Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Петраковська Ольга Сергіївна. Методологія управління системою землекористування великих міст : Дис... д-ра наук: 05.24.04 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Петраковська О.С. Методологія управління системою землекористування великих міст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.24.04 - Кадастр та моніторинг земель. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2007.

Узагальнено методи формування інформаційних і структурних моделей, що описують місто як систему і визначена необхідність включення правових категорій в концептуальні підходи до прогнозування та планування розвитку міських земель. Визначені особливості міста як об’єкта управління, проведений

аналіз та узагальнення факторів, які визначають структуру землекористування на різних територіальних рівнях, запропонована структурно-логічна модель міста як системи землекористування, первинною неподільною складовою якої визнана земельна ділянка.

Обґрунтована необхідність інтегрування містобудівної, землевпорядної та кадастрової документації в сфері управління системою землекористування на основі визначення основних завдань і повноважень: функція право облік. Запропонований підхід до уніфікації класифікації облікових одиниць в земельному і містобудівному кадастрах, побудований на принципах єдності землі і усіх поліпшень. Визначені першочергові напрями та надані рекомендації щодо коригування законодавства у сфері управління землекористуванням.

Визнана необхідність комплексного застосування правових, планувальних, економічних, адміністративних і методів судочинства в процесі планування, реалізації містобудівних заходів та моніторингу земель.

Запропонований принципово новий підхід до оцінки ефективності управління землекористуванням на основі співвідношення доходів і витрат, побудований на принципі збалансованості громадських і приватних інтересів.

У результаті проведеного аналізу методологічних підходів і методів управління розвитком містобудівних систем, узагальнення сучасних світових тенденцій розвитку системи землекористування та дослідження міста як об’єкта управління визначено:

 1. Основними передумовами, які визначають необхідність коригування методології управління є: юридична закріпленість нової структури власності на землю та об’єкти нерухомості, зміна форм фінансування розвитку міських земель, нова концепція управління на основі місцевого самоврядування.

 2. Основні фактори, які визначають структуру управління системою землекористування, є: державний устрій, адміністративно-територіальний поділ, досконалість законодавчо-нормативної бази, структура суб’єкта і об’єкта управління та ступень сформованості суспільних відносин.

 3. У питаннях управління землекористуванням пріоритетною є концепція сталого розвитку міст.

 4. Основними методами управління землекористуванням є: правові, планувальні, економічні, адміністративні і судочинства при поєднанні яких може бути забезпечений сталий розвиток міських територій. Основними етапами управлінської діяльності є: планування, реалізація і моніторинг. Досвід України в сфері планування землекористування поки що не достатньо адаптований до вимог ринкової економіки. Реалізації запланованих заходів та моніторинг використання земель здійснюються в умовах законодавчої невизначеності і інформаційної недостатності.

 5. Основними факторами, які обумовлюють структуру землекористування на різних територіальних рівнях є: природні, демографічні, соціальні, економічні, політичні, екологічні, історико-культурні, функціонально-планувальні. Вагомість факторів змінюється на різних рівнях територіальної організації. Найбільш вагомими на місцевому рівні є соціальні, економічні, демографічні, та функціонально-планувальні групи факторів.

 6. Нові взаємовідносини між суб’єктами управління і суб’єктами прав вимагають розглядати місто як систему землекористування в певному законодавчо-визначеному правовому полі.

Отримані результати визначили необхідність і надали можливість:

 1. Запропонувати модель міста як системи землекористування в структурі адміністративного районування та функціонального зонування. Земельна ділянка при цьому визнана первинною неподільною складовою системи.

 2. Структуризувати обмеження прав власності і визначити переважну роль містобудівної документації при встановленні регламенту використання і забудови міських земель.

 3. Систематизувати види зонування міських територій як інформаційного механізму і обґрунтувати необхідність впровадження правового зонування та його відображення в містобудівному кадастрі.

 4. Довести необхідність інтеграції містобудування, кадастрової діяльності та землеустрою в питаннях управління міським землекористуванням і запропонувати підхід до їх взаємодії побудований на схемі
  функція облік право.

 5. Обґрунтувати напрямки корегування основних положень містобудівного кадастру, які мають базуватися на принципах єдності землі і її поліпшень як єдиного майнового комплексу та переважності земельної ділянки як одиниці обліку. Запропонувати рекомендації щодо формування інформаційної забезпечення управлінської діяльності при взаємному обміну даними земельного та містобудівного кадастрі.

 6. Запропонувати рекомендації щодо корегування містобудівного законодавства відповідно до нових правовідносин та джерел фінансування.

 7. Запропонувати підхід до оцінки ефективності управління, в основу якого покладено мінімізацію загальних витрат на освоєння та забудову територій при заданому корисному результаті, побудовану на принципі збалансованості громадських і приватних інтересів.

Перспективними напрямками подальших досліджень у галузі удосконалення теорій та методологій управління землекористуванням міст є: уніфікація класифікації елементів містобудівних систем, як основи створення земельних та містобудівних кадастрів, удосконалення програмно-технологічного комплексу застосування інформаційних технологій; удосконалення наукових основ створення законодавчо-нормативної бази.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Петраковська О.С., Тацій Ю.О. Проблеми містобудівного кадастру// Містобудування та територіальне планування.–К.: КНУБА, 1999.- № 3.–С.152-155.

 2. Петраковська О.С. Земельні відносини в містобудівній діяльності // Інженерна геодезія. - К.: КНУБА, 2000. - № 43. – С. 164-167.

 3. Петраковська О.С. Закордонний і вітчизняній досвід по створенню земельних кадастрів//Інженерна геодезія. - К.: КНУБА, 2000. - № 44. –С. 193-198.

 4. Петраковська О.С. Інформаційне забезпечення питань міського земельного управління // Містобудування та територіальне планування. –К.: КНУБА, 2000. -№ 5. – С. 202-206.

 5. Кордас О.І., Петраковська О.С. Вплив Інтернет-технологій на управління містами // Містобудування та територіальне планування. –К.: КНУБА, 2000. - № 6. – С. 69-78.

 6. Петраковська О.С. Територіальне планування в процесі становлення ринкової економіки в Україні// Містобудування та територіальне планування.–К.: КНУБА, 2001. -№ 8. – С. 146-160.

 7. Петраковська О.С. Проблеми термінології в області нерухомості //Містобудування та територіальне планування. –К.: КНУБА, 2001. -№ 9.- С. 176-186.

 8. Петраковська О.С. Проблеми інформаційного забезпечення містобудівної діяльності //Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. – Одеса.: ОГАСА, 2002. - №3. – С. 60-63.

 9. Петраковська О.С. Зміни у земельному законодавстві //Інженерна геодезія.- К.: КНУБА, 2002. -№ 46. – С. 215-222.

 10. Петраковська О.С. Аналіз проблем ринку житла // Містобудування та територіальне планування. –К.: КНУБА, 2002. -№ 12. – С. 112-116.

 11. Шилов Е.Й., Петраковська О.С. Містобудівний кадастр як інструмент управління розвитком територій в населених пунктах// Інженерна геодезія. - К.: КНУБА, 2002. -№ 48. – С. 258-263 .

 12. Петраковська О.С. Землекористування в умовах урбанізації// Містобудування та територіальне планування. –К.: КНУБА, 2002. -№ 13. – С. 181-188.

 13. Петраковська О.С. Землекористування, як взаємодія суб’єкту, об’єкту та діяльності // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2003. - № 14. – С. 128-137.

 14. Петраковська О.С. Планувальні та ринкові механізми управління землекористуванням в населених пунктах// Містобудування та територіальне планування. –К.: КНУБА, 2003. - № 15.– С. 197-203.

 15. Петраковська О.С. Класифікація земель населених пунктів при формуванні земельного та містобудівних кадастрів// Містобудування та територіальне планування. –К.: КНУБА, 2003. - № 16.– С. 173-179.

 16. Петраковська О.С. Проблеми міського землекористування // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Донецьк, 2004. - № 72. –С. 107-112.

 17. Дьомін М.М., Петраковська О.С. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення містобудування і землекористування в Україні// Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2004. - № 17.– С. 85-96.

 18. Петраковська О.С. Ефективність використання земельних ресурсів в населених пунктах// Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2004. - № 18.– С. 158-165.

 19. Петраковська О.С. Надання дозволів на використання та забудову земельних ділянок – механізм регулювання землекористування в містах// Інженерна геодезія. - К.: КНУБА, 2005. -№ 50. – С. 192-200.

 20. Петраковська О.С. Розробка та впровадження містобудівної документації в умовах приватної власності на землю //Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. – Одесса.: ОГАСА, 2005.- №7. - С. 76-82.

 21. Петраковська О.С. Основи методології управління земельними ресурсами міст //Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. – Одесса.: ОГАСА, 2005.- №8. - С. 386-391.

 22. Петраковська О.С. Формування ринку землі у містах// Містобудування та територіальне планування. –К.: КНУБА, 2004. -№ 19.– С. 186-193.

 23. Петраковська О.С. Механізми вирішення задач управління земельними ресурсами міст// Інженерна геодезія. - К.: КНУБА, 2005. -№ 51. – С. 227-236.

 24. Петраковська О.С. Обмеження прав власності – механізм управління земельними ресурсами міст// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.:КНУБА, 2005. - № 13. – С.133-138.

 25. Петраковська О.С. Методи управління земельними ресурсами //Містобудування та територіальне планування. - К.: КНУБА, 2005. - № 21 – С.261-268.

 26. Петраковська О.С. Розробка містобудівної документації в сучасних умовах//Містобудування та територіальне планування. - К.: КНУБА, 2005. - № 22. – С.247-251.

 27. Петраковська О.С. Шляхи підвищення ефективності міського землекористування// Інженерна геодезія. - К.: КНУБА, 2006. -№ 52. – С. 138-144.

 1. Петраковська О.С. Витрати на розвиток міських територій //Містобудування та територіальне планування. - К.: КНУБА, 2006. - № 24. – С.142-148.

 2. Петраковська О.С. Планування, реалізація і моніторинг - основні складові управління системою землекористуванням міст// Управління сучасним містом. – 2006.- № 3-4/7-12 (19-20). – С. 323-328.

 3. Петраковська О.С. Правове і нормативне зонування територій в питаннях встановлення обмежень на використання і забудову міських земель//Містобудування та територіальне планування. - К.: КНУБА, 2007. - № 26. –С.229-234.

Статті у збірниках наукових доповідей конференцій

 1. Петраковская О.С. Согласования прав пользования на землю – метод обеспечения устойчивого развития городов// Современные стратегии развития мегаполисов и крупных городов// Матер. междун .науч.-практ. конф. - Минск.: Минский науч.-исслед. ин-т соц.-эконом. и полит. проблем, 2003. - С. 59-63

 2. Петраковская О.С. Проблемы реализации градостроительной документации в условиях частной собственности на землю// Стратегическое планирование и управление развитием городов. // Матер. междун .науч.-практ. конф. - Минск.: Минский науч.-исслед. ин-т соц.-эконом. и полит. проблем, 2004.- С. 174-178.

 3. Петраковська О.С. Підходи до просторового планування землекористування в країнах Євросоюзу//Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: матер. конф. – Львів.: Львівська політехніка, 2005.- С. 398- 403.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины