Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тодоров Ігор Ярославович. Європейська та євроатлантична інтеграція України: загальнонаціональний та регіональний виміри (1991-2004 рр.) : Дис... д-ра наук: 07.00.01 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тодоров І.Я. Європейська та євроатлантична інтеграція України: загальнонаціональний та регіональний та регіональний виміри (1991-2004 рр.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – історія України. – Донецький національний університет, 2007.

В дисертації систематизовані методологічні підходи до вивчення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України, з’ясовані геополітичне та історичне підґрунтя європейського та євроатлантичного покликання України, розкриті політичні та правові засади європейського та євроатлантичного вибору України, з’ясована сутність проблем співробітництва України з Європейським Союзом, зокрема – характер процесу адаптації українського законодавства до права ЄС, виявлені та систематизовані основні підходи до проблеми співпраці з Організацією Північноатлантичного Договору.

На основі широкої джерельної бази проаналізована система роботи центральних органів законодавчої, виконавчої і судової влади України у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, узагальнений досвід української системи освіти як особливого провідника політики європейської та євроатлантичної інтеграції, досліджено місце і роль українських регіонів, регіональних органів виконавчої влади, регіонального та місцевого самоврядування в реалізації європейського покликання держави.

В дисертаційному дослідженні аналізуються програмні засади та діяльність українських політичних партій щодо конкретного наповнення державного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Визначений вплив недержавних громадських організацій на стан європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Основні положення дисертації відображені в наступних публікаціях:

а) індивідуальна монографія:

 1. Тодоров І.Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти. Монографія. - Донецьк, 2006. – 268 с. (20,89 д.а.). (Рец.: Надтока Г.М. І.Я.Тодоров Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти. Монографія. - Донецьк: Донецк. нац. ун-т, 2006. – 268 с. // Наукові праці Історичного факультету Донецького національного університету (серія „Міжнародні відносини”). Вип. 5. – Донецьк, 2006. – С. 107-108).

б) статті у наукових фахових виданнях:

 1. Тодоров І.Я. Євроатлантичний вибір України в регіональному контексті (на матеріалах соціологічних досліджень Донбасу та Галичини // Нові сторінки Історії Донбасу. Статті. Книга 8. / Гол. ред. проф. З.Г.Лихолобова. – Донецьк, 2000. – С. 61-71.

 2. Тодоров І.Я. Регіональний аспект євроатлантичного вибору України в контексті національної безпеки // Історичні і політологічні дослідження. / Гол. ред. проф. П.В.Добров. – Донецьк, 2001. - № 1 (5). – С. 194-200.

 3. Тодоров І.Я. Євроатлантичний вибір України: реакція населення Донбасу // Історія України / Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Випуск 18. – К. - Донецьк, 2001. – С. 94-97.

 4. Тодоров І., Данилюк О. Багатовекторний характер зовнішньої політики України // Історичні і політологічні дослідження. / Гол. ред. проф. П.В.Добров. – Донецьк, 2001. - № 2 (6). – С. 38-41.

 5. Тодоров І.Я. Україна та Європейська інтеграція: проблеми і перспективи // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк, 2001. - № 1. – С. 255-261.

 1. Тодоров І.Я. Зовнішня політика України в оцінках мас і еліт Донецької і Львівської областей // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк, 2001. - № 2. – С. 252-260.

 2. Тодоров І.Я. Зовнішньополітичні пріоритети населення Донеччини на початку ХХІ століття: гендерний та віковий аспекти // Нові сторінки Історії Донбасу. Статті. Книга 9. / Гол. ред. проф. З.Г.Лихолобова. – Донецьк. – 2002. – С. 116-124.

 3. Тодоров І.Я. Розширення ЄС та Україна: проблеми та можливості їхнього вирішення // Історичні і політологічні дослідження. / Гол. ред. проф. П.В.Добров. – Донецьк, 2002. - № 2 (10). – С. 218-226.

 4. Тодоров І.Я. Євроатлантичний вибір України крізь призму скептичних поглядів // Історичні і політологічні дослідження. / Гол. ред. проф. П.В.Добров. – Донецьк, 2002 - № 3 / 4 (11/12). – С. 237-242.

 5. Тодоров І.Я. Проблеми імплементації Європейської Хартії регіональних мов в Україні // Історичні і політологічні дослідження. / Гол. ред. проф. П.В.Добров. – Донецьк, 2003 - № 2 (14). – С. 184-188.

 6. Тодоров І.Я. Європейське покликання України в контексті нового розширення ЄС та НАТО // Історичні і політологічні дослідження. / Гол. ред. проф. П.В.Добров. – Донецьк, 2003 - № 3-4 (15-16). – С.275-280.

 7. Тодоров І.Я. Південний економічний регіон України в європейській та євроатлантичній інтеграції // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 26. Вип. 13. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2003. – С.125-130.

 8. Тодоров І.Я. НАТО як "новий" зовнішньополітичний інтерес України: регіональний вимір // Вісник Львівського університету. Серія міжнародних відносин. – Львів, 2003. - Вип. 10. - С. 41-46.

 9. Тодоров І.Я. Донбас в європейській та євроатлантичній інтеграції України на початку ХХІ століття // Нові сторінки історії Донбасу. Збірник статей. Книга 10. / Гол. ред. проф. З.Г.Лихолобова. – Донецьк, 2003. – С. 178-186.

 10. Тодоров І.Я. Зовнішня політика України на зламі тисячоліть: погляди з Донбасу та Галичини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Випуск 68-70. - К., 2003. – С. 20-24.

 11. Тодоров І.Я. Співпраця Міністерства оборони України з Організацією Північноатлантичного Договору // Історичні і політологічні дослідження. Гол. ред. проф. П.В.Добров. – Донецьк, 2003 - № 5-6 (17-18). – С. 196-202.

 12. Тодоров І.Я. Трансатлантичне покликання слов’янства // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М.М.Алексієвця. – Вип. 3: Національно-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. – Тернопіль: ТДПУ, 2003. – С. 360-363.

 13. Тодоров І.Я. Агропромисловий комплекс України: відповідь на європейське покликання // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. С.В.Кульчицького, А.Г.Морозова. – Черкаси: Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, 2003. – Вип. 7. – С. 166-170.

 14. Тодоров І.Я. Позиція України щодо врегулювання югославської кризи // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2003. – С. 76-86.

 15. Тодоров І.Я. Міжнародно-правове співробітництво України з країнами Євросоюзу та НАТО: кількісний вимір // Історичні і політологічні дослідження./ Гол. ред. проф. П.В.Добров. – Донецьк, 2004 - № 2 (20). – С. 161-166.

 16. Тодоров І.Я. Національна ідея в контексті європейського покликання України // Наука. Релігія. Суспільство. –Донецьк, Донецький державний інститут штучного інтелекту. – 2004. - № 1. - С. 308-313.

 17. Тодоров І.Я. Співпраця Міністерства з надзвичайних ситуацій України з Північноатлантичним альянсом // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 37. Вип. 243. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2004. – С.78-82.

 18. Тодоров І.Я. Політичні і правові засади співробітництва України і НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Випуск 71-72. - К., 2004. – С. 108-111.

 19. Тодоров І.Я. Європейське покликання України в контексті глобалізації // Вісник Львівського університету. Серія міжнародних відносин. – Львів, 2004. - Вип. 12. - С. 20-27.

 20. Тодоров І.Я. Громадські об’єднання Донбасу в україно-польському співробітництві (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) // Нові сторінки історії Донбасу. Збірник статей. / Книга 11 Гол. ред. проф. З.Г.Лихолобова. – Донецьк, 2005. – С. 120-128.

 21. Тодоров І.Я. Єдиний економічний простір і європейська інтеграція України // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Випуск 14. – К., 2005. – С. 140-154.

 22. Тодоров І.Я. Джерела студіювання європейської та євроатлантичної інтеграції України // Схід. – 2006. - № 4. – С. 84-87.

 23. Тодоров І.Я. Історіографія європейського та євроатлантичного покликання України // Історичні і політологічні дослідження. / Гол. ред. проф. П.В.Добров. – Донецьк, 2006 - № 3-4 . – С. 58-69.

 24. Тодоров І.Я. Регіональні виміри євроатлантичної інтеграції // Історичні і політологічні дослідження./ Гол. ред. проф. П.В.Добров. – Донецьк, 2007 - № 1-2. – С. 131-136.

Публікації, в яких додатково відображено результати дисертаційного дослідження

Підручники і посібники:

 1. Тодоров И.Я., Субботин В.Н. История государства и права Украины: Тексты лекций и методические рекомендации для студентов-правоведов. - Донецк: Центр подготовки абитуриентов. - 1998. - 96 с.

 2. Тодоров И.Я. Международное право и международные отношения в вопросах и ответах. - Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 136 с.

 3. Крапивин А.В., Добров П.В., Тодоров И.Я. и др.. Внешняя политика стран Центральной и Восточной Европы. Учебное пособие для студентов специальностей «Межднародные отношения», «История», «Политология». – Донецк, ДонНУ, 2000. – 277 с.

 4. Тодоров И.Я. , Субботин В.Н., Фиолевский Д.П. История государства и права Украины. Курс лекций. – Донецк, ДИЭХП, 2001. – 201 с.

 5. Тодоров І.Я. Міжнародне публічне право. Міжнародне приватне право. / Методичні вказівки плани семінарських занять та контрольні завдання. – Донецьк, ДІП, 2001. – 43 с.

 6. Добров П.В., Грідіна І.М., Теміров Ю.Т., Тодоров І.Я., Зовнішня політика України. Хрестоматія. Частина перша. Правові засади зовнішньої політики. Україна в багатосторонньому співробітництві. – Донецьк, ДонНУ, 2002. – 487 с.

 7. Добров П.В., Грідіна І.М., Теміров Ю.Т., Тодоров І.Я., Зовнішня політика України. Хрестоматія. Частина друга. Двосторонні відносини України. – Донецьк, ДонНУ, 2002. – 552 с.

 8. Тодоров І.Я. Опорний конспект лекцій з курсу „Правове регулювання міжнародних економічних звязків”. – Донецьк, ДІП, 2004 -58 с.

 9. Тодоров И.Я., Дрожжина С.В. Основы государства и права. – Донецк, Центр подготовки абитуриентов, 2004 -256 с.

 10. Тодоров И.Я., Филонов А.В., Субботин В.Н. Международное право. Курс лекций. – Донецк, ООО «Лана ЛТД», 2004. - 260 с.

 11. Тодоров І.Я., Дьомкіна В.В., Донець А.С., Шейгус В.А. Роль органів місцевої влади в процесі європейської інтеграції. Польський досвід. – Донецьк, Донецький дебатний центр, 2004. – 96 с.

 12. Тодоров І.Я., Субботін В.М., Філонов О.В., Князькова Л.М Теорія держави і права: Навч. посібник. – К., Знання, 2005. – 327 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 13. Тодоров И.Я., Субботин В.Н., Филонов А.В. Международное публичное право: Учебное пособие. – К., Знання, 2005. – 414 с.

 14. Добров П.В., Грідіна І.М., Тодоров И.Я., История Украины. Учебное пособие для абитуриентов. – Донецк, „Юго-Восток, ЛТД” 2005. – 188 с.

 15. Тодоров І.Я., Субботін В.М., Філонов О.В., Пашутін В.В. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посіб.- К., Знання, 2006.- 215 с.

 16. Тодоров І., Кипень В., Коржів Г. и др.. «Поствиборчий» розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство. – Донецьк, „Юго-Восток, ЛТД” 2007. – 184 с.

Статті:

 1. Todorov I. Political Processes in Central and Eastern European Countries in the 1990s // Eastern Europe and World Community: History and Contemporaneity. - Donetsk, 1996. – P. 25-33.

 2. Тодоров И.Я. Украина и европейская интеграция: проблемы и перспективы // Вестник Донецкого института экономики и хозяйственного права. Серия "Право, гуманитарные и социально-философские науки" № 4. - Донецк, 1999. С. 41-47.

 3. Тодоров І.Я. Євроатлантична інтеграція країн Середньої та Східної Європи і місце в ній України // Історичні і політологічні дослідження. / Гол. ред. проф. П.В.Добров. 1999. - № 1-2. – С. 153-158.

 4. Добров П.В., Тодоров І.Я. Зовнішня політика України скрізь призму оцінок еліт Донецької та Львівської областей // Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємин між суб’єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 р. / Матеріали “круглого столу за тематикою науково-практичної конференції ”Нові політичні реалії на рубежі тисячоліть”. – Донецьк, 2001. – С. 39-51.

 5. Тодоров И.Я. Геополитический выбор Украины в контексте последствий распада СССР // Распад СССР: 10 лет спустя. – М., 2002. – С.232-235.

 6. Тодоров І.Я. Історичні та геополітичні передумови європейського вибору України. // Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці Донецького національного університету. Серія Міжнародні відносини. Вип 2. – Донецьк, 2002. – С. 41-53.

 7. Тодоров І.Я. НАТО та Україна в новій геополітичній ситуації // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Випуск 57. Серія: гуманітарні науки. – Донецьк, ДонНТУ, 2002. – С. 204-209.

 8. Тодоров І.Я. Євроатлантична спрямованість в передвиборчих платформах партій та блоків на виборах до Верховної Ради 2002 року // Донецький Вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Філософія, історія, мова та література. – Т. 4. – Донецьк, 2003. – С. 26-42.

 9. Тодоров І.Я. Європейська перспектива - українське покликання // Донецький Вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 5. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – С. 53-67.

 10. Тодоров І.Я. Україна і ЄЕП в контексті європейської інтеграції // Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці Донецького національного університету. Серія Міжнародні відносини. Вип. 3. – Донецьк, 2003. – С. 12-28.

 11. Тодоров І.Я. Анатолій Зленко. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. - Харків: „ФОЛІО”, 2003. – 559 с. // Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці Донецького національного університету. Серія Міжнародні відносини. Вип. 3. – Донецьк, 2003. – С. 145-148.

 1. Тодоров І.Я. Європейський вибір України у вимірі глобалізації // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: гуманітарні науки. Випуск 86. – Донецьк, ДонНТУ, 2005. – С. 176-181.

 2. Todorov I., Kipen V., Temirov Y. Attitude of masses and elites in Donbass, Galichina and Poland to NATO: level of determination and factors of influence (comparative analysis)//Spring. Academy. NATO, Peace and International Security in the XXI Centery. – Donetsk, 2005.- P. 93-135.

 3. Тодоров І.Я. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року // Донецький Вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 6. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – С. 110-122.

 4. Тодоров І.Я. Київський вимір громадської думки щодо євроатлантичної інтеграції // Spring. Academy. NATO, Peace and International Security in the XXI Century. – Donetsk, 2005.- P. 55-65.

 5. Тодоров І.Я. Імплементація Плану дій Україна-НАТО: успіхи і проблеми // Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці Історичного факультету Донецького національного університету (серія „Міжнародні відносини”). Вип. 4. – Донецьк, 2005. – С. 44-55.

 6. Тодоров І.Я. Політично-правові засади співробітництва України і НАТО // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. – 2006. - № 1. – С. 7-15.

 7. Тодоров І.Я. Перспективи відносин НАТО-Україна в контексті виборів до Верховної Ради 2006 року // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. – 2006. - № 2. – С .9-14.

 8. Тодоров І.Я., Кипень В.П. Ставлення до НАТО та інші зовнішньополітичні пріоритети населення Донеччини // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. – 2006. - № 2. – С. 29-36.

 9. Тодоров І.Я. Україно-російські відносини в контексті донбаського сприйняття // Донецький Вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Філософія. Культура. Політика. Педагогіка. - Т. 13. – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – С. 98 - 107.

 10. Тодоров І.Я., Теміров Ю.Т. Донецький вибір. Особливості зовнішньополітичних інтересів населення Донеччини. // Акцент. Національна безпека України. - К., 2006. - № 7-8. – С. 14 – 18.

 11. Тодоров І.Я. Україно-російські відносини в контексті євроатлантичної інтеграції // NATO, Europe and Problems of Regional Security in the Global World. 2006 NATO Autumn Academy. – Donetsk, 2006. – P. 67 – 75.

 12. Тодоров І.Я. Державно-правове забезпечення курсу України на вступ до НАТО в 2002-2004 роках // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. – 2006. - № 4. – С. 18-25.

 13. Тодоров І.Я., Теміров Ю.Т. Донецький вибір. Особливості зовнішньополітичних пріоритетів населення Донеччини // Шлях до НАТО: вимір безпеки. Лідери думок про євроатлантичну інтеграцію України / В.В.Бадрак, С.Г.Згурець, М.М.Самусь, О.О.Набоченко. К., Defense express, 2006. – С. 198-203.

 14. Тодоров І.Я. Політично-правовий вимір адаптації українського законодавства до права Європейського союзу (1998-2004 рр.) // Наукові праці Історичного факультету Донецького національного університету (серія „Міжнародні відносини”). Вип. 5. – Донецьк, 2006. – С. 17-24.

 15. Тодоров І.Я. Моніторинг процесів євроатлантичної інтеграції в південно-східних регіонах України (на прикладі Донецької області) // Матеріали міжнародної конференції «Чорноморсько-Каспійський вимір європейської безпеки: євроатлантична інтеграція і демократичний контроль». Алушта, 12-13 червня 2006 р. – Сімферополь: Доля, 2006. – С. 94-109.

 16. Тодоров І.Я. Соціально-економічний вимір Плану дій Україна-НАТО // Інформаційно-аналітичний вісник Громадської Ліги Україна-НАТО. Спеціальний випуск. – К., 2007. – С. 9-15.

 17. Тодоров І.Я. Становлення громадського виміру євроатлантичної інтеграції України // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. – 2007. - № 1(5). – С. 14-52.

 18. Тодоров І.Я. Європейська та євроатлантична інтеграція України як складові єдиного вектору розвитку // Ориентиры и условия евроинтеграции / Материалы украинско-российского круглого стола. - Донецк: ДЕГИ, 2007. – С. 44-54.

 19. Тодоров І.Я. Стереотипи громадської думки щодо НАТО: регіональний вимір // Економічний часопис. Науковий журнал. К., 2007. - № 1-2. – С. 18-22.

 20. Тодоров І.Я. Приєднання України до СОТ в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Науково-технічний прогрес та високі технології в Україні та світі: галузевий аспект та в контексті вступу до СОТ / Матеріали засідання круглого столу. – Донецк, 2007. – С. 52-55.

 21. Тодоров І.Я. Українські державотворчі процеси в європейському та євроатлантичному вимірі // Державотворчі процеси і соціально-економічні моделі розвитку України на сучасному етапі. Збірник наукових статей. – Донецьк: Юго-Восток, 2007. – С. 32-36.

 22. Тодоров І.Я. Методологія студіювання європейської та євроатлантичної інтеграції України // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. – 2007. - № 2(6). – С. 14-27.

 23. Тодоров І.Я., Мінгазутдінов І.О. Роль вітчизняної системи освіти у забезпеченні євроатлантичного курсу України // Наукова скарбниця освіти Донеччини. Науково-методичний журнал. Гол. ред. О.І.Чернишов. – 2007. - № 1. – С. 129-141.

Тези та матеріали конференцій:

 1. Тодоров І.Я. До питання вивчення міжнародних відносин країн Центральної і Південно-Східної Європи в першій половині 1990-х рр. // Питання історії міжнародних відносин. - Одеса, 1996. - С. 200-202.

 2. Тодоров І.Я. Зовнішньополітичні пріоритети державотворення в Україні // Східна Європа і світове співтовариство: історія і сучасність. - Донецьк, 1996. - С. 66.

 3. Тодоров І.Я. Регіональні аспекти євроатлантичного вектору зовнішньої політики України // Праці наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 1999-2000 рр. (історичні науки, політологія, міжнародні відносини і філософія). – Донецьк , 2001. - С. 93-95.

 4. Тодоров І.Я., Тодорова Ю.І. Німецькі інвестиції в економіку Донецького регіону // Соціально-економічний розвиток регіонів України: історія і сучасність: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Донецьк, 2001. – С. 75-78.

 5. Тодоров І., Ярова Л. Проблеми україно-польського порозуміння: історико-психологічний аспект // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць. – Київ-Краків: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 254-256.

 6. Тодоров І.Я. Євроатлантична інтеграція України в контексті глобалізації // Социальные, экономические, политические и психологические последствия глобализации в современном обществе. – Донецк, 2003. – С. 145-148.

 7. Тодоров І.Я. Інформаційне забезпечення курсу на євроатлантичну інтеграцію України // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах. Частина І. Матеріали науково-практичної конференції. - Хмельницький, 2003. – С. 92-97.

 8. Тодоров І.Я. Цільовий план Україна-НАТО на 2003 рік в контексті європейської інтеграції // Евроинтеграция Украины: проблемы и перспективы: Материалы Донецкой региональной международной научной конференции студентов и молодых ученых. – Донецк, 2003. – С. 32-33.

 9. Тодоров І.Я. Співпраця з Німеччиною та європейське покликання України // Немцы Приазовья и Причерноморья: история и современность (к 200-летию переселения). – Донецк, 2003. – С. 230-236.

 10. Тодоров И.Я. Роль Совета Европы в создании единой информационной среды университетов // Университеты и общество. Сотрудничество университетов в ХХI веке: Тезисы Второй международной конференции университетов. (МГУ им.М.В.Ломоносова, 27-28 ноября 2003 г.). – М.: МАКС пресс, 2003. – С. 381-382.

 11. Тодоров І.Я. Сучасна українська періодика як джерело вивчення євроатлантичної інтеграції України // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 24-26 жовт. 2003 р. / За ред. М. М. Романюка. - Львів, 2003. - С. 463-468.

 12. Тодоров І.Я. Українська геостратегія в контексті європейського і євроатлантичного покликання // Міжнародна науково-практична конференція „Глобалізація та Україна”: Матеріали конференції. – Донецьк, 2004. – С. 146-153.

 13. Тодоров І.Я. Органи місцевого самоврядування в європейській та євроатлантичній інтеграції України // Праці наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідницької роботи за період 2003-2004 рр. Секція історичних наук. – Донецьк, 2005. – С. 168-170.

 14. Тодоров І.Я. План дій Україна-НАТО: соціально-економічний вимір // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. – 2007. - № 1(5). – С. 97-107.

 15. Тодоров І.Я. Становлення східного кордону України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Східні кордони України – лінія розподілу чи смуга співпраці: історія, економіка, суспільство: Матеріали засідання круглого столу. – Донецьк, 2007. – С. 28-34.

 16. Тодоров І.Я. Втілення державного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію: Донецький регіон. // NATO-Ukraine relation: myths and realities. / Autumn Akademy in Luhansk. Reading materials. – Luhansk, 2007. – P. 48-59.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины