Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Купчинський Олег Антонович. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XІІІ - першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти : Дис... д-ра наук: 07.00.10 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ — першої половини ХІV століть. Дослідження. Тексти. Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.10 — Документознавство, архівознавство.

Дисертація представляє дослідження і найповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Вміщає ориґінальні та копійні автентичні акти та документи, реконструйовані акти з літописів і літописців, сумнівні щодо достовірності документи, а також документи тогочасних і пізніших століть, у яких згадуються відомі й невідомі досі документи князівства. Опрацьовано 225 актів і документів та згадок про них.

Опубліковані документальні матеріали різні змістом і дипломатичною формою, видавалися багатьма особами та інституціями у різних місцевостях князівства. Вони розкривають умови формування Галицько-Волинського князівства, його соціально-економічні відносини і політичний лад, контакти з іншими землями і державами, внесок у боротьбу з кочівниками, слугують матеріалом для вивчення правових відносин, мови, побуту, культури давньоукраїнських дипломатичних служб. Виняткове значення мають ті документальні пам’ятки, які відображають внутрішнє життя країни, розвиток торговельних відносин з іншими землями, князівські міжусобиці. Зосереджено увагу на тривалій боротьбі князів з боярством.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії, археографічні видання, наукові каталоги

 1. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII — першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти / Наукове товариство імені Шевченка.— Львів, 2004.— 1283 с.

Рец.: Войтович Л. Видання століття // Дзвін (Львів).— 2005.— Ч. 10.— С. 143—145.

Головко О. Олег Купчинський. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ — першої половини ХІV ст. // Україна в Центрально-Східній Європі.— К., 2005.— № 5.— С. 681—686.

Дубровіна Л. А. Перше фундаментальне дослідження з історії архіву Галицько-Волинського князівства XIII — першої половини XIV ст. // Архіви України.— 2005.— № 1—3.— С. 651—654.

Кравченко В. Олег Купчинський. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ — першої половини ХІV ст. // Критика (Київ).— 2006.— Ч. 4 (102).— С. 20.

Павленко Л. Унікальне джерело української історії // Розбудова держави (Київ).— 2005.— №. 9—12.— С. 85—90.

Петрик А. Олег Купчинський. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ — першої половини ХІV ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник.— Дрогобич, 2005.— Вип. ІХ.— С. 568—572.

Gil A. Omуwienie publikacji: Олег Купчинський. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ — першої половини ХІV ст. // Rocznik Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej (Lublin).— 2005.— Rok 3.— S. 246—247.

 1. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.— К., 1998.— 99 с.

Рец.: Stкpieс S. О. Купчинський. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова / Національна Академія наук України. Інститут археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського // Biuletyn ukrainoznawczy.— Przemyl, 2001.— N 7.— S. 216—219.

 1. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Львові. 1233—1799 / Упор.: О. А. Купчинський, Е. Й. Ружицький.— К., 1972.— 676 с.

Рец.: Ісаєвич Я. Д. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233—1799.— К., 1972 // Архіви України.— 1973.— № 5.— С. 84—85.

Котляр М. Ф. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233—1799.— К., 1972 // Український історичний журнал.— 1973.— № 5.— С. 142—144.

Сіяк Д. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233—1799.— К., 1972 / Вступну статтю написав О. А. Купчинський. Каталог склали і підготуваили до друку О. А. Купчинський, Е. Й. Ружицький // Український історик.— 1974.— Т. 11.— Ч. 4.— С. 109—112.

Щапов Я. Н. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233—1799 / Складали і підготували до друку О. А. Купчинський, Е. Й. Ружицький. Редакційна колегія: Н. Ф. Врадій, Я. П. Кісь (відп. ред.), О. Г. Мітюков.— К., 1972 // Вопросы истории.— 1973.— № 10.— С. 158—160.

Radziszewska Ju. Kataloh pergamentnych dokumentiw Centralnoho Derїawnoho Istorycznoho Archiwu USRS u Lwowi 1233—1799.— Kyjіw 1972 // Kwartalnik historyczny.— 1974.— Rocz. 84.— N 4.— S. 910—911.

 1. Рукопись неопределенного содержания // Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. ХІ—ХІІІ вв.— Москва, 1984.— № 491.— С. 372.

Методичні видання

 1. Методика наукового описання давніх документів // Архіви України.— 1972.— № 4.— С. 52—62.

Статті, передмови, рецензії

 1. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Львові. 1233—1799.— К., 1972.— С. 5—17. Передмова.

 2. Каталог пергаментних документів Бібліотеки Польської Академії Наук у Кракові // Архіви України.— 1968.— № 5.— С. 82—85. Рец. на кн.: Dziwik K. Katalog dokumentуw pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.— Wrocіaw; Warszawa; Krakуw, 1966.— Cz. I: Dokumenty z lat 1113—1571.— 135 s.

 3. До питання про характеристику формуляра рукописних документів Середньовіччя // Архіви України.— 1974.— № 6.— С. 12—20.

 4. О некоторых вопросах датировки средневековых документов на основе их содержания // Советские архивы.— 1976.— № 3.— С. 79—83.

 5. Пергаментні рукописи ХІ—XVI століть // Архіви України.— 1977.— № 6.— С. 73—76. Рец. на кн.: Пергаментные рукописи Библиотеки Академии наук СССР. Описание русских и славянских рукописей ХІ—XVI веков.— Ленинград, 1976.— 236 с.

 6. Втрачені пергаментні грамоти міст і сіл Галичини XIV — першої половини ХІХ ст. // Бібліотекознавство та бібліографія. Збірник наукових праць.— К., 1982.— С. 72—95.

 7. Дослідження і публікація грамот Галицько-Волинського князівства у XVIII — першій половині ХІХ ст. // Київська Русь: культура, традиції. Збірник наукових праць.— К., 1982.— С. 129—141.

 8. Розвиток галицько-волинського документа в контексті міжслов’янських зв’язків ХІІІ—ХIV ст. // З історії міжслов’янських зв’язків. Збірник наукових праць.— К., 1983.— С. 25—45.

 9. П’ять староукраїнських грамот XIV ст. // Мовознавство.— 1986.— № 1.— С. 59—64 [Публікація і повідомлення].

 10. Давньоруські грамоти у складі Подільського списку літопису XVII ст. // Тези доповідей П’ятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції.— Вінниця, 1987.— С. 82—83.

 11. Документи Галицького князівства ХІІІ — початку XIV ст. // Тези обласної науково-практичної конференції, присвяченої 325-річчю заснування міста Івано-Франківська.— Івано-Франківськ, 1987.— С. 148—150.

 12. Дипломатичне листування Чернігівського князівського двору ХІІ ст. // ІІ Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства. Грудень 1988 р. Тези доповідей.— Чернігів; Ніжин, 1988.— Вип. 2.— С. 34—36.

 13. Про принципи підготовки до видання корпусу документів Галицько-Волинського князівства ХІІІ — першої половини XIV ст. // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доповідей республіканської наради. Грудень 1988 р.— К., 1988.— С. 106—109.

 14. Актові джерела Галицько-Волинського князівства ХІІІ ст. та їхня реконструкція на основі літописів // Бібліотека — науці.— К., 1990.— С. 96—117.

 15. Давньоруські писемні пам’ятки як об’єкт дослідження і джерело творчості Івана Франка // Іван Франко і світова культура. Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11—15 вересня 1986 р.). Збірник наукових праць: У 3 кн.— К., 1990.— Кн. 2: Іван Франко — письменник і вчений.— С. 14—16.

 16. Перші датування документів за григоріанським календарем у державних установах України XVI ст. // Записки НТШ.— Львів, 1991.— Т. ССХХІІ: Праці Історично-філософської секції.— С. 256—269 + табл.

 17. Оцінка Михайлом Грушевським актової спадщини Галицько-Волинського князівства (грамоти князя Лева Даниловича) // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського.— Львів, 1994.— С. 137—143.

 1. Забута грамота Костянтина-Василя Острозького для карпатського села Мала Тухля // Острозька давнина. Дослідження і матеріали.— Львів, 1995.— Т. 1.— С. 148—150.

 2. Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель ХІІІ — першої половини XIV століть // Записки НТШ.— Львів, 1996.— Т. ССХХХІ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.— С. 44—108.

 3. Забуті та невідомі староукраїнські грамоти XIV — першої половини XV століть // Записки НТШ.— Львів, 1997.— Т. ССХХХІІІ: Праці Історично-філософської секції.— С. 333—359. [У додатку 14 ориґінальних текстів грамот з примітками до них.]

 4. Про деякі способи уточнення дат пізньосередньовічних документів у археографічній практиці // Вісник Львівського університету. Серія історична.— Львів, 2002.— Вип. 37.— Част. 1.— С. 455—464.

 5. Неавтентична грамота галицького князя Лева Даниловича перемишльському єпископові Антонію з датою 1292 р., жовтня 8, у Перемишлі, якою князь підтверджує заснування Онуфріївського монастиря в Лаврові та надає йому земельні посілості, людей і засвідчує зобов’язання щодо монастиря // Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність.— Львів, 2005.— № 14.— С. 13—45.

 6. Згадки про акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ — першої половини XIV століть у тогочасних і пізніших документальних матеріалах (до проблеми відтворення української середньовічної документальної спадщини) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— Львів, 2005.— Вип. 39—40.— С. 351—374.

 7. Автентичні акти та документи Галицько-Волинського князівства XІІІ—ХІV ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.— 2005.— № 4.— С 44—46.

 8. Згадки про акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII — першої половини XIV століть у тогочасних і пізніших документальних пям’ятках: до питання реконструкції архіву // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство.— К., 2005.— Вип. 8.— С. 36—40.

 9. Реконструйовані акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII — першої половини XIV століть // Рукописна та книжкова спадщина України.— К., 2005.— Вип. 10.— С. 155—162.

 10. Неавтентичні акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII — першої половини XIV століть // Архіви України.— 2005.— № 5—6.— С. 12—23.

 11. З документів-фальсифікатів Галицько-Волинського князівства XIII — першої половини XIV століть // Рукописна та книжкова спадщина України.— К., 2005.— Вип. 10.— C. 448—462.

 12. Наукова реконструкція середньовічного архіву: основні методичні засади (на прикладі архіву Галицько-Волинського князівства XIII — поч. XIV ст.) // Бібліотечний вісник.— 2006.— № 1.— С. 39—42.

 13. Історіографія публікацій та досліджень документальних матеріалів Галицько-Волинського князівства (загальний огляд) // Архіви України.— 2006.— № 1—3.— С. 103—121.

 14. Методологічні питання історичної реконструкції документального складу архіву Галицько-Волинського князівства XIII — поч. XIV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики.— К., 2006.— Ч. 14.— С. 344—351.

 15. Неавтентична грамота князя Лева Даниловича для львівських ченців-домініканців з датою 1270 р., серпня 5, у Львові, якою князь на честь княгині Констанції надає їм у Львові землі на території старого замку, з палатою та усіма належними до них правами і користями // Од слова путь вертаючи й до слова. Збірник наукових праць на пошану Роксолани Зорівчак з нагоди її 70-річчя.— Львів, 2006.— С. 150—170.

 16. Грамота Галицько-Волинського князя Романа Мстиславовича з умовною датою 1201 — початок 1203 року // Пам’ятки.— 2006.— № 6.— С. 21—36.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины