Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Пелещишин Андрій Миколайович. Методи та засоби позиціонування сайтів в системі World Wide Web : Дис... д-ра наук: 01.05.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Пелещишин А.М. Методи та засоби позиціонування сайтів в системі World Wide Web. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – "математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем". – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему побудови методів та засобів формування позиції сайту в системі WWW, які би забезпечували ефективність функціонування сайту на тривалу перспективу, стійкість до зовнішніх впливів та змін у глобальному середовищі. Для вирішення цієї проблеми запропоновано модель глобальної системи WWW, що охоплює загальну формалізацію WWW та правил глобального середовища, позиційну модель сайту та аудиторії сайту, що є орієнтованою на опис та вирішення завдань позиціонування сайтів. Формалізовано механізми та процес формування позиції сайту у глобальній системі WWW та запропоновано методи їхнього покращання шляхом зміни тематики сайтів, організації ефективної взаємодії сайтів, керованих спільнот користувачів та холдингів сайтів.

У прикладному аспекті розроблено методи ефективного позиціонування сайтів різних типів у системі WWW, методи та алгоритми побудови Веб-холдингів задля покращання позиціонування окремих сайтів та автоматизовану систему керування Веб-холдингом. Експериментальні дані підтвердили достовірність постановки задачі та побудованих формальних моделей і ефективність запропонованих методів і засобів позиціонування сайтів.

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему побудови методів та засобів формування позиції сайту у системі WWW з використанням розроблених автором теоретичних засад та програмних комплексів, яка забезпечує ефективне функціонування сайту на тривалу перспективу.

Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному.

 1. Проведений аналіз глобального середовища WWW шляхом дослідження системних принципів його функціонування та тенденцій його розвитку показав актуальність наукової проблеми розробки методів та засобів позиціонування сайтів у WWW.

 2. Розроблено модель глобальної системи WWW, що орієнтована на описання та вирішення завдань позиціонування сайтів на основі загальної формалізації WWW та правил глобального середовища, позиційну модель сайту, що дало змогу формалізувати задачі організації ефективної взаємодії та позиціонування сайтів у глобальному середовищі.

 3. Удосконалено формальну модель аудиторії сайту завдяки уведенню нечітких мір приналежності користувача WWW до аудиторії сайту, мір корисності цінності аудиторії, що дало змогу описати структурні особливості аудиторії, її обсяги та цінність для сайту та стало основою методів оцінки ефективності сайту.

 4. Запропоновано та обгрунтовано формалізацію механізмів формування тематики сайту на основі навігаційної моделі поведінки користувача WWW через узагальнення наявних прикладних методів опису тематики сайту глобальними сервісами, що дало змогу побудувати методи модифікації тематики сайту з метою підвищення його ефективності.

 5. Розроблено формальну модель позиції сайту та побудовано методи оцінки окремих складових позиції сайту з використанням засобів функціонального аналізу як основи для визначення балансу позиції сайту та уведення нових характеристик збалансованості позиції сайту за допомогою формалізації співвідношення елементів позиції сайту та їхнього відхилення від еталонних величин, що стало основою ряду запропонованих у роботі методів покращання позиції сайту.

 6. Обгрунтовано формальний опис механізмів і процесів формування позиції сайту в глобальній системі WWW та модифікації тематики сайту шляхом системного аналізу взаємодії сайту з глобальним середовищем та математичної формалізації задач вибору оптимальної тематики сайту, що стало основою розроблених удосконалених методів визначення позиції сайту та підвищення її ефективності.

 7. Розроблено методи та алгоритми оптимізації тематики сайту на підставі запропонованих у роботі методів формального опису тематики сайту, що дало змогу побудувати процедури підвищення ефективності позиції сайту за допомогою модифікації тематики сайту.

 8. Розроблено нові методи модифікації тематики та інформаційного наповнення сайтів Веб-спільнот, зокрема форумів та блогів, з використанням розроблених у роботі математичних моделей і методів моделювання тематики сайтів та процесів формування позиції сайту, що дало змогу створити ефективні методи та засоби активного формування позиції сайтів Веб-спільнот.

 9. Розроблено нові методи організації об'єднань сайтів, що взаємодіють, на підставі запропонованих у роботі методів організації ефективної взаємодії сайтів з використанням апарату теорії ієрархічних систем та теорії координації, що стало основою для методів та засобів підвищення ефективності позиціонування Веб-холдингів, зокрема інкрементної стратегії розвитку Веб-холдингу, та дало змогу досягти високих показників позиціонування Веб-холдингів за умов обмежених ресурсів та недостатньої популярності тематик окремих сайтів.

 10. Розроблено архітектуру та реалізовано на основі відкритих стандартів мережі Інтернет програмний комплекс автоматизації координації Веб-холдингу шляхом дослідження розроблених алгоритмів функціонування та інформаційної моделі холдингу, що забезпечує ефективне автоматизоване функціонування та розвиток як холдингу загалом, так і окремих його сайтів.

 11. Розроблено та позиціоновано холдинг "Рідна Мережа", що розвивається відповідно до інкрементної стратегії розвитку та позиціонування Веб-холдингу за умови обмежених фінансових та людських ресурсів. Використання розроблених у дисертаційній роботі методів та засобів позиціонування сайтів та фунціонування холдингу дозволило досягнути успішного результату формування та позиціонування холдингу. Експериментальні дослідження упродовж трьох років підтвердили коректність постановки задачі, достовірність побудованих формальних моделей і ефективність розроблених методів та засобів позиціонування сайтів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі.- Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2007.- 258с.

 2. Пасічник В.В., Жежнич П.І., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М. Тарасов Д.М. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних).- Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2006.- 350с.

 3. Пелещишин А., Жежнич П.І., Марковець О.В. Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL.- Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2007.- 160с.

 4. Пелещишин А.М. Моделювання позиції сайту в глобальному середовищі WWW// Східно-Європейський журнал передових технологій.- №2(6)/2005.- Харків.- 2005.- С.83-86.

 1. Пелещишин А.М., Шаховська Н.Б. Використання апарату нечітких множин для опису аудиторії веб-сайту// Штучний інтелект.- №3/2005.- Донецьк.- 2005.- С.521-530.

 2. Пелещишин А.М. Моделювання аудиторії Веб-сайта// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування: теорія та практика.- №522.- 2004.- С.136-141.

 3. Пелещишин А.М. Етапи та механізми формування позиції сайту в WWW// Східно-Європейський журнал передових технологій.- №1/2006.- Харків.- 2006.-C.128-132.

 4. Пелещишин А.М., Оптимізація форумів та інших форм спільнот користувачів WWW// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.- №549.- 2005.- С.138-146.

 5. Пелещишин А.М. Використання веб-холдингів для підвищення ефективності представництва в WWW// Східно-Європейський журнал передових технологій.- №2/2006.- Харків.- 2006.- С.45-49.

 6. Пелещишин А.М. Оптимізація розміщення інформаційних ресурсів на компонентах Web-системи// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.- №438.- 2001.- C.115-120.

 7. Пелещишин А.М., Литвин В.М. Методи пошуку інформації у глобальній системі World Wide Web// Автоматизовані системи управління та пристрої автоматизації.- №127.- Харків.- 2004.- С.61-68.

 8. Пелещишин А.М. Методи визначення та оптимізації тематики сайту// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.- №519.- 2004.- С.254-267.

 9. Пелещишин А.М., Тарасов Д.О. Системні загрози інформаційній безпеці у середовищі WWW// Автоматизовані системи управління та пристрої автоматизації.- №133.- Харків.- 2005.- С.131-137.

 10. Пелещишин А.М. Методи побудови ефективних WWW-систем// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.- №464.- 2002.- С.240-255.

 11. Пелещишин А.М., Шаховська Н.Б., Жежнич П.І. Опис комплексної системи автоматизації діяльності інституту// Штучний інтелект.- №1.-Донецьк.- 2007.- С.138-144.

 12. Пелещишин А.М. Пошук, консолідація та аналіз даних у глобальній системі World Wide Web// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.- №489.- 2003.-С.233-246.

 13. Пелещишин А.М., Гулка Т.Б. Методи ідентифікації відвідувачів Web-сайтів// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології.- №450.- 2002.- С.141-145.

 14. Пелещишин А.М., Голощук Р.О. Визначення та оптимізація тематики сайту на основі пошукових запитів// Радиоэлектроника и информатика.- №2/2005.- Харків.- 2005.- С.73-78.

 15. Пелещишин А.М., Жежнич П.І. Архітектура програмного комплексу автоматизації координації холдингу// Східно-Європейський журнал передових технологій.- №3(27).- Харків.- 2007.- С.12-16.

 16. Пелещишин А.М., Кравець Р.Б. Визначення тематики сайту на основі розділів каталогів Інтернет-ресурсів// Автоматизовані системи управління та пристрої автоматизації.- №131.- Харків.- 2005. – C.63-67.

 17. Пелещишин А.М., Березко О.Л. Веб 2.0 та семантичний Веб: Порівняльний аналіз перспективних тенденцій розвитку WWW// Східно-Європейський журнал передових технологій.- №6/2006.- Харків.- 2006.- C.43-51.

 18. Пелещишин А.М., Жежнич П.І., Сєров Ю.О., Тарасов Д.О. Архітектура автоматизованої системи класифікації та рангування новинних Інтернет-ресурсів// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології.- №543.- Львів.- 2004.-
  С.31-37.

 19. Пелещишин А.М., Жежнич П.І. Розширення DF- та ER-діаграм проектування Web-систем// Східно-Європейський журнал передових технологій.- №5/2005.- Харків.- 2005.- С.95-99.

 20. Пелещишин А.М., Жежнич П.І., Федасюк Д.В. Архітектура комплексної системи автоматизації діяльності інституту// Східно-Європейський журнал передових технологій.- №3/2006.- Харків.- 2006.- С.90-94.

 21. Пелещишин А.М., Березко О.Л. Формальні аспекти ідентифікації особистості у WWW// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи та мережі.- №546.- Львів.- 2005.- С.126-131.

 22. Пелещишин А.М., Березко О.Л. Аналіз сучасних концепцій розвитку середовища WWW// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології.- №565.- 2006.- С.57-64.

 23. Пелещишин А.М., Варивода В.І., Гулка Т.Б., Жежнич П.І. Інформаційні технології в курортно-санаторному бізнесі// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології.- №521.- 2004.- С.147-154.

 24. Пелещишин А.М., Гулка Т.Б. Інтелектуальний аналіз поведінки відвідувачів Web-сайтів (формальна модель)// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.-№489.- 2004. – C.247-255.

 25. Пелещишин А.М., Корнелюк В.М. Комплексна інформаційна система “Студмістечко”// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.- №519.- 2004. С.267-275.

 26. Пелещишин А.М., Новицький Я.І. Методика дослідження тематичних секторів World Wide Web// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.- №464.- 2002.- C.255-266.

 27. Пелещишин А.М., Гулка Т.Б. Інформаційна система аналізу діяльності Web-вузла // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.-№438.- 2001.- С.120-125.

 28. Пелещишин А.М., Жежнич П.І., Кравець Р.Б. Обмежений набір операцій для роботи з базами даних// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.- №438.- 2001.- С.125-131.

 29. Пелещишин А.М., Жежнич П.І., Сєров Ю.О. Інтелектуальна система аналізу слабоструктурованих Веб-ресурсів// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі.- №519.- 2004.- С.275-284.

 30. Peleschyshyn A., Syerov Y. Intelligent system of news classyfying and analysis retrieved from Internet-resources// Междунар. школа-конференция по приоритетному направлению “Информационно-коммуникационные системы”.- Зеленоград.- 2005.- С.5-6.

 31. Peleschyshyn A., Syerov Yu., Kravets R.Web forum member behaviour modeling and classifying based on fuzzy sets// Proc. of the Intern. Conf. on Computer Science and Information Technologies "CSIT-2007".- 2007.- Lviv.- P.277-279.

 32. Пелещишин А.М., Березко О.Л. WWW як соціальна мережа// Proc. of the Second Intern. Conf. on Computer Science and Engineering "CSE-2007".- 2007.- Lviv.- 2007.- P.29-30.

 33. Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Федасюк Д.В. Комплексна система автоматизації ВУЗу// Міжнар.наук.-пр. конф. “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології”.-Чернівці.- 2006.- С.8-9.

 34. Peleschyshyn A., Syerov Y., Tarasov D., Zhezhnych P. Intelligent system of information gathering and analysis from new Internet-resources// Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application. Proc. of the 2-d Intern. Conf. "ACSN-2005".- Lviv.- 2005.- P.48-52.

 35. Peleschyshyn A., Berezko O., Berezko L. Intellectual monitoring means of WWW user networking// Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application. Proc. of the 2-d Intern. Conf. "ACSN-2005".- Lviv, Ukraine.- 2005.- P.46-48.

 36. Пелещишин А.М., Гулка Т.Б. Інформаційна система автоматизації діяльності Львівського історичного музею// Електронні зображення та візуальні мистецтва. Перша Всеукраїнська конференція серії EVA "EVA-2002".- Київ, 2002.- С.171-176.

 37. Пелещишин А.М., Березко О.Л. Особливості сучасних концепцій розвитку Вебу// Proc. of the First Intern. Conf. on Computer Science and Engineering "CSE-2006".- Lviv.– 2006.- P.9-12.

 38. Peleschyshyn A., Holoschuk R., Zhezhnych P. Some approaches to educational institute activity automation// Internet Education Science.- Proc. of the Fifth Intern. Conf. "IES-2006".- Vinnyca.- 2006.- P.37-40.

 39. Peleschyshyn A., Holoschuk R., Pasichnyk O. Mathematical models of pedagogical testing// Internet Education Science.- Proc. of the Forth Intern. Conf. “IES-2004”.- Baku-Vinnyca-Velico Ternovo.– 2004.- P.66-70.

 40. Пелещишин А.М. Оптимізація розміщення ресурсів в мережі Інтернет// Міжнар. конф. з індуктивного моделювання "МКІМ-2002".- Львів.- 2002.- С.172-176.

 41. Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Шаховська Н.Б. Засоби моделювання невизначеностей у системі “Аналіз успішності”// Міжнар. наук.-практ. конф. “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології”.- Чернівці.- 2006.- С.10-11.

 42. Peleschyshyn A., Syerov Y. Typical Ways of Web Communities Development// Proc. of the Intern. Conf. on Computer Science and Information Technologies "CSIT-2006".- Lviv.- P.56-58.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины