Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Малярчук Микола Петрович. Агроекологічне обґрунтування основного обробітку ґрунту в сівозмінах на меліорованих землях південного Степу України : Дис... д-ра наук: 06.01.01 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Малярчук М.П. Агроекологічне обґрунтування основного обробітку ґрунту в сівозмінах на меліорованих землях південного Степу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. – Інститут землеробства Української академії аграрних наук. – Київ, 2005.

Теоретично обґрунтовуються напрями ресурсозбереження та охорони родючості меліорованих земель сільськогосподарського призначення за рахунок оптимізації фізико-хімічного, біологічного та фітосанітарного станів ґрунтів у різних агроценозах. Встановлено фактори управління родючістю чорнозему південного середньозмитого, темно-каштанового вторинноосолонцьованого та луко-каштанового середньоосолоділого на оглеєному лесі при тривалому застосуванні систем основного обробітку ґрунту з обертанням і без обертання скиби. Виявлено закономірності трансформації органічної речовини, напрями фізико-хімічних і біологічних процесів та динаміку вмісту гумусу в ґрунті залежно від способу, прийому та глибини закладення органічних добрив і рослинних решток сільськогосподарських культур у плодозмінній і травопільній сівозмінах.

Проведено енергетичну та еколого-економічну оцінку функціонування агроценозів, що базуються на системах основного обробітку ґрунту з обертанням і без обертання скиби. Створена база даних для комп’ютерної програми “Почвозащитная система земледелия засушливой Степи юга Украины” БД “EROZIYA” для розроблення екологічно безпечних моделей агроценозів відповідно до меліоративного стану ґрунтів.

1. У дисертаційній роботі узагальнено і теоретично обґрунтовано, експериментально розроблено та економічно визначено шляхи підвищення продуктивності меліорованих агрофітоценозів. Встановлено закономірності та методичні підходи, які є науковою базою визначення дії екологічних та агротехнічних факторів на продуктивний і адаптивний потенціал рослин та основою агробіологічного обґрунтування способів основного обробітку та покращання родючості чорноземів південних, темно-каштанових і каштанових ґрунтів південного Степу України.

2. Початок досліджень проблем обробітку ґрунту на поливних землях, які попередньо не відносились до зрошуваного фонду за помірних доз застосування органічних і мінеральних добрив обумовив у першій ротації дослідної восьмипільної сівозміни (1966-1976 рр.) зменшення щільності складення ґрунту з 1,41 до 1,27-1,29 г/см3, або на 8,6-9,9% і значне зниження вмісту водостійких агрегатів із 33 до 23%, погіршання водопроникності та прояву перших ознак вторинного осолонцювання.

3. Порівняно із варіантами оранки (контроль) варіанти безполицевого обробітку на глибину, прийняту на контролі (від 20 до 32 см) та мілкого обробітку (12-14 см), включені до програми досліджень у другій ротації, супроводжувались рядом негативних процесів. До них слід віднести значне на 4,6-9,4% зростання щільності ґрунту, погіршання його водопроникності та різке зростання забур’яненості посівів. Наслідком цього було зниження продуктивності сівозміни на 8-12% залежно від глибини та періодичності здійснення безполицевого обробітку.

4. Підвищення дози внесення органічних (із 7,5 до 15,0 т/га) і мінеральних добрив (із 180 до 275 кг д.р.) сприяло покращанню фізичного стану ґрунту за різноглибинних – полицевого і безполицевого та диференційованого обробітку. За цих систем обробітку щільність складення зменшилась до 1,18-1,23 г/см3, вміст водостійких агрегатів зріс і стабілізувався на рівні 24,9-27,2%, водопроникність зросла з 2,28 до 2,76 мм/хв (тобто на 25%), середньорічний приріст гумусу становив 0,70-0,75 т/га.

5. За таких самих умов мілкий безполицевий обробіток викликав подальше ущільнення (1,38-1,40 г/см3) шару темно-каштанового ґрунту 0-40 см, за рахунок 20-40 см прошарку, водопроникність була низькою – 1,68 мм/хв, вміст водостійких агрегатів залишився на попередньому рівні, а середньорічний приріст гумусу становив 0,3-0,35 т/га.

6. Диференційований обробіток із двома оранками на фоні мілкого плоскорізного розпушування та одного-двох щілинувань за ротацію сприяв зростанню біологічної активності, мобілізуючи на формування врожаю нітратного азоту більше на 33,8%.

7. За рахунок кращого накопичення й збереження вологи атмосферних опадів і зрошення, зниження забур’яненості, покращання умов живлення рослин диференційовані системи основного обробітку сприяли зменшенню витрат вологи на формування одиниці врожаю. Так, за полицевого і диференційованого обробітку на формування 1ц/к.о. витрачалося 28,5-29,4 м3 води, тоді як за безполицевого мілкого і різноглибинного витрати зростали до 31,8-32 м3 або на 11,6 та 8,4%.

8. Безполицевий обробіток за умов зрошення мінералізованими водами Інгулецької зрошувальної системи призводить до інтенсивнішого накопичення легкорозчинних солей у підорному шарі. Так, за оранки в шарі ґрунту 30-50 см їх вміст зріс з 0,065 до 0,083%, або на 27 відносних відсотків, тоді як за безполицевого розпушування їх стало більше майже удвічі, що викликає вторинне осолонцювання шару ґрунту 0-10 см.

9. Зміни агрофізичних властивостей ґрунту, його біологічної активності, умов живлення рослин, фізико-хімічних процесів, фітосанітарного стану у зв’язку з прийомами та системами обробітку обумовили різну видоспецифічну реакцію культур сівозміни із формуванням різних рівнів продуктивності посівів. Запровадження безполицевого, особливо мілкого обробітку, супроводжувалося різким зменшенням урожайності просапних – цукрових буряків і кукурудзи відповідно на 15,2 та 13,4% порівняно до варіантів оранки. Водночас озима пшениця та ярий ячмінь забезпечували стійку прибавку врожаю, яка у 30% років була істотною. В цілому найвища продуктивність сівозміни 124,9 ц/га кормових одиниць у середньому за 1977-2003 рр. була за диференційованого обробітку з оранкою під просапні культури та безполицевим розпушуванням під зернові колосові та багаторічні трави, тоді як за мілкого безполицевого розпушування вона була нижчою на 10,5%.

10. Підвищення коефіцієнта використання темно-каштанового ґрунту до 1,75 за рахунок запровадження проміжних посівів зернобобових сумішок і вирощування інтенсивних просапних культур у післяукісних посівах забезпечило покращання агрофізичного стану ґрунту за рахунок значного скорочення періоду парування полів. При цьому виявлено доцільність заміни оранки під інтенсивні просапні культури на продуктивніші способи безполицевого, зокрема мілкого обробітку, без погіршання агрофізичних, агрохімічних і фітосанітарних умов вирощування культур. Так, за мілкого і поверхневого обробітку під післяукісні посіви кукурудзи на силос її урожайність становила 409-426 , а за оранки – 389 ц/га (НІР05 30,1 ц/га). Соняшник за таких самих умов забезпечив урожайність 30,3-31,9, а за оранки – 29,5 ц/га (НІР05 2,4 ц/га). Продуктивність сівозміни за диференційованого обробітку з однією оранкою за ротацію під цукрові буряки, мілким безполицевим розпушуванням під кукурудзу та соняшник і поверхневим обробітком під травосумішки становила 147,0 , а за оранки – 137,7 ц/га кормових одиниць тобто зменшилася на 6,8%.

11. Покращання меліоративного стану темно-каштанових оглеєних ґрунтів на масивах, облаштованих дренажними системами, досягається за рахунок проведення глибокого (до 60 см) обробітку ярусним розпушувачем. Запровадження цього заходу в трипільній сівозміні сприяло формуванню урожайності досліджуваних культур на рівні: сої – 25,5 ц/га, ячменю – 41,1 ц/га, кормових буряків – 1409 ц/га, при урожайності на контролі без розпушування відповідно – 22,5, 41,0, 834 ц/га і підвищенні продуктивності сівозміни на 47,8 ц/к. о.(47,9%).

12. Безполицевий обробіток чорнозему південного середньозмитого на схилових землях обумовлює покращання агрофізичних властивостей, водного режиму та запобігає ерозійним процесам. Так, за рахунок чизельного різноглибинного розпушування щільність складення орного шару зменшилася з 1,51 до 1,29-1,37 г/см3, вміст водостійких агрегатів з 13,4% зріс до 21,2, що сприяло зростанню вологозапасів у метровому шарі ґрунту на 122-198 м3/га, та супроводжувалося зменшенням стоку води і змиву ґрунту в 6,8 раза порівняно із загальновизнаним обробітком.

13. Диференційований основний обробіток темно-каштанового ґрунту у 8-пільній зрошуваній сівозміні з коефіцієнтом використання ріллі 1,38 забезпечує скорочення витрат, підвищення окупності технологій вирощування та економічної ефективності функціонування агроценозу за рахунок приросту врожаю сільськогосподарських культур і зростання запасів гумусу в орному шарі. Враховуючи те, що на основний обробіток у загальній сумі витрат на технологію припадає лише 2,0-2,1%, енергоємність технологій розрахована на один гектар сівозмінної площі зменшилася неістотно із 64,8 до 64,7-64,4 ГДж, (0,2-0,6%). Приріст енергоємності врожаю за диференційованого обробітку сягнув 85,3 а за оранки 79,8 ГДж/га тобто був нижчим на 6,9%. В цілому середньорічний економічний ефект від застосування диференційованого обробітку порівняно з оранкою зріс на 286,0 грн, тоді як за безполицевого різноглибинного та мілкого основного обробітку він навпаки зменшився відповідно на 653 та 1673 грн/га (8,8 і 22,3%).

14. Підвищення коефіцієнта використання зрошуваного темно-каштанового ґрунту в 4-пільній просапній сівозміні до 1,75, за рахунок біологічних факторів, створило умови для широкого застосування безполицевого мілкого розпушування під просапні основні культури, що висівалися в післяукісні строки і поверхневого обробітку під проміжні ранньовесняні та післяжнивні травосумішки і кукурудзу на зелений корм. Порівняно з оранкою така система основного обробітку дала можливість зменшити витрати на його проведення з 1,6 до 1,3 ГДж/га або на 18,7 %, що сприяло істотному зменшенню витрат на технології вирощування та підвищенню коефіцієнта енергетичної ефективності на 15,2 % (з 1,98 до 2,28).

15. Диференційований основний обробіток лучно-каштанового ґрунту в 3-пільній просапній сівозміні на зрошуваних подових землях, облаштованих мережею закритого горизонтального дренажу з оранкою або чизелюванням на 28-30 та 30-32 см під ярий ячмінь і сою на фоні одного меліоративного розпушування на 55-60 см під кормові буряки забезпечив сприятливі умови для формування врожаю і високу окупність технологій вирощування порівняно з варіантом різноглибинної оранки та чизельного обробітку. Незважаючи на те, що енергоємність технологій розрахована на гектар сівозмінної площі за такого обробітку зростала в 1,5 раза (87,1-91,5 ГДж/га) порівняно з технологіями на зрошуваних землях зі сприятливим меліоративним станом (64,8 ГДж/га) вони забезпечили вихід корисної енергії на рівні 142,8-153,9 ГДж/га, або на 31,0-41,2%, більше ніж за оранки (109,0 ГДж), а відповідно і коефіцієнт енергетичної ефективності зріс із 1,27 до 1,64-1,68 ГДж/га (29,1-32,2 %).

16. На схилових землях із контурно-меліоративною організацією території, виконаною у вигляді наорюваних валів-терас чизельний обробіток упродовж ротації 6-пільної трав’яної сівозміни на чорноземі південному середньозмитому є менш витратним, більш продуктивним і створює сприятливі умови для використання сільськогосподарськими культурами біокліматичного потенціалу зони. Так, витрати на його проведення (0,44 ГДж/га) порівняно із загальновизнаним у зоні (0,51 ГДж/га) зменшилися на 13,7%, але низька питома вага витрат на основний обробіток у сівозміні із трьома полями багаторічних трав не забезпечувала істотного здешевлення технологій вирощування і тому витрати зменшилися (з 16,9 до 16,2 ГДж/га), лише на 4,1 %. Водночас енергоємність зібраного врожаю за чизельного і плоскорізно-чизельного обробітку зросла з 53,7 до 65,1 ГДж/га, або на 21,2%, що дало змогу досягти коефіцієнта енергетичної ефективності 5,02 із сумарною середньорічною еколого-економічною ефективністю 847 грн/га проти 4,18 та 794 грн/га за диференційованого, або більше відповідно на 20,1 та 6,7 %.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії, книги

1. Остапов В.И., Фесенко А.Ф., Малярчук Н.П. Особенности обработки почвы на орошаемых землях. // Научно-обоснованная система земледелия Херсонской области. – Херсон: Облполиграфиздат, 1987. – С.290 – 296.

2. Остапов В.И., Фесенко А.Ф., Малярчук Н.П., Черноостровец Ю.Н. Севообороты. // Интенсивное кормопроизводство на орошаемых землях. – К.: Урожай, 1989. – С.22 – 29.

3. Остапов В.И., Фесенко А.Ф., Малярчук Н.П., Черноостровец Ю.Н Способы обработки почвы для повышения ее плодородия. // Повышение плодородия орошаемых земель. – К.: Урожай, 1989. – С.121 – 130.

4. Остапов В.И., Фесенко А.Ф., Малярчук Н.П. Система обработки почвы. // Справочник по орошаемому земледелию Степи Украины. – К.: Урожай, 1989. – С.23 – 41.

5. Остапов В.И., Фесенко А.Ф., Малярчук Н.П. Обработка почвы под зерновые культуры. // Гарантированное производство зерна на орошаемых землях. – К.: Урожай, 1990. – С. 21 – 28.

6. Малярчук М.П., Ковтун В.А. Система обробітку ґрунту. // Підвищення ефективності використання зрошуваних степових ландшафтів. – Херсон: РВЦ ХДАУ “Колос”, 2003. – С.9 – 10.

7. Малярчук М.П. Система обробітку ґрунту. // Система ведення сільського господарства Херсонської області: наукове супроводження “Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2011 року. – Землеробство. – Ч.1. – Херсон: “Айлант”, 2004. – С.71 – 77.

Статті у фахових виданнях

8. Остапов В.И., Фесенко А.Ф., Малярчук Н.П. Обработка почвы и её плодородие в условиях орошения юга Украины // Орошаемое земледелие. – К.: Урожай, 1989. – вып. 34. – С.6 – 9.

9. Остапов В.И., Фесенко А.Ф., Малярчук Н.П. Система обработки почвы – средство улучшения её плодородия в условиях орошения юга УССР. //Ресурсосберегающие системы обработки почвы.: Сб. науч. тр. – М.: Колос, 1990. – С.108 – 115.

10. Панюкова О.О., Малярчук М.П. Вплив способів обробітку ґрунту на продуктивність люцерни другого та третього року вегетації. // Зрошуване землеробство. – К.: 1991. – вип. 36. – С. 65 – 69.

11. Малярчук М.П. Вплив ґрунтозахисних систем обробітку в сівозміні на родючість ґрунту, забур’яненість та продуктивність сільськогосподарських культур. // Зрошуване землеробство. – вип. 37. – К.: 1992. – С. 13 – 18.

12. Малярчук М.П., Чорноостровець Ю.М., Данильчук С.В. Особливості обробітку ґрунту на зрошуваних землях півдня України. //Зрошуване землеробство. – К.: 1993. – вип. 38. – С.11 – 15.

13. Малярчук М.П., Котов С.Б. Вплив способів основного обробітку ґрунту на врожайність буряків у зрошуваній сівозміні. // Зрошуване землеробство. – К.: Урожай, 1995. – вип. 40. – С. 3 – 6.

14. Остапов В.И., Малярчук Н.П. Основная обработка почвы в условиях орошения. // Земледелие. – 1998. – № 4. – С.27 – 29.

15. Малярчук М.П., Чорноостровець Ю.М. Ґрунтозахисна система основного обробітку ґрунту в сівозміні при контурно-меліоративній організації території. // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 1997. – вип. 1. – част. 4. – С. 672.

16. Малярчук М.П., Котов С.Б. Система основного обробітку ґрунту для зрошуваних сівозмін // Актуальні проблеми ефективного використання зрошення.: Зб. наук. пр. Інституту зрошуваного землеробства. – Херсон, 1997. – вип.1. – С.33 – 42.

17. Малярчук М.П., Ковтун В.А. Вплив систем основного обробітку ґрунту у зернотрав’янопросапній сівозміні на вміст рухомого фосфору. // Зрошуване землеробство. – вип. 41. К.: 1998. – С. 22 – 27.

18. Остапов В.І., Малярчук М.П. Прийоми основного обробітку ґрунту в умовах зрошення Південного Степу України. – Вісник аграрної науки. – 1998. № 8. – С.10 – 15.

19. Малярчук М.П., Ковтун В.А., Зенкіна О.Є. Мінімалізація основного обробітку ґрунту – можливості і наслідки. // Аграрний вісник Причорномор’я. – Зб. наук. пр. Сільськогосподарські науки. – Одеса, СГІ, 1999. – № 3(6). – 4.ІІ. С.77 – 81.

20. Малярчук М.П., Ковтун В.А., Куриленко В.О. Продуктивність цукрових буряків при довгостроковому застосуванні мінімального обробітку ґрунту при зрошенні. // “Актуальні проблеми ефективного використання зрошуваних земель”. – Т. ІІ. – Херсон, “Айлант”, 1999. – С.68 – 72.

21. Малярчук М.П., Ковтун В.А., Куриленко В.О. Вплив обробітку ґрунту та удобрення на ефективність вирощування цукрових буряків при зрошенні. // Сельскохозяйственные науки. – Науч. труды Крымского гос. ун-та. – 1999. – вып. 62. – С. 10.

22. Малярчук М.П. Наукові підходи до використання земельних ресурсів південного регіону. // Зб. наук. праць Української академії наук національного прогресу. (Південне регіональне відділення). – К.: - 2000. – № 1. – С. 7.

23. Малярчук М.П. Система обробітку ґрунту в буряковій короткоротаційній в сівозміні. // Зрошуване землеробство. – Херсон, “Айлант”, 2002. – вип. 42. – С.13 – 20.

24. Малярчук М.П. Вплив систем основного обробітку ґрунту на родючість зрошуваних земель // Таврійський науковий вісник. – Херсон, “Айлант”, - 2003. – вип. 27. – С.112 – 116.

25. Малярчук М.П. Окупність технологій вирощування сільськогосподарських культур при різних системах основного обробітку ґрунту в зрошуваній сівозміні. // Таврійський науковий вісник. – Херсон, “Айлант”, 2003. – вип. 28. – С.67 – 72.

26. Малярчук М.П. Накопичення органічної речовини за різних систем основного обробітку ґрунту в сівозміні. // “Шляхи підвищення ефективності використання на добриво побічної продукції рослинництва.”: Зб. наук. пр. Інституту землеробства УААН. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – С.151 – 155.

27. Малярчук М.П., Шелудько О.Д, Косачев С.П., Куценко С.В. Комплексний захист зрошуваної озимої пшениці від бур’янів, хвороб та шкідників. // Зрошуване землеробство. – Херсон, “Айлант”, 2005, – вип. 43. – С.50 – 58

28. Радченко В.О., Коваленко А.М., Малярчук М.П. Економічні аспекти адаптації структури посівних площ на зрошуваних землях південного степу до умов їх водозабезпечення // Таврійський науковий вісник. – Херсон, “Айлант”, – 2005. – вип. 38. – С.186 – 191.

Авторські свідоцтва та патенти

29. Комп’ютерна програма “Расчет нормы высева сельскохозяйственных культур в зависимости от цели посева, сорта (гибрида), качества семян и установка сеялок на расчетную норму высева (“Посев”); А.С. ПА № 1426, Україна / Лисогоров К.С., Малярчук М.П. Дата реєстрації 15.09.1998. Дата видачі 09.10.1998. – Опублікована: Каталог Держреєстрації. – вип. 2. – С. 64.

30. База даних для комп’ютерної програми “Почвозащитная система земледелия засушливой Степи юга Украины БД “ЕROZIYA”. А.С. ПА № 2185 Україна / Малярчук М.П., Лисогоров К.С., Писаренко В.А. – дата реєстрації 23.06.1999. – Дата видачі 27.07.1999. – Опубліковано; Каталог Держреєстрації. – вип. 3. – С. 32.

31. Спосіб основного обробітку ґрунту в польовій сівозміні для вирощування озимої пшениці. Д.П № 2185 Україна / Зенкіна О.Є., Малярчук М.П. – дата реєстрації 15.02.2004. – Дата видачі 15.11.2004. – Опубліковано. Бюл. № 11.

Матеріали наукових конференцій

32. Малярчук Н.П., Данильчук С.В. Возможности минимализации обработки почвы под озимую пшеницу в условиях орошения Степи Украины. // Тезисы докладов областной научно-практической конференции: “Творчество молодых ученых и специалистов – ускорению научно-технического прогресса”. – Херсон, 1987. – С.110 – 111.

33. Малярчук Н.П. Продуктивность орошаемого севооборота в зависимости от системы обработки почвы. // Материалы выступлений на научно-практической конференции 16 июня 1988 г. “Ученые Херсонщины – народному хозяйству области в условиях перестройки”. – Херсон, 1988. – С. 14 – 15.

34. Малярчук Н.П., Кирик П.П. Изменение водно-физических свойств темно-каштановых почв под различными культурами. // Материалы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава сельскохозяйственного факультета. – М.: 1990. – С. 30.

35. Остапов В.И., Малярчук Н.П., Фесенко А.Ф., Черноостровец Ю.Н. Системы обработки почвы для повышения плодородия земель на юге Украины. // Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзном совещании “Проблемы экологии, воспроизводства плодородия почв и ресурсосбережения при интенсивном использовании орошаемых земель”. – Херсон, УкрНИИОЗ, 1990. – С.89 – 90.

36. Малярчук Н.П., Черноостровец Ю.Н. Ирригационная эрозия при орошении. // Тез. докл. на всесоюзной научно-практической конференции “Почвозащитное земледелие с контурно-мелиоративной организацией территории в степной зоне” (6-7 июня 1990), - Т. 1. – Луганск, 1991. – С. 62 – 64.

37. Малярчук Н.П., Котов С.Б. Влияние систем обработки почвы на плодородие орошаемых земель юга Украины. // Тезисы докладов Международной научной конференции: “Оросительные мелиорации – их развитие, эффективность и проблемы”. – Херсон, 1993. – С.41-44.

38. Малярчук М.П., Чорноостровець Ю.М. Вплив систем основного обробітку на родючість ґрунту. // Тези доповідей IV з’їзду ґрунтознавців і агрохіміків України. – Харків, 1994. – С. 168 – 169.

39. Черноостровец Ю.Н., Котов С.Б., Малярчук Н.П. К вопросу плодородия орошаемых склоновых земель. // Международная научно-практическая конференция “Эрозия почв и методы борьбы”. – Тезисы докладов – Кишинев, 1995. – С. 75.

40. Малярчук М.П., Чорноостровець Ю.М. Система обробітку в зерно-кормовій сівозміні. // Тези доповідей на міжнародній конференції “Україна в світових земельних, продовольчих і кормових ресурсах і економічних відносинах”. – Вінниця, 1995. – С. 14 – 15.

41. Малярчук М.П., Ковтун В.А. Вміст рухомого фосфору в ґрунті в залежності від систем основного обробітку ґрунту. // Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченій 100-й річниці з дня заснування Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції. (серпень 1996 рік), - Т. І. – Одеса, 1996. – С. 43.

42. Малярчук М.П., Чорноостровець Ю.М. Баланс гумусу південного чорнозему залежно від системи основного обробітку схилових земель. Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Спеціальний випуск до V з’їзду УТГА (6-10 липня 1998р.,). – част. 3. – Ґрунти-екологія-продовольство. Харків, 1998. - С.41 – 42.

Методичні рекомендації, у розробленні
та підготовці яких автор брав безпосередню участь

43. Котляр Н.М., Котов Б.И., Лимар А.О., Остапов В.И., Черноостровец Ю.Н., Малярчук Н.П., Фесенко А.Ф., Грабак Н.Х., Шквира А.С., Могилевский Н.П. Щелевание почвы и посевов в хозяйствах Херсонской области. // Методические рекомендации. – Херсон, 1991. – 20 с.

44. Коваленко А.М., Лимар А.О., Малярчук М.П., Ромащенко М.І., Сніговий В.С., Собко О.О. Сівозміни на зрошуваних землях. // Методичні рекомендації: - К.; Аграрна наука, 1999. – 38 стор.

45. Гамаюнова В.В., Писаренко В.А., Філіп’єв І.Д., Малярчук М.П., Лавриненко Ю.О., Зінченко В.О., Писаренко П.В., Сіденко В.П., Касьянов І.П., Бондаренко В.В., Польський В.Я. Концепція збільшення виробництва зерна кукурудзи в Херсонській області. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 1999. – 17 с.

46. Сніговий В.С., Ушкаренко В.О., Малярчук М.П., Нетіс І.Т., Філіп’єв І.Д., Вилов Б.Р., Виблова А.В., Коваленко А.М., Лавриненко Ю.О., Сіденко В.П., Макаров Л.Х., Продченко Т.І., Шелудько О.Д., Авраменко В.С., Касьянов І.П., Котов С.Б., Найдьонова В.О., Бондаренко В.В., Свириденко В.П., Вапняк А.М. Рекомендації по збільшенню виробництва зерна в господарствах Херсонської області у 2001р. – Херсон, “Айлант”, 2001. – 12с.

47. Сніговий В.С., Гусєв М.Г., Андрусенко І.І., Гамаюнова В.В., Голобородько С.П., Димов О.М., Жуйков Г.Є., Заверюхін В.І., Ківер Г.Ф., Коваленко А.М., Малярчук М.П., Мелашич А.В., Панюкова О.О., Писаренко В.А., Сафонова О.П., Свірідов А.В., Сіденко В.П., Таран В.Г., Філіп’єв І.Д., Чергінець Б.І., Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Левченко Ю.Г. Методичні рекомендації по веденню землеробства на землях з високим рівнем залягання підгрунтових вод в умовах Херсонської області. – Херсон, РВЦ ХДАУ “Колос”, - 2001. – 40 с.

48. Сніговий В.С., Гусєв М.Г., Малярчук М.П., Нетіс І.Т., Філіп’єв І.Д., Коваленко А.М., Лавриненко Ю.О., Сіденко В.П., Макаров Л.Х., Продченко Т.І., Шелудько О.Д., Заєць С.О., Заверюхін В.І., Ківер Г.Ф., Каращук Г.В., Авраменко В.С., Лазник П.І., Касьянов І.П. Рекомендації по догляду за озимими культурами та проведенню весняно-польових робіт у 2002 році. - Херсон, “Айлант” 2001. – 14 с.

49. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Нетіс І.Т., Орлюк А.П., Філіп’єв І.Д., Гамаюнова В.В., Коваленко А.М., Писаренко В.А., Шелудько О.Д., Заєць С.О., Ушкаренко В.О., Авраменко В.С., Касьянов І.П. Рекомендації по посіву озимих культур під урожай 2002 року в господарствах Херсонської області. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 2001. – 11 с.

50. Сніговий В.С., Гусєв М.Г., Жуйков Г.Є., Малярчук М.П., Нетіс І.Т., Орлюк А.П., Філіп’єв І.Д., Гамаюнова В.В., Коваленко А.М., Писаренко В.А., Шелудько О.Д., Димов О.М., Заєць С.О., Величко М.Г., Влащук А.М., Зенкіна О.Є., Ушкаренко В.О., Лазер П.Н., Авраменко В.С., Касьянов І.П., Виблов Б.Р. Рекомендації по посіву озимих культур під урожай 2003 року в господарствах Херсонської області. – Херсон. “Айлант”, 2002. – 20 с.

51. Сніговий В.С., Гусєв М.Г., Андрусенко І.І., Гамаюнова В.В., Голобородько С.П., Жуйков Г.Є., Заверюхін В.І., Ківер Г.Ф., Коваленко А.М., Малярчук М.П., Мелашич А.В., Писаренко В.А., Сафонова О.П., Сіденко В.П., Філіп’єв І.Д., Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Грановська Л.М., Ладичук Д.О. Морозов О.В. Левченко Ю.Г. Рекомендації по веденню землеробства на зрошуваних землях з незадовільним меліоративним станом. - Херсон. “Айлант”, 2003. – 32 с.

52. Малярчук М.П., Ковтун В.А. Система обробітку ґрунту. // Стан і напрямки високоефективного використання зрошуваних земель. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 2003. – С. 9 – 10.

53. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Сіденко В.П. Осот рожевий та інші багаторічні бур’яни і боротьба з ними на півдні України. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 2003. – 12 с.

54. Сніговий В.С., Гусєв М.Г., Жуйков Г.Є., Коваленко А.М., Димов О.М., Малярчук М.П., Мелашич А.В., Сафонова О.П., Таран В.Г., Яворський С.В., Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Грановська Л.М., Лазер П.Н., Балюк С.А., Ладних В.Я. Рекомендації по використанню зрошуваних земель, що тимчасово не поливаються. – Херсон, “Айлант”, 2003. – 14 с.

55. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Гусєв М.Г., Прищепо М.М., Косачев С.П., Капустін О.І., Кононенко Е.М., Виблов Б.Р., Виблова А.В., Остапенко М.О. Карантинні бур’яни та заходи боротьби з ними. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 2003. – 16 с.

56. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Гусєв М.Г., Мелашич А.В., Сафонова О.П., Чергінець Б.І., Крупіца Д.О. Рекомендації по використанню вапняку на вторинно осолонцьованих ґрунтах півдня України. – Херсон, “Айлант”, 2003. – 8 с.

57. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Сіденко В.П., Капустін О.І., Шинкаренко Г.А., Амброзія полинолиста і заходи боротьби з нею. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 2003. – 8 с.

58. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Коваленко А.М., Криштопа П.А., Макаров Л.Х., Заєць С.О., Малярчук Н.І., Авраменко В.С., Касьянов І.П., Прищепо Т.О., Виблов Б.Р., Виблова А.В. Ярий ячмінь – стратегія і тактика вирощування. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”, 2003. – 11с.

59. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Коваленко А.М., Макаров Л.Х., Влащук А.М., Малярчук Н.І., Авраменко В.С., Касьянов І.П., Прищепо Т.О. Горох – цінна зерно-бобова культура та відмінний попередник. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 2003. – 12 с.

60. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Шелудько О.Д., Косачев С.П., Рєзников В.П., Колісниченко Г.С., Авраменко В.С., Прищепо Т.О., Капустін О.І. Основні елементи системи захисту озимої пшениці від шкідливих організмів. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 2004. – 8 с.

61. Сніговий В.С., Шелудько О.Д. Малярчук М.П., Капустін О.І. Західний кукурудзяний жук і заходи боротьби з ним. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 2004. – 8 с.

62. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Макаров Л.Х., Коваленко А.М., Авраменко В.С., Касьянов І.П., Прищепо Т.О., Виблов Б.Р., Виблова А.В., Шевченко Т.А., Самойленко В.В., Самойленко А.Т. Вирощування соргових культур в умовах 2004 року. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”, 2004. – 20 с.

63. Жуйков Г.Є., Нетіс І.Т., Малярчук М.П., Гусєв М.Г., Орлюк А.П., Писаренко В.А., Філіп’єв І.Д., Коваленко А.М., Заєць С.О., Влащук А.М., Гамаюнова В.В., Марковська О.Є., Виблов Б.Р., Виблова А.В., Мігальов О.В., Сидоренко В.Г., Альохін А.М., Волошин М.Г., Мелєжек В.А., Авраменко В.С., Кучерук В.О., Кас’янов І.П., Яковенко В.М., Найдьонова В.О., Найдьонов В.Г., Нижеголенко В.М., Левін І.В. Особливості збирання зернових і зернобобових культур у 2004р. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”, 2004. – 24 с.

64. Колот В.М., Клубук В.В., Малярчук М.П., Заверюхін В.І., Чернишов І.Д., Прищепо М.М., Косачев С.П., Шелудько О.Д. Технологічні особливості вирощування сої. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 2005. – 20 с.

65. Малярчук М.П., Лавриненко Ю.О., Писаренко В.А., Гамаюнова В.В. Технологія вирощування кукурудзи на зерно. // Методичні рекомендації. – Херсон, “Айлант”. – 2005. – 12 с.

66. Шелудько О.Д., Малярчук М.П., Резніков В.П., Колісниченко Г.С., Захист зернових колосових культур від клопа-черепашки. // Методичні рекомендації. Херсон, “Айлант”, 2005. – 6 с.

67. Жуйков Г.Є., Нетіс І.Т., Малярчук М.П., Гусєв М.Г., Писаренко В.А., Орлюук А.П., Філіп’єв І.Д., Гамаюнова В.В., Андрусенко І.І., Коваленко А.М., Заєць С.О., Шелудько О.Д., Димов О.М., Влащук А.М., Богунов О.В., Криштопа П.А., Косачев С.П., Марковська О.Є., Макарчук О.О., Левін І.В., Сергєєв Л.А., Ушкаренко В.О., Лазер П.Н., Базалій В.В., Федорчук М.І., Мігальов О.В., Альохін А.М., Горбенко С.А., Кас’янов І.П., Квасниця О.В., Найдьонова В.О., Сілецький В.П., Коноваленко М.М. Рекомендації до посіву озимих під урожай 2006 року в Херсонській області. – Херсон, “Айлант”, 2005. – 31 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины