Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Палунь Микола Миколайович. Фізико-хімічні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень). : Дис... д-ра наук: 04.00.11 - 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Павлунь М.М. Фізико-хімічні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2003.

Теоретично обґрунтована та системно реалізована методологія формаційної типізації родовищ на підставі виявлення головних термобарогеохімічних рис та з’ясування чинників флюїдного режиму і зональності розвитку процесів рудоутворення різноглибинних молібден-вольфрамових і золоторудних формацій. Розкрито закономірності й механізми міграції та концентрації корисних компонентів руд у різноглибинних геолого-структурних і фізико-хімічних умовах. Обстоюється концепція формування й розвитку принципово нової галузі сучасного рудно-формаційного і металогенічного аналізу – термобарогеохімічного моделювання, діагностики та прогнозування рудних формацій. Обґрунтовано нові принципи типізації рудогенерувальних флюїдних систем і рудних формацій з урахуванням динаміки просторово-часових змін інтенсивних фізико-хімічних параметрів та ступеня термостатування гідротермальних систем як відображення глибини їхнього функціонування й, отже, їхньої відкритості–закритості. Вирізнено шість головних генотипів золотоконцентрувальних флюїдних систем земної кори України, здійснено типізацію молібден-вольфрамових і золоторудних родовищ різних формацій. На підставі виявлених закономірностей розроблено термобарогеохімічні критерії дистанційного прогнозування, розшуків та оцінки ендогенного зруденіння, наведено конкретні приклади їхньої апробації.

1. Сукупність геолого-мінералогічних і ТБГХ-даних вивчення молібден-вольфрамових і золоторудних формацій розкриває дискретно-багатостадійну регресивно-інверсійну природу РТ-режиму формування пневматолітово-гідротермальних, гідротермальних і метаморфогенно-гідротермальних родовищ. Величина і динаміка міжстадійних РТ-змін і внутрішньостадійна флуктуативність цього режиму зменшувалися зі збільшенням глибини перебігу процесів (від >550–50C і 350–20 МПа – на глибині понад 1,5 км і до 370–50C та 20–1 МПа – до 1,5 км), а багатокомпонентність, сольова концентрація, загальна газонасиченість і густина флюїдних фаз – з наближенням до синрудної палеоповерхні і в напрямі їхнього завершення. Аналогічна закономірність простежується стосовно градієнтності трендів їхньої еволюції у просторі.

2. Зруденіння Mo-W формації незалежно від ендо- чи екзоконтактового морфотипу родовищ формувалося у високо-середньотемпературному діапазоні (> 440–300С) при перепадах тиску від 165 до 45 МПа із суттєво лужно-галогенних (хлоридно-натрових і фторидно-хлоридно-калій-натрових) гетерогенних розчинів високої сольової концентрації (65–26 мас. % NaCl+KCl), що притаманно дорудним стадіям деяких метаморфогенно-гідротермальних родовищ золота зеленокам’яних поясів УЩ. Власне золоторудна мінералізація з незначними варіаціями для різноглибинних формацій розвивалася в середньотемпературних умовах (300–190С) за вуглекислотно-водного компонентного складу флюїдів (хлоридно-гідрокарбонатні з Na+, Mg2+, Ca2+) з сумарною сольовою концентрацією до 10–14 мас. % NaCl, інтенсивного закипання і дегазації передовсім СО2, помітних змін рН і Еh режиму, що властиве пострудним стадіям формування сульфідно-поліметалевих, іноді з золотом, парагенезисів на родовищах Mo-W-формації. Ці закономірності формування продуктивної молібден-вольфрамової і золоторудної мінералізації разюче стійкі незалежно від геотектонічного розташування і металогенічної спеціалізації регіонів – йдеться про так звану конвергентність умов розвитку зруденіння як віддзеркалення специфічної геохімічної сутності багатокомпонентних фізико-хімічних систем, що функціонують у градієнтних термодинамічних і анізотропних геолого-структурних умовах (Лазько, Ляхов, Пизнюр, 1981; Ляхов, 1985, 1988; [1, 5, 10, 21, 33, 36 та ін.]).

3. З наближенням процесів рудогенезу до синрудної палеоповерхні зменшується ступінь термостатування і загальна стійкість теплового балансу системи, функціональним відображенням чого є усереднені показники зміни РТ-режиму в часі (Т/Р) та просторі (Т на 100 м), а також інверсійно-флуктуативні порушення режиму (Т і Р) на загальному тлі розвитку рудного процесу. На підставі вивчення характеру поєднання цих показників, що визначали головні особливості фізико-хімічної еволюції рудогенерувальних палеосистем, агрегатно-щільнісний стан металоносних флюїдних фаз, масштаб і конфігурацію зональності та інтенсивність рудовідкладання, і інтегровано відображають ступінь термостатування, а, отже, і глибину функціонування палеогідросистеми, для докембрійських і фанерозойських структур земної кори України ми виділили шість найголовніших типів золотоконцентрувальних флюїдних систем.

4. На підставі порівняльного аналізу термобарогеохімічних параметричних показників флюїдного режиму формування герцинських золоторудних родовищ у крайовому ВПП Сх. Узбекистану з ТБГХ-параметрами режиму альпійських аналогів малоглибинної юної золото-срібної формації та золоторудної формації середніх глибин, з урахуванням величини термостатування гідросистеми і мінералого-геохімічних даних нами скореговано формаційну приналежність цих герцинських об’єктів, які зачислено до плутоногенно-вулканогенних утворень середньо-верхніх рівнів формації середніх глибин. Це принципово змінює усталені прогнозно-металогенічні підходи стосовно оцінки перспективності золотоносних площ регіону і глибоких горизонтів наявних там родовищ і радикально підвищує цю перспективність.

5. ТБГХ-зональність і тренди її розвитку для Mo-W- і Au-формацій здебільшого залежать від глибини і, отже, ступеня термостатування палеогідросистеми, мають переважно термобароградієнтну природу і за формою й напруженістю у більшості випадків визначаються геолого-структурними умовами рудолокалізації. Величина Т як відображення ступеня термостатування рудогенерувальних систем функціонально пов’язана з витриманістю зруденіння на глибину, яка зростає з переходом від слабко- до більш термостатованих систем з перших сотень до кількох тисяч метрів. Це дає змогу використовувати відповідну величину Т для оцінки вірогідного загального вертикального розмаху зруденіння різноглибинних формацій, рівня його денудації і глибини поширення збереженої частини в сучасному ерозійному зрізі. Виявлені закономірності просторово-часової еволюції флюїдного режиму палеогідросистем і конвергентність фізико-хімічних умов розвитку продуктивної мінералізації відповідних формацій з аналізом конфігурації і трендів термобароградієнтної ТБГХ-зональності становлять надійне теоретичне і фактологічне підґрунтя для здійснення різномасштабного прогнозування, розшуків та оцінки конкретного формаційного типу зруденіння з обов’язковим урахуванням особливостей геотектонічної позиції рудних полів та специфіки структурно-фаціальних умов рудолокалізації.

6. Вивіреним критерієм оцінки є визначення в процесі термобарогеохімічного площинного і стереокартування системи векторів зміни термодинамічних параметрів рудоутворювальних розчинів і концентрації в них солей (здебільшого хлоридів і фторидів Nа, К, Мg, Са) та газових компонентів (передовсім СО2, СН4 і гомологів, N2, О2), густини й фазово-агрегатного стану розчинів, насичених СО2, особливо для золоторудних формацій. Порівняна стійкість і незначна величина вертикального Т (10–20/100 м) за умови формування продуктивного зруденіння у порівняно широкому діапазоні температур свідчить про помірне термостатування і передбачає значне поширення промислової мінералізації з глибиною. Для Mo-W-формацій найперспективнішими будуть ділянки родовищ, де поширені включення високотемпературних щільних розчинів (>400–300С) фторидно-хлоридно-калій-натрового складу з мінералами-“в’язнями” (65–26 мас. % NаCl+КСl), наявні суттєві флуктуації тиску (165–45 МПа) і поширені рідинно-газові та газово-рідинні вакуолі, що мають порівняно великі розміри, вкрай нерівномірний розподіл і різко гетерогенний стан (особливо на штокверках). Для золоторудних формацій типові включення СО2, законсервовані при 290–180С в умовах інтенсивної гетерогенізації флюїдів з різними співвідношеннями фаз вакуолей включень (Г–Рсо2–Рн2о; Рсо2–Г–Рн2о; Рсо2–Рн2о; Г–Рсо2; Рсо2–Г і Рсо2–Гсо2), поширені включення дво- й однофазового СО2 з широкими варіаціями густини (для різноглибиних формацій від 1,02 до 0,4–0,1 г/см3) та гомогенізацією як у рідку, так і в газову фази. Розроблені ТБГХ-критерії зруденіння Мо-W і Аu-формацій та методологія їхнього практичного застосування має загальне значення, у зв’язку з чим їх можна успішно використовувати і для оцінювання відповідних формацій у рудоносних геотектонічних структурах регіонів з різною історією геологічного розвитку.

7. Уся сукупність матеріалів ТБГХ-вивчення Мо-W і Аu-формацій, викладених у даній роботі, з урахуванням багатьох інших масштабних ТБГХ-досліджень (Лазько, Ляхов, 1972; Лазько, Ляхов, Пизнюр, 1981; Ляхов, 1990; [1, 4–7, 27, 33, 34, 36 та ін.]), переконливо засвідчує, що ми впритул підходимо до розробки й реалізації наукової концепції нового напряму сучасного рудноформаційного та металогенічного аналізу – термобарогеохімічного моделювання, діагностики, обґрунтування та прогнозування рудних формацій.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографія

 1. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Попивняк И.В. Термобарогеохимия золота. – Львов: Свит, 1995. – 280 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Павлунь Н.Н. Кристаллогенетический ряд и некоторые типоморфные свойства пиритов месторождения Акчатау // Минерал. сб. – 1982. – № 36, вып. 1. – С. 31–36.

 2. Павлунь Н.Н., Симкив Ж.А. Эволюция химизма минералообразующих растворов при формировании редкометальных руд месторождения Акчатау (Центральный Казахстан) // Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. – 1982. – Ч. 111. – С. 67–74.

 3. Дорошенко Ю.П., Павлунь Н.Н. О термобарогеохимических условиях формирования молибден-вольфрамовых месторождений Центрального Казахстана // Докл. АН СССР. – 1983. – Т. 273, № 4. – С. 969–972.

 4. Павлунь Н.Н. Стадийность минерализации и палеотемпературная зональность месторождения Акчатау // Минерал. сб. – 1984. – № 38, вып. 1. – С. 31–40.

 5. Павлунь Н.Н. Термобарогеохимические поисково-оценочные критерии молибден-вольфрамового грейзенового оруденения Центрального Казахстана // Минерал. сб. – 1984. – № 38, вып. 2. – С. 45–54.

 6. Павлунь Н.Н. О термобарогеохимической зональности молибден-вольфрамового месторождения Акчатау в Центральном Казахстане // Докл. АН СССР. – 1984 – Т. 274, № 6. – С. 1450–1454.

 7. Павлунь Н.Н., Костенко А.И., Костин В.А. О некоторых методических вопросах масс-спектрометрического химического анализа газовой фазы флюидных включений минералообразующих растворов в минералах // Минерал. сб. – 1986. – № 40, вып. 2. – С. 18–22.

 8. Павлунь Н.Н., Костенко А.И., Костин В.А. О факторах, влияющих на результаты валового масс-спектрометрического анализа газовой фазы флюидных включений в минералах // Докл. АН СССР. – 1986. – Т. 289, № 5. – С. 1230–1234.

 9. Павлунь Н.Н. О физико-химических условиях минералообразования на Верхнекайрактинском вольфрамит-шеелитовом штокверке Центрального Казахстана // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. – 1986. – № 7. – С. 29–36.

 10. Павлунь Н.Н. О связи эволюции морфологии кристаллов топаза с изменчивостью условий их кристаллизации (на примере Акчатаусского месторождения в Центральном Казахстане) // Минерал. сб. – 1987. – № 41, вып. 2. – С. 51–57.

 11. Лазько Е.М., Ляхов Ю.В., Пизнюр А.В., Павлунь Н.Н. Рудноформационный аспект термобарогеохимических исследований // Формационный анализ и крупномасштабный прогноз рудных месторождений: Тр. ЦНИГРИ. – 1987. – Вып. 216. – С. 61–65.

 12. Красильщикова О.А., Павлунь Н.Н., Крочук В.М., Таращан А.Н. О механизмах формирования цветовой и люминесцентной зональности флюорит-молибден-вольфрамового месторождения Акчатау // Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. – 1988. – Ч. 117, вып. 2. – С. 163–174.

 13. Дорошенко Ю.П., Павлунь Н.Н. Физико-химические рудоконтролирующие факторы и термобарогеохимические критерии молибден-вольфрамового оруденения грейзеновой формации Центрального Казахстана // Минералогия и геохимия вольфрамовых месторождений. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – С. 155–163.

 14. Лазько Є.М., Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В., Попівняк І.В. Принципи термобарогеохімічного прогнозування, пошуків та оцінки золоторудних родовищ на території України // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 1992. – Вип. 11. – С. 25–40.

 15. Лазько Є.М., Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В., Попівняк І.В. Термобарогеохімія в прикладній геології (пошуки, розвідка та експлуатація родовищ) // Мінерал. зб. – 1992. – № 45, вип. 2. – С. 15–21.

 16. Павлунь М.М., Поздєєв К.М., Костенко А.І., Лаврененко А.П., Лобков І.Г. Про хімічний склад газової фази флюїдних включень у мінералах продуктивних парагенезисів родовищ Садонського свинцево-цинкового поясу // Мінерал. зб. – 1992. – № 45, вип. 2. – С. 87–90.

 17. Павлунь М.М., Крочук В.М. Про просторово-часові морфологічні еволюційні ряди кристалів флюориту з Акчатауського родовища // Мінерал. зб. – 1993. – № 46, вип. 1. – С. 73–77.

 18. Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Попивняк И.В. Термобарогеохимические поисково-оценочные критерии эндогенного оруденения // Термобарогеохимия в науке и технике. – М.: Наука, 1993. – С. 53–59.

 19. Ляхов Ю.В., Сіворонов А.О., Бобров О.Б., Павлунь М.М., Литвинович О.Р., Краснощок В.М. Флюїдний режим метаморфогенно-гідротермального зруденіння золота Сурської зеленокам’яної структури (Український щит) // Мінерал. зб. – 1994. – № 47, вип. 1. – С. 27–44.

 20. Лазько Е.М., Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Попивняк И.В. Термобарогеохимические методы прогнозирования и поисков полезных ископаемых // Современные проблемы геологии, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. – М.: Наука, 1997. – С. 24–32.

 21. Bobrov A.B., Sivoronov A.A., Malyuk B.I., Pavlun’ M.M. Economic gold mineralization in the Ukrainian Shield // Newsletters of the ILGGM. – Southgempton, April 1998. – N 26. – Р. 61–64.

 22. Stein H.J., Markey R.J., Sundblad K., Sivoronov A.A., Bobrov A.B., Malyuk B.I., Pavlun’ M.M. Re-Os аges for molibdenites from the Maiske and Sergeevske gold deposits of Ukraine // Геофиз. журн. – 1998. – Т. 20, № 4. – С. 114–117.

 23. Pavlun N.N., Piznyur A.V., Zinchuk N.N. Evolution of the endogenous ore-bearing fluids (according to minerals’ inclusions) // SGA IAGOP. – London, 1999. – Р. 144–153.

 24. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Сиворонов А.А., Бобров А.Б., Поздеев К.М. Типы золотоконцентрирующих палеогидросистем Украины (по данным термобарогеохимии) // Синтез минералов и методы их исследования: Тр. ВНИИСИМС. – 2000. – Т. 16. – С. 381–386.

 25. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Попивняк И.В., Цихонь С.И. Комплексное термобарогеохимическое моделирование полей золотого оруденения в практике локального прогноза // Синтез минералов и методы их исследования: Тр. ВНИИСИМС. – 2000. – Т. 16. – С. 387–401.

 26. Павлунь М. Теоретичне та практичне значення фазо- і газометричних моделей золоторудних родовищ (за флюїдними включеннями в мінералах) // Мінерал. зб. – 2000. – № 50, вип. 2. – С. 31–37.

 27. Ляхов Ю., Павлунь М., Ціхонь С. Термостатованість палеогідросистем як основа генетичної типізації золоторудних родовищ України (за даними дослідження флюїдних включень) // Мінерал. зб. – 2000. – № 50, вип. 2. – С. 38–43.

 28. Бобров О., Ляхов Ю., Павлунь М., Сіворонов А. Флюїдний режим процесів петро-рудогенезу та термобарогеохімічні критерії оцінки золотоносних зон Майського родовища (Савранське рудне поле, Побужжя) // Мінерал. зб. – 2001. – № 51, вип. 1. – С. 12–21.

 29. Павлунь М.М. Геолого-економічні аспекти формування та функціонування мінерально-сировинної бази золота // Зб. наук. праць УкрДГРІ. – Київ, 2001. – С. 60–65.

 30. Ляхов Ю., Павлунь М., Попівняк І., Ціхонь С. Кількісне термобарогеохімічне моделювання полів золотого зруденіння в практиці локального прогнозування // Мінерал. зб. – 2001. – № 51, вип. 1. – С. 22–34.

 31. Бобров А.Б., Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Сиворонов А.А. Термобарогеохимическая модель рудно-петрогенетических процессов формирования Майского месторождения золота (Украинский щит) // Тр. Х междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров: ВНИИСИМС, 2001. – С. 248–261.

 32. Павлунь М. Досвід крупномасштабного термобарогеохімічного прогнозування та оцінки грейзенового молібден-вольфрамового зруденіння герцинід Джунгаро-Балхашшя (Центральний Казахстан) // Мінерал. зб. – 2002. – № 51, вип.2. – C. 22–33.

 33. Павлунь М.М. Фізико-хімічні умови формування молібден-вольфрамового штокверку Коктенколь в Центральному Казахстані // Зб. наук. праць УкрДГРІ. – К., 2002. – № 1–2. – С. 124–127.

 34. Ляхов Ю., Павлунь М. Термобарогеохімічне обґрунтування рудно-формаційної приналежності ендогенних золоторудних родовищ України: теоретичні та методологічні аспекти // Мінерал. зб. – 2002. – № 52, вип. 1. – С. 68–73.

 35. Павлунь М. Термобарогеохімічні аспекти геолого-генетичної і рудно-формаційної типізації золотого зруденіння Бельтау-Курамінського вулкано-плутонічного поясу у Східному Узбекистані // Мінерал. зб. – 2002. – № 52, вип. 2. – С. 78–86.

 1. Bobrov O.B., Gursky D.S., Nechaev S.V., Sivoronov A.O., Yushin O.O., Pavlun M.M. Metallogeny of noble metals of the Ukrainian Shield // Мінерал. журн. – 2002. – Т. 24, № 2–3. – С. 37–44.

 2. Волошин О.В., Єхіванов В.А., Литвинович О.Р., Павлунь М.М., Пахнющий Ю.О. Неруйнівний метод визначення фізичних параметрів мінералів при розробці критеріїв золотого зруденіння // Зб. наук. праць НАНУ. Сер. “Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів”. – Львів, 2002. – Вип. 7. – С. 255–258.

Тези доповідей

 1. Боголепов В.Г., Дорошенко Ю.П., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.А. Два морфогенетических типа грейзенизации гранитов Центрального Казахстана // Метасоматизм и рудообразование: Тез докл. Всесоюз. совещ. – Л., 1982. – С. 54–57.

 2. Павлунь Н.Н. Исследование физико-химической эволюции формирования рудно-магматической системы Акчатаусского вольфрамового месторождения в Центральном Казахстане // Термобарометрия и геохимия рудообразующих флюидов (по включениям в минералах): Тез. докл. VII Всесоюз. совещ. – Львов, 1985. – Ч. 2. – С. 36–38.

 3. Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Костенко А.И. Новые данные о физико-химических условиях образования некоторых близповерхностных месторождений золота Узбекистана, Северо-Востока СССР и Курил // Термобарометрия и геохимия рудообразующих флюидов (по включениям в минералах): Тез. докл. VII Всесоюз. совещ. – Львов, 1985. – Ч. 2. – С. 54–55.

 4. Павлунь Н.Н. Генетическая модель и термобарогеохимическая зональность молибден-вольфрамовых месторождений грейзеновой формации Центрального Казахстана // Генетические модели эндогенных рудных формаций: Тез. докл. ІІ Всесоюз. совещ. – Новосибирск, 1985. – Т. III. – С. 16–18.

 5. Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Костенко А.И. Об условиях минералообразования на золоторудном месторождении в Восточном Узбекистане (по данным термобарогеохимии) // Генетические модели эндогенных рудных формаций: Тез. докл. ІІ Всесоюзн. совещ. – Новосибирск, 1985. – Т. 2. – С. 36–38.

 6. Павлунь Н.Н. Об условиях кристаллизации и некоторых типоморфных свойствах флюорита из Акчатаусского месторождения в Центральном Казахстане // Теория и методология минералогии. – Сыктывкар, 1985. – Т. 2. – С. 58–59.

 7. Лазько Е.М., Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Головченко Н.Г., Дорошенко Ю.П., Мязь Н.И. Рудноформационный аспект термобарогеохимических исследований // Формационный анализ как основа крупномасштабного прогноза и поисков месторождений цветных, редких и благородных металлов: Тез. докл. Всесоюз. совещ. – М.: ЦНИГРИ, 1986. – Т. 1. – С. 47–48.

 8. Павлунь Н.Н. Исследование физико-химических условий образования на Коктенкольском вольфрам-молибденовом месторождении в Центральном Казахстане // Комплексное использование вольфрамовых месторождений в СССР. – Л., 1986. – Т. IV. – С. 26–28.

 9. Павлунь Н.Н., Русских С.С., Лыков Л.И. Минералого-генетические особенности месторождения Верхнее Кайракты // Комплексное использование вольфрамовых месторождений в СССР. – Л., 1986. – Т. IV. – С. 42–43.

 10. Павлунь Н.Н., Кривошлык И.Н., Литвинович А.Р. Некоторые специфические черты вещественного состава и генезиса трубок взрыва // Матер. V Среднеазиатского петрограф. совещ. – Душанбе, 1988. – С. 31–34.

 11. Павлунь Н.Н., Костенко А.И., Костин В.А. Масс-спектрометрические исследования углеродсодержащих соединений при решении генетических вопросов на золоторудных объектах Восточного Узбекистана // Матер. ХП Всесоюзн. симпоз. по стабильным изотопам в геохимии. – М., 1989. – С. 198–200.

 12. Бобров А.Б., Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н. Стадийность формирования и минеральные парагенезисы перспективных золотоносных площадей зеленокаменных структур Украинского щита // Минерагения и прогнозная оценка на твердые полезные ископаемые. – К., 1991. – Вып. 2. – С. 9–12.

 13. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Литвинович А.Р., Исаков Л.В. Особенности флюидного режима процессов минералообразования на золоторудных проявлениях Сурской зеленокаменной структуры // Критерии поисков и перспективы промышленной золотоносности Украины: Тр. V межвед. совещ. – Одесса, 23–25 сентября 1992 г. – К., 1993. – С. 86–87.

 14. Лазько Е.М., Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Попивняк И.В. Современные направления термобарогеохимических исследований // Термобарогеохимия геологических процессов: Тез докл. VIII совещ. по термобарогеохимии. – М., 1992. – С. 11–12.

 15. Lazko E.M., Ljakhov Yu.V., Matkovskiy O.I., Pavlun N.N., Popivnjak I.V., Bobrov O.B., Piznur A.V. Thermobarogeochemical prognosis of gold ore deposits in Ukraine // Fluid inclusions research. – 1993. – Vol. 26. – Virginia Tech. – P. 93–94.

 16. Павлунь М.М., Пізнюр А.В., Попівняк І.В. Прикладна термобарогеохімія – основа підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт // Проблеми геологічної науки та освіти в Україні: Матер. наук. конф., присв. 50-річчю геол. ф-ту. – Львів, 19–21 жовтня 1995 р. – Львів, 1995. – С. 120–121.

 17. Павлунь М.М., Пізнюр А.В. Залежність морфологічних типів молібденових руд від темпу охолодження мінералотворних розчинів // Проблеми геологічної науки та освіти в Україні: Матер. наук. конф., присв. 50-річчю геол. ф-ту. – Львів, 19–21 жовтня 1995 р. – Львів, 1995. – С. 129–130.

 18. Лазько Е.М., Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Попивняк И.В. Термобарогеохимический (ТБГХ) метод прогнозирования и поисков полезных ископаемых // Современные проблемы геологии, поисков, разведки и оценки месторождений полезных ископаемых: Тез. докл. междунар. конф. – М.: ПАИМС, 1997. – С. 120–121.

 19. Lyakhov Yu.V., Pavlun N.N., Bobrov A..B., Sivoronov A.A. The types of the Ukrainian gold ore paleohydrosystems (nature and thermobarogeochemical data for the fluid inclusions) // XIV ECROFI. – Nancy, France, 1997. – P. 93–94.

 20. Lyakhov Yu.V., Pavlun N.N., Bobrov A..B., Sivoronov A.A. Type of gold-bearing paleohydrothermal systems in the Ukraine // Abstr. III Conf. of Geochemistry. – Alexandria, Egypt, 1997. – P. 112–113.

 21. Зинчук Н.Н., Пизнюр А.В., Павлунь Н.Н. От мантийных до постмагматических процессов (по включениям в минералах) // Геология, закономерности размещения, методы прогнозирования и поисков месторождений алмазов: Тез. докл. научн.-практ. конф. – Мирный, 1998. – С. 46–48.

 22. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В. Прикладные аспекты термобарогеохимии алмазоносных кимберлитов // Геология, закономерности размещения, методы прогнозирования и поисков месторождений алмазов: Тез. докл. научн.-практ. конф. – Мирный, 1998. – С. 57–58.

 23. Павлунь М.М. Фізико-хімічні умови утворення і термобарогеохімічна зональність золоторудних родовищ Чаткало-Курамінського регіону (Східний Узбекистан) // Матер. міжнар. наук. конф. “Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота”. – Львів, 27–30 вересня 1999 р. – Львів, 1999. – С. 101–102.

 24. Сіворонов А.О., Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Бобров О.Б. Термобарогеохімічна модель флюїдогенеруючої системи Дністерсько-Бузького геоблока Українського щита // Матер. міжнар. наук. конф. “Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота”. Львів, 27–30 вересня 1999 р. – Львів, 1999. – С. 124–125.

 25. Попивняк И.В., Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Галун Н.Л., Олийнык Т.П., Цихонь С.И. Флюидный режим кристаллизации минералов главных золотоносных ассоциаций (по данным термобарогеохимического изучения месторождений Украины) // Тез. докл. ІХ междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров, 1999. – С. 203–204 .

 26. Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Попивняк И.В. О зависимости морфологии кристаллов молибденита, флюорита, топаза и пирита от условий минералообразования // Тез. докл. IX междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров, 1999. – С. 204–205.

 27. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Попивняк И.В., Галун Н.Л., Олийнык Т.П., Цихонь С.И. Термобароградиентные условия формирования золоторудных месторождений Украины (по флюидным включениям в минералах) // Тез. докл. IX междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров, 1999. – С. 206–209.

 28. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Сиворонов А.А., Бобров А.Б., Поздеев К.М., Галун Н.Л., Цихонь С.И. Типы золотоконцентрирующих палеогидросистем месторождений Украины по данным терморбарогеохимии // Тез. докл. IX междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров, 1999. – С. 209–212.

 29. Сиворонов А.А., Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Бобров А.Б. Термобарогеохимическая модель флюидогенерирующей системы Днепровско-Бугского геоблока (Украинский щит) // Полезные ископаемые – формирование, прогноз, ресурсы: Тез. докл. междунар. конф. – СПб., 1999. – С. 98–99.

 30. Merkushin I.E., Skakun L.Z., Birouk S.V., Lyakhov Y.V., Pozdeev K.M., Favorov V.A., Sivoronov A.A., Bobrov A.B., Pavlun M.M., Malyuk B.I. The Maiske gold deposit: patterns of ore bodies, mineralogy and thermobarogeochemistry // Gold’99 Trondheim. Precambrian gold in the Fennoscandian and Ukrainian Shield and related areas: Abstr. Volume. – Trondheim, 1999. – P. 119–120.

 31. Ляхов Ю., Павлунь М., Попівняк І., Олійник Т., Ціхонь С. Термобароградієнтні умови формування золоторудних родовищ України (за флюїдними включеннями в мінералах) // Матер. наук. конф. “Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи”. Львів, 27–28 жовтня 2000 р. – Львів, 2000. – С. 98–99.

 32. Ляхов Ю., Павлунь М., Попівняк І., Ціхонь С. Прикладне значення термобарогеохімічних моделей полів розвитку золотого зруденіння // Матер. наук. конф. “Сучасні проблеми літології”. – Львів, 20–22 грудня 2000 р. – С. 47–49.

 33. Павлунь Н.Н. Стадийность и термобарогеохимический режим процесса минералообразования на золоторудном месторождении Кызыл-Алмасай в Восточном Узбекистане // Тез. докл. Х междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров: ВНИИСИМС, 2001. – С. 161–164.

Методичні вказівки

 1. Головченко Н.Г., Куземко В.Н., Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н. Методические указания по спецкурсу «Методы изучения месторождений и прикладная термобарогеохимия». – Львов, 1987. – 20 с.

 2. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В. Методичні вказівки до курсу “Основи термобарогеохімії” (визначення ерозійного зрізу та вертикального розмаху зруденіння). – Львів, 1990. – 15 с.

 3. Ляхов Ю.В.,Павлунь М.М., Пізнюр А.В. Методичні вказівки до курсу “Мінералого-термобарогеохімічні методи пошуків (термобарогеохімічні рудоконтролюючі фактори та пошуково-оцінні методи)”. – Львів, 1992. – 23 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины