Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дмитрук Юрій Михайлович. Біогеохімія ґрунтового покриву природно-антропогенних екосистем Західно-Українського краю та Українських Карпат : Дис... д-ра наук: 03.00.18 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дмитрук Ю.М. Біогеохімія ґрунтового покриву природно-антропогенних екосистем Західно-Українського краю та Українських Карпат. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство. – Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського», УААН, Харків, 2006.

У дисертації визначено концептуальні основи біогеохімічного аналізу ґрунтового покриву екосистем і запропоновано нові дефініції: еколого-біогеохімічного статусу і педоміграційної структури та їх оцінку. Емпіричні дані для Українських Карпат, Передкарпаття і Західно-Українського краю стали базою розробки методології біогеохімічних досліджень ґрунтового покриву. На основі показників палеогоризонтів виявлено спрямованість часової динаміки вмісту ВМ і, здебільшого, їхній дисипативний тренд у циклічних змінах.

Встановлено особливості трансформації педоміграційної структури агроекосистем Передкарпатської і Прут-Дністровської височинних областей внаслідок агрогенезу. Показано головні проблеми біогеохімії ґрунтового покриву, пов’язані з перерозподілом ВМ і шляхи їх вирішення за допомогою аналізу ЕБГС. Охарактеризовано ЕБГС екосистем Українських Карпат, головна риса міграційної структури яких – істотна радіальна міграція, як наслідок поєднаної дії компонентів біогеоценозів.

Розроблено методику та алгоритм еколого-педогеохімічного районування агроекосистем і їх класифікації. Встановлено особливості виділених районів і практичні заходи для оптимізації природокористування.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми біогеохімічного аналізу ґрунтів природних й антропогенних екосистем на основі оцінки їх еколого-біогеохімічного статусу і педоміграційної структури, що оптимізує організацію дієвого моніторингу ґрунтового покриву та вирішення важливих прикладних проблем (агроекологічних, медико-геохімічних), пов’язаних із порушеннями природних біогеохімічних циклів речовини.

1. Визначальний підхід в еколого-біогеохімічному аналізі екосистем – педоцентричний, на основі базових концепцій біогеохімії: історико-геохімічної, системної організації і просторової поєднаності, геохімічної цілісності біосфери, а також стійкості ґрунтового покриву як основи сталих екосистем.

2. Встановлено, що вміст ВМ у ґрунтах природно-антропогенних екосистем території дослідження фоновий, хоч характеризується істотною мінливістю, найперше рухомих форм, і складає (перед дужками – Прут-Дністровська, у дужках Передкарпатська височинні області), валовий, мг/кг: Pb–14,5 (13,9); Cd–0,56 (0,68); Cu–12,5 (16,2); Ni–23,9 (22,0); Cr–10,7 (11,8); Zn–29,5 (46,4); рухомих форм: Cu–0,44 (0,50); Ni–0,98 (1,32); Cr–0,38 (0,62); Zn–1,28 (1,39). Диференціація еколого-біогеохімічного статусу рівнинних екосистем менша, порівняно з передгірськими і, особливо, гірськими.

3. Розроблено і вдосконалено методику еколого-біогеохімічного аналізу грунтового покриву екосистем, яка передбачає: - комплекс польових робіт з відбору зразків ґрунтів на попередньо визначених стаціонарах природних районів; - характеристику еколого-біогеохімічного статусу і педоміграційної структури за допомогою педогеохімічних показників: KR; МВ та ІВ і їх оцінка на базі розробленої шкали; - встановлення еволюційних змін еколого-біогеохімічного статусу; - картографічне моделювання геохімічних показників (МВ, КМ, ІВ).

4. Виявлено, що особливості еколого-ландшафтних умов як сучасних, так і попередніх періодів визначали педоміграційну структуру екотопів та їх еколого-біогеохімічний статус і просторову диференціацію часових педогеохімічних змін; переважно, валовий вміст ВМ зменшується, а кількість рухомих форм зростає від найдавніших етапів до сучасного. Зміни вмісту ВМ циклічні, у відповідності до пертурбацій еколого-ландшафтних умов (періодам похолодання і генезису відкладів відповідає, здебільшого, акумуляція хімічних елементів, а теплим етапам інтенсивного педогенезу – їхнє розсіювання).

5. Підтверджено своєрідний еколого-біогеохімічний статус сучасних ґрунтів, відмінний від усіх палеогоризонтів, насамперед при відсутності у розрізах комплексів вітачівсько-прилуцько-кайдацьких ґрунтів; у протилежному випадку педоміграційна структура останнього етапу педогенезу голоценових ґрунтів найчастіше асоціюється з палеогоризонтами вітачівсько-прилуцьких стадіалів. Як сучасні голоценові, так і палеоґрунти, утворюють спільний кластер із корелятивними відкладами, що підтверджує визначальну роль останніх для еколого-біогеохімічного статусу на всіх етапах розвитку екосистем.

6. Фоновий вміст ВМ у сучасних ґрунтах тотожний з таким для похованих горизонтів, що підтверджує природний генезис еколого-біогеохімічного статусу природно-антропогенних екосистем. Антропогенні еколого-геохімічні зміни в агроекосистемах відбуваються, насамперед, з їх педоміграційною структурою, зокрема, внаслідок адитивної дії природно-антропогенних процесів інтенсифікується дисипація, а процеси техногенної акумуляції в окремих екотопах підпорядковуються загальному голоценовому тренду розсіювання.

7. Спостерігається системна дія еколого-ландшафтних факторів і особливостей агрогенезу у відповідних видах агроекосистем на еколого-біогеохімічний статус агрогенних грунтів. Виявлено превалювання міграційних процесів як радіальних, так і, здебільшого, латеральних для польових агроекосистем, які характеризуються фоновою або дисипативною педоміграційною структурою, а пасовищні і лучні – фоновою або акумулятивною.

8. Визначальний вплив на особливості педоміграційної структури агроекосистем має геоморфологічний фактор. Виявлено, що у ґрунтах верхніх частин схилів превалює латеральна міграція, яка в середніх частинах може змінюватися динамічною рівновагою або деякою перевагою міграції; у нижніх частинах схилів переважають процеси латеральної акумуляції. Визначені оротопи накопичення–розсіювання – основа для оптимізації землекористування і моніторингу якісного стану агроекосистем і поєднаних із ними біогеоценозів.

9. Виявлено трансформацію профільного розподілу ВМ у процесі агрогенезу, що супроводжується формуванням геохімічних бар’єрів, найчастіше карбонатних (для ґрунтів чорноземного ряду) і седиментаційно-сорбційних, які в окремих випадках поєднуються з глейовими (для ґрунтів з ознаками текстурної диференціації профілю). В орних ґрунтах основний бар’єр – органо-мінеральний у верхньому горизонті. Інтенсивніше мігрують як валові, так і рухомі форми Zn, Cu і Cr, а здебільшого накопичується Ni, рідше – Cd.

10. Установлений вміст ВМ у ґрунтах екосистем Українських Карпат фоновий і становить, мг/кг: валовий – Pb–15,1; Cd–0,28; Cu–13,1; Ni–17,8; Cr–9,58; Zn–37,2; рухомих форм – Cu–0,79; Ni–0,96; Cr–0,87; Zn–1,52. На кількість хімічних елементів у ґрунтах вплинули, найперше, їх гранулометричний склад і склад рослинного покриву біогеоценозів.

11. Фоновий еколого-біогеохімічний статус екосистем Українських Карпат підтверджується педоміграційною структурою, а саме: елювіальним типом профільного розподілу хімічних елементів (із максимумом у ґрунтоутворюючій породі) незалежно від еколого-ландшафтних особливостей, при магістральній ролі материнської породи і виду біоценозу. Визначальний для педоміграційної структури процес – радіальний винос, насамперед рухомих форм.

12. Класифікація агроекосистем на основі валового вмісту ВМ з метою еколого-педогеохімічного районування передбачає їхній поділ на групи (за використанням), роди (за мезорельєфом), категорії і підкатегорії (за особливостями латеральних процесів і охопленням ними ґрунтового профілю), розряди –підрозряди (за особливостями радіальних процесів і охопленням ними ґрунтового профілю), види–підвиди (за насиченістю грунтів ВМ і особливостями вмісту окремих із них). У процесі аналізу синтетичних картографічних моделей на території дослідження виділено 9 еколого-педогеохімічних районів і 6 підрайонів, які стали основою для оптимізації землекористування та організації моніторингу і контролю якісного стану агропродукції.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографія

Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву агроекосистем.- Чернівці: Рута, 2006.- 328 с. (19,29 д.а.).

Підручники і навчальні посібники

1. Назаренко І.І., Польчина С.М., Дмитрук Ю.М., Смага І.С., Нікорич В.А. Ґрунтознавство з основами геології.- Чернівці: Книги – ХХІ, 2006.- 504 с. Підручник для вищих навчальних закладів, затверджений МОНУ. (Частина 1. Основи геології і геоморфології.- С. 5–126; частина 3. Зональне ґрунтознавство. – С.291–423 разом з співавторами).

2. Назаренко І.І., Бербець М.А., Дмитрук Ю.М. Біогеохімія: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2004.- 142 с. (Розділ 5. Біогеохімічне районування; розділ 7. Поняття про ноосферу; додатки – картографічні моделі. Разом з М.А.Бербецем: розділ 2.1. Загальна характеристика живої речовини; 2.4. Концентраційна функція живої речовини; розділ 3. Загальна характеристика ролі хімічних елементів для живих організмів; розділ 6. Біогеохімічний кругообіг хімічних елементів. С. 13–16; 24–26; 37–61; 84–100; 122–128).

3. Дмитрук Ю.М. Геологія екзогенних процесів: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2001.- 56 с.

4. Дмитрук Ю.М. Земельні ресурси. - Чернівці: Рута, 2003.- 53 с.

Статті у наукових виданнях

1. Дмитрук Ю.М. Геохімічні особливості ґрунтів агроландшафтів Передкарпаття // Вісник аграрної науки.- 2005.- № 5.- С. 51–55.

2. Дмитрук Ю.М. Уміст та розподіл важких металів у ґрунтах Чивчин // Вісник аграрної науки.- 2005.- № 2.- С. 49–53.

3. Дмитрук Ю.М. Вплив ландшафтно-екологічних умов на профільний розподіл важких металів у ґрунтах Покутсько-Буковинських Карпат // Агроекологічний журнал.- 2005.- № 2.- С. 28–37.

4. Дмитрук Ю.М., Назаренко І.І., Тураш М.М., Назарок П.Г. Особливості вмісту та розподілу важких металів у ґрунтах Горганів // Ґрунтознавство.- 2005.- Т.6, № 1–2.- С. 53–61 (теорія; математична обробка; написання статті; польові роботи спільно з одним співавтором; висновки–разом з співавторами).

5. Dmytruk Yuri, Matviyshyna Zhanna. The comparative analysis of the heavy metals content and indices for modern and fossil soils of Precarpathian (after investigation of Brusnitca site) // Regionalne problemy ekologiczne.- Sosnowiec, 2005.- p. 23–35 (частина польових і експериментальні роботи; математична обробка; написання статті; висновки–спільно).

6. Сухорада А.В., Дмитрук Ю.М., Бондар К.М., Єлєнська М., Хассо-Агопсович А. Каджалко-Хофмокл М., Матвіїшина Ж.М. Магнітогеохімічні ознаки забруднення ґрунтового покриву в околиці Маріуполя // Наук. вісник ЧНУ. Вип. 257. Біологія.- Чернівці: Рута, 2005.- С. 185–190 (визначення вмісту важких металів; узагальнення результатів, висновки – спільно з співавторами).

7. Дмитрук Ю.М. Регіональне грунтово-геохімічне районування: методика, зміст і практика // Наук. вісник ЧНУ. Вип. 252. Біологія.- Чернівці: Рута, 2005.- С. 59–77.

8. Назаренко І.І., Смага І.С., Польчина С.М., Нікорич В.А., Бербець М.А., Дмитрук Ю.М., Беспалько Р.І. Проблеми класифікації, номенклатурної приналежності, діагностики ЕГП та екологічного стану фонових грунтів Передкарпаття // Наук. вісник Чернів. ун–ту. – Вип. 251. Біологія.- Чернівці: Рута, 2005.- С. 3–26 (аналіз вмісту важких металів, узагальнення результатів щодо екологічного стану ґрунтів; спільно – написання статті, висновки).

9. Дмитрук Ю.М., Назаренко І.І. Оцінка вмісту деяких мікроелементів у ґрунтах агроландшафтів Прут-Дністровського межиріччя // Наук. вісник Національного аграрного ун–ту. Зб. наук. праць. Вип. 81.- Київ, 2005.- С. 163–168 (теорія; польові та експериментальні роботи; математична обробка; написання статті; висновки–разом з співавтором).

10. Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічний аналіз міграції і вмісту важких металів у ґрунтах елементарних ландшафтів // Ґрунтознавство. - 2004.- Том 5. № 3–4.- С. 26–42.

11. Дмитрук Ю.М. Оцінка стійкості ґрунтів Передкарпаття до забруднення важкими металами // Ґрунтознавство. - 2004.- Том 5. № 1– 2.- С. 93–101.

12. Дмитрук Ю.М. До питання методики геохімічної характеристики ґрунтового покриву екосистем // Агроекологічний журнал. - 2004.- № 4.- С. 56–63.

13. Слюсарчук І.І., Дмитрук Ю.М. Особливості профільного розподілу важких металів в сірих лісових ґрунтах агроекосистем Західного Лісостепу // Наук. вісник ЧНУ. Вип.193. Біологія.- Чернівці: Рута, 2004.- С. 160–170 (математична обробка; написання статті; висновки; польові, експеримент. роботи – спільно).

14. Дмитрук Ю.М., Слюсарчук І.І. Оцінка вмісту нікелю в ґрунтах елементарних ландшафтів Покутсько-Буковинських Карпат на основі геохімічних коефіцієнтів // Ґрунтознавство. - 2003.- Том 4.- № 1–2.- С. 78–83 (теорія; польові роботи; 70 % експериментальних досліджень; написання статті і висновки).

15. Дмитрук Ю.М. Вплив природних умов середньогірних ландшафтів Покутсько-Буковинських Карпат на рухомість окремих важких металів // Наук. вісник ЧНУ. Вип.169. Біологія.- Чернівці: Рута, 2003.- С. 210–219.

16. Дмитрук Ю.М., Смага І.С. Властивості бурих гірсько-лісових та гірсько-лучних ґрунтів Чивчинських гір // Ґрунтознавство. - 2002.- Том 2.- № 1–2.- С. 13–25 (польові роботи; частина експериментальних даних; їх математична обробка; написання статті; спільно–висновки).

17. Дмитрук Ю.М., Польчина С.М. Позитивна аномалія кадмію в ґрунтах Прут-Дністровського межиріччя // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Вип.126. Біологія.- Чернівці: Рута, 2001.- С.132–140 (польові й експериментальні роботи; узагальнення результатів; написання статті; висновки).

18. Руденко С.С., Дмитрук Ю.М. Селен в ґрунтах Буковини // Вісник аграрної науки.- 1999.- № 7.- С. 50 – 54 (теорія; польові роботи; половина експериментальних робіт; написання статті; висновки–спільно).

19. Дмитрук Ю.М. Цинк в ґрунтах і рослинах агроекосистем Прут-Дністровської височинної лісостепової області // Наук. вісник Чернів. ун–ту. Вип. 39. Біологія.- Чернівці:ЧДУ, 1999.- С. 179–200.

20. Назаренко І.І., Дмитрук Ю.М. Свинець та кадмій у ґрунтах Прут-Дністровського межиріччя // Агрохімія та ґрунтознавство. Міжвідомчий наук. збірник. Вип. 59.- К.: Аграрна наука, 1998.- С. 27–35 (теорія; польові, експериментальні роботи; написання статті; висновки–спільно).

21. Руденко С.С., Дмитрук Ю.М. Аналіз просторових змін алюмінію у ґрунтах природних областей Буковини // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Вип.38. Біологія.- Чернівці: ЧДУ, 1998.- С. 44–63 (польові й експериментальні роботи; узагальнення результатів; написання статті; висновки).

22. Дмитрук Ю.М. Мідь і цинк в чорноземах Прут-Дністровського межиріччя // Наук. вісник Чернів. ун–ту. Вип.17. Біологія.-Чернівці:ЧДУ,1997.-С.121–127.

22. Дмитрук Ю.М. Актуальні питання геохімії ґрунтів // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий наук. збірник. Частина 2.- Харків, 1998.- С.78–79.

23. Дмитрук Ю.М., Скрипник Я.П. Особливості вмісту і розподілу важких металів у ґрунтах агроландшафтів Прут-Дністровського межиріччя // Екологія і раціональне природокористування. Наук. записки Сумського держ. педагог. ун–ту.- Суми, 2005.- С. 35–45 (польові й експериментальні роботи; математична обробка; написання статті; висновки).

24. Дмитрук Ю.М., Назаренко И.И. Мониторинг подвижных форм тяжелых металлов в почвах селитебных ландшафтов Буковины // Вестник Белгородского ГТУ.- № 8. Часть III.- 2004.- С. 59–61 (теорія; польові й лабораторні роботи; узагальнення результатів; написання статті).

25. Дмитрук Ю.М., Назаренко І.І., Слюсарчук І.І. Районування екологічного стану ґрунтів Західного Лісостепу для цілей моніторингу // Наук. записки Тернопільського держ. пед. ун–ту. Серія: географія. № 2.- Част. 2.- 2004.- С. 85–90 (польові й експериментальні роботи; картографування; узагальнення результатів; написання статті; висновки).

26. Дмитрук Ю.М., Слюсарчук І.І. Кластерний аналіз геохімії ґрунтів елементарних ландшафтів Покутсько-Буковинських Карпат // Фізична географія і геоморфологія. - Вип. 46. Том 1.- Київ, 2004.- С. 48–56 (теорія; експериментальні роботи; математична обробка; написання статті; висновки; польові роботи–разом з співавтором).

27. Польчина С.М., І.С.Смага, Нікорич В.А., Дмитрук Ю.М. Особливості калійного стану ґрунтів Передкарпаття та Карпат // Агрохімія та ґрунтознавство. Міжв. наук. збірник. Спец. випуск. Книга 2.- Харків, 2002.- С. 171–172 (частина польових робіт, висновки–разом з співавторами).

28. Дмитрук Ю.М. Актуальні питання геохімії ґрунтів // Агрохімія та ґрунтознавство. Міжв. тематичний наук. збірник. Спец. випуск. Частина 2.- Харків, 1998.- С. 78–79.

29. Дмитрук Ю.М., Руденко С.С. Селен в буроземах Карпатської гірсько-лісової провінції // Наук. вісник Чернів. ун–ту. Вип. 3. Географія.- Чернівці: ЧДУ, 1996.- С. 108–113 (польові роботи, частина експериментальних; математична обробка результатів; написання статті; висновки – разом з співавтором).

30. Дмитрук Ю.М. Еволюція геохімічного складу ґрунтів Передкарпатської та Прут-Дністровської височинної областей // Сучасний стан ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку 21-го століття. Тези допов. Міжнар. наук.-практ. конф.- Харків, 2006.- С. 43–44.

31. Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічний статус екосистем Українських Карпат // Екологія: проблеми адаптивно-ландшафтного землеробства. Доповіді учасників ІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 червня 2006 р. - Івано-Франківськ, 2006.- С. 116–120.

32. Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічні особливості ґрунтового покриву агроекосистем Західно-Українського краю // Раціональне землевикористання рекультивованих та еродованих земель: досвід, проблеми, перспективи. Мат–ли міжн. наук.-практ. конф., 7–9 червня 2006 р.-Дніпропетровськ, 2006.-С.117–118.

33. Дмитрук Ю.М. Методичні аспекти та проблеми дослідження геохімії ґрунтів Карпат // Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат. Матеріали наук.-практ. конф. 1–5 вересня 2005року.- Рахів, 2005.- С. 384–390.

34. Дмитрук Ю.М. Використання відношення Fe/Mn у палеопедогеохімічному аналізі ландшафтів // Ландшафти та геоекологічна проблеми Дністровсько-Прутського регіону. Мат–ли міжнар. наук. конф., 15–18 грудня 2005 р.- Чернівці: Рута, 2005.- С. 233–235.

35. Дмитрук Ю.М. Еколандшафтний підхід до організації моніторингу земель // Проблеми розвитку земельних відносин, землеустрою і земельного кадастру в умовах ринкової економіки. Тези доповідей міжн. наук.-практ. конф., присвяченій 60-річчю землевпорядного ф–ту ХНАУ. - Харків, 2005.-С.53–56.

36. Матвіїшина Ж.М., Дмитрук Ю.М., Бондар К.М. Окремі результати дослідження магнітних властивостей та вмісту важких металів у похованих горизонтах розрізу «В’язівок» // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища. Мат–ли YI Міжнар. наук. конф. 6–8 жовтня 2005 р.- С. 172–174 (аналітичні роботи з визначення вмісту важких металів; математична обробка; узагальнення).

37. Дмитрук Ю.М., Слюсарчук І.І. Методика кластерного аналізу геохімії ґрунтів елементарних ландшафтів Покутсько-Буковинських Карпат // Ландшафтознавство: традиції і тенденції. Матеріали міжнар. наук. конфер. 8–12 вересня 2004 р.- Львів, 2004.- С. 129 (теорія; узагальнення результатів; написання статті; висновки).

38. Сухорада А.В., Бондар К.М., Єленська М., Каджалко-Хофман К., Хассо-Агонсович А., Матвіїшина Ж.М., Дмитрук Ю.М. Оцінка техногенного навантаження на ґрунтовий покрив від металургійних підприємств і відкритих гірничих виробок великих промислових міських агломерацій // Мат–ли Y міжнар. наук. конф. „Моніторинг небезпечних геол. процесів та еколог. стану середовища». - 7–9 жовтня 2004 року. - Київ, 2004.- С. 147–149 (експериментальні роботи; висновки – спільно з співавторами).

39. Дмитрук Ю.М., Назаренко И.И. Свинец и кадмий в почвах радиационно-загрязненных территорий Западной Лесостепи Украины // Современные проблемы загрязнения почв.- Мат–лы конф. Сборник тезисов.- Москва. 24–28 мая 2004 г.- Москва, 2004.- С. 45–47 (постановка проблеми; польові й експериментальні роботи; узагальнення результатів; написання статті; висновки).

40. Дмитрук Ю.М., Слюсарчук І.І. Вплив антропогенної діяльності на окремі показники ґрунтів агроландшафтів Прут-Сіретської лісолучної області // Стан і розвиток агропромислового виробництва в межах єврорегіону „Верхній Прут”. Мат–ли 1-ї міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці, 2003.- С. 8–10 (теорія; польові й експериментальні роботи; математична обробка; написання статті; висновки).

41. Дмитрук Ю.М., Слюсарчук І.І. Геохімія нікелю в ґрунтах агробіогеоценозів Прут-Дністровського межиріччя // Генеза, географія та екологія ґрунтів.- Зб. наук. праць. - 2003.- Львів: Видавн. центр ЛНУ.- С. 126–130 (польові й експериментальні роботи; узагальнення результатів; написання статті; висновки).

42. Дмитрук Ю.М. Изменение содержания и профильного распределения тяжелых металлов в серых лесных почвах агроландшафтов Западной Лесостепи Украины // Геоэкологические проблемы загрязнения окруж. среды тяжелыми металлами. Мат–лы междунар. конф. Тула, 30–31октября 2003 г.- С. 263–265.

43. Дмитрук Ю.М., Беспалько Р.І. Зміни вмісту міді і цинку в дерново-буроземних ґрунтах Карпатської гірсько-лісової провінції під впливом використання // Проблеми приватизації та охорони земель в Карпатському регіоні України в умовах здійснення земельної реформи: Мат–ли наук.-виробн. конф.- Чернівці, 1996.- С. 76–77 (постановка проблеми; польові й експериментальні роботи; математична обробка; висновки).

44. Дмитрук Ю.М. Локальний моніторинг як елемент комплексного біоекологічного контролю // Сучасна гуманітарна освіта: стан та перспективи. Мат–ли наук.-практ. конф.- Чернівці, 1996.- С. 261–264.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины