Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Степанчук Вадим Миколайович. Нижній і середній палеоліт України (ключові проблеми). : Дис... д-ра наук: 07.00.04 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Степанчук В.М. Нижній і середній палеоліт України (ключові проблеми). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія – Інститут археології НАН України. Київ, 2007.

В дисертації узагальнено матеріали з нижнього і середнього палеоліту України (~1 млн - ~30 тис. років тому) і проаналізовано ключові проблеми дослідження цьо-го періоду в системі “людина – довкілля”. Визначено геохронологічні межі нижньо-го і середнього палеоліту на території країни; розроблено археологічну періоди-зацію; проаналізовано дані абсолютної хронології та динаміки навколишнього середовища; встановлено закономірності доступності ресурсів життєзабезпечення в залежності від глобальних і сезонних кліматичних ритмів; наведено характеристику джерел із нижнього і середнього палеоліту; критично проаналізовано гіпотези, що залучаються до пояснення індустрійної варіабельності середнього палеоліту; об-ґрунтовано пульсуючу ареальну модель заселення території країни; доведено прин-ципову подібність універсальних характеристик суспільства традиційних мисливців-збирачів і суспільства неандертальців на території України; наведено узагальнену характеристику способу життя первісного населення; з’ясовано особливості перехо-ду від середнього до верхнього палеоліту.

Головні положення будуть використані при написанні загальних праць з первіс-ної історії України та Східної Європи.

У висновках сформульовані основні результати дослідження.

1. Нижня межа нижнього палеоліту України визначається віком найдавніших достовірних пам'яток Закарпаття на рівні близько 1 млн. років тому, натомість най-пізніші середньопалеолітичні пам’ятки Криму існують щонайменше до 25 тис. років. тому.

2. Для палеоліту України запропоновано нову періодизаційну схему, згідно якої розрізняється нижній (~1млн.-450/300 тис.років) та середній (~450/300--~50/30 тис. років) періоди. В рамках середнього палеоліту розрізняється ранній (~450/300-~130/100) і пізній (~130/100-~50/30) етапи.

3. З’ясовано, що доступність мінеральних та біологічних ресурсів, які становили основу життєзабезпечення палеолітичного населення, була жорстко обумовлена ритмічними змінами палеокліматичних обстановок, як у глобальному, так і в сезонному аспектах.

4. Доведено безперечний взаємозв’язок між процесами заселення території краї-ни та ритмами палеокліматичних змін і пов’язаними з ними змінами в доступності ресурсів життєзабезпечення.

5. Сформульовано положення про пульсуючу ареальну модель заселення тери-торії країни в середньому палеоліті.

6. Аргументована вірогідність найбільш давнього епізоду проникнення колекти-вів давнього населення на територію України в кінці еоплейстоцену з території Малої Азії.

7. Проаналізовані вірогідні причини дискретності середньопалеолітичних індустрій і доведено багатоскладовий та ієрархічний характер чинників, що форму-вали вигляд матеріальної культури.

8. Отримано аргументи на користь принципової відповідності основних характе-ристик соціальної структури середньопалеолітичного суспільства так званим універ-саліям етнографічної моделі суспільства мисливців-збирачів.

9. Визначено специфіку процесу переходу від середнього до верхнього палео-літу і розроблено положення про архаїчні (контактні або симбіотичні) верхньо-палеолітичні індустрії.

10. Отримані дані використано для вироблення загальних положень концепції середньопалеолітичного суспільства в системі “довкілля – людина”.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії:

1. Колосов Ю.Г., Степанчук В.Н., Чабай В.П. Ранний палеолит Крыма. - К.: Наукова думка, 1993. - 221 с.

2. Степанчук В.Н. Поздние неандертальцы Крыма. Киик-Кобинские памятники. - К.: Стилус, 2002. - 216 с.

3. Степанчук В.Н. Нижний и средний палеолит Украины. - Черновцы.: Зелена Буко-вина, 2006. - 463 с.

Статті у фахових виданнях:

4. Stepanchuk V. Kiik-Kobian, a distinct Mousterian industry in the Crimea // Archeo-logick Rozhledy. - 1992. - Vol.XLIV. - P. 505-523.

5. Колосов Ю.Г., Степанчук В.Н., Чабай В.П. Мустьерская стоянка им. Г.А.Бонч-Осмоловского // Российская археология. - 1993. - №3. - С. 119-129.

6. Stepanchuk V. Prolom II, a MP cave site in the Eastern Crimea with non-utilitarian bone artifacts // Proceedings of the Prehistoric Societies. - 1993. - Vol.59. - Р. 17-37.

7. Stepanchuk V. The Kiik-Koba culture and some questions of the Crimean Middle Palaeolithic study // Anthropologie. - 1993. - Vol.XXXI/1-2 . - Р. 45-64.

8. Степанчук В.Н. Пролом I – мустьерская стоянка в Крыму // Российская археоло-гия. - 1994. - №3. - С. 142-156.

9. Степанчук В.Н. О методах расщепления камня на мустьерской стоянке им. Г.А. Бонч-Осмоловского // Археологический альманах. - 1994. - №3. - С. 47-58.

10. Stepanchuk V.N. Kiik-Koba lower layer type industries in the Crimea // Prhistoire Europenne. - 1994 - Vol.6. - P. 157-173.

11. Stepanchuk V.N. The Eastern Taubachian: preliminary remarks // Archeologick Roz-hledy. - 1994. - Vol.XLVI. - P. 533-540.

12. Степанчук В.Н. Хозяйственно-культурные различия в среднем палеолите Крыма // Археологический альманах. - 1996. - №5. - С. 101-108.

13. Степанчук В.М. Генезис та еволюція палеоліту Криму // Археологія. - 1996. - №3. - С. 20-29.

14. Stepanchuk V. Le Moustrien Charentien pices foliaces de GABO, Sud-Ouest de la Crime, Ukraine // PALEO. - 1996.- №8. - P. 225-241.

15. Yanevich A.A., Stepanchuk V., Cohen V. Buran-Kaya III and Skalistiy rockshelter: two new dated late Pleistocene sites in the Crimea // Prhistoire Europenne. - 1996. - Vol.9. - Р. 315-324.

16. Yamada I., Stepanchuk V. Study on lithic manufacture in Western Crimea (Ukraine) // Prhistoire Europenne. - 1997. - Vol.11. - P. 33-52.

17. Kolosov Yu.G., Stepanchuk V.N. New type of Middle Palaeolithic Industry in Eastern Crimea // Archeologick Rozhledy. - 1997. - Vol.XLIX. - Р. 124-145.

18. Степанчук В.М. До питання про просторову класифікацію мустьєрських індуст-рій // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка. - 1998. - Том.CCXХХV. - C. 62-69.

19. Колосов Ю.Г., Степанчук В.М. Новий тип середньопалеолітичної індустрії у Східному Криму // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка. - 1998. - Том.CCXХХV. - C. 38-61.

20. Колосов Ю.Г., Степанчук В.М. Пам’ятки з двобічними знаряддями в середньому палеоліті Криму: огляд та інтерпретація даних // Археологія. - 1998. - №4. - С. 9-19.

21. Stepanchuk V. The Crimean Palaeolithic: Genesis and Evolution between 140-30 Kyr BP // tudes et recherches archologiques de l'universit de Lige. - 1998.- Vol.85. - P. 261-300.

22. Stepanchuk V.N., Cohen V.Yu., Pisarev I.B. Mira, a New Late Pleistocene Site in the Middle Dnieper, Ukraine (Preliminary Report) // Pyrenaе. - 1998. - №29.- P. 195-204.

23. Степанчук В.Н. Средний палеолит Крыма, индустрийные традиции вюрмского времени: многообразие проявлений, возможные причины вариабельности // Vita Аntiqua. - 1999. - №1. - С. 17-28.

24. Степанчук В.Н. Утонченные изделия в леваллуазской индустрии Пронятина, За-падная Украина // Археологический альманах. - 1999.- №8. - С. 193-196.

25. Писларий И.А., Степанчук В.Н., Демартино А.В. Каневское местонахождение: новый памятник восточно-европейского микока на Среднем Днепре // Археоло-гический альманах. - 1999.- №8. - С. 129-140.

26. Stepanchuk V. Ecology and Cultural Development on the Territory of the Ukraine during Isotopic Stages 2 and 3 // tudes et recherches archologiques de l'universit de Lige. - 1999. - Vol.90. - Р. 215-224.

27. Stepanchuk V., Sytnyk O. The chaines operatoires of Levallois site Pronyatyn, Western Ukraine // Prhistoire Europenne. - 1999. - Vol.13. - Р. 33-66.

28. Cohen V.Yu., Stepanchuk V.N. Late Middle and Early Upper Palaeolithic Evidence From the East European Plaine and Caucasus: a New Look at Variability, Interactions, and Transitions // Journal of the World Prehistory. - 1999. - №13(3). - Р. 265-319.

29. Степанчук В.М. Вплив сировини на технологію та типологію середньопалеолі-тичних індустрій: нові методики і результати // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. - 2000. - №4. - С. 87-101.

30. Коен В.Ю., Степанчук В.Н. Вариабельность перехода от среднего к верхнему па-леолиту: новые данные из Восточной Европы // Stratum plus. – 2000. - №1. - С. 31-53.

31. Kolosov Yu.G., Stepanchuk V.N. Crimean assemblages with bifacial tools: brief review // tudes et recherches archologiques de l'universit de Lige. - 2000. - Vol.95. - P. 265-276.

32. Коен В.Ю., Степанчук В.Н. Переход от среднего к верхнему палеолиту в Восточ-ной Европе: проблемы таксономии и хроностратиграфии // Vita Antiqua. - 2001. - №3. - С. 80-109.

33. Степанчук В.Н. О новой интерпретации природы среднепалеолитических арте-фактов в нижнем слое Сюрени I // Stratum plus. – 2001-2002. - №1. - C. 310-321.

34. Stepanchuk V.N., Cohen V.Yu. Kremenician, Middle to Upper Palaeolithic transitional industry in the Western Ukraine // Prhistoire Europenne. - 2000-2001. - Vol.16-17. - P. 75-100.

35. Cohen V.Yu, Stepanchuk V.N. Middle to Upper Palaeolithic transition in the Eastern Europe // Prhistoire Europenne. - 2000-2001. - Vol.16-17. - Р. 111-132.

36. Степанчук В.М. Неандертальці та крем’яна сировина: деякі аспекти вивчення взаємодії первісного суспільства і довкілля (На прикладі даних з палеоліту Криму) // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка. - 2002. - Том.CCXLIV. - C. 7-25.

37. Степанчук В.М. Розвиток техніки в кам’яному віці // Археологія. – 2002. - №1. - С. 51-56.

38. Колосов Ю.Г., Степанчук В.М. Нові радіокарбонові дати стоянок палеоліту Кри-му // Кам’яна доба України. – 2002. - №1. – С. 18-29.

39. Степанчук В.М. Кілька зауважень до методики реконструкції індивідуальної історії кам'яних виробів з вторинною обробкою // Кам’яна доба України. - 2003. - №3. - С. 32-41.

40. Степанчук В.Н. Тафономия культурных остатков и включающих геологических слоев на стоянке Мира // Кам’яна доба України. – 2003. - №4. - С. 138-149.

41. Степанчук В.М. Житлова конструкція I шару стоянки Міра // Археологія. - 2004. - №2. - C. 79-89.

42. Степанчук В.М., Коєн В.Ю., Герасименко Н.П., Дамблон Ф., Езартс П., Журав-льов О.П., Ковалюх М.М., Петрунь В.Ф., ван дер Пліхт Й., Пучков П.В., Рековець Л.І., Тернер Х.Г.. Багатошарова стоянка Міра на Середньому Дніпрі: основні результати розкопок 2000 року // Кам’яна доба України. - 2004. - №5. - С. 62-98.

43. Степанчук В.М., Ковалюх М.М., ван дер Пліхт Й. Радіовуглецевий вік пізньо-плейстоценових палеолітичних стоянок Криму // Кам’яна доба України. - 2004. - №5. - С. 34-61.

44. Степанчук В.Н. Стоянка Мира в Среднем Поднепровье: к вопросу о гомогеннос-ти палеолитических слоев // Stratum plus. - 2003-2004 (2005). - №1. - С. 187-205.

45. Степанчук В.Н. Вопросы перехода к верхнему палеолиту в свете новых данных по Крыму и югу Восточноевропейской равнины // Труды Костёнковско-Борщёвс-кой археологической экспедиции ИИМК РАН. - 2005. - Вып.3. - С. 197-233.

46. Степанчук В.Н., Сиволап М.П. Про результати археологічного обстеження пізньоашельского місцезнаходження Велика Бурімка на Черкащині // Кам’яна доба України. - 2005. - №7. - С. 20-26.

47. Stepanchuk V., Petrоugne V. Raw materials as source for tracing migration: the case of Mira in Middle Dnieper area // Archaeometriai Mhely, 2005. - Vol. 4. - P. 38-45.

48. Ryzhov S., Stepanchuk V., Sapozhnikov I. Raw materials provenance in Palaeolithic of Ukraine: approaches and first results // Archaeometriai Mhely, 2005. - Vol. 4. - P. 17-25.

49. Stepanchuk V. The archaic to true Upper Paleolithic interface: the case of Mira in the Middle Dnieper area // Eurasian Prehistory. - 2005. - Vol.3(1). - P. 23-41.

50. Степанчук В.М. Динаміка заселення території України в нижньому, середньому і на початку верхнього палеоліту // Археологія. - 2006. - №1. - С. 3-11.

51. Степанчук В.М. Нижній і середній палеоліт України: хронологічні рамки, антро-пологічний тип носіїв культури, основні місцезнаходження решток викопних людей // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. - 2006. - Вип.10. - С. 17-49.

52. Степанчук В.Н. Некоторые аспекты проблемы заселения территории Украины в палеолите // Труды Костёнковско-Борщёвской археологической экспедиции ИИМК РАН. – 2006. - Вып.4. - С. 223-242.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины