Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Повозніков Микола Гаврилович. Обґрунтування системи нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід : Дис... д-ра наук: 06.02.02 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Повозніков М.Г. Обґрунтування системи нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Національний аграрний університет, Київ. – 2007.

Дисертація присвячена комплексному вирішенню важливої для України проблеми розвитку м’ясного скотарства. Дослідження спрямовані на розробку нових норм годівлі молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід та на їх основі ефективних систем годівлі для західного Лісостепу, Полісся та передгірської і гірської зони Карпат, що сприяє повному задоволенню потреби тварин в енергії, поживних та біологічно активних речовинах.

Досліджено споживання сухої речовини, перетравність поживних речовин, доступність та ефективність використання енергії в організмі молодняку м’ясної худоби вітчизняної та зарубіжної селекції. Вивчено потребу молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід в енергії, поживних та біологічно активних речовинах залежно від породи, статі, віку, умов утримання, рівня та концентрації обмінної енергії в раціоні і його повноцінності. Встановлено математичні залежності, на підставі яких розроблено орієнтовні норми годівлі. Розроблені і впроваджені рецепти мінеральних преміксів для організації повноцінної годівлі молодняку в різних зонах західної України.

Розроблено комп’ютерні програми для визначення потреби молодняку в кормах, поживних речовинах та проведення аналізу раціонів за деталізованими нормами, що важливо в умовах інтенсивного ведення тваринництва для оперативного управління технологічними процесами у м’ясному скотарстві.

 1. На основі експериментальних досліджень розроблені системи нормованої годівлі молодняку спеціалізованих м’ясних порід великої рогатої худоби, які включають плани росту, деталізовані норми годівлі бугайців і телиць, раціони з місцевих кормів та мінеральні премікси з урахуванням біогеохімічних та кормових особливостей Лісостепу, Полісся та гірськокарпатської зони західного регіону України, що дозволяє збільшити виробництво високоякісної конкурентоспроможної яловичини.

 2. Енергетична цінність та вміст поживних речовин у кормах не залежать від зони вирощування, а змінюються залежно від їх виду, агротехніки вирощування, технології виробництва та зберігання. Поживна цінність більшості
  кормів із-за порушення технології заготівлі не завжди відповідає встановленим вимогам, тому при організації годівлі худоби м’ясних порід потрібно користуватися фактичними даними їх поживності. Мінеральний склад кормів зумовлений наявністю в ґрунтах доступних форм елементів, тому в об’ємистих кормах низька концентрація фосфору, міді, цинку, кобальту та йоду при надлишковому вмісті калію, кальцію та заліза. Найвищою концентрацією заліза (82-145 мг/кг сухої речовини) характеризуються грубі корми Полісся, а міді (4,6-9,9 мг), цинку (21-38 мг) та йоду (до 0,46 мг) – корми Лісостепу, тоді як більшість кормів, вирощених у Карпатах, мають найменшу кількість йоду (0,04-0,31 мг/кг сухої речовини).

 3. Рівень годівлі молодняку великої рогатої худоби найоб’єктивніше визначати за споживанням валової енергії або сухої речовини раціонів у розрахунку на
  100 кг живої маси, які мають найвищі та майже аналогічні коефіцієнти кореляції в усіх дослідженнях (r = +0,939; r = +0,997). Споживання молодняком сухої речовини кормів залежить від його віку, живої маси, а також типу годівлі, структури і поживності раціону. Споживання тваринами сухої речовини кормів тісно і позитивно корелює з усіма показниками поживності раціону (r = +0,739-0,971).

Найоб’єктивніше можна прогнозувати споживання сухої речовини на 100 кг живої маси молодняку худоби м’ясних порід, виходячи з рівняння:
СР кг / 100 кг М = 6,1225 – 0,0022 М + 1,6612 М – 0,4442 КОЕ.

 1. Чистопородний молодняк м’ясних порід на 2-4% краще перетравлює поживні речовини кормів порівняно із тваринами чорно-рябої породи. При цьому тварини симентальської м’ясної породи мають найвищу перетравність сухої речовини кормів (60-69%) порівняно з аналогами абердин-ангуської, лімузинської та герефордської порід. Помісний молодняк м’ясних порід на 5,2-8,1% краще перетравлює поживні речовини корму порівняно з тваринами чорно-рябої породи. Підвищення рівня та концентрації обмінної енергії в раціонах на 15% збільшує перетравність сухої речовини бугайцями абердин-ангуської породи на 6,7%, волинської м’ясної – на 5,0, поліської м’ясної – на 3,9% у зимовий та на 4,1; 4,6 та 3,3% відповідно у літній період. Підвищення рівня та концентрації окремих органічних і мінеральних речовин в раціонах сприяє підвищенню перетравності сухої речовини та її складових у молодняку худоби м’ясних порід.

 2. Обмінність енергії має високі, достовірні і прямі кореляційні зв’язки з концентрацією обмінної енергії в сухій речовині (r = +0,498-0,952) за усіх типів годівлі молодняку. Збільшення вмісту енергії та протеїну в кормах сприяє підвищенню обмінності енергії в організмі молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід на 4-6 та 2-3% відповідно.

 3. Продуктивне використання енергії у чистопородних тварин найвище у молодняку симентальської м’ясної породи (на 2,9-7,9%), а помісний молодняк краще використовує енергію кормів на приріст живої маси, ніж їх чистопородні ровесники чорно-рябої породи. Помісні бугайці м’ясних порід в 1,5-1,6 рази ефективніше використовують енергію на приріст маси тіла порівняно з чистопородними чорно-рябими, а також з помісними та чистопородними телицями, менше втрачаючи її з калом і теплопродукцією відповідно на 9,1-12,5 та 15,2-16,8%. За умови підвищення рівня енергетичного живлення чиста енергія приросту збільшується на 21-26% у зимовий та 37-42% – у літній період, а протеїнового – на 7-15%.

 4. За однакового рівня годівлі телиці м’ясних порід гірше використовують поживні речовини кормів, внаслідок чого їх середньодобові прирости нижчі на 16,5-17,4% порівняно з бугайцями. У телиць на 18-25% вища теплопродукція, тому вміст обмінної енергії в кормах раціону для одержання однакових з бугайцями приростів повинен бути більшим на 10-15%.

 5. Показана доцільність використання легких конструкцій, утримання бугайців у яких сприяє підвищенню перетравності сухої речовини кормів на 2,5% (р>0,95), продуктивного використання енергії кормів – на 4,3%, а середньодобових приростів живої маси тварин – на 6,8% порівняно з тваринами, що утримуються в капітальних приміщеннях.

 6. Утримання бугайців абердин-ангуської породи у приміщеннях, захищених від вітру, сприяє підвищенню природної резистентності, в той час як незбалансована годівля знижує їх природну резистентність, причому в зимовий період у значно більшій мірі, ніж у літній. Крім того, встановлено, що рівень резистентності напівкровних помісних тварин, починаючи з 6-місячного віку, вищий, порівняно з чистопородним молодняком чорно-рябої породи.

 7. Дослідження показали, що існуючі норми годівлі молодняку м’ясної худоби мають ряд недоліків: незмінну перетравність протеїну (65% для усіх рівнів продуктивності та вікових періодів тварин), практично однаковий рівень концентрації сирої клітковини, тоді як концентрація обмінної енергії зростає з 8,5 до 10 МДж від середньодобових приростів 500-600 до 1100-1200 г.

 8. Запропоновані норми годівлі молодняку худоби м’ясних порід базуються на вищій на 15-25% та диференційованій залежно від її концентрації в сухій речовині (від 8 до 12 МДж) потребі молодняку в обмінній енергії. Норми розроблені окремо для бугайців та теличок; у них закладена вища потреба в протеїні та вуглеводах; потреба в Na, Cl, Ca, S, Fe вища, а в P, Mg, Cu, Zn, Mn, J – нижча. Розроблені норми зручні для створення будь-якої технологічної схеми вирощування молодняку з урахуванням виду, якості кормів і можливості забезпечення повноцінної годівлі.

 9. Організація повноцінної годівлі тварин в господарствах західного регіону України включає застосування орієнтовних раціонів, розроблених на основі використання дешевих місцевих кормів та з урахуванням особливостей хімічного складу кормів. Застосування розроблених преміксів, які складаються з кухонної солі (10-20%), крейди кормової (7-17%), мононатрійфосфату (25-36%), сірки елементарної (16-42 г/кг), сірчанокислих солей міді (0,3-1 г/кг), цинку (0,7-3,5 г/кг), кобальту (0,1-0,2 г/кг) та марганцю (2,6-8,1 г/кг) і йодистого калію (10-20 мг/кг) підвищує продуктивність молодняку м’ясної худоби.

 10. Найменшими витратами обмінної енергії на приріст живої маси характеризуються бугайці (89,9 МДж) та телички (101,9 МДж) симентальської м’ясної породи, у них найвища вартість додаткового приросту, яка складає у розрахунку на одну голову відповідно 219,24 та 220,92 грн. З помісних тварин відзначилися бугайці герефордської (149,13 грн. додаткового прибутку) та телички (102,33 грн.) кіанської порід. Найбільш ефективним є підвищення рівня обмінної енергії в раціонах молодняку м’ясної худоби на 15%, а перетравного протеїну – на 20% відносно існуючих норм.

Застосування розроблених норм, раціонів годівлі та преміксів в умовах господарств західної частини України дає змогу суттєво підвищити продуктивність м’ясної худоби, знизити витрати корму на 1 кг приросту та одержати економічний ефект 660,1 тис. грн., або у розрахунку на одну голову – 202,3 грн. за рік.

 1. В умовах західного регіону України система організації нормованої годівлі ремонтних телиць та відгодівельного молодняку дає змогу ефективно вести м’ясне скотарство, забезпечуючи середньодобові прирости живої маси бугайців дрібних порід на рівні 800-1000 г, середніх – 900-1100, великих – 1000-1200 г, а ремонтних телиць – 670-730 г, 800-860 та 920-980 г відповідно при застосуванні, залежно від господарських умов, інтенсивної чи напівінтенсивної технології виробництва яловичини.

 2. Спеціальні програми для персонального комп’ютера з розрахунку потреби тварин у кормах, поживних речовинах, а також програма для розрахунку та оцінки раціонів різних статево-вікових груп худоби м’ясних порід дають змогу зменшити трудомісткість процесу проектування годівлі і підвищити ефективність роботи спеціалістів та оплату корму, що в цілому сприяє здешевленню виробництва яловичини.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у фахових журналах та збірниках наукових праць

 1. Повозніков М.Г. Використання енергії поживних речовин раціонів бугайцями абердин-ангуської породи за умови підвищення рівня протеїнового живлення // Наук. вісн. Львівської НАВМ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2004. – Т. 6 (№2). – Ч. 4. – С.77-81.

 2. Повозніков М. Ефективність використання енергії кормів молодняком м’ясної худоби різних генотипів // Тваринництво України. – 2004. – №3. – С.27-29.

 3. Повозніков М.Г. Ефективність підвищення рівня енергетичного живлення молодняку худоби поліської м’ясної породи // Вісник Сумського НАУ: Сер. «Тваринництво». – Суми, 2003. – Вип. 7. – С.174-179.

 4. Повозніков М.Г. Ефективність продуктивного використання енергії поживних речовин раціонів молодняком худоби м’ясних порід // Наук. вісн. Львівської НАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2005. – Т. 7 (№2). – Ч. 3. – С. 223-226.

 5. Повозніков М.Г. Забійні та м’ясні якості молодняку худоби поліської м’ясної породи при різних рівнях протеїну в раціонах // Сільський господар. – 2004. – №9-10. – С. 29-31.

 6. Повозніков М.Г. Нові підходи до нормування енергії поживних речовин для молодняку худоби м’ясних порід та типів // Наук. вісн. Львівської НАВМ
  ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2004. – Т. 6 (№3). – Ч. 5. – С. 20-24.

 7. Повозніков М.Г. Продуктивне використання поживних речовин напівкровним молодняком худоби м’ясних порід // Корми і кормовиробництво. – Міжвід. тем. наук. зб. – Вінниця, 2003. – №50 – С. 112-115.

 8. Повозніков М.Г. Взаємозв’язок газообміну з продуктивністю бугайців поліської м’ясної породи за різних рівнів протеїнового живлення // Зб. наук. пр. Подільського ДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип.13. – С.140-143.

 9. Повозніков М.Г. Вплив різних рівнів кобальту і йоду на використання поживних речовин молодняком м’ясної худоби // Зб. наук. пр. Подільської ДАТА. – Кам’янець-Поділ., 2001. – Вип. 9. – С. 196-198.

 10. Визначення обмінної енергії для молодняку м’ясної худоби у підсисний період за даними теплопродукції та енергії продукції / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, С.В. Тимчак // Науковий вісник Львівської НАВМ
  ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2005. – Т. 7 (№2). – Ч.6. – С. 174-179. (Дисертант особисто розробив рівняння регресії для визначення обмінної енергії)

 11. Повозніков М.Г., Блюсюк С.М., Кушнір В.С. Використання енергії та поживних речовин раціонів молодняком волинської м’ясної породи при підвищеному рівні енергетичного живлення // Зб. наук. пр. Вінницького ДАУ: Мат. наук.-практ. конф. «Проблеми становлення галузі тваринництва в сучасних умовах». – Вінниця, 2005. – Вип. 22. – С. 118-122. (Дисертант брав участь у плануванні та проведенні досліджень, зробив узагальнення та написав висновки)

 12. Повозніков М.Г., Блюсюк С.М., Кушнір В.С. Перетравність поживних речовин молодняком вітчизняних порід м’ясної худоби при підвищенні рівня енергетичного живлення // Підвищення продуктивності с.-г. тварин: Зб. наук. пр. – Харк. НАУ; Харк. ДЗА, 2005. – Т. 15. – С. 141-145. (Дисертант особисто провів дослідження на молодняку поліської м’ясної породи, зробив узагальнення та написав статтю)

 13. Повозніков М.Г., Блюсюк С.М., Цвігун А.Т. Вплив умов утримання та рівня енергетичного живлення на засвоєння поживних речовин абердин-ангуськими бугайцями // Вісник аграрної науки. – 2002. – №3. – С. 39-42. (Дисертант обґрунтував концепцію досліджень, особисто провів дослід з різних умов утримання тварин)

 14. Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Рубцевий метаболізм і рівень енергетичного живлення бугайців волинської та поліської порід на зимових раціонах // Вісн. Полтавської ДАА. – Полтава: Terra, 2002. – №5-6. – С. 63-64. (Дисертант теоретично обґрунтував методику досліджень, особисто провів дослід на молодняку поліської м’ясної породи, узагальнив матеріал)

 15. Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Продуктивне використання поживних речовин бугайцями та теличками волинської м’ясної породи при різному рівні енергетичного живлення // Вісн. Полтавської ДАА. – 2004. – №1. – С. 39-41. (Дисертант брав участь у плануванні та розробці методик досліджень, узагальнив дослідний матеріал)

 16. Повозніков М.Г., Кураш В.Г. Використання енергії поживних речовин помісними телицями м’ясних порід // Зб. наук. пр. Подільської ДАТА. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 10. – С. 91-92. (Дисертант брав участь у розробці схеми і методики досліджень, зробив узагальнення одержаних результатів та оформив статтю)

 17. Повозніков М.Г., Цвігун А.Т., Блюсюк С.М. Використання поживних речовин молодняком м’ясної худоби при різних рівнях кальцію та фосфору в раціонах // Зб. наук. пр. Вінницького ДАУ. – Вінниця, 2001. – Вип. 10. – С. 107-111. (Дисертант теоретично обґрунтував методику досліджень, брав участь у проведенні дослідів, узагальнив матеріал та оформив статтю)

 18. Повозніков М.Г., Цвігун А.Т., Блюсюк С.М. Вплив умов утримання на особливості обміну енергії у молодняку абердин-ангуської худоби // Вісник Білоцерківського ДАУ: Зб. наук. пр. – Біла Церква, 2000. – Вип. 12. – С. 103-106. (Дисертант особисто спланував і виконав дослідження, опрацював і узагальнив матеріал)

 19. Повозніков М.Г., Цвігун А.Т., Блюсюк С.М. До питання організації нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід // Наук. вісн. НАУ. – К., 2004. – Вип. 74. – С. 197-200. (Дисертант особисто розробив використані у статті методики організації нормованої годівлі молодняку)

 20. Повозніков М.Г., Цвігун А.Т., Блюсюк С.М. Особливості газоенергетичного обміну у бугайців м’ясних порід в зимовий та літній періоди // Зб. наук. пр. Подільської ДАТА. – Кам’янець-Поділ., 2000. – Вип. 8. – С. 193-196. (Дисертант особисто розробив концепцію та провів дослідження)

 21. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Прогнозування потреби молодняка худоби м’ясних порід в обмінній енергії і сухій речовині // Аграрна наука – селу. – Кам`янець-Подільський: Абетка, 1999. – Вип. 7. – С. 173-174. (Дисертант особисто розробив методику визначення потреби молодняку в обмінній енергії та сухій речовині)

 22. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Обґрунтування рівня енергетичного живлення молодняку худоби м’ясних порід // Вісник аграрної науки. – К. – 1999. – №11. – С. 36-39. (Дисертант брав участь у розробці концепції визначення рівня енергетичного живлення молодняку, узагальнив матеріал)

 23. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Особливості енергетичного живлення молодняка худоби м’ясних порід // Наук. вісн. Львівської ДАВМ
  ім. С.З. Гжицького. – Львів, 1999. – Вип.3. – Ч.2. – С. 94-96. (Дисертант брав участь у проведені досліджень, на основі яких підготовлено статтю)

 24. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Особливості організації нормованої годівлі м’ясних корів у сухостійний період // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини / Зб. наук. пр. Харківського ЗВІ. – Харків: РВВ ХЗВІ, 2000. – Вип. 6 (30). – Ч. 1. – С. 234-237. (Дисертант особисто планував та проводив дослідження, брав участь у підготовці статті)

 25. Блюсюк С.М., Повозніков М.Г. Вплив рівня енергетичного живлення на засвоєння азоту, кальцію та фосфору бугайцями поліської породи // Вісн. Білоцерківського ДАУ: Зб. наук. пр., 2001. – Вип.17. – С. 7-12. (Дисертант особисто планував та проводив дослідження, узагальнив одержані дані)

 26. Блюсюк С.М., Повозніков М.Г. Вплив рівня енергетичного живлення на рубцевий метаболізм молодняку абердин-ангуської худоби / Наук. вісн. Львівської ДАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2000. – Т. 2 (№2). – Ч.4. – С.148-150. (Дисертант брав участь у розробці методики досліджень, особисто вивчав особливості рубцевого метаболізму в організмі тварин)

 27. Блюсюк С.М., Повозніков М.Г. Вплив рівня енергетичного живлення та умов утримання на продуктивність бугайців абердин-ангуської породи // Зб. наук. пр. Подільської ДАТА. – Кам’янець-Поділ., 2000. – Вип. 8. – С. 214-216. (Дисертант особисто планував та проводив дослід з вивчення умов утримання тварин)

 28. Блюсюк С.М., Повозніков М.Г. Засвоєння азоту, кальцію та фосфору бичками волинської породи залежно від рівня обмінної енергії в їх раціонах // Наук. вісн. Львівської ДАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2001. – Т. 3. (№1). –
  С. 146-148. (Дисертант брав участь у плануванні досліджень, опрацював і узагальнив дослідний матеріал)

 29. Блюсюк С.М., Повозніков М.Г., Кураш В.Г. Ефективність використання кормів молодняком худоби абердин-ангуської породи за різних рівнів енергетичного живлення // Зб. наук. пр. Подільського ДАТУ. – Кам’янець-Поділ., 2004. – Вип. 12. – С. 166-169. (Дисертант опрацював і узагальнив дослідний матеріал)

 30. Блюсюк С.М., Повозніков М.Г. Особливості вуглеводно-жирового обміну у бугайців абердин-ангуської породи залежно від рівня енергетичного живлення // Сучасні проблеми екології та гігієни виробництва продукції тваринництва / Зб. наук. праць Вінницького ДАУ. – Вінниця, 2000. – Вип. 8. – Т. 1. – С. 47-50. (Дисертант брав участь у розробці концепції досліджень, особисто вивчав вуглеводно-жировий обмін)

 1. Блюсюк С.М., Повозніков М.Г. Перетравність поживних речовин молодняком волинської та поліської порід залежно від рівня енергетичного живлення // Сільський господар. – 2000. – №11-12. – С. 13-14. (Дисертант брав участь у плануванні досліджень, організував і провів дослід на тваринах поліської м’ясної породи, узагальнив дослідний матеріал)

 2. Блюсюк С.М., Повозніков М.Г. Рівень енергетичного живлення і баланс азоту, кальцію та фосфору в бугайців абердин-ангуської породи // Вісн. Дніпропетровського ДАУ. – 2003. – №1. – С. 138-140. (Дисертант брав участь у розробці концепції досліджень, опрацював і узагальнив дослідний матеріал)

 3. Блюсюк С.М., Повозніков М.Г., Цвігун А.Т. Ефективність використання поживних речовин молодняком абердин-ангуської породи залежно від рівня енергії в раціонах / Вісн. Білоцерківського ДАУ: Зб. наук. пр. – Біла Церква, 2000. – Вип. 12. – С. 6-11. (Дисертант брав участь у розробці концепції досліджень, узагальнив дослідний матеріал)

 4. Блюсюк С.М., Цвігун А.Т., Повозніков М.Г. Використання обмінної енергії бичками абердин-ангуської худоби залежно від її рівня в раціоні // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини / Зб. наук. пр. Харківського ЗВІ. – Харків: РВВ ХЗВІ, 2000. – Вип. 6 (30). – Ч. 1. – С. 228-231. (Дисертант брав участь у розробці концепції досліджень, узагальнив дослідний матеріал)

 5. Калинка А.К., Повозніков М.Г. Відгодівельні якості молодняку м’ясної худоби на різних типах годівлі в передгір’ї Карпат // Зб. наук. пр. Подільського ДАТУ. – Кам’янець-Поділ., 2004. – Вип. 12. – С. 159-162. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, оформив матеріал у вигляді статті)

 6. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. До питання вивчення обміну речовин в організмі тварин // Наук. вісн. НАУ. – К., 2004. – Вип. 74. – С. 74-78. (Дисертант брав участь у розробці концепції досліджень, розробив рівняння регресії, використані у статті)

 7. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Оптимізація мінерального живлення молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід в кормових умовах західної України // Сучасні технології використання кормових добавок та ветеринарних препаратів у годівлі сільськогосподарських тварин та птиці. – Мат. міжн. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 71-74. (Дисертант особисто організував і провів дослідження)

 8. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Рівень енергетичного живлення та використання енергії поживних речовин бугайцями і теличками волинської м’ясної породи / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини // Зб. наук. пр. Харківської ДЗВА. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2005. – Вип. 12. – Ч. 3-4. – С. 337-340. (Дисертант брав участь у плануванні досліджень, узагальнив і систематизував одержані результати)

 9. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Засвоєння основних поживних речовин молодняком абердин-ангуської породи при різних рівнях протеїнового живлення // Вісн. Білоцерківського ДАУ: Зб. наук. пр., 2001. – Вип. 17. –
  С. 132-136. (Дисертант особисто планував та проводив дослідження)

 10. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Зміна біохімічних показників рубцевої рідини бугайців волинської м’ясної породи при підвищенні рівня енергетичного живлення // Наук. вісн. Львівської НАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2005. – Т. 7 (№2). – Ч. 4. – С. 24-27. (Дисертант теоретично обґрунтував схему досліджень, особисто провів дослідження біохімічних показників рубцевої рідини )

 11. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Чи потрібно розвивати м’ясне скотарство? // Вісник Сумського ДАУ: Тваринництво / Спец. вип. до міжнародної наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку скотарства у третьому тисячолітті». – Суми, 2001. – С. 198-199. (Дисертант брав участь у плануванні та проведенні досліджень, узагальнив матеріал для статті)

 12. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Іустінов В.І. До питання про нормування годівлі молодняку великої рогатої худоби // Вісн. Білоцерківського ДАУ: Зб. наук. пр. – Біла Церква, 1998. – Вип. 7. – Ч. 1. – С. 273-276. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, зібрав та обґрунтував матеріал)

 13. Цвігун О., Блюсюк С., Повозніков М. Вплив умов утримання та рівня енергетичного живлення на природну резистентність молодняку абердин-ангуської породи / Наук. вісн. Львівської ДАВМ ім. С.З. Гжицького. Львів, 2000. – Т. 2 (№2). – Ч. 3. – С. 184-187. (Дисертант брав участь у плануванні досліджень, особисто провів науково-господарський дослід з вивчення умов утримання молодняку)

 14. Шуплик В.В., Повозніков М.Г. Конверсія протеїну та енергії корму в білок та енергію приросту у тварин різних генотипів // Зб. наук. пр. Подільської ДАТА. – Кам’янець-Поділ., 2003. – Вип. 11. – С. 131-133. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, систематизував та інтерпретував матеріал)

Рекомендації та матеріали конференцій

 1. Методичні рекомендації по організації нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби при виробництві яловичини / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, М.Ф. Марійчук, В.Г. Кураш. – Хмельницький, 1998. – 26 с. (Дисертант узагальнив досвід господарств, які займаються м’ясним скотарством)

 2. Організація нормованої годівлі великої рогатої худоби м’ясних порід та типів / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, Ю.Ф. Мельник, В.П. Лукаш, М.В. Зубець, І.І. Ібатуллін, В.Г. Кураш, Ю.В. Гаврилюк, Г.Т. Шкурин ін. – Київ, 1999. – 74 с. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, особисто розробив раціони годівлі тварин)

 3. Організація м’ясного скотарства в господарствах Хмельницької області: Методичні рекомендації для керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, М.Ф. Марійчук,
  В.Г. Кураш, Ю.В. Гаврилюк. – Кам’янець-Поділ., 1999. – 27 с. (Дисертант особисто узагальнив досвід ведення галузі в регіоні, теоретично обґрунтував та розробив програму годівлі тварин)

 4. Програма розвитку галузі м’ясного скотарства в Хмельницькій області на 1999-2005 роки / М.Ф. Марійчук, М.А. Плюта, В.Г. Кураш, М.А. Доменюк, А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков. – Хмельницький, 1999. – 15 с. (Дисертант особисто узагальнив досвід ведення галузі в регіоні)

 5. Powoznikow M.G. Der EinfluЯ der Erhaltungsbedingungen des Viehes auf die Besonderheiten der Aufnahme der Nдhrstoffe von den Bullen der Aberdine-Anguser Rasse // III. Symposium. Ukraine-Цsterreich. Landwirtschaft: und Praxis. – Tschernivci, 2000. – S. 112.

 6. Блюсюк С.М., Повозніков М.Г. Вплив рівня енергетичного живлення на вуглеводно-жировий обмін молодняку абердин-ангуської породи // Використання фізіологічних, генетико-селекційних та технологічних методів підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин: Мат. наук.-виробн. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження академіка О.В. Квасницького. – Кам’янець-Поділ., 2000. – С. 30-33. (Дисертант брав участь у плануванні досліджень, особисто вивчив вуглеводно-жировий обмін молодняку, опрацював і узагальнив дослідний матеріал)

 7. Норми і раціони годівлі молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід та типів / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, В.Г. Кураш, М.В. Зубець, Г.О. Богданов, В.М. Кандиба, Г.Т. Шкурин, Ю.Ф. Мельник, В.П. Лукаш,
  І.І. Ібатуллін; за ред. А.Т. Цвігуна. – Кам’янець-Поділ.: Абетка, 2001. – 46 с. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, особисто розробив норми годівлі та рекомендовані раціони)

 8. Повозніков М.Г. Ефективність використання протеїну різних джерел бугайцями поліської породи // Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи / Зб. мат. ІІ міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів. – Вінниця, 2002. – С. 150-151.

 9. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби // М.Г. Повозніков, О.М. Мазуренко, О.І. Любинський, С.М. Блюсюк, О.М. Хильницький, А.В. Гуцол,
  В.П. Кучерявий. – Кам’янець-Поділ.: Абетка, 2002. – 44 с. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, узагальнив та систематизував матеріал)

 10. Організація повноцінної годівлі телят в молочний період у молочному та м’ясному скотарстві / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, М.А. Тиш, С.В. Тимчак. – Кам’янець-Поділ., 2002. – 24 с. (Дисертант особисто узагальнив досвід та розробив раціони годівлі тварин)

 11. Калинка А., Повозніков М. Відгодівельні якості молодняка симентальської породи різних типів в умовах передгір’я Карпат // Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах єврорегіону «Верхній Прут»: Мат. І міжнародн. наук.-практ. конф. 8-10 жовтня 2003 року. – Чернівці, 2003. – С. 47. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, узагальнив дослідний матеріал)

 12. Методи оцінки вгодованості м’ясної худоби та визначення якості м’яса /
  М.Г. Повозніков, М.О. Мазуренко, А.В. Гуцол, В.П. Кучерявий, О.І. Візнюк, С.М. Блюсюк, В.І. Іустінов. – Кам’янець-Поділ.: Абетка, 2003. – 20 с. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, узагальнив та систематизував матеріал)

 13. Якість яловичини помісних тварин / М.О. Мазуренко, М.Г. Повозніков, О.І.Вознюк, С.М. Блюсюк, О.І. Любинський. – Кам’янець-Поділ., 2003. – 4 с. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, узагальненні та систематизації одержаного матеріалу)

 14. Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Газообмін і продуктивність бугайців поліської м’ясної породи при різних рівнях протеїнового живлення // Наук.-техн. бюл. Інституту тваринництва УААН. 2005. №89. С. 113-116. (Дисертант особисто організував та провів науково-господарський і фізіологічний досліди)

 15. Цвігун А.Т., Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. Обґрунтування нової методики нормування енергії та основних елементів живлення для молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід // Мат. міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми сучасного тваринництва», присв. 85-річчю біотехнологічного факультету ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 42-45. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, зібрав та узагальнив матеріал)

 16. Повозніков М.Г., Кравець Н.В. Використання комп’ютерної техніки при організації годівлі м’ясної худоби // Мат. міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми сучасного тваринництва», присв. 85-річчю біотехнологічного факультету ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 24-26. (Дисертант особисто провів дослідження, розробив алгоритм розрахунків)

Електронні лекції

 1. М’ясне скотарство – перспективна галузь: Електронна лекція / А.Т. Цвігун,
  І.І. Ібатуллін, М.Г. Повозніков та ін. – Кам’янець-Подільський, 2000.
  (Дисертант брав участь у підборі та систематизації матеріалу)

 2. Повозніков М.Г. Організація повноцінної годівлі м’ясної худоби: Електронна лекція. – Кам’янець-Подільський, 2003.

 3. Повозніков М.Г. Наукові підходи до створення кормової бази м’ясного скотарства та шляхи її ефективного використання: Електронна лекція. – Кам’янець-Подільський, 2005.

 4. Повозніков М.Г. Годівля та утримання різних статево-вікових груп м’ясної худоби: Електронна лекція. – Кам’янець-Подільський, 2004.

 5. Повозніков М.Г. Впровадження прогресивних технологій виробництва яловичини в господарствах України: Електронна лекція. – Кам’янець-Подільський, 2003.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины