерах за вмісту диметакрилату бутандіолу 2–3 мас. %. Мономерні продукти – тіолсульфонат та азобарвник екстрагуються з поліметилметакрилату та кополімерів метилметакрилату з диметакрилатами бутандіолу у кількостях 10–20% від їхнього вмісту у полімері. Дослідженням антимікробних властивостей кополімерів та поліметилметакрилату з’ясовано, що ці властивості проявляються під час прямого контакту полімеру з мікробними клітками, але дифузія нафтохінону не відзначена. Отримані результати свідчать про те, що діючі речовини практично не мігрують з полімерів, і можуть забезпечити їхній довготривалий захист від мікробіологічного пошкодження.

4.Зміною діелектричної сталої, донорно-акцепторних чисел сумішевих розчинів органічних розчинників з водою уперше отримано гомогенні композиції, покриття та плівки водорозчинних полімерів з гідрофобними модифікувальними додатками. Уперше побудовано діаграми стану трикомпонентних систем есулан–диметилформамід–вода та дитолілтіолсульфонат–диметилформамід–вода та показано, що величина гомогенної області корелює зі співвідношенням кількості атомів вуглецю та кисню у молекулі тіолсульфонату.

5.Структурні перетворення в акрилових дисперсіях бутилакрилат–метилакрилат–метакрилова кислота під дією органічних основ та лугів впливають на розподіл водонерозчинних модифікувальних додатків у плівках та на їхнє розміщення у об’ємі полімеру. Виявлені закономірності уможливлюють отримання біоцидних, забарвлених емульсійних плівок без хімічного модифікування діючої речовини введенням подвійних зв’язків, що сприяє збереженню хімічної структури модифікувального додатка та зменшує вартість матеріалів.

6.Зміна гідрофільно-гідрофобного балансу макромолекул зумовлена застосуванням малеїнової кислоти та дибутилмалеїнату в емульсійних кополімерах з метилакрилатом та малеїнової кислоти у блочних кополімерах з метилметакрилатом, була виявлена під час їхньої взаємодії з органічними основними барвниками, спектральним аналізом емульсійних плівок та розчинів блочних кополімерів у бензолі. Застосування комономера малеїнової кислоти дало змогу отримати забарвлене органічне скло основним синім “K”, діамантовим зеленим та метиловим фіолетовим, що відкриває перспективи застосування цього класу барвників для отримання забарвлених полі(мет)акрилатів з широкою гамою кольорів та високоінтенсивним зафарбуванням.

7. Виявлено поріг коагуляції у застосуванні одноатомних спиртів для модифікування дисперсій кополімерів БА-МА-МАК, який залежить від вмісту ланок метакрилової кислоти у кополімері та рН. Ефективність впливу збільшується зі зростанням гідрофобності молекули спирту, що видно у поданому ряду, де кожен наступний спирт впливає менше ніж попередній: бутанол-1> пропанол-1> пропанол-2> етанол. Границя рН, за якої з’являється стійкість до дії спиртів дисперсії БА-МА-МАК (4-6) збігається з границею рН, за якої спостерігається рівномірний розподіл гідрофобних модифікувальних додатків, що свідчить про розпад кооперативної структури та вивільнення гідрофобних ланок макромолекул саме у цій області рН. Застосування спиртів дає змогу без хімічної модифікації істотно впливати на властивості плівок та на розподіл модифікувальних додатків у дисперсіях та плівках.

8. Отримано структуровані емульсійні кополімери метилакрилату з моно- та диметакрилатом бутандіолу та моноетиленгліколем. Установлені пороги коагуляції колоїдних систем під час синтезу дисперсій, які пропорційно залежать від вмісту гідроксилвмісного мономера. Структурованість кополімерів у полімерних частинках мало впливає на здатність до десорбції модифікувальних додатків, внесених у готові дисперсії.

9. Похідні 2-хлоро-3-амінозаміщених нафтохінонів-1,4 та мономерний азобарвник сповільнюють емульсійну полімеризацію, зменшують максимальну конверсію та збільшують кількість залишкових мономерів. Тому оптимальним способом модифікування є внесення модифікаторів у готові дисперсії.

10.Основними чинниками, які впливають на екстракцію барвників різних класів з емульсійних акрилатних композиційних плівок, є гідрофільність чи гідрофобність барвника, а також рН дисперсії. Значно менше екстрактивність залежить від хімічної природи модифікатора чи належності його до того чи іншого класу. Температурний чинник відіграє незначну роль під час отримання забарвлених акрилатних дисперсій. Установлено, що нафтохінонвмісні дисперсійні плівки за умови максимально наближеного контакту припиняють або призупиняють ріст бактерій, тобто мають бактерицидний або бактеріостатичний ефект, а плівки з есуланом – фунгіцидний ефект.

11. Естерифікацією суміші спиртів С12 – С14 метакриловою кислотою синтезовано мономер та його радикальною полімеризацією у бензолі – полімери. Встановлено, що додатки полімерів на основі суміші спиртів С12 – С14 та метакрилової кислоти проявляють синергічний ефект сумісно з додатками “Kerofluxe 6100”, знижуючи температуру замерзання літнього дизельного пального до –350С. Синергізм сумісної депресорної дії зумовлений різною адсорбційною здатністю кополімерів вінілацетату з етиленом та поліметакрилату на поверхні парафінових кристалів різної морфології та утворенням конкурентних структурних асоціатів, що запобігають структуруванню парафінів у пальному. Отримані результати вказують на те, що синтезовані гребнеподібні поліметакрилати можуть слугувати базою для промислового виробництва депресорних та в’язкісних присадок на Україні.

12. Дослідження структурних перетворень у акрилових дисперсіях стало основою розроблення морозостійких дисперсій бутилакрилат-метилакрилат-метакрилова кислота, дослідні зразки яких були синтезовані у кількості 450 кг на дослідній установці фірми “Барва” м. Івано-Франківськ за технологією безкоагулюмної полімеризації.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Публікації у фахових виданнях

 1. Чуйко Л.С, Волошинец В.А., Билозор Т.К, Карплюк Ю.Я. Тиолсульфонатные сополимеры // Пластические массы. – 1988. – №5. – С. 11–12.

 2. Волошинець В.А., Карплюк Ю.Я., Чуйко Л.С., Тарасова Т.М.Використання методів спектроскопії для вивчення полімеризації алільних тіолсульфонатів // Вісник Львівського політехнічного інституту. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1990.– №241. – С. 17–18.

 3. Волошинец В.А., Чуйко Л.С., Билозор Т.К., Выблова Л.А. Изучение передачи цепи тиолсульфонатами // Высокомолекулярные соединения. – 1991. – Т. 32, сер. Б, №6.–С. 417–419.

 4. Чуйко Л.С., Рочняк О.Е., Волошинец В.А., Федечко Й.М., Яриш М.Е., Терлецкая М.М. Ненасыщенные сульфаниламиды и полимеры на их основе // Український хімічний журнал. – 1991. – Т. 57, №6. – С. 663 – 666.

 5. Волошинець В.А., Вовк Р.Б., Семенюк І.В. Синтез та властивості гідроксилвмісних акрилатних полімерів // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1995.– №285. – С. 37–38.

 6. Волошинець В.А.,Строчук Н.В., Семенюк І.В., Котович В.Б. Емульсійна співполімеризація моноакрилату поліетиленгліколю з метилакрилатом // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1996.– №298. – С. 51–53.

 7. Запорожець Т.Ю., Волошинець В.А., Семенюк І.П., Ковальський І.П. Спектрофотометричне дослідження плівок метилакрилату з монометакрилатом бутандіолу // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1997.– №316. – С. 43–45.

 1. Волошинец В.А., Маринцова Н.Г., Билозор Т.К. Изучение реакции передачи цепи несимметричными тиосульфонатами при полимеризации метилметакрилата // Высокомолекулярные соединения. – 1998. – Т. 40, сер. Б, №11. – С. 1881–1885.

 2. Запорожець Т.Ю., Волошинець В.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я. Вивчення колоїдних властивостей емульгатора сульфоетоксилату амонію 9-10 // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1998.– №339. – С. 42–44.

 3. Стрільчик Р.А., Губрій З.В., Волошинець В.А. Полімеризація метилметакрилату в присутності 2-аміногідроксифеніл-3-хлорнафтохінону // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1999.– №361. – С.28.

 4. Запорожець Т.Ю., Гургула Л.Г., Волошинець В.А. Кислотний гідроліз складних ефірів // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1998.– №374. – С. 55–58.

 5. Волошинец В.А., Запорожец Т.Ю., Маршалок Г.О.,Семенюк И.В. Свойства эмульсионных пленок, модифицированных моно- и диметакрилатом бутандиола // Пластические массы. – 2000. – №7. – С. 17–19.

 6. Гургула Л.Г., Волошинець В.А., Собечко І.Б. Розподіл малеїнової кислоти та її ефірів між бензолом та водою // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2000.– №395. – С. 136–140.

 7. Запорожець Т.Ю., Собечко І.Б., Волошинець В.А., Семенюк І.В. Властивості емульсійних співполімерних плівок на основі метилакрилату та моно- і диакрилату бутандіолу // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2000.– №414. – С. 89–92.

 8. Волошинец В.А. Применение метода стационарных концентраций Боденштейна для анализа кинетики радикальной полимеризации // Высокомолекулярные соединения. – 2000. – Т. 42, сер. А, №5. – С. 740–743.

 9. Волошинець В.А.,Стрільчик Р.А. Губрій З.В. Ван-Чин-Сян Ю.Я., Литвин Б.Л. Радикальна полімеризація метилметакрилату в присутності амінопохідних 1,4-нафтохінону // Український хімічний журнал. – 2001. – Т. 67, №3. – С. 60 – 63.

 10. Собечко І.Б., Волошинець В.А. Властивості поліметакрилатних плівок модифікованих малеїновою кислотою // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2002.– №461. – С. 61–63.

 11. Собечко І.Б., Коваленко Т.П., Волошинець В.А. Дослідження поверхневого натягу поліметакрилатного латексу, модифікованого малеїновою кислотою // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2003.– №488. – С. 110–113.

 12. Волошинець В.А., Дегтярьова А. Використання органічних барвників для отримання забарвлених емульсійних плівок // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2004.– №497. – С. 36–38.

 13. Волошинец В.А., Собечко И.Б., Кочубей В.В.Синтез акриловых дисперсий метилакрилата с малеиновой кислотой и исследование термостабильности синтезированных полимеров // Пластические массы. – 2005. – №10. – С. 29–31.

 14. Волошинець В.А., Павловський Ю.П., Хом’як С.В. Властивості водних розчинів колоїдних поверхнево-активних речовин // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2005.– №529. – С. 64–67.

 15. Волошинець В.А., Павловська О.Ю., Червецова В.Г. Модифікація емульсійних полімерів 2-феніламіно-3-хлорнафтохіноном-1,4 // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2005.– №536. – С.47–50.

 16. Волошинец В.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Панченко Ю.В., Пилипенко А.П., Ященко А.П. Влияние одноатомных спиртов на коллоидно-химические свойства акрилатных латексов и на свойства их пленок // Пластические массы. – 2006. – №4.– С. 7–10.

 17. Волошинець В.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Ганишнюк Т.А. Структурні перетворення дисперсій кополімерів бутилакрилату-метилакрилату-метакрилової кислоти // Полімерний журнал. – 2006. – №4. – C. 328–335.

 18. Собечко І.Б., Волошинець В.А. Емульсійна кополімеризація метилакрилату з малеїновою кислотою // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2006.– №553. – С.70–73.

 19. Волошинець В.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я, Губрий З.Е. Синтез и свойства структурированных полимеров метилметакрилата // Пластические массы. – 2006. – №11. – С. 23–26.

 20. Волошинец В.А., Баранович Д.Б., Милянич А.О. Водорастворимые модифицированные полимерные композиции // Вопросы химии и химической технологии. – 2007. – №2. – С.133–137.

Депоновані статті

 1. Волошинець В.А., Запорожець Т.Ю., Маршалок Г.О., Семенюк І.В., Котович В.Б. Синтез гідроксилвмісних акрилових дисперсій та вивчення властивостей плівок, отриманих на їх основі / Державний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 1996. – 14 с. – Укр. – Деп. В ДНТБ України 04.11.96, №2166 - Ук 96.

 2. Волошинець В.А., Запорожець Т.Ю., Маршалок Г.О., Семенюк І.В., Сергеєв В.В. Вивчення розподілу ефірів (мет)акрилової кислоти між водою та органічною фазами / Державний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 1996. – 9 с. – Укр. – Деп. В ДНТБ України 04.11.96, №2167 - Ук 96.

Патенти

 1. Патент 145444А Україна, МПК С 08 F 16/26, C 08 J 3/00. Спосіб одержання покриттів та плівок: Патент 145444А Україна, МПК С 08 F 16/26, C 08 J 3/00 Волошинець В.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Маршалок Г.О., Ятчишин Й.Й., Ковальський Я.П., Семенюк І.В.; Державний університет “Львівська політехніка”. – №95010408; Заявл. 30.01.95; Опубл. 09.01.97, Промислова власність. – Бюл. №2. – 3 с.

 2. Патент 33777А Україна, МПК С 08 L 33/12, A 61 J 1/00, C 09 K 9/02. Забарвлена композиція на основі полімеру: Патент 33777А Україна MПK С 08 L 33/12, A 61 J 1/00, C 09 K 9/02 Волошинець В.А., Стрільчик Р.А., Губрій З.В., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Литвин Б.Л., Федечко Й.В.; Національний університет “Львівська політехніка”. – №99052867; Заявл. 25.05.1999; Опубл. 15.02.2001, Промислова власність. – Бюл. №1. – З с.

 3. Патент 36247А Україна, МПК С 08 F 20/12, С 08 F 16/26. Спосіб отримання акрилових покриттів та плівок: Патент №6247А Україна MПK С 08 F 20/12, С 08 F 16/26 Волошинець В.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Запорожець Т.Ю., Семенюк І.В., Маршалок Г.О.; Національний університет “Львівська політехніка”. – №99116359; Заявл. 23.11.1999; Опубл. 16.04.2001, Промислова власність. – Бюл. №3. – З с.

 4. Патент 62355А Україна, МПК С 08 F 2/24, С 08 F 22/02. Спосіб отримання полімерної дисперсії: Патент 62355А Українa МПК С 08 F 2/24, С 08 F 22/02 Собечко І.Б., Волошинець В.А. Національний університет “Львівська політехніка”. – №2003032117; Заявл. 11.03.2003; Опубл. 15.12.2003, Промислова власність. – Бюл. №12. – 2 с.

 5. Патент №7271 Україна, МПК С 09 D 129/04, С 08 L 29/04. Спосіб отримання полімерної водорозчинної композиції: Патент №7271 Україна МПК С 09 D 129/04, С 08 L 29/04 Волошинець В.А. Національний університет “Львівська політехніка”. – №20041109383; Заявл. 15.11.2004; Опубл. 15.06.2005, Промислова власність. – Бюл. №6. – 3 с.

 6. Патент №12505 Україна, МПК С 08 L 29/00, В65 G 17/30. Полімерна композиція: Патент №12505 Україна МПК С 08 L 29/00, В 65 G 17/30 Волошинець В.А., Ященко А.П Національний університет “Львівська політехніка”. – № u 200507148; Заявл. 18.07.2005; Опубл. 15.02.2006, Промислова власність. – Бюл. №2. – 3 с.

Праці наукових та науково-технічних конференцій

 1. Волошинец В.А., Довбуш М.И., Биоцидные водные эмульсии // Тезисы 3 конференции молодых ученых – химиков (25-29 мая 1991 р.). – Донецк: И-т физико-органической химии и углехимии, 1991. – С. 44.

 2. G. Маrshalock, V. Voloshinets, Уа. Коvalski, Yu. Van-Chin-Sian, I.Semeniuk Polifunctional metacrylates for production of acrylic dispersion // Abstract on the International Symposium "Polymers of the base boundary" (October 25-29, 1994). – Lviv (Ukraine): State University Lvivska Polythechnica, 1994. – P.76.

 3. Волошинець В., Ван-Чін-Сян Ю., Маршалок Г., Строчук Н., Ковальський Я., Котович В. Емульсійна співполімеризація гідроксилвмісних та акрилових мономерів, властивості їх плівок // Тези наук.-техн. конференції “Перспективи розвитку пластмас в Україні” (12-17 вересня 1995 р.). – Львів: Держ. у-т “Львівська політехніка“, 1995. – С. 32.

 4. Волошинець В.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Запорожець Т.Ю., Маршалок Г.О., Семенюк І.П. Поліфункціональні акрилові дисперсії // Тези 8-ої Української конференції з високомолекулярних сполук (24–26 вересня 1996 р.). – Київ: ІХВС, 1996. – С. 247.

 5. Волошинець В., Запорожець Т., Семенюк І., Маршалок Г., Ковальський Я. Поліфункціональні акрилові дисперсії // Праці шостої наукової конференції “Львівські хімічні читання – 97” (29-30 травня 1997 р.). – Львів, Львівський держ. у-т ім. І.Франка, 1997. – С.168.

 6. Волошинець В., Литвин Б., Соколик В., Парфьонов М. Безкоагулюмна емульсійна полімеризація акрилових мономерів та синтез морозостійких акрилових дисперсій // Праці шостої наукової конференції “Львівські хімічні читання (29–30 травня 1997 р.) – 97”. – Львів: Львівський держ. у-т ім. І.Франка,1997. – С.145.

 7. Волошинец В.А., Запорожец Т.Ю., Ван-Чин-Сян Ю.Я. Особенности распада пероксида водорода в присутствии гетерогенних систем // Тезисы X Международной конференции по химии органических и элементорганических пероксидов (16-18 июня 1998 г.). – Москва: РАН, 1998. – С. 56.

 8. Волошинець В.А., Запорожець Т.Ю, Семенюк І.В. Поліфункціональні акрилові дисперсії // Тези XVIII Української конференції з органічної хімії (6–9 жовтня 1998 р.). – Дніпропетровськ: УДХТУ, 1998. – С. 448.

 9. Волошинець В.А., Запорожець Т.Ю., Собечко І.Б., Семенюк І.В. Кінетика співполімеризації метилметакрилату та диметакрилатів бутандіолу // Праці сьомої наукової конференції “Львівські хімічні читання (27–28 травня) – 99”. – Львів: Наукове т-во ім. Шевченка, 1999. – С.145.

 10. Семенюк І.В., Волошинець В.А., Запорожець Т.Ю., Гургула Л.І., Собечко І.Б. Хроматографічний аналіз естерів ненасичених кислот і його використання для дослідження кінетичних та міжфазних процесів // Праці 2-го західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії (5-7 червня 2000 р.) – Львів: Держ. західний науковий центр НАН України, 2000. – С. 90-91.

 11. Волошинец В.А., Гургула Л.И., Собечко И.Б. Синтез и исследование свойств моно- и диэфиров малеиновой кислоты // Тезисы Седьмой международной конференции по химии и физикохимии олигомеров. “Олигомеры – 2000” (4-8 сентября 2000 г.). – Москва – Пермь – Черноголовка: РАН, 2000. – С. 117.

 1. Волошинец В.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я. Аллильные тиосульфонаты и олигомеры на их основе // Тезисы Седьмой международной конференции по химии и физикохимии олигомеров. “Олигомеры – 2000”.(4-8 сентября 2000 г.). – Москва – Пермь – Черноголовка: РАН, 2000. – С. 118.

 2. Волошинец В.А., Запорожец Т.Ю., Семенюк И.В., Маршалок Г.О. Термо-динамические и кинетические исследования моно- и ди(мет)акрилатов бутандиола // Тезисы Седьмой международной конференции по химии и физикохимии олигомеров (4–8 сентября 2000 г.). “Олигомеры – 2000”. – Москва – Пермь – Черноголовка: РАН, 2000. – С. 247.

 3. Семенюк І.В., Волошинець В.А., Запорожець Т.Ю. Синтез поліефіракрилатів та їх використання для отримання модифікованих полімерів // Тези ХІХ Української конференції з органічної хімії (10–14. вересня 2001 р.) – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка“, 2001. – С. 355.

 4. Собечко І.Б., Волошинець В.А., Гургула Л.І. Синтез і властивості моно- і диефірів малеїнової кислоти (10–14 вересня 2001 р.)// Тези ХІХ Української конференції з органічної хімії. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка“, 2001. – С. 356.

 5. Волошинець В.А. Акрилові дисперсії з пониженими температурами замерзання і технології їх одержання // Тези наук.-практ. конференції “Проблеми винахідництва та раціоналізаторства в Україні” (14 вересня 2001 р.). – Львів: Львівський центр науково-технічної і економічної інформації, 2001. – С. 3.

 6. Волошинець В.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Семенюк І.В. Багатофункціональні акрилатні полімерні матеріали // Тези наук.-практ. конференції “Проблеми винахідництва та раціоналізаторства в Україні” (14 вересня 2001 р.). – Львів: Львівський центр науково-технічної і економічної інформації, 2001. – С. 4–5.

 7. Собечко І.Б., Волошинець В.А., Синтез і властивості карбоксилвмісних латексів та плівок, отриманих на їх основі // Матеріали міжнародного симпозіуму “Сучасні проблеми фізичної хімії” (31 серпня – 2 вересня 2002 р.). – Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2002. – С. 95.

 8. Волошинець В.А.Застосування метода стаціонарних концентрацій Боденштейна для аналізу радикальної полімеризації метилметакрилату в присутності біоцидів // Матеріали міжнародного симпозіуму “Сучасні проблеми фізичної хімії” (31 серпня – 2 вересня 2002 р.). – Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2002. – С. 152.

 9. Собечко І.Б., Коваленко Т.П., Волошинець В.А. Дослідження впливу рН середовища на колоїдні властивості модифікованих поліметилакрилатних латексів // Тези четвертої Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (21-22 травня 2003 р.). – Київ: Київський нац. ун-т ім. Шевченка, 2003. – С.27–28.

 10. Волошинець В.А. Радикальна полімеризація метилметакрилату в присутності модифікуючих добавок // Тези міжнародної конференції “Полімери в XXI сторіччі” (27-30 жовтня 2003 р.). – Київ: Київський нац. ун-т ім. Шевченка, 2003. – С. 91.

 11. І. Собечко, В. Волошинець, Ю. Ван-Чин-Сян Модифіковані карбоксилвмісні акрилатні дисперсії // Тези міжнародної конференції “Полімери в XXI сторіччі” (27-30 жовтня 2003 р.). – Київ: Київський нац. ун-т ім. Шевченка, 2003. – С. 108.

 12. Волошинець В.А., Лазутіна О.М. Модифікація поліметакрилатних присадок // Тези 8-ої міжнародної наук.-техн. конференції “Мастильні матеріали та присадки” (8-12 вересня 2003 р.). – Бердянськ: ВАТ “Азмол“, 2003. – С. 297.

 13. Багрій Ю.С., Волошинець В.А. Вплив рН середовища на поверхневий натяг водних розчинів колоїдних ПАР // Тези II міжнародної наукової студентської конференції “Trans-Mech-Art-Chem”(11–14 травня 2004 р.). – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2004. – С. 77.

 14. Ященко А.П., Волошинець В.А. Вплив одноатомних спиртів на властивості емульсійних плівок // Тези II міжнародної наукової студентської конференції “Trans-Mech-Art-Chem” (11–14 травня 2004 р.). – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2004. – С. 141.

 15. Коваленко Т.П., Волошинець В.А. Реологічні властивості карбоксилвмісної дисперсії // Тези п’ятої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (20–21 травня 2004 р.). – Київ: Київський нац. ун-т ім. Шевченка, 2004. – С. 169.

 16. Лазутіна О.М., Волошинець В.А. Використання поліметакрилатів для регулювання властивостей нафтових систем // Тези п’ятої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ: Київський нац. ун-т ім. Шевченка, 2004. – С. 172.

 17. Собечко І.Б., Волошинець В.А. Синтез та властивості (мет)акрилатних кополімерів з малеїновою кислотою та її естером // Тези п’ятої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ: Київський нац. ун-т ім. Шевченка, 2004. – С. 185.

 18. V.Voloshinets, S. Khom’yack, V. Lubenets, J. Fedechko, V. Novikov Use of the structured grid of polymers for adjustable diffuzion of modifying additives // Abstracts III Polish – Ukrainian conference “Polymers of the sресіа1 арр1ісаtion” (June 15–18 2004). – Radom (Poland): Radom university of technology, 2004. – P. 111.

 19. Волошинец В.А., Губрий З.В., Федечко Й.М. Изучение диффузии модифицирующих добавок из структурированных акрилатных полимеров // Тезиcы международной конференции “Композиционные материалы в промышленности”. – Ялта: 2004. – С.252.

 20. Волошинець В.А. Отримання полі(мет)акрилатів радикальною полімеризацією в присутності біоцидів // Тези десятої Української конференції з високомолекулярних сполук (12–14 жовтня 2004 р.). – Київ: Ін-т хімії високо- молекул. сполук , 2004. – С. 59.

 21. Волошинець В.А. Синтез, модифікація водних полімерних систем та створення на їх основі багатокомпонентних композиційних матеріалів // Тези десятої Української конференції з високомолекулярних сполук (12–14 жовтня 2004 р.). – Київ: Ін-т хімії високо молекул. сполук, 2004. – С. 60–61.

 22. В. Волошинець, В. Лубенець, А. Ященко Синтез модифікованих емульсійних полімерів // Тези III науково-технічної конференції “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості” (14–16 вересня 2004 р.). – Львів: 2004. Нац. ун-т “Львівська політехніка“– С.147–148.

 23. Волошинець В.А., Лазутіна О.М., Стахурський О.Д., Македонський О.О. Кінетичні особливості синтезу та властивості модифікованої багатофункціональної поліметакрилатної присадки // Тези III науково-технічної конференції “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості” (14–16 вересня 2004 р.).. – Львів: “Львівська політехніка“, 2004. – С.328–329.

 24. Собечко І.Б., Волошинець В.А Потенціометричне титрування латексів карбоксилвмісних полімерів // Праці десятої наукової конференції “Львівські хімічні читання – 2005” (25–27 травня 2005 р.). – Львів: нац. ун-т ім. І. Франка, 2005. – С. Ф.61.

 25. Багрій Ю.С., Волошинець В.А. Вплив рН на поверхневу активність емульгаторів у водних розчинах // Тези сьомої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (18–19 травня 2006 р.). – Київ: Нац. ун-т ім.. Т.Шевченка, 2006. – С. 139.

 26. Пермінова І.М., Федак Р.Т., Волошинець В.А., Ганишнюк Т.А. Розклад пероксиду водню під дією сульфату заліза в присутності акрилатних дисперсій карбоксилвмісних полімерів // Тези сьомої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (18–19 травня 2006 р.). – Київ: Нац. ун-т ім.. Т.Шевченка, 2006. – С. 196.

 27. Ященко А.П., Волошинець В.А. Вплив одноатомних спиртів на реологічні властивості акрилових дисперсій // Тези сьомої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. (18–19 травня 2006 р.). – Київ: Нац. ун-т ім.. Т.Шевченка, 2006. – С. 336.

 28. Волошинець В.А., Кочірко Б.Ф. Особливості самоорганізації полі(мет)акрилатних полімерів у нафтопродуктах // Матеріали I міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми хіммотології” (15–19 травня 2006 р.). – Київ: Національний авіаційний ун-т, 2006. – С.41– 42.

 29. Волошинець В., Нікулічев Ю., Кочірко Б. Поліметакрилати – перспективні додатки до дизельних палив // Тези 9-ї міжнародної науково-технічної конференції (4–8 вересня 2006 р.). – Бердянськ: ВАТ “Азмол“ 2006. – С.73– 74.

 30. Voloshinets V.A., Van-Chyn-Sian Yu.Ya. Panchenko Yu.V. Structural transformations of acrylic dispersions under effect of monoatomic alcogols // Abstracts IV-th Ukrainian – Polish scientific conference “The polymers of special application”. – Dnipropetrovsk (Ukraine): 2006. – P. 22.

 31. Sobechko I.B., Voloshinets V.A. Modification of acrylic polymers by maleic acid and dibutyl maleate // Abstracts IV-th Ukrainian – Polish scientific conference “The polymers of special application”. – Dnipropetrovsk (Ukraine), 2006. – P. 33.

 32. Voloshinets V.A., Gubriy Z.V., Novikov. V.P., Van-Chyn-Sian Yu.Ya. Influence derivative of 2-chloro-3-amino-1,4-naphthoquinones on radical polymerization of acrylic monomers and on properties polymethacrylates // Abstracts IV-th Ukrainian – Polish scientific conference “The polymers of special application” (September 11–14 2006). – Dnipropetrovsk (Ukraine): UDChTU, 2006. – P. 41.

 33. Voloshinets V.A., Khom’yak S.V., Marintsova N.G., Lubenets V.I. Application of thiolsulfonates for modification poly(meth)acrylates // Abstracts IV-th Ukrainian – Polish scientific conference “The polymers of special application” (september 11-14 2006). – Dnipropetrovsk (Ukraine): 2006. – P. 42.

 34. Voloshinets V.A., Baranovych D.B., Mylyanych A.O. Water-soluble polymeric compositions with oleophilic modifying additions // Abstracts IV-th Ukrainian – Polish scientific conference “The polymers of special application” (september 11-14 2006). – Dnipropetrovsk (Ukraine): 2006. – P. 108.

 35. Волошинец В.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Панченко Ю.В., Хомяк С.В. Синтез и структурные превращения акриловых дисперсий с органическими модифицирующими добавками // Тезисы IV Всероссийской Каргинской конференции “Наука о полимерах 21-му веку” (29 января 2 февраля 2007 г.). – Москва: Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова , 2007. – Т. 2. – С. 83.

 36. Волошинец В.А., Баранович Д.Б., Милянич А.О. Водные полимерные композиции с водонерастворимыми модифицирующими добавками // Тезисы IV Всероссийской Каргинской конференции “Наука о полимерах 21-му веку” (29 января 2 февраля 2007 г.). – Москва: Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, 2007. – Т. 2. – С. 94.

 37. Волошинець В.А., Собечко І.Б. Створення центрів адсорбції основних барвників в акрилових полімерах // Тези міжнародної наукової конференції “Мембранні та сорбційні процеси і технології” (5–7 березня 2007 р.). – Київ: Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія“, 2007. – С.52.

 1. Волошинець В.А., Собечко І.Б. Вплив малеїнатів на кінетику блокової радикальної полімеризації метилметакрилату // Праці одинадцятої наукової конференції “Львівські хімічні читання – 2007” (30 травня–1 червня 2007 р.). – Львів: Нац. ун-т ім.. І.Франка, 2007.– С. Ф.14.

 2. Собечко И.Б., Волошинец В.А. Синтез и исследование свойств акриловых полимеров, модифицированных малеиновой кислотой и дибутилмалеинатом // Тезисы III Санкт-Петербургской конференции молодых ученых с международным участием “Современные проблемы науки о полимерах” (17–19 апреля 2007 г.). – Санкт-Петербург: Ин-т высокомолекулярных соединений РАН, 2007. – С. 40.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины