Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мартинюк Віктор Семенович. Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин : Дис... д-ра наук: 03.00.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мартинюк В.С. Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин – рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю – 03.00.02 «біофізика». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено проблемі впливу магнітних полів наднизьких частот (МП ННЧ) на організм людини і тварин. Експериментально доведено, що слабкі магнітні поля наднизьких частот, які є близькими за своїми частотними характеристиками до електромагнітних полів природного та техногенного походження, одночасно впливають на всіх рівнях організації організму людини і тварин, що проявляється у вигляді функціональних зрушень з боку центральної нервової, імунної, серцево-судинної систем і системи крові, а також підвищення активності клітин APUD-системи і змін структурно-функціональних властивостей білків і мембран. Функціональні зміни на системному рівні, які викликані дією МП ННЧ, як правило, відбуваються у межах фізіологічної норми реакції і проявляються у вигляді неспецифічних адаптаційних реакцій.

Показано, що ефекти МП ННЧ залежать від індивідуально-типологічних особливостей організму, але загальний характер індукованих магнітним полем змін призводить до нівелювання початкових відмінностей між індивідуально-типологічними групами тварин. В реакції ЦНС щурів-самців на дію МП ННЧ важливу роль відіграє міжпівкульна асиметрія.

Доведено, що параметри часової організації біологічних процесів демонструють високий зв'язок з варіаціями природного електромагнітного фону, які оцінюються за динамікою гео-геліофізичних індексів. Штучний періодичний вплив МП ННЧ викликає у тварин з різними індивідуально-типологічними особливостями не тільки формування близьких періодів у динаміці біологічних процесів, але й узгодження їх фазових характеристик. Внаслідок таких змін у структурі біологічних ритмів відбувається нівелювання відмінностей між різними індивідуально-типологічними групами тварин, що свідчить про синхронізуючий вплив МП ННЧ і експериментально підтверджує принципову можливість використання живими організмами сталих природних варіацій електромагнітного фону у якості датчика часу біоритмів.

Встановлено, що тучні клітини, які є клітинами APUD-системи організму, реагують на безпосередню дію МП ННЧ в умовах in vivo і in vitro. Реакція тучних клітин залежить від частоти, амплітуди МП ННЧ, а також часу експозиції.

Показано, що вплив МП ННЧ індукує динамічні зміни структурно-функціональних властивостей білків. Ці зміни є більш сильними в умовах структурування водної фази і «збурення» просторової структури білків шляхом навантаження білків низько-молекулярними неспецифічними гідрофобними лігандами. Вплив МП ННЧ на водні розчини знижує розчинність низькомолекулярних гідрофобних сполук вуглеводневої природи і змінює прояв поверхнево-активних властивостей природних речовин амфіфільної природи, що свідчить про зміни гідрофільно-гідрофобного балансу в водній фазі.

Зроблено висновок, що в організмі людини і тварин має місце складна інтерференція механізмів дії МП ННЧ, які одночасно реалізуються на елементарному фізико-хімічному, молекулярному, клітинному і організменому рівнях. Інтегрування даних механізмів на рівні цілого організму призводить до розвитку неспецифічних адаптаційних реакцій.

1. Слабкі магнітні поля наднизьких частот, які є близькими за своїми частотними характеристиками до електромагнітних полів природного та антропогенного походження, одночасно впливають на різних рівнях організації людини і тварин, що проявляється як функціональні зміни з боку центральної нервової, імунної, серцево-судинної систем і системи крові, а також викликають підвищення активності клітин APUD-системи і змін структурно-функціональних властивостей білків і мембран. Функціональні зміни на системному рівні, викликані дією МП ННЧ, як правило, відбуваються у межах фізіологічної норми реакції і проявляються у вигляді неспецифічних адаптаційних реакцій.

2. Ефекти МП ННЧ залежать від індивідуально-типологічних особливостей організму. У тварин, які характеризуються середнім та високим рівнем активності у «відкритому полі», в реакції на дію МП 8 Гц більш активну роль відіграє кора великих півкуль, тоді як у тварин з низькою активністю – таламус і гіпоталамус. В реакції ЦНС щурів-самців на дію МП ННЧ важливу роль відіграє міжпівкульна асиметрія, при цьому домінуючу роль у системній реакції на дію даного фактора відіграє права півкуля. Найбільш виражені МП-індуковані зміни з боку вісцеральних систем мають місце у тварин з низькою активністю у «відкритому полі», яка корелює у них з характеристиками нервової та нейроендокринної регуляції. При цьому загальний характер МП-індукованих змін, як правило, призводить до нівелювання початкових відмінностей між індивідуально-типологічними групами тварин.

3. Дія МП ННЧ зі складним спектром за своїм характером загального неспецифічного впливу схожа з впливом МП інших частотних діапазонів, при цьому має місце виражена залежність реакції від індивідуально-типологічних характеристик організму. Вплив МП ННЧ зі складним спектром викликає у тварин різних індивідуально-типологічних груп різноспрямовані зміни показників ліпідного і енергетичного обміну, а також зміни активності окремих ланок антиокиснювальної системи, які свідчать про розвиток в організмі неспецифічних адаптаційних реакцій. Зниження концентрації мелатоніну, яке є характерною ознакою впливу електромагнітних полів на організм людини і тварин, відбувається при багаторазовому впливі МП зі складним спектром, тоді як при одноразовій дії даного фактора у низько- та середньо активних у відкритому полі тварин відбувається підвищення базового рівню мелатоніну, а у високоактивних – зниження.

4. Параметри часового перебігу біологічних процесів демонструють тісний зв'язок з варіаціями природного електромагнітного фону, які оцінюються за динамікою гео-геліофізичних індексів. При аналізі часового плину біологічних процесів виявляється комплекс основних геліобіологічних явищ: наявність єдиного набору періодичних складових для біо-, гео- і космофізичних процесів; сезонні варіації зв’язку біологічних параметрів з індексами космічної погоди; 2-5 добові зсуви біологічних реакцій відносно локальних максимумів сонячної активності; «миготіння» періодів внаслідок «перекачування» потужності коливань з одних періодів на інші. В реакціях організму на зміну космічної погоди важливу роль відіграють індивідуальні особливості адаптивного частотно-амплітудно-фазового узгодження біологічних ритмів з періодами варіацій факторів навколишнього середовища, яке базується на генетично детермінованих індивідуально-типологічної чутливості і реактивності організму. Розвиток адаптаційних процесів в онтогенезі призводить до «відбивання» (імпринтінгу) сталої динаміки факторів зовнішнього середовища у структурі біологічних ритмів організму.

5. Експериментальний періодичний вплив МП ННЧ змінює параметри інфарадіанної ритміки біологічних процесів. Дія МП ННЧ на тварин з різними індивідуально-типологічними особливостями викликає не тільки появу близьких періодів у інтегральних ритмах біологічних процесів, але й до узгодження їх фазових характеристик. Внаслідок таких змін у структурі біологічних ритмів відбувається нівелювання відмінностей між різними індивідуально-типологічними групами тварин, що свідчить про синхронізуючий вплив МП ННЧ і експериментально підтверджує принципову можливість використання живими організмами сталих природних варіацій електромагнітного фону у якості датчика часу біоритмів.

6. Тучні клітини, які є клітинами APUD-системи організму, безпосередньо реагують на дію МП ННЧ in vivo і in vitro, що дозволяє розглядати клітини APUD-системи як провідні клітинні «сенсори» впливу МП ННЧ, які запускають тканинні та системні неспецифічні адаптаційні реакції. Реакція тучних клітин на дію МП ННЧ залежить від частоти, амплітуди та часу експозиції, при цьому частотна залежність, яка спостерігається, не може бути пояснена у рамках іон-резонансних механізмів.

7. Дія МП ННЧ усуває інгібуючий вплив хромогліката натрію на функціональну активність тучних клітин і модулює їх відповідь на активуючий вплив іонів кальцію і морфіну, що свідчить про вплив цього фактора на процеси внутрішньоклітинної сигналізації.

8. Вплив МП ННЧ індукує динамічні зміни структурно-функціональних властивостей білків. Ці зміни є більш сильними в умовах структурування водної фази і «збурення» просторової структури білків при навантаженні білків низькомолекулярними неспецифічними гідрофобними лігандами, що свідчить про вплив МП ННЧ на гідрофобні взаємодії у білкових молекулах.

9. Попередній вплив МП ННЧ на воду і водні розчини електролітів знижує розчинність низькомолекулярних гідрофобних сполук вуглеводневої природи і змінює прояви поверхнево-активних властивостей природних речовин амфіфільної природи (глікозиди і фосфоліпіди), що свідчить про зміни властивості водної фази. Зміна властивостей водної фази при додаванні окремих біологічно важливих іонів, таких як Na+, K+ и Ca2+ , знижує величину і направленість ефектів дії МП ННЧ. Дані ефекти є прямим підтвердженням впливу МП ННЧ на гідрофільно-гідрофобний баланс водної системи.

10. Вплив МП ННЧ підсилює Н2О2-залежне вільно радикальне окиснення ліпідів у ліпосомальнних суспензіях тільки при значеннях магнітної індукції порядку 500 мкТл і вище, але не впливає на окиснення білків і амінокислот у водних розчинах.

11. В організмі людини і тварин має місце складна інтерференція впливів МП ННЧ, які одночасно реалізуються на фізико-хімічному, молекулярному, клітинному і організменому рівнях. Інтегрування даних впливів на рівні цілого організму викликає розвиток неспецифічних адаптаційних реакцій. Кінцевий прояв такої інтерференції і інтеграції залежить як від параметрів МП, так і від індивідуально-типологічних особливостей біологічного об’єкту і його функціонального стану, що є причиною варіабельності розвитку адаптаційних реакцій на дію МП ННЧ.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії:

Владимирский Б.М., Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С. Космическая погода и наша жизнь. - Фрязино: Изд-во «Век 2», 2004. – 230 с.

(здобувачем здійснена розробка окремих наукових проблем і написання окремих глав, узагальнення відповідних літературних даних та розробка окремих теоретичних положень).

Статті у фахових виданнях:

 1. Мартынюк В.С. Временная организация живых организмов и проблема воспроизводимости результатов магнитобиологических исследований //Биофизика. – 1995. – Т. 40, № 5.– С. 925-927. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 2. Мартынюк В.С. Внутрисуточные гео- и гелиофизически значимые периоды в интегральном ритме двигательной активности животных // Биофизика. – 1998. – Т.43,
  №. 5. – С. 789-796. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 3. Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А., Кучина Н.Б., Овечкина З.А., Мартынюк С.Б. Биологичекая активность переменных магнитных полей, генерируемых в электропоездах // Биомедицинская радиоэлектроника. – 1999. - № 2. – С. 56-60. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задачі досліджень, сумісне проведення експериментальних досліджень, аналіз експериментального матеріалу і узагальнення результатів та формулювання висновків).

 4. Мартынюк В.С., Шадрина О.Г. Влияние переменного магнитного поля крайне низкой частоты на растворимость бензола в воде и растворах белка // Биомедицинская радиоэлектроника. – 1999. - № 2. – С. 61-63. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, сумісна статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 5. Панова Е.П., Алексашкин А.В., Мартынюк В.С., Кацева Н.Г. Влияние магнитных полей на физико-химические свойства гликозидов // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия».– 2001. –
  Т. 12(51), № 2. – С. 95 – 98. (здобувачем здійснено визначення проблеми і цілі досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 6. Мартынюк С. Б., Овечкина З. А., Мартынюк В. С., Кучина Н. Б. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия».– 2001. – Т.12(51), № 2. – С. 35-38. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, спільне проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 7. Мартынюк В.С. Общественное восприятие рисков, связанных с неблагоприятным действием электромагнитных полей техногенного происхождения // Таврический медико-биологический вестник. – 2001. – Т. 4, № 4. – С. 140-141. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 1. Темурьянц Н.А., Шехоткин А.В., Мартынюк В.С. Роль некоторых компонентов диффузной нейроэндокринной системы в реализации магнитобиологических воздействий // Биофизика. – 2001. – Т. 46, вып. 5. – С. 901-904. (здобувачем здійснено визначення проблеми і цілі досліджень, спільне проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 2. Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А., Московчук О.Б. Корреляция биофизических переметров биологически активных точек и вариаций гелиофизических факторов // Биофизика. – 2001. – Т. 46, №. 5. – С. 905-909. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілей і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 3. Овечкина З.А., Мартынюк В.С., Мартынюк С.Б., Кучина Н.Б. Влияние переменного магнітного поля крайне низкой частоты на метаболические процессы в печени животных с разными индивидуально-типологическими особенностями // Биофизика. – 2001. – Т. 46, №. 5. – С. 915-918. (здобувачем здійснено визначення проблеми і цілі, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 4. Мартынюк В.С., Мартынюк С.Б. Влияние экологически значимого переменного магнитного поля на метаболические процессы в головном мозге животных // Биофизика. – 2001. – Т. 46, №. 5. – С. 876-880. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 5. Мартынюк В.С., Абу Хада Р.Х. Реакция тучных клеток на действие переменных магнитных полей в условиях in vitro // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия».– 2001. – Т.14 (53), № 2 –
  С. 3-7. (здобувачем здійснено визначення проблеми і цілі досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 6. Мартынюк В.С., Калиновський П.С. Действие переменных магнитных полей на связывание гидрофобных лигандов сывороточным альбумином // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2001. – Т.14 (53), № 2 – С. 89-93. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 7. Мартынюк В.С., Абу Хада Р.Х., Ибрагимова Н.Д. Реакция тучных клеток на действие хромогликата натрия и переменного магнитного поля в условиях in vitro // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2001. – Т.14 (53), № 3 – С. 117-120. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілей і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 8. Мартынюк В.С., Калиновский П.С., Цейслер Ю.В. Влияние слабого магнитного поля крайне низкой частоты на спектральные характеристики цитохрома с в присутствии хлороформа // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2001. – Т.14 (53), № 3 – С. 121-128. (здобувачем здійснено визначення проблеми і цілі досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 9. Темурьянц Н.А., Чуян Е.Н., Насилевич В.А., Мартынюк В.С., Московчук О.Б.,
  Нагаєва Е.И., Шишко Е.Ю., Минко В.А.
  Синхронизирующее действие низкоинтенсивных ЭМИ КВЧ и СНЧ- диапазонов на функциональную активность лейкоцитов крови при десинхронозах различного ґенеза // Биомедицинские технологи и радиоэлектроника. – 2002. – № 12. – С. 41 – 47. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 10. Мартынюк В.С., Панов Д.А. Поверхностноактивные свойства природних фосфолипидов в различных физиологических середах // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия».– 2002.– Т.15 (54), № 1.– С. 46-49. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 11. Мартынюк В.С., Абу Хада Р.Ш.Х. Реакция тучных клеток на действие морфина и магнитного поля в условиях in vitro // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2003. – Т.16 (55), № 1. – С. 28 – 34. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 12. Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А., Яценко А.В., Анисимов И.В., Птицына Н.Г., Виллорези Дж., Копытенко Ю.А., Копытенко Е., Рас сон Ж., Флюгер Д., Юччи Н. Компьютерная система генерации и регистрации низкочастотных полей в магнитобиологических експериментах // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2003. – Т.16 (55), № 1. – С. 71 – 73. (здобувачем здійснено визначення проблеми і цілі досліджень, проведення експериментальних досліджень, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 13. Цейслер Ю.В., Мартынюк В.С., Калиновський П.С. Влияние переменного магнитного поля на спектральне характеристики альбумина при его взаимодействии с гидрофобными лігандами//Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2003. – Т.16 (55), № 3. – С. 8 – 12. (здобувачем здійснено визначення проблеми і цілі досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 14. Емельянова Н.С., Калиновский П.С., Цейслер Ю.В., Мартынюк В.С. Влияние переменного магнитного поля на связывание тамоксифена с сывороточным альбумином // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2003. – Т.16 (55), № 3. – С. 65 – 68. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 15. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С. Вариации индексов космической погоды и инфрадианные ритмы физиологических процесов // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2003. – Т.16 (55), № 4. – С. 43-49. (здобувачем здійснено визначення задач дослідження, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 16. Туманянц О.М., Темурянтц Н.А., Чуян О.М., Московчук О.Б., Мартинюк В.С., Нікітіна Н.Л. Інфрадіанна ритміка біофізичних параметрів біологічно активних точок здорових людей та її зміна під дією електромагнітного випромінювання вкрай високих частот // Медицина залізничного транспорту України. – 2003. - № 1. - С. 27-31. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, математична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 17. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С., Шехоткин А.В., Темурьянц Н.А. Особенности согласования ритмики физиолоогических процес сов у крыс с эпифизэктомией с ритмикой гелиофизических показателей // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2004. – Т.17 (56), № 1. – С.24 - 29. (здобувачем здійснено визначення проблеми, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та висновки).

 18. Мартынюк В.С., Цейслер Ю.В. Влияние некоторых гидрофобных лигандов на спектральне характеристики гемоглобина // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2004. – Т.17 (56), № 1. – С. 150-155. (здобувачем здійснено визначення проблеми і цілі досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 19. Мартынюк В.С., Цейслер Ю.В., Калиновский П.С. Влияние электромагнитного поля крайне низкой частоты на конформационное состояние сывороточного альбумина при его насыщении хлороформом // Таврический медико-биологический вестник. – 2004. – Т.7, № 1. – С. 86-90. (здобувачем здійснено визначення проблеми досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 20. Чуян Е.Н., Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С., Пономарева В.П. Особенности межполушарной асимметрии мозга крыс при адаптации к действию гипокинетического стресса // Таврический медико-биологический вестник. – 2004. – Т.7, № 1. – С. 131-139. (здобувачем здійснено експериментальні дослідження, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 21. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С. Темурьянц Н.А., Влияние переменного сверхнизкочастотного магнитного поля на синхронизацию ритмики физиологических процессов с электромагнитным фоном // Таврический медико-биологический вестник. – 2004. – Т.7, № 1. – С. 154-158. (здобувачем здійснено визначення проблеми, формулюванні цілей і задач досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 22. Кучина Н.Б., Мартынюк В.С. Влияние ПеМП со сложным спектром на процессы перекисного окисления и антиоксидантную систему в разных тканях у белах крыс // Таврический медико-биологический вестник. – 2004. – Т.7, № 1. – С. 159-165. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, часткове проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 1. Владимирський Б.М., Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С. Биологические ритмы и электромагнитные поля среды обитания // Геофизические процессы и биосфера. – 2004. – Т.3. № 4 - С. 91-97. (здобувачем здійснено визначення цілі і задач роботи, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 2. Martynyuk V.S., Kalinovsky P.S. Tseisler Yu.V. Influence of 8 Hz Magnetic Fiseld on The Binding of Chloroform With Proteins // Biophysics. - 2004. – V. 49. – N. 1. – P.17-22. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 3. Martynyuk V.S., Panov D.A. Surfactant Properties of Natural Phospholipids in Media Treated with Extremely Low Frequency Magnetic Field // Biophysics. – 2004. – V. 49. – N. 1. – P.23-25. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз експериментального матеріалу, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 4. Temuryants N.A., Chuyan E.N., Minko V.F., Martynyuk V.S., Brusil I.A. Changes in the Infradian Rhythmicity of Blood Lymphocyte Dehydrogenases in Rats Exposed to an Extremely Low Frequency Variable Magnetic Field // Biophysics. – 2004. – V. 49. – N. 1. – P.17-22. (здобувачем здійснено визначення задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, математична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 5. Мартынюк В.С. Связь динамики электрических характеристик организма человека с вариациями космической погоды // Геофизические процессы и биосфера. – 2005. - Т.4, N1. – С. 53-61. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та висновки).

 6. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А. О связи активности дегидрогеназ с гелиогеофизическими факторами // Геофизические процессы и биосфера. – 2005. - Т.4, N1. –
  С. 71-75. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 7. Мартынюк В.С., Цейслер Ю.В. Изменение спектральних характеристик метгемоглобина в условиях его взаимодействия с хлороформом под действием магнитного поля крайне низкой частоты // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2005. – Т.18 (57), № 1. – С. 52-58. (здобувачем здійснено визначення наукової проблеми, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 8. Григорьев П.Е., Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С. Биологическая значимость индексов космической погоды в разные фазы цикла солнечной активности // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2005. – Т.18 (57), № 1. – С. 88 – 92. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 9. Мартынюк В.С., Цейслер Ю.В., Мірошниченко М.С. Ренатурация метгемоглобина под влиянием гидрофобних лигандов // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2005. – Т.18 (57), № 2. –
  С. 65-69. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 10. Temuryants N.A.,Martynyuk V.S., Minko V.A. Extremely Low Frequency Variable Magnetic Field Changes Infradian Activityes of Lymphocyte, Neutrophil Functional Activity of Blood and Behavior Parameters in Rats of Different Individual Characteristics // Physics of Alive. – 2005. –
  Vol. 13, N 1. – P. 105-112. (здобувачем здійснено визначення цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та формування висновків).

 11. Martynyuk V.S., Tseysler Yu. V. The Hydrophobic-Hydrophilic Balance in Water Solution of Proteins as The Possible Target for Extremely Low Frequency Magnetic Fields // In: Biophotonics and Coherent Systems in Biology - Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 2006. – Р. 105 – 122. (здобувачем здійснено визначення цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 12. Temuryants N.A., Martynyuk V.S., Chuan E.N. Influence Of Electromagnetic Fields Of Extremely Different Frequency Diapason On Infradian Rhyhms Of Physiological Processes // In: Biophotonics and Coherent Systems in Biology. - Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 2006. – Р. 191 – 202. (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, проведення експериментальних досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, статистична обробка одержаних результатів, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 13. Мартинюк В.С., Цейслєр Ю.В., Мірошниченко М.С. Дія електромагнітного поля на процес ренатурації метгемоглобіна, насиченого неполярними лігандами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «біологія». – 2006. – Т. 46-47. – С. 20–23. (здобувачем здійснено визначення проблеми, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та формулювання висновків).

 14. Марытнюк В.С., Темурьянц Н.А. Экспериментальная верификация электромагнитной гипотезы солнечно-биосферных связей // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Т. 20 (59), № 1. – С. 3 – 27. (здобувачем здійснено визначення проблеми, аналіз літературного і експериментального матеріалу, певні узагальнення результатів та формулювання гіпотез, щодо механізмів впиву магнітних полів).

 15. Temuriantz N.A., Martinyuk V.S., Ptitsyna N.G., Villoresi G., Iucci N., Kopytenko Yu., Tyasto M.I., Dorman M.I. Complex-spectrum magnetic environment enhances and/or modifies bioeffects of hypokinetic stress condition: An animal study // Advances in Space Research/ - 2007. – Vol. 40, N 11. - P. 1758-1763. (здобувачем здійснено визначення проблеми, аналіз літературного і експериментального матеріалу, певні узагальнення результатів та формулювання висновків).


Патенти:

Чуян О.М., Темур’януц Н.А., Малигіна В.І., Мінко В.О., Шишко О.Ю., Мартинюк В.С. Деклараційний патент: Спосіб корекції інфрадіанної ритміки фізіологічних і метаболічних процесів. - 15.04.2004. Бюл. № 4, 2004. 66085 А, А61№2/00 2003076915 (здобувачем здійснено визначення проблеми, цілі і задач досліджень, аналіз літературного і експериментального матеріалу, узагальнення результатів та формулювання висновків).

Тези доповідей:

 1. Мартынюк В.С., Мартынюк С.Б. Влияние экологически значимых переменных магнитных полей на метаболическую ситуацию в головном мозге животных // Четвертый международный Пущинский симпозиум «Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими факторами». 23-28 сентября 1996. - Пущино, 1996. - С. 78.

 2. Мартынюк В.С. Внутрисуточные гео- игелиофизическиеи значиме периоды в интегральном ритме животных // Четвертый международный Пущинский симпозиум «Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими факторами». 23-28 сентября 1996. - Пущино, 1996. - С. 79.

 3. Martynyuk V.S., Temuryants N.A., Yatsenko A.V., Anisimov I.V. The computer based equipment for creation of low frequency magnetic fields of complex configuration in magnetobiological researches // Second international conference “Electromagnetic fields and human health”. September 20-24, 1999, Moscow. – Moscow,1999. – P.350-351.

 4. Temuryants N.A., Martynyuk V.S., Villoresi G., Ptitsina N.G. Biological response in mice to magnetic fields generated by electric transport // Twenty-first Annual Meeting of BEMS. Long Beach, Califirnia, USA. June 20-24. 1999. – P.215.

 5. Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С., Флюгер Д., Виллорези Дж., Птицына Н.Г. Влияние магнитных полей, генерируемых электротранспортом, на поведение мишей в «открытом поле» // Вторая международная конференция «Электромагнитные поля и здоровье человека». 20-24 сентября 1999. Москва. – Москва, 1999. – С. 70-71.

 6. Панова Э.П., Мартынюк В.С., Алексашкин И.В., Кацева Г.Н. Влияние импульстного магнитного поля крайне низкой частоты на физико-химические свойства пектинов и гликозидов // Вторая международная конференция «Электромагнитные поля и здоровье человека». 20-24 сентября 1999. Москва. – Москва, 1999. – С. 121-122.

 7. Мартынюк В.С., Шадрина О. Г. Влияние переменного магнітного поля на растворимость бензола в воде и растворах Белка // II Съезд биофизиков России,
  23-27 августа 1999, Москва. – Москва, 1999. – С. 158.

 8. Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С., Шехоткин А.В., Евстафьева Е.В. Роль АПУД-системы в механизмах биологического действия переменных магнитных полей // Вторая международная конференция «Электромагнитные поля и здоровье человека».
  20-24 сентября 1999. Москва. – Москва, 1999. – С. 71-72.

 9. Темурьянц Н.А., Шехоткин А.В., Мартынюк В.С., Московчук О.Б. Влияние слабых переменных магнитных полей инфранизкой частоты на ритмику функционального состояния лейкоцитов // II Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в иологии и медицине», 03-07 июля 2000, Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург, 2000. - С. 52.

 10. Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С., Шехоткин А.В., Флюгер Д., Птицына Н.Г., Виллорези Дж., Копытенко Ю.В., Юччи Н., Рассон Д. Реакция организма крыс на воздействие магнитного поля со сложными спектральними характеристиками //
  II Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в иологии и медицине», 03-07 июля 2000, Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург, 2000. - С. 52-53.

 1. Яценко А.В., Мартынюк В.С., Анисимов И.В. Экспериментальное устройство для персонального контроля низкочастотных полей // II Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в иологии и медицине», 03-07 июля 2000,
  Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург, 2000. - С. 52.

 2. Kopytenko Yu.A., Ptitsina N.G., Pfluger D., Ismailov V.S., Kopytenko E.A., Zaitsev D.B., Voronov P.S., Tyasto M.I., Iucci N., Temuryants N.A., Martynyuk V.S., Rasson J., Lyskov E.B. Comparison of complex spectra MF generated by AC and DC trains: search for biologically relevant exposure characteristics // Twenty-Second Annual Meeting of BEMS, June 11-16, 2000, Munich, Germany. – 2000. – P.232.

 3. Мартынюк В.С. Влияние переменного магнитного поля крайне низкой частоты на Н2О2- и Fe2+-индунцированное окисление липосом и белков // Международный крымский семинар «Космос и биосфера», 1-6 октября 2001, Партенит, Украина. – 2001. – С. 67-68.

 4. Минко В.А., Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С. Головин В. Влияние магнитного поля частотой 8 Гц на энергию прорастания и всхожесть семян // Международный крымский семинар «Космос и биосфера», 1-6 октября 2001, Партенит, Украина. – 2001. –
  С. 145-146.

 5. Калиновський П.С, Мартынюк В.С. Влияние переменных магнитных полей на растворимость ретинолацетата в воде и растворах сывороточного альбумина // Международный крымский семинар «Космос и биосфера», 1-6 октября 2001, Партенит, Украина.– 2001.–С.166-167.

 6. Абу Хада Р.Х., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А. Магнитные поля крайне низких частот изменяют уровень дегрануляции тучних клеток // Международный крымский семинар «Космос и биосфера», 1-6 октября 2001, Партенит, Украина. – 2001. –
  С. 118-119.

 7. Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С., Шехоткин А.В., Флюгер Д., Птицына Н.Г., Виллорези Дж., Копытенко Ю.А., Юччи Н., Рассон Ж., Абу Хада Р.Х. Влияние магнитных полей, генерируемых электротранспортом, на уровень дегрануляции тучних клеток // Международный крымский семинар «Космос и биосфера», 1-6 октября 2001, Партенит, Украина.–2001.–С.120-121.

 8. Копейкин В.В., Рагульская М.В., Руденчик Е.А., Хабарова О.В., Мартынюк В.С. Анализ внутренней структуры временних рядов проводимости точек акупунктуры // Международный крымский семинар «Космос и біосфера», 1-6 октября 2001, Партенит, Украина. – 2001. – С. 184-185.

 9. Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С., Московчук О.Б., Понимаева Т.П., Конрадов А.А., Рагульская М.В. Хроноструктура электрической проводи мости биологически активних точек человека: суточная и многосуточная ритміка // Международный крымский семинар «Космос и біосфера», 1-6 октября 2001, Партенит, Украина. – 2001. – С. 198-199.

 10. Temuryants N.A., Martynyuk V.S., Chuyan E.N., Tumanyants E.N., Moskovchuk O.B. Stress-limiting effect of low intensity electromagnetic waves in the millimeter diapason // Twenty-Third Annual Meeting of BEMS, June 10-14, 2001, St.Paul, Minnesota, USA. – 2001. – P.157-158.

 11. Темур'янц Н.А., Мартинюк В.С., Шехоткін А.В., Абу Хада Р.Х. Роль APUD-системи у механізмах біологічної дії змінних магнітних полів // Матеріали XVI з’їзду Українського фізіологічного товариства, 28-30 травня 2002.//Фізіологічний журнал.–2002.–Т.48.-№ 2.– С.167-168.

 12. Цейслер Ю.В., Калиновский П.С., Мартынюк В.С. Влияние переменного магнитного поля на спектральные характеристики альбумина при его взаимодействии с гидрофобными лигандами // Тезисы докладов Всеукраинской конференции молодых учених «Актуальные вопросы современного естествознания – 2003», 11-13 апреля 2003, Сімферополь. – Сімферополь, 2003. – С. 92.

 13. Панов Д.А., Мартынюк В.С. Влияние низькочастотного магнітного поля на константу мицеллобразования природних фосфолипидов в различных физиологических средах // Тезисы докладов Всеукраинской конференции молодых учених «Актуальные вопросы современного естествознания – 2003», 11-13 апреля 2003, Сімферополь. – Сімферополь, 2003. – С. 68.

 14. Мартынюк В.С., Калиновский П.С, Цейслер Ю.В. Влияние переменного магнитного поля на спектральне характеристики сывороточного альбумина и цитохрома С при их взаимодействии с хлороформом // Тезисы докладов III Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и из-лучения в биоло-гии и медицине», 01-04 июля 2003, Санкт-Петербург, Россия. – СПб, 2003. - С. 51.

 15. Мартынюк В.С., Панов Д.А. Влияние низькочастотного магнитного поля на повер-хностно-ативные свойства природных фосфолипидов в различных физиологических середах // Тезисы докладов III Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», 01-04 июля 2003, Санкт-Петербург, Россия. – СПб, 2003. - С. 50.

 16. Калиновский П.С, Емельянова Н.С., Мартынюк В.С. Влияние переменнного магнітного поля на связывание тамоксифена сывороточным альбумином // Тезисы докладов III Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», 01-04 июля 2003, Санкт-Петербург, Россия. – СПб, 2003. -
  С. 51-52.

 17. Мартынюк В.С., Калиновский П.С., Цейслер Ю.В. Влияние переменного магнитного поля частотой 8 Гц на спектральне характеристики сывороточного альбумина при его взаимодействии с хлороформом // Тезисы докладов Международной крымская конференция «Космос и биосфера», 28 сентября – 4 октября 2003, Партенит, Украина. - С. 169.

 18. Мартынюк В.С., Абу Хада Р.Х. Тучне клетки как сенсоры слабых переменных магнитных полей // Тезисы докладов Международной крымская конференция «Космос и биосфера», 28 сентября – 4 октября 2003, Партенит, Украина. - С. 168.

 19. Кучина Н.Б., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А. Биологическая активность переменных магнитных полей со сложным спектром в диапазоне крайне низких частот // Тезисы докладов Международной крымская конференция «Космос и биосфера», 28 сентября – 4 октября 2003, Партенит, Украина. - С. 165.

 20. Маркевич Э.Г., Понимаева Т.П., Парменов О.И., Мартынюк В.С. Гелин-геофизически значиме периоды в динамике невынашивания беременности // Тезисы докладов Международной крымская конференция «Космос и биосфера», 28 сентября –
  4 октября 2003, Партенит, Украина. - С. 103.

 21. Минко В.А., Темурьянц Н.А., Чуян Е.Н., Мартынюк В.С. Влияние ПеМП СНЧ на инфрадианную ритмику дегидрогеназной активности у крыс с низкой двигательной активностью // Тезисы докладов Международной крымская конференция «Космос и биосфера», 28 сентября – 4 октября 2003, Партенит, Украина. - С. 173.

 22. Григорьев П. Е., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А. Временная организация физиологических процес сов в инфрадианном диапазоне ритмов у животных с разными конституциональными особенностями в норме и при действии магнітного поля крайне низкой частоты // Тезисы докладов Международной крымская конференция «Космос и биосфера», 28 сентября – 4 октября 2003, Партенит, Украина. - С. 85.

 23. Панов Д.А., Мартынюк В.С. Влияние низькочастотного магнітного поля на поверхностно-активные свойства природних фосфолипидов в различных физиологических средах // Тезисы докладов Международной крымская конференция «Космос и биосфера», 28 сентября – 4 октября 2003, Партенит, Украина. - С. 182.

 24. Мартынюк В.С., Абу Хада Р.Х., Цейслер Ю.В., Калиновский П.С. Модуляция биологической активности веществ низкочастотними магнитними полями // Тези доповідей XX Української конференції з органнчної хімії, 20-24 вересня 2004, Одеса, Україна. – Одеса: Вид-во «Астропринт», 2004. – С. 66.

 25. Martynyuk V.S., Tseyslyer Yu.V., Kalinovsky P.S., Panov D.A. Hydrophobic interactions in biological structures as a possible target for extremely low frequency magnetic fields // Abstracts Book of 3rd Alexander Gurwitsch Conference “Biophotons and Coherent Systems in Biology, Biophysics and Biotechnology”, September 26 – October 2, 2004, Partenit, Ukraine. – 2004. – P.22.

 26. Grigoriev P.E., Martynyuk V.S., Temuryants N.A. Heliophysical variables affect the infradian and long-term rhythms of dehydrogenases // Abstracts Book of 3rd Alexander Gurwitsch Conference “Biophotons and Coherent Systems in Biology, Biophysics and Biotechnology”, September 26 – October 2, 2004, Partenit, Ukraine. – 2004. – P.22.

 27. Мартынюк В.С., Панов Д.А. Влияние переменных экологически значимых магнитных полей на константу критического мицеллообразования природных фосфолипидов // Тезисы докладов Украинской конференции «Прикладная физическая химия», 14-18 сентября 2004, Алушта, Украина. – 2004. – С.74.

 28. Мартынюк В.С, Абу Хада Р.Х., Цейслер Ю.В., Калиновський П.С. Низкочастотные магнитные поля влияют на связывание веществ неполярной природы с белками // Тезисы докладов Украинской конференции «Прикладная физическая химия», 14-18 сентября 2004, Алушта, Украина. – 2004. – С.74.

 29. Цейслєр Ю.В., Мартинюк В.С, Мірошниченко М.С. Ренатурація метгемоглобіну та вплив гідрофобних лігандів на цей процес // Тези доповідей V Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів, 15-16 вересня 2005, Київ-2005. – С. 111-113.

 30. Мартынюк В.С, Цейслер Ю.В., Мирошниченко Н.С. Действие слабого магнитного поля частотой 8 Гц на пространственную структуру и ренатурацию метгемоглобина в условиях его взаимодействия с гидрофобными лигандами // Тезисы докладов Международной крымской конференции «Космос и биосфера», 26 сентября –1 октября 2005, Партенит, Крым, Украина.-С. 103.

 31. Калиновский П.С., Мартынюк В.С. Влияние низкочастотного переменного магнитного поля на динамику структурных изменений белков в водных растворах // Тезисы докладов Международной крымской конференции «Космос и биосфера», 26 сентября – 1 октября 2005, Партенит, Крым, Украина. - С. 234.

 32. Мартынюк В.С., Цейслер Ю.В., Мирошниченко М.С. Влияние магнитного поля крайне низкой частоты на спектры поглощения и ренатурацию метгемоглобина, насыщаемого неполярними лигандами/ Тезисы докладов IV Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биолигии и медицине», 3-7 июля, 2006, С.-Пб., Россия. – С.-Пб., 2006. - С. 60.

 33. Цейслєр Ю.В., Мартинюк В.С, Мірошниченко М.С. Вплив магнітних полів наднизької частоти на флуоресцентні властивості сироваткового альбуміну при його навантаженні гідрофобними сполуками // Тези доповідей VI Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів “Біологічні дослідження молодих вчених в Україні”, 21-22 вересня 2006, Київ - 2006. – С. 75-76.

 34. Цейслєр Ю.В., Мартинюк В.С, Мірошниченко М.С. Вплив магнітних полів наднизької частоти на спектри поглинання і ренатурацію метгемоглобіну при його взаємодії з неполярними лігандами // Тези доповідей IV з’їзду Українського біофізичного товариства, 19 -21 грудня 2006, Донецьк. – 2006. – С. 326 – 327.

 1. Мартинюк В.С. Біологічні ефекти і механізми дії магнітних полів наднизької частоти // Тези доповідей IV з’їзду Українського біофізичного товариства, 19 -21 грудня 2006, Донецьк. – 2006. – С. 161 – 162.

 2. Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А. Экспериментальная верификация «электомагнитной гипотезы» солнечно-биосферных связей / Тезисы докладов VII Международной крымской конференции «Космос и биосфера», 1-6 октября, 2007, Судак, Украина. – С. 17-18.

 3. Цейслер Ю.В., Мартынюк. В.С., Мирошниченко Н.С. Влияние магнитного поля крайне низкой частоты на собсвенную флуоресценцию сывороточного альбумина при его взаимодействии с хлороформом / Тезисы докладов VII Международной крымской конференции «Космос и биосфера», 1-6 октября, 2007, Судак, Украина. – С. 137-138.

 4. Martynyuk V.S., Temuryants N.A., Vladimirsky B.M. Natural electromagnetic background as the synchronizing factor for biological rhythms / Abstracts of Symposium International Heliophysical Year 2007: New Insights into Solar-Terrestrial Physics (IHY2007–NISTP), November 5-11, 2007, Zvenigorod, Russia. – P. 57.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины