Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Хлистун Олександр Іванович. Моделювання аеродинамічних та теплообмінних процесів в герметичних кабінах транспортних літаків : Дис... д-ра наук: 05.07.01 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Хлистун О.І. Моделювання аеродинамічних та теплообмінних процесів в герметичних кабінах транспортних літаків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.07.01 – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів. – Національний авіаційний університет, Київ, 2006.

Роботу спрямовано на зниження енергетичних витрат і підвищення комфорту при кондиціюванні повітря в герметичних кабінах сучасних транспортних літаків. Обґрунтовано необхідність системного підходу до створення засобів кондиціювання повітря транспортних літаків. Представлено модель теплових режимів герметичних кабін, отримано розв’язання внутрішньої оберненої задачі їх нестаціонарного теплообміну. Наведено результати математичного моделювання засобів теплового захисту ГК, запропоновано залежності для проектування їх струминного захисту від конденсації вологи. Отримано розв’язання задачі математичного моделювання процесів вентиляції кабін, яке враховує в’язкий, турбулентний, неізотермічний характер течії. Представлено метод моделювання авіаційних сітьових пневматичних регуляторів, експериментально визначено характеристики демпфування приводу регулятора за результатами вимірювань його вільного руху.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове комплексне розв’язання проблеми підвищення енергетичної ефективності та надійності кондиціювання повітря, забезпечення високого рівня комфорту у ГК сучасних ТЛ, основане на моделюванні і дослідженні теплових режимів ГК, засобів їх теплового захисту, процесів вентиляції та регулювання параметрів повітря, яке складає теоретичну базу для проектування ЗКП сучасних ТЛ.

1. Вперше науково обґрунтовано потребу у системному підході до створення засобів кондиціювання повітря у ГК сучасних ТЛ, який на початкових етапах проектування може бути реалізовано тільки методами математичного моделювання. Установлено системні ознаки ЗКП сучасних ТЛ, відповідно до яких їх віднесено до класу складних технічних систем.

2. Вперше розроблено теоретичні основи моделювання теплових режимів у ГК сучасних ТЛ, які полягають у наступному:

- розроблено нову концепцію нестаціонарної теплової моделі ГК на основі графу системи зосереджених ємностей і матриці їх взаємодій;

- розроблено новий апарат числового моделювання нестаціонарних теплових режимів багатоємнісних ГК;

- сформульовано нову постановку й отримано розв’язок оберненої задачі теплообміну ГК, яке дозволяє ідентифікувати характеристики теплової інерційності кабін за експериментальними даними.

3. Вперше розроблено та реалізовано математичну модель нестаціонарних довколишніх температурних умов для ракети космічного призначення у ГК транспортного літака-носія, яка ґрунтується на графі системи зосереджених теплових ємностей кабіни та матриці їх взаємодій.

Ефективність моделі підтверджено обчислювальними дослідженнями процесу кондиціювання ГК із ракетою під час наземної підготовки та під час доставляння ракети до зони її повітряного старту, у результаті яких встановлено нові закономірності змінювання температур довколишнього повітря для РКП в ГК важкого ТЛ носія, зокрема в умовах холодного дня ( = -50 оС ) при наземній підготовці температура повітря в зоні розміщення ракети = 11оС досягається через 1 год після увімкнення бортової СКП, в умовах жаркого дня ( = 50 оС ) при наземній підготовці = 46оС досягається через 2 год після увімкнення бортової СКП, а в польоті температура = 11оС – через 2 год після зльоту.

4. Отримано розв’язок оберненої задачі нестаціонарного теплообміну ГК важкого ТЛ за даними випробувань, у результаті вперше визначено характеристики теплової інерційності зон кондиціювання різного типу – кабіни екіпажу, салону для людей та відсіку обладнання, з використанням яких для моделювання нестаціонарних теплових режимів ГК отримано максимальну середньоквадратичну похибку, яка не перевищує 0,56єС, що дозволило за результатами моделювання поширити дані випробувань літака на екстремальні умови атмосфери, і, таким чином, виключити льотні випробування в екстремальних умовах.

Визначено оптимальні умови проведення теплових випробувань відсіку ГК літака та схему вимірювання, які забезпечують стійкість методу і необхідну точність визначення характеристик теплової інерційності у результаті розв’язання оберненої задачі теплообміну ГК. Установлено, що діапазон змінювання температури повітря у відсіку обладнання у процесі випробувань може бути зменшений на 60% від максимального в екстремальних умовах.

5. Вперше отримано розв’язок задачі математичного моделювання теплопередачі засобів багатошарового теплового захисту ГК, які формуються різнорідними конструкційними матеріалами із істотно відмінними теплофізичними характеристиками, і в яких теплоізоляційний шар перетинають металеві елементи каркаса фюзеляжу складної форми.

Отримано нові дані про вплив конструктивних параметрів авіаційних ГК на їх характеристики теплового захисту, зокрема, встановлено, що зі зменшенням ступеня чорноти поверхонь, які утворюють повітряний прошарок багатошарового теплового захисту ГК, її термічний опір може збільшуватися від 7 до 18 % загального опору теплового захисту, збільшення товщини повітряного прошарку понад 30 мм не підвищує суттєво термічний опір; зменшення товщини теплоізоляційного шару у зоні “теплових містків”, може призводити до збільшення значення коефіцієнта теплопередачі ТІМ більше ніж на 40%.

6. Вперше встановлено умови та причини максимально інтенсивного утворення конденсату вологи на внутрішніх поверхнях авіаційних ГК. Запропоновано аналітичні залежності й алгоритм для вибору розрахункових умов і визначення потрібних параметрів струминного захисту засклення фонаря кабіни екіпажу ТЛ від конденсації вологи.

Для даних сучасного регіонального пасажирського літака показано, що максимально інтенсивна конденсація вологи на внутрішніх поверхнях ГК літака відбувається в умовах максимальної температури та вологості у тропічному поясі на висотах 2–5 км, коли основний внесок у формування вологовмісту в повітрі ГК дає атмосферна волога; при цьому потрібну витрату повітря на струминний захист засклення фонаря кабіни екіпажу може бути суттєво знижено (більше ніж у 2 рази) за рахунок підвищення температури повітря всередині кабіни на 3–5єС.

7. Отримано новий розв’язок задачі математичного моделювання процесу вентиляції відсіку ГК ТЛ, що грунтується на числовому розв’язанні рівнянь динаміки рідини і теплообміну, які враховують в’язкий, турбулентний, неізотермічний характер течії повітря у замкненому просторі відсіку і в зоні біля стінки. Результати моделювання вентиляційної струминної течії біля стінки підтверджуються відповідністю отриманих значень максимальної швидкості ізотермічного і неізотермічного струменів даним, які дають напівемпіричні залежності для вільного струменя, розбіжність становить 5–7%.

8. Отримав розвиток метод моделювання перехідних процесів у сучасних пневматичних регуляторах параметрів кондиційованого повітря, який ґрунтується на рівняннях термодинаміки тіла змінної маси і методах теорії лінійних динамічних систем.

Представлено модель сучасного авіаційного сітьового пневматичного регулятора параметрів кондиційованного повітря у вигляді системи лінійних аперіодичних і коливальних ланок. Визначено в результаті моделювання – вид і параметри передавальної функції регулятора, її полюси, діапазон значень коефіціента підсилення, в яких процес регулювання є стійким. Показано, що змінювання коефіціента підсилення коригувального пристрою суттєво впливає на показники якості та запаси стійкості регулятора і системи в цілому. Встановлено, що динамічна сталість та якість перехідних процесів при кондиціювання повітря у ГК ТЛ повністю визначаються динамічними характеристиками сітьових регуляторів параметрів кондиційованого повітря і залежать від їх структурних схем та конструктивних параметрів їх складових.

Вперше розв’язано задачу визначення характеристик демпфування пневматичних регуляторів за результатами вимірювань декремента вільних коливань їх елементів. Експериментально встановлено, що опір руху пневматичного приводу сітьового регулятора тиску має вигляд “сухого тертя”. Показано, що в моделі перехідного процесу приводу нелінійність виду “сухе тертя” з достатньою точністю може бути апроксимована залежністю для вязкого тертя в результаті гармонічної лиінеаризації. Визначено значення математичного очікування безрозмірного коефіцієнта загасання пневматичного приводу за серією вимірювань його вільних коливань, яке становить 0,12 з 95%-ною надійністю за довірчого інтервалу 0,00356.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Хлистун А.И. Численное моделирование поля течения воздуха при вентиляции пассажирского салона транспортного средства: Зб. наук. пр. – Кiровоград: Кiровоград. держ. техн. ун-т. – 2000. – Вип. 8. – С. 60–64.

2. Хлистун А.И. Расчет воздушной завесы окна скоростного железнодорожного вагона. Вестн. Х.: Нац. техн. ун-т “Харьк. политехн. ин-т”. – 2001. – Вып. 129, ч.1. – С. 264–271.

3. Хлистун О.I. Аналiз надходжень тепла в пасажирський салон швидкiсного залiзничного вагону в жарких умовах: Вiсн. НАУ. – 2002. – №1(12). – С. 168–174.

4. Хлистун А.И. Структура передаточных функций кабины воздушного судна как регулируемого объекта по температуре воздуха // Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. “Авіа-2002”. К.: – НАУ. – С. 3.33–3.35.

5. Хлистун О.I. Кабіна повітряного судна як регульований об’єкт за температурою бортової системи кондиціювання повітря: Вiсн. НАУ. – 2002. – №2(13). – С. 172–176.

6. Хлистун А.И. Численное моделирование нестационарных температурных условий в пассажирском салоне железнодорожного вагона в холодных атмосферных условиях. Моделювання та iнформацiйнi технології: Зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці НАНУ. – К.: Нац. акад. наук України. – 2002. – Вип. 13. – С.18–25.

7. Хлистун А.И., Рыкунич Ю.Н. Динамические условия рабочего процесса регулятора давления воздуха, отбираемого от двигателя самолета: Вестн. Нац. техн. ун-та Украины “Киевский политехн. ин-т”. Сер. Машиностроение. – 2002. – Вып. 42, т.2. – С.30–33.

8. Khlystun O.A plane submerged wall jet under the action of gravity. Proceeding of The International Summer Scientific School “High Speed Hydrodynamics”. – Cheboksary. – 2002. – pp. 343–345.

9. Хлистун А.И. Методы моделирования вентиляции кабин воздушных судов // Матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. “Авіа-2003”. – К.: – НАУ. – С. 3.29–3.32.

10. Хлистун О.І. Розрахунок температурних умов у залізничному вагоні при відмові системи опалення: Зб. наук. пр. Київського ун-ту економіки і технології транспорту. Сер. Транспортні системи і технології. – 2003. – Вип.1–2. – С. 67–71.

11. Хлистун А.И. Температурное поле в теплоизолирующем слое ограждающей конструкции транспортного средства // Вибрации в технике и технологиях. – 2003. – №3(29). – С. 89–92.

12. Хлистун А.И., Рыкунич Ю.Н., Ратманский О.И. Математическая модель рабочего процесса пневматического регулятора давления // Пром. гідравліка і пневматика. – 2003. – № 1. – С. 33–36.

13. Хлистун А.И. Динамические характеристики пневматического редуктора давления // Пром. гідравліка і пневматика. – 2003. – № 2. – С. 77–80.

14. Хлистун А.И. Динамические характеристики регулятора давления пневматической системы самолета // Пром. гідравліка і пневматика. – 2004. – № 1(3). – С. 70–75.

15. Хлистун А.И. Идентификация при моделировании температурных режимов кабин воздушных судов // Матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. “Авіа-2004”. – К.: – НАУ. – С. 3.64–3.67.

16. Хлистун А.И., Ратманский О.И., Ганиев А.З. Стенд цифрового регулятора пневматической системы самолета // Пром. гідравліка і пневматика. – 2004. – № 3(5). – С. 62–64.

17. Хлистун О.І. Умови захисту ліхтаря повітряного судна від конденсації вологи: Вiсн. НАУ. – 2004. – №1(19). – С. 118–121.

18. Хлистун О.І. Метод параметричної ідентифікації математичної моделі температурних режимів кабіни повітряного судна: Вiсн. НАУ. – 2004. №2(20). – С. 72–76.

19. Хлистун А.И. Метод решения обратной задачи теплообмена кабины воздушного судна. 2-я научн. школа-конф. “Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики”: Тез. докл. – Алушта: Изд-во НПВК Триакон, 2004. – С. 176–178.

20. Хлистун А.И. Моделирование параметров струйной защиты остекления кабины самолета от конденсации влаги // Пром. гідравліка і пневматика. – 2004. – № 4(6). –С. 6–8.

21. Хлистун О.І. Моделювання теплопередачі огороджувальних конструкцій швидкісних пасажирських транспортних засобів: Зб. наук. пр. Київського ун-ту еконокіки і технології транспорту. Сер. Транспортні системи і технології. – 2004. – Вип. 5. – С. 59–65.

22. Бочаров В.П., Хлистун А.И., Рыкунич Ю.Н. Определение характеристик демпфирования исполнительного пневмопривода сетевого регулятора воздушной системы самолета // Автоматизация производственных процессов. – 2004. – №2(19). – С.153–158.

23. Хлистун А.И., Пролеев В.В. Идентификация теплофизических характеристик герметической кабины тяжелого транспортного самолета по данным испытаний // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2004. – Вып. 25. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т. – С. 11–18.

24. Сердюк И.И., Хлистун А.И., Хаврошин В.Ф. Моделирование температурных условий в зоне размещения ракеты космического назначения на борту самолета-носителя Ан-124-100 // Космічна наука і технологія. – 2005. – Т. 11. – №1, 2. – С. 16–21.

25. Хлистун А.И. Моделирование параметров пристенной вентиляционной струи.// Пром. гідравліка і пневматика. – 2005. – № 3(9). – С. 44–47.

26. Хлистун А.И. Моделирование средств тепловой защиты авиационных герметических кабин. 3-я научн. школа-конф. “Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики”: Тез. докл. – Алушта: Изд-во НПВК Триакон, 2005. – С. 99–101.

27. Хлистун А.И., Рыкунич Ю.Н. Проблемы и методы проектирования авиационных систем кондиционирования воздуха // Пром. теплотехника. – 2006. – Т. 28. – №1. – С. 52–60.

28. Хлистун А.И., Бочаров В.П., Кузнецов В.Н и др. Экспериментальное исследование динамических характеристик исполнительного пневмопривода сетевого регулятора воздушной системы самолета // Пром. гідравліка і пневматика. – 2006. – № 1(11). – С. 89–93.

29. Хлистун А.И. Исследование нестационарных тепловых режимов авиационных герметических кабин на основе метода сосредоточенной емкости. 4-я научн. школа-конф. “Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики”: Тез. докл. – Алушта: Изд-во НПВК Триакон, 2006. – С. 107–109.

30. Хлистун А.И., Бочаров В.П. Определние эффективности струйной тепловой защиты остекления кабины экипажа самолета от конденсации влаги // Аэрогидродинамика: проблемы и перспективы: Сб. научн. тр. – Х.: Нац. Аэрокосмический ун-т “Харьк. авиац. ин-т”. – 2006. – Вып. 2. – С. 234–246.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины