Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Шабанова Юлія Олександрівна. Трансперсональна метафізика німецької середньовічної містики. : Дис... д-ра наук: 09.00.05 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шабанова Ю.О. Трансперсональна метафізика німецької середньовічної містики. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю - 09.00.05 - історія філософії.

Дисертація присвячена історико-філософському аналізу практично не вивченого вітчизняними дослідниками філософського напрямку «німецька середньовічна містика”. Доведено, що концептуальною специфікою німецької середньовічної містики є трансперсональна метафізика, теоретичні джерела якої експлікуються в християнському неоплатонізмі, поміркованному містицізмі XII сторіччя та європейській містиці любові XIII- XIV сторіч.

Системний аналіз вчення дозволив сформулювати специфічні риси цього напрямку у вигляді цілісної онто-гносео-антропологічної поліконцептуальності, що представлена в онтології такими рисами як індетермінізм, трансцендентний суб'єктивізм, понадсистемна еквівокаційність, динамічна субстанціональність, апофатизм; у гносеології симбіозом парадоксального мислення, містичної інтенційності й логіко-раціонального обґрунтування; в антропології виразилася у вигляді антропософського універсалізму й самоапофатики через духовно-трансцендентну ідентифікацію.

Результатом дослідження ремінісценцій фундаментальних ідей німецької середньовічної містики став висновок про вплив представленого вчення як на формування німецького ідеалізму, так і на ірраціоналістичні напрямки некласичної філософії XIX-XX сторіч. У роботі показана ідейна близькість української й німецької шкіл філософії, джерела якої експлікується в XIV сторіччя на основі звертання до візантійського апофатизму. Виявлено, що трансперсональна метафізика німецької середньовічної містики містить у собі продуктивні ідеї для формування концептуальних основ нової метафізики.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографія

Трансперсональная метафизика Мастера Экхарта. В контексте развития европейской философии. Монографія. – Д.:Національний гірничий університет, 2005. – 238 с. (16,8 друк. арк).

Статті в фахових виданнях, затверджених ВАК України:

 1. Шабанова Ю.О. Історико-філософський контекст, методологічна та стильова специфіка теософської метафізики Майстра Екхарта // Мультиверсум. – К.: Український Центр духовної культури. – 2001. - №25. - С.122 – 130. (0,5 друк. арк.).

 2. Шабанова Ю.А. Метафизика становящегося монизма в онтологии Иоанна Экхарта // Філософія, культура, життя. – Д.: Наука і освіта. - 2001. - № 13. - С. 268-277. (0,7 друк. арк.).

 3. Шабанова Ю.А. Антропологическая проблематика в мистицизме Мастера Экхарта // Наука, релігія, суспільство. – Донецьк: Наука і освіта. – 2002. - № 3. - C. 266 – 274. (0,6 друк. арк.).

 4. Шабанова Ю.О. Метафізика світла Майстра Екхарта // Мультиверсум. –К.: Український Центр духовної культури. - 2002. - № 31. – С.103 – 113. (0,5 друк.арк.).

 5. Шабанова Ю.О. Метафізичні обрії містичного вчення Майстра Екхарта // Філософська думка. – К.: Академперіодика. - 2003. - № 2. – С. 73 –82. (0,5 друк. арк).

 6. Шабанова Ю.А. Антропософская проблематика в мистическом учении Иоганна Таулера // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: соціологія, філософія, політологія. - Д.: РВВ ДНУ. – 2003. -№ 9. - С.78-84. (0,6 друк. арк.).

 7. Шабанова Ю.А. Философский массив античности как концептуальная основа метафизики немецких мистиков // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: соціологія, філософія, політологія. - Д.: РВВ ДНУ. – 2004.

- № 9. - С.105 – 113. (0,5 друк. арк.).

 1. Шабанова Ю.А. Репрезентация трансцендентализма Мастера Экхарта в метафизической рессентиментности идеи Бога Иммануила Канта // Філософсько-антропологічні студії 2004. –К.: Стилос. – 2004. - С.153-160. (0,5 друк. арк).

 2. Шабанова Ю.О. Метафізичні виміри практичної теософії Іоганна Таулера // Філософська думка. – К.: Академперіодика. - 2004. - № 1. – С. 27-41. (0,8 друк. арк.).

 3. Шабанова Ю.О. “Німецька містика” середньовіччя в контексті історико-філософської тотальності // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Серія: Філософія, Політологія. – К.: Київський університет. – 2004. – Вип.70. - С.44-48. (0,5 друк. арк.).

 4. Шабанова Ю.А. Влияние женской мистики на формирование онто-гносеологического концепта мистической метафизики позднего немецкого средневековья // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: соціологія, філософія, політологія. - Д.: РВВ ДНУ. – 2004. -№10. - С.60-69. (0,5 друк. арк.).

 5. Шабанова Ю.А. Парадокс как концептуальный конструкт трансперсональной метафизики немецкой мистики XIV столетия // Філософія, культура, життя. – Д.: Дніпропетровська державна фінансова академія. – 2005. -№ 25. – С. 158-173. (0,6 друк. арк.).

 6. Шабанова Ю.О. Філософська містика як можливість нової метафізики. // Мультиверсум. – К.: Український центр духовної культури. - 2005. - № 45. – С.115-128. (0,8 друк. арк.)

 7. Шабанова Ю.А. Апофатическая диалектика динамического единства в метафизике Мастера Экхарта. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: соціологія, філософія, політологія. - Д.: РВВ ДНУ. -2005. - №12. - С. 66-77. (0,7 друк. арк.)

 8. Шабанова Ю.А. Экзистенциальная акцентуация трансцендентализма в учении Генриха Сузо // Грані. – Д.: Грані. - 2005. - № 3 (41) Травень-червень. – С.58-63. (0,5 друк. арк.).

 9. Шабанова Ю.О. Вчення Бернара Клервоського як гносео-психологічне підґрунтя антропософського модусу метафізики Майстра Екхарта. // Мультиверсум. – К.: Український центр духовної культури. - 2005. - № 47. – С. 3-10. (0,5 друк. арк.)

 10. Шабанова Ю.О. Незавершеність модерну як проект нової раціональності. // Філософська думка. – К.: Академперіодика. – 2005. - № 2. - С.150-152. (0,3 друк. арк.).

 11. Шабанова Ю.А. Рецепция фундаментальных концептов учения Мастера Экхарта в философской системе Гегеля // Культурологічний вісник. -Запоріжжя: Прем’єр. – 2005. - №15. - С.107-112. (0,4 друк. арк.).

 12. Шабанова Ю.О. Німецька середньовічна містика як концептуальна основа україно-німецької філософської діалогічності // Вісник Донецького університету. Серія: Гуманітарні науки. – Донецк. -2005, -№1 –С.167-175. (0,7 друк. арк).

 13. Шабанова Ю.А. Эниологическая парадигма современности как редукция концептуальной основы немецкой средневековой мистики // Вісник Харківського університету. Cерія: Теорія культури і філософія науки.– Харків. – 2006. - № 714. - С. 75-83. (0,5 друк. арк).

 14. Шабанова Ю.А. Мистика и метафизика: различие путей, единство целей // Грані. – Д.: Грані. – 2006. - № 1 (45) лютий. – C. 61-63. (0,5 друк. арк.).

 15. Шабанова Ю.О. Майстер Екхарт – Фрідріх Ніцше: спроба виявлення містичного модусу німецької школи філософування // Філософсько-антропологічні студії 2005. –К.: Стилос. – 2005. - С. 123-130. (0,5 друк. арк.)

 16. Шабанова Ю.О. Обґрунтування еквівокації трансцендентного через модус пізнання в метаонтологічності Майстра Екхарта // Генеза – К.:Ґенеза. - 2006. - № 1 (11). - С. 14-24. (0,8 друк. арк.).

 17. Шабанова Ю.А. Апофатизм христианского неоплатонизма в формировании диалектического концепта метафизики Мастера Экхарта // Філософія, культура, життя. – Д.:Дніпропетровська державна фінансова академія. – 2006. -№ 26. – С. 189-196. (0,5 друк. арк.).

Статті та тези в наукових виданнях:

 1. Шабанова Ю.А. Теософская метафизика Мастера Экхарта // Гуманітарний журнал. – Д.: Вид-во НГУ. - 2002. - № 15-16 (літо-осінь). - С.83-91. (0,6 друк. арк.).

 2. Шабанова Ю.О. “Німецька містика” середньовіччя // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Тези Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія та історія філософії” 22-23 травня 2003. - К.:. – 2004. - Вип.66. - С. 102. (0,2 друк. арк.).

 3. Шабанова Ю.А. Судьба теософии в контексте философской континуальности // Эниология. - Одесса: ЭНИО. – 2004. - №1 (13). – С.3-6. (0,5 друк. арк.).

 4. Шабанова Ю.А. Трансперсональная метафизика как методологическая основа эниологии // Эниология. - Одесса: ЭНИО. – 2004. - №4 (16). – С.3-6. (0,6 друк. арк.).

 5. Шабанова Ю.А. От классификации к синтезу // Культура XXI века. Тезисы выступления на IV- ом Международном конгрессе «Культура XXI века».

Ялта. - 2005 г. – С. 196-200. (0,2 друк. арк.).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины