Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Махортих Сергій Володимирович. Культура та історія кіммерійців Північного Причорномор'я. : Дис... д-ра наук: 07.00.04 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Махортих С.В. Культура та історія кіммерійців Північного Причорномор’я. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія. – Інститут археології НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню історії та культури кіммерійців у степах між Дунаєм та Доном. Систематизовані всі археологічні джерела, відкриті за останні 100 років. Визначено вік більшості кіммерійських пам’яток. Виділено три періоди кіммерійської історії (перша половина 9 ст. до н.е., середина 9 – перша половина 8 та середина 8 – початок 7 ст. до н.е). Висунуто гіпотезу щодо соціальної структури кіммерійського суспільства, як об’єднання двох ендогамних племен із військовими вождями, релігійною та племінною верхівкою. Господарство кіммерійців характеризується як кочове скотарство з зимівниками на березі моря та літівниками на півночі степу. Встановлено, що кіммерійська культура сформувалась на основі традицій білозерського та постзрубного населення між Дніпром і Передкавказзям на початку 9 ст. до н.е. Розглянуто взаємовідносини кіммерійців із населенням Українського лісостепу та Центральної Європи. Особливу увагу приділено кіммерійським походам у країни Давнього Сходу. Запропоновано реконструкцію подій кіммерійської історії від початку 9 в. до н.е. до 7 ст. до н.е.

У дисертації наведено нове вирішення наукової проблеми, що полягає у наданні узагальнюючої комплексної характеристики матеріальної культури та реконструкції історії кіммерійців Північного Причорномор’я. Запропоновано критичний огляд існуючих точок зору на актуальні аспекти теми та виділено чотири періоди в дослідженні кіммерійської проблеми. Проведено систематизацію та надано докладний типолого-статистичний аналіз поховального обряду й усіх категорій матеріальної культури населення степового Причорномор’я IX–VII ст. до н.е. Здійснено картографування степових пам’яток, визначені їх локальні та хронологічні особливості. На основі аналізу імпортних і виготовлених під інокультурним впливом предметів, розроблена нова хронологія кіммерійських старожитностей. Специфіка поховального інвентарю дозволила запропонувати періодизацію кіммерійської культури, яка включає три періоди. Перший з них припадає на першу половину IX ст. до н.е., другий – на середину IX – першу половину
VIII ст. до н.е., третій охоплює середину VIII – початок VII ст. до н.е.

Встановлено, що кіммерійська культура сформувалася у степах між Дніпром та Передкавказзям на початку IX ст. до н.е. на основі традицій білозерського та постзрубного населення. Аридизація клімату та погіршення умов існування обумовили зміни у господарстві населення пізнього бронзового віку і перехід до кочового скотарства, який супроводжувався розповсюдженням нового кінського спорядження, зброї та предметів побуту. Ці зміни, разом із міграціями населення, етнічним змішуванням та інтегруючими процесами, викликали формування нової культури. Розглянуто особливості функціонування культурних утворень у перехідний період.

Визначено характер господарства кіммерійців як кочове скотарство з зимівниками на березі моря та літниками на півночі степової смуги. Запропонована характеристика соціальної структури кіммерійського суспільства. Кіммерійці відносились до двох ендогамних племен, що залишили зібгані “чорногорівські” та витягнуті “новочеркаські” поховання. Кожне плем’я складалось з кількох родів зі своєрідним поховальним обрядом. У межах роду земля розподілялася між групами споріднених сімей, які відповідали лініджам. Лініджі, які кочували поряд один з одним, об’єднувались у субклани, які залишили шість територіальних підгруп пам’яток: Дунайсько-Дністровську, Южнобугську, Придніпровську, Самарсько-Орельську, Кримську і Східноукраїнську. Визначено поховання військових вождів, племінної та релігійної верхівки.

Вперше запропоновано реконструкцію історії кіммерійців від часу їх появи у степах Східної Європи на початку 1 тис. до н.е. до зникнення як окремої політичної сили у VII ст. до н.е. Обґрунтовано реальність існування кіммерійців як самостійного етносу, відомого із письмових джерел, а також взаємозв’язок назви “кіммерійці” з підрозділами військової або соціальної організації цього кочового народу. Розглянуто взаємини між кіммерійцями і сусіднім населенням та роль причорноморських номадів в етно-політичних процесах, що охоплювали території Східної та Центральної Європи, а також Давнього Сходу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

За темою дисертації видано 55 друкованих робіт. Головні положення викладені в таких:

Монографії

 1. Киммерийцы // Великая Скифия. – Киев-Запорожье: ИА НАНУ, 2002. – С. 20-29 (співавтори В.Ю. Мурзін, та ін).

 2. Культурные контакты населения Северного Причерноморья и Центральной Европы в киммерийскую эпоху. – К.: Шлях, 2003. – 139 с.

 3. Киммерийцы Северного Причерноморья. – К.: Шлях, 2005. – 379 с.

Брошура

 1. Киммерийцы на Северном Кавказе. – К.: Актан, 1994. – 94 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Пам’ятки типу Новочеркаського скарбу // Археологія. – 1992. – №1. – С. 23-31.

 2. ber die Anfangsperiode der Geschichte der Kimmerier // Acta Archaeologica Carpathica. – 1992. – XXXI. – S. 107-121 (співавтор М.М. Ієвлєв).

 3. Рец.: Погребова М.Н., Раевский Д.С. Ранние скифы и Древний Восток // Российская археология. – 1994. –№3. – С. 230-235.

 4. Выступление на международном “круглом столе” “Ранние скифы и культура” // Вестник древней истории. – 1994.№1. – С. 74-75.

 5. О кавказских «пекторалях» VIII-VII вв. до н.э. // Российская археология. – 1995. – №2. – С. 21-28. (співавтор Є.В.Черненко).

 6. Скарби VIII-VII ст. до н.е. на півдні Східної Європи // Археологія. – 1996. – №4. – С. 9-24.

 7. Рец.: Chochorowski J. Ekspansja kimmeryjska na tereny Europy Srodkowej // Российская археология. – 1996. №1. – С. 221-230.

 8. О северокавказских бронзах X–VIII вв. до н.э. с левобережной Украины // Археологічний літопис Лівобережної України. – 1998. – №1-2.
  С. 23-25.

 9. Киммерийцы и Древний Восток // Вестник древней истории. – 1998.№2. – С. 95-104.

 10. Рец.: Эрлих В.Р. У истоков раннескифского комплекса // Российская археология. – 1999. – №2. – С. 215-223.

 11. Проблема культурных контактов киммерийцев с Карпато-Дунайским миром в исторической науке // Вісник Київського Інституту Слов’янський університет. – 2001. – Вип. 11. С. 240-255.

 12. Військова справа кіммерійців // Записки наукового товариства
  ім. Шевченка. – 2002. Т. ССХLIV. – С. 195-203.

 13. Киммерийские захоронения из западного Приазовья // Российская археология. – 2003. – №2. – С. 119-127 (співавтор Ю.В. Болтрик).

 14. Классификация бронзовых предскифских псалиев Восточной и Центральной Европы // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 2004. Вип. XVIII. – C. 300-321.

 15. Черногоровские древности Крыма // Старожитності степового Причорномор’я і Криму. – Запоріжжя, 2004. – Т.XI. – С. 158-163.

 16. Восточноукраинская территориальная подгруппа киммерийских памятников // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ, 2006. – №5. – С. 279-289.

 17. Новочеркасские древности Крыма // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ, 2007. – №7. – С. 273-280.

 18. До питання про господарську діяльність кіммерійців // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – 2007. Т. ССLIII. – С. 288-295.

Збірки наукових праць

 1. Neues ber die Beziehungen der Kimmerier zur Karpaten-Donau Welt // Das Karpatenbecken and die Osteuropische steppe. – Mnchen, 1998. –
  S. 437-449.

 2. Об актуальных вопросах раннескифской археологии // Скифы и сарматы в VII-III вв. до н.э. – М., 2000. – С. 186-193.

 3. Киммерийский курган у пгт. Слободзея // Северное Причерноморье: от энеолита к античности. – Тирасполь, 2002. – С. 279-343 (співавтори Є.В. Яровой, М.Т. Кашуба).

 4. О генезисе предскифских стремечковидных удил Восточной Европы // На пошану Софії Станіславівні Березанської. – К., 2005. – С.269-274.

 5. Киммерийцы и население лесостепного Поднестровья // Древности скифской эпохи. – М., 2006. – С. 121-139.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины