Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лук'янов Олександр Васильович. Теоретичні основи і способи підвищення енергоекологічних характеристик теплогенераторів для локальних систем теплопостачання. : Дис... д-ра наук: 05.23.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лук'янов О.В. Теоретичні основи та способи підвищення енергоекологічних характеристик теплогенераторів для локальних систем теплопостачання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.03 - вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Донбаська національна академія будівництва і архітектури. Макіївка, 2008.

Дисертація присвячена розв’язанню проблем енергозбереження та зниження шкідливих викидів комунальними теплоенергетичними підприємствами - розробці наукових основ і способів підвищення енергоекологічних характеристик жарогазотрубних теплогенераторів локальних систем теплопостачання.

На основі системного підходу розроблені принципи моделювання тепломасобмінних процесів у газоходах жарогазотрубних теплогенераторів, розроблена узагальнена математична модель жаро-газотрубного теплогенератора.

Аналіз багатофакторних експериментів дав можливість встановити основні технологічні параметри, які визначають інтенсивність емісії токсичних речовин, до яких відносяться коефіцієнт надлишку повітря, ступінь перемішування природного газу та повітря, теплова потужність теплогенератора й турбулізація потоку газоповітряної суміші в пальниковому пристрої.

Доведено, що з ростом коефіцієнта надлишку повітря концентрація NOX у продуктах згоряння жарогазотрубних теплогенераторів знижуються.

Дослідження процесів теплообміну в циліндричних топкових камерах жарогазотрубних теплогенераторів малої потужності дозволили установити режимні й геометричні параметри, що визначають ефективність теплової роботи топкової камери, до яких відносяться число Бугера, коефіцієнт надлишку повітря в топці, теплова напруга поверхні топки та відносна довжина топки. Розроблені теорія та методика розрахунку емісії токсичних речовин викидів локальних

котелень із урахуванням різних варіантів розсіювання мають практичне значення при вирішенні нормативно - розрахункових, проектних завдань ефективного зниження впливу забруднень навколишнього середовища.

Математична модель теплообмінних процесів у топкових камерах жарогазотрубних теплогенераторів і її детальне розкриття створює основу для розробки методу конструювання топкової камери, алгоритму й програми розрахунку на ЕОМ її діаметра й довжини за умови оптимізації цих розмірів.

  1. Виконаний комплекс теоретичних, експериментальних і натурних досліджень процесів теплообміну і емісії шкідливих речовин в топкових камерах малого об’єму дозволив розв’язати проблему підвищення теплової та екологічної ефективності жаро газотрубних теплогенераторів для локального теплопостачання. За рахунок встановлення закономірностей впливу режимних і геометричних параметрів на інтенсивність теплообміну та вихід токсичних інгредієнтів вперше розроблені концептуальні основи оптимізації технологічних і конструктивних характеристик жаро газотрубних теплогенераторів.

  2. На основі системного підходу розроблені методики досліджень теплообмінних і екологічних процесів шляхом планування й проведення багатофакторних експериментів, що дало можливість обґрунтувати теоретичні передумови й одержати вихідні дані для оптимізації роботи жарогазотрубних теплогенераторів і зниження викидів ними шкідливих речовин із продуктами згоряння. Встановлені режимні й геометричні параметри, що визначають ефективність теплової роботи топок, до яких відносяться: число Бугера, коефіцієнт надлишку повітря, теплова напруга поверхні топки та відносна довжина топки.

  3. Отримані аналітичні та емпіричні залежності, а також розроблені програми розрахунків і оптимізації технологічних і конструкційних параметрів на ЕОМ дозволяють визначити основні характеристики жарогазотрубних теплогенераторів на етапі конструювання з урахуванням теплової потужності та вимог до викидів забруднюючих речовин.

  4. Запропонована математична модель теплообміну в циліндричних топкових камерах жаротрубних теплогенераторів, що є основою для розробки методу конструювання топкових камер малого об’єму, алгоритму й програми розрахунку на ЕОМ параметричного ряду двоходових жарогазотрубних теплогенераторів за умови оптимізації відносної довжини топкової камери. Доведено, що для теплогенераторів потужністю до 3,0 МВт оптимальне значення відносної довжини топкової камери становить 2,5.

  5. Розроблено "Методику теплового розрахунку газотрубних теплогенераторів малої потужності для локального теплопостачання", яка враховує дифузійну модель теплопереносу в шарі потоку продуктів згоряння, що випромінює. Методика розглянута і затверджена на державному рівні Асоціацією "Укренергоспецмонтаж" і використовується при конструюванні

жарогазотрубних теплогенераторів.

6. Отримані узагальнені рівняння залежності вмісту токсичних викидів у продуктах

згоряння від факторів, які впливають, що дозволяє прогнозувати ці викиди й визначати оптимальні технологічні параметри топкового процесу жаро газотрубних теплогенераторів. Доведено, що з ростом коефіцієнта надлишку повітря концентрація NOX у продуктах згоряння жарогазотрубних теплогенераторів з урахуванням обмежень обсягів топкової камери знижується. Показники емісії забруднюючих речовин, що визначені залежно від значень коефіцієнтів надлишку повітря, дозволяють ефективніше та вірогідніше проводити моніторинг забруднення приземного шару атмосфери при впровадженні жарогазотрубних теплогенераторів.

7. Розроблені рекомендації з раціонального розміщення локальних котелень в селітебній зоні при різноманітному розташуванні джерел викидів з урахуванням розсіювання забруднень продуктів згоряння.

8. Результати роботи впроваджені у вигляді:

- розробки та освоєння підприємством "Артемівськтепломережа" жарогазотрубних теплогенераторів КВ-ГМ тепловою потужністю 0,63; 1,8 Мвт і підприємством "Донецьктепломережа" теплогенераторів "Котон" тепловою потужністю 0,63; 1,0; 1,74 МВт;

- реконструкції котелень КП "Макіївтепломережа" шляхом заміни теплогенераторів

застарілих конструкцій на сучасні жарогазотрубні теплогенератори.

9. Економічний ефект від впровадження результатів досліджень, що направлені на розробку двоходових жарогазотрубних теплогенераторів для локальних систем теплопостачання, склав близько 5 млн. грн.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Лук'янов О.В. Теплогенератори для локальних систем теплопостачання / М-во освіти і науки України – Макіївка: Донбаська держ. акад. буд. і арх., 2003. – 156 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с.147 – 148.

2. Губарь В.Ф., Лукьянов А.В., Губарь С.А, Флер М.З. Исследование влияния на теплофизические характеристики факела в цилиндрической топке и его теплоотдачу геометрических и режимных параметров газогорелочных устройств // Зб. наук. праць. - Луганськ: Видавництво Луганського нац. аграр. університету, 2004. - №44 (56). – С. 64-71.

3. Лук'янов О.В. Аналіз ефективності автономних джерел теплової енергії в комунальній теплоенергетиці // Современные проблемы строительства. Науч.-тех. сб. - Донецк, Донецкий ПромстройНИИпроект, 2005. - №3(8). - С. 95-97.

4. Лук'янов О.В. Екологічний моніторинг викидів джерел теплової енергії локальних систем теплопостачання // Зб. наук. праць. - Луганськ: Видавництво Луганського нац. аграр. університету, 2005. - №55 (78). - С. 124-128.

5. Лук'янов О.В. Щодо питання визначення викидів від теплогенераторів комунальної

теплоенергетики. // Коммунальное хозяйство городов. Науч.-тех. сб. – К: Техника, 2006.- Вып. 67. - С. 194-198.

6. Лук'янов О.В. Токсичні викиди газотрубних теплогенераторів автономних систем

теплопостачання при спалюванні газоподібного палива // Современное промышленное и гражданское строительство. - 2006. – Т. 2, № 1. - С. 30 -36.

7. Лук'янов О.В. Розсіювання викидів від теплогенераторів локальних систем теплопостачання в умовах міської забудови // Современное промышленное и гражданское строительство. - 2006. – Т. 2, № 3.- С. 116 -120.

8. Лук'янов О.В. Екологічні питання використання теплогенераторів малої потужності для локальних систем теплопостачання // Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві: Зб. наук. праць. - Макіївка, 2007.- Вип. 2007. – 2(64). – С. 26-29.

9. Лук'янов О.В. Оптимізація системи теплопостачання населених пунктів // Современные проблемы строительства. Науч.-тех. сб. - Донецк, Донецкий ПромстройНИИпроект, 2006. - №4(9). - С. 61-64.

10. Флер М.З., Лукьянов А.В., Губарь С.А., Яценко А.Г. Зависимость длины факела в топке жаротрубных теплогенераторов от условий работы горелки // Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві: Зб. наук. праць. - Макіївка, 2002. – Вип. 2002. - 4(35). – С. 60-62.

11. Лукьянов А.В., Губарь С.А., Флер М.З. Исследование процессов переноса теплоты в топках жаротрубных теплогенераторов // Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки. - 2002. - №1. - С. 215-216.

12. Флер М.З.. Губарь С.А., Лукьянов А.В., Губарь В.Ф. К вопросу определения размеров топки теплогенераторов с жаровой трубой // Коммунальное хозяйство городов. Науч.-тех. сб. – К: Техника, 2002.- Вып. 38. - С. 179-182.

13. Губарь С.А., Лукьянов А.В., Флер М.З. Теплообмен в топочных камерах теплогенераторов с жаровой трубой // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання Наук.-техн. зб.- К.:КНУБА, 2002.- Вип. 4. - С. 46-48.

14. Лук'янов О.В. До питання реформування комунальної теплоенергетики Донецької області // Коммунальное хозяйство городов. Науч.-тех. сб. – К: Техника, 2007. –Вып. 77. - С. 22-27.

15. Губарь С.А., Качан В.Н., Лукьянов А.В. Разработка параметрического ряда жаро-трубных теплогенераторов для локального теплоснабжения // Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві: Зб. наук. праць. - Макіївка, 2003. –Вип. 4(41). – С. 3-6.

16. Качан В.Н, Лукьянов А.В., Коротаев А.Ю. Вероятностный подход к оценке работы жаротрубных котлоагрегатов // Коммунальное хозяйство городов. Науч.-тех. сб. – К:

Техника, 2004. - Вып. 58. - С.108-112.

17. Лук'янов О.В. Водний режим газотрубних теплогенераторів локальних систем теплопостачання // Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві: Зб. наук. праць.

- Макіївка, 2006.- Вип. 2(58). - С. 32-35.

18. Лук'янов О.В. Деякі аспекти теплопостачання населених пунктів в Україні // Коммунальное хозяйство городов. Науч.-тех. сб. – К: Техника, 2004.- Вып. 42. - С. 118-120.

19. Лукьянов А.В.. Сербин В.А. Эксергетический анализ работы автономных теплогенераторов // Зб. наук. праць. - Луганськ: Видавництво Луганського нац. аграр. університету, 2007. - №72 (95). – С. 87-91.

20. Лукьянов А.В. Сербин В.А. Ексергетический анализ работы газотрубного теплогенератора КВГМ-1,6 // Энергосберегающие технологии и оборудование. Вост.-Европ. жур. передовых технологий, 2007. -3/3 (27).- С. 7-10.

21. Пат. №22287. Україна, МПК F24H 1/10/ Електричний нагрівач рідини. Бачурін О.М.,

Штанько В.В., Губар В.Ф., Лук’янов О.В. (Україна) Донбаська нац. акад. буд. та арх. Заявл. 25.09.2006 р. Опубл. 25.04.2007р. Бюл. №5.

22. Лук'янов О.В. До питання вибору методів аналізу ефективності роботи теплогенеруючих установок (ТГУ) // Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві. Зб. наук. праць.- Макіївка, 2001.- Вип. 6(31).- С. 103-104.

23. Лукьянов А.В. Анализ зависимости степени очистки многоступенчатой схемы мокрого пылеулавливания от начальной концентрации и фракционного состава пыли // Инженерные системы и техногенная безопасность в строительстве. Сб. науч. работ.- Макеевка, 1998.- Вип. 2(10). - С. 143-144.

24. Губарь С.А., Качан В.Н., Лукьянов А.В. Газотрубные теплогенераторы для локального теплоснабжения. // Энергосбережение, безопасность, екология в промышленности и коммунальной энергетике: Междунар. науч.-технич. конф. - Ялта, 2003. – С.24 – 29.

25. Лукьянов А.В., Катин Л.Д., Малыхин А.С. Расчет выбросов вредных веществ от теплогенераторов систем теплоснабжения // Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві. Зб. наук. праць. - Макіївка, 2006. - Вип. 2(58). - С. 36-39.

26. Лук'янов о.В., Губар В.Ф., Шайхед О.В. Низькотемпературний "киплячий" шар у топках опалювальних теплогенераторів. // Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві. Зб. наук. праць. - Макіївка, 2003. - Вип. 4(41).- С. 36-39.

27. Лукьянов А.В., Козлов А.А., Акинина А.Г., Моисеенко В.А., Гущин А.М.

Проектирование ТГУ с водогрейными котлоагрегатами на ЭПМ.// Материалы 25-ой науч.-тех. конф. ДГАСА. - Макеевка, 1999. –Вып. 4(8). – С. 54 -56.

28. Лукьянов А.В., Щеглов А.А. Усовершенствование горелок жидкого топлива в теплогенераторах малой мощности.// Материалы 25-ой науч.-тех. конф. ДГАСА. - Макеевка, 1999. –Вып. 4(8). – С. 63 -65.

29. Лук’янов О.В. Тепловий розрахунок газотрубних теплогенераторів./ М-во освіти і науки України – Макіївка: Донбаська. нац. акад. буд. і арх., 2005. – 26 с.

30. Розробка і удосконалення екотехнологічних прцесів утилізації теплоти та використання нетрадиційних джерел енергії: Звіт про НДР К 3 – 08 - 01 (закл.) / Донбаська нац. акад. буд. і арх. – № ДР 0102U002850; Інв. № 1262. – Макіївка., 2005. – 151 с.

Особистий внесок автора в даних публікаціях

В публікаціях [2, 10, 11] автору належить аналіз і узагальнення експериментальних даних впливу режимних характеристик пальників на довжину факелу у топках жарогазотрубних теплогенераторів. В роботах [12, 13, 24] автору належить постановка задачі і концепція математичної моделі теплообміну в топкових камерах малого об’єму при спалюванні природного газа. В публікації [15] автором розроблена методика визначення параметричного ряду жарогазотрубних теплогенераторів локального теплопостачання. В роботі [16] автором запропонований якісно-кількісний метод визначення ефективності роботи окремих теплосприймальних поверхонь нагріву теплогенераторів. В публікації [19] автору належить узагальнення досвіду застосування ексергетичного метода оцінки ефективності роботи теплогенераторів. В роботі [20] автором виконаний ексергетичний аналіз роботи жарогазотрубних теплогененраторів. В роботі [21] автором запропонована модель нагрівача рідини. В публікаціях [25, 26, 27, 28] автору належить постановка задачі і узагальнення результатів досліджень.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины