Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Старчевський Михайло Казимирович. Окиснення спиртів С1-С7 у присутності кластерів паладію : Дис... д-ра наук: 02.00.13 - 2002.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

СТАРЧЕВСЬКИЙ М.К. ОКИСНЕННЯ СПИРТІВ С17 У ПРИСУТНОСТІ КЛАСТЕРІВ ПАЛАДІЮ. - РУКОПИС.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія і вуглехімія. - Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2002.

В дисертації проведені систематичні дослідження методів отримання, фізико-хімічних властивостей та каталітичної активності гігантських кластерів Pd-561. Запропоновані методики синтезу гігантських металокластерів відновленням паладію(II) воднем в присутності N-вмісних лігандів. Отримані дані лягли в основу нових уявлень про хімічну природу активних центрів паладієвих каталізаторів окиснювальних перетворень органічних речовин та дозволили сформувати загальні підходи до методів отримання нового покоління каталізаторів - гігантських кластерів паладію

Детально вивчено основні закономірності окиснення аліфатичних спиртів С17, альдегідів, мурашиної кислоти, бензилового спирту та олефінів в присутності гігантських кластерах паладію, вияснено механізм окиснювальних перетворень субстратів, досліджено маршрути утворення продуктів окиснення та вивчити реакційну здатність проміжних продуктів, запропонувати промислові методи отримання метилформіату, етилацетату та оцтової кислоти прямим окисненням метанолу та етанолу відповідно.

1. Отримано поліядерні сполуки паладію зі зв’язками метал-метал, активні в окиснювальному середовищі, та вивчено механізм їх каталітичної дії, досліджено каталiтичну активність та хiмiчні перетворення координацiйних сполук Pd(II), Pd(I) i Pd (0) в реакцiях окиснення етанолу та взаємодію ацетату паладію(II) з воднем в присутності N-вмісних лігандів, яка приводить до формування кластерного металоскелету, вивчені фізики-хімічні властивості отриманих кластерів; досліджена їх каталітична активність в окиснювальних перетвореннях аліфатичних спиртів, альдегідів, мурашиної кислоти, олефінів та бензилового спирту; знайдено високоселективні кластерні каталізатори окиснення спиртів в складні ефіри та карбонові кислоти, пропілену в акрилову кислоту та метилакрилат; досліджено кінетику та механізм окиснювальних перетворень аліфатичних спиртів молекулярним киснем в присутності отриманих кластерних каталізаторів.

2. Показано, що комплекси Pd(II), Pd(I) за відсутності O2 неактивні в

реакції окиснення етанолу в етилацетат. При взаємодії карбонілацетату палладію (I) та Рhen в присутності О2 формується кластерна каталітична система, яка містить атоми паладію в нижчих формальних ступенях окиснення та дозволяє здійснювати в мягких умовах (40-60оС) окиснення етанолу до ацетальдегіду, етилацетату та оцтової кислоти. Відновлення ацетату Pd(II) воднем в присутності лігандів Phen та Dipy, отримано та охарактеризовано гігантські кластери Pd-561, які проявляють високу активність та селективність в реакціях окиснення аліфатичних спиртів, пропілену та мурашиної кислоти.

3. Вивчено окиснення метанолу в метилформіат в присутності кластерів Pd-561. Встановлено, що швидкiсть окиснення метанолу в метилформiат в розчинах кластерів Pd-561 пропорційна концентрації метанолу та описується залежністю Міхаелісовського типу за концентрацією кисню. Значення кiнетичних iзотопних ефектів (КIЕ1 = k(СН3ОН)/k(СН3ОD) = 0,98±0,05 та КIЕ2 = k(СН3ОН)/k(СD3ОD) = 5,9±0,2) дозволяє зробити висновок, що лiмiтуюча стадiя реакцiї включає перенесення атому водню вiд зв'язку С-Н молекули метанолу до атому Pd кластеру.

4. Показано, що в присутності кластерів паладію мурашина кислота окиснюється до СО2 та Н2О. Отримані кінетичні дані та значення КІЕ вказують на те, що в лiмiтуючiй стадiї окиснення НСООН в присутності Pd-561 проходить недисоцiативна координацiя мурашиної кислоти з утворенням комплексу [кластерО2НСООН].

5. Детально вивчено окиснювальні перетворення етанолу в присутності кластерів Pd-561. Показано, що в розчинах кластерів паладію продукти окиснення етанолу утворюються шляхом нерадикальних окиснювальних перетворень спирту. Значення кiнетичних iзотопних ефектiв, отриманих за початковими швидкостями нагромадження ацетальдегiду при окисненнi етанолу в присутності кластерів Pd-561 (КIЕ1 = V02Н5ОН)/ V02Н5ОD) = 1,1 ± 0,1, КIЕ2 = V02Н5ОН)/ V02D5ОD) = 2,9 + 0,2), дозволяють зробити висновок, що лiмiтуюча стадiя окиснення етанолу в ацетальдегід включає розрив зв'язку С-Н a-вуглецевого атома спирту. При цьому утворюється координований ацетильний фрагмент СН3СНО*, який здатний рівноважно десорбуватися з поверхнi кластерного ядра, утворюючи молекулу ацетальдегiду. Подальше відщеплення водню від координованої з кластером групи СН3СНО* приводить до утворення на поверхнi кластеру координованого ацильного лiганду СН3С*=О. Значення КІЕ2 для швидкостей утворення етилацетату (V0(CH3COOC2H5)/V0(CD3COOC2D5)=8.7±0.3) свідчить про те, що відщеплення вказаного атома водню з утворенням координованої ацильної групи є лімітуючою стадією при утворенні ефіру ангідриду та кислоти.

6. Показано, що зі збільшенням довжини вуглеводневого ланцюга спирту швидкiсть окиснення зменшується; частка ефiру, кислоти та ангiдриду в продуктах окиснення знижується, а альдегiду - зростає.

7. Встановлено, що продуктами окиснювальних перетворень бензилового спирту в присутності кластеру Pd-561 є бензальдегід, толуол, бензол і бензойна кислота. Кластер Pd-561 каталізує диспропорціювання бензилового спирту до бензальдегіду і толуолу та інгібує окиснення бензальдегіду киснем.

8. Виявлено здатність кластерів паладію каталізувати в ізопропанольних розчинах окиснювальну деградацію аліфатичних альдегiдiв з утворенням вуглеводнiв та діоксиду вуглецю. Кiнцевий склад продуктiв окиснення альдегiдів у всiх випадках узгоджується з механiзмом, згідно з яким на поверхні кластеру початково генерується координована ацильна група (RCH2C*=O), яка здатна дисоціювати на поверхні металевого паладію з утворенням координованої молекули СО і вуглеводневого фрагменту. Координовані алкільні групи зазнають b-відщеплення з утворенням молекули алкену, або рекомбінації з координованим Н атомом з утворенням молекули алкану.

9. Встановлено, що в присутності сильних кислот (HClO4, H2SO4, і т.д.) кластери паладію каталізують окиснення пропілену з утворенням алілового спирту, акролеїну та акрилової кислоти. Швидкість окиснення пропілену зростає пропорційно концентрації сильної кислоти. Окиснення пропілену в спиртах дозволяє здійснювати одностадійний синтез ефірів акрилової кислоти.

10. На основі отриманих даних запропоновано технології отримання метилформіату окисненням метанолу та етилацетату окисненням етанолу.

Проведені техніко-економічні розрахунки показують, що собівартість метилформіату та етилацетату, отриманих прямим окисненням відповідних спиртів в присутності Pd-кластерів суттєво нижча існуючих світових цін на згадані продукти.

Основний зміст дисертації викладено в публікаціях

1. Старчевський М.К. Кластери металів в каталізі перетворень органічних речовин: Монографія. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001.- 180 с.

2. Старчевський М.К., Паздерський Ю.А., Мойсєєв І.Й. Метилформіат. Властивості, синтез, використання, перспективи: Монографія. ISBN 966-7327-01-9.- Борислав: Ризограф ВАТ “Галлак”, 1997.- 232 с.

3. Салынь Я.В., Старчевский М.К., Столяров И.П., Варгафтик М.Н., Нефедов В.И., Моисеев И.И. Рентгеноэлектронные спектры палладиевых катализаторов окислительного ацетоксилирования олефинов и ароматических углеводородов // Кинетика и катализ.- 1983.- Т.24.- №3.- С.743-746.

4. Старчевский М.К., Олейник М.И., Паздерский Ю.А., Мокрый Е.Н. Газохроматографическое определение продуктов гидролиза метилформиата // Ж. аналит. химии.- 1984.- Т.39.- .№3.- С.564-566.

5. Сенюта Т.Б., Старчевський М.К., Паздерский Ю.А., Попова В.І. Газохроматоргафічне визначення мурашиної кислоти // Фарм. журнал.- 1985.- №4.- С.68-69.

6. Старчевський М.К., Паздерський Ю.А., Федущак А.Л., Попова В.І. Газохроматографічне дослідження мурашиної кислоти// Фарм журнал - 1985.- №6.- С.44-47.

7. Гладий С.Л., Старчевский М.К., Паздерский Ю.А. Газохрома- тографическое определение продуктов гидролиза метилформиата // Заводская лабор. -1986.- №5.- С.17-18

8. Zaworonkov N., Pazdersky J., Starchevsky M., Pasychnic P., Vargaftic M., Moiseew I. Uber die durch Riesencluster des Palldiums katalysierte Oxydation von Ameisensaure // Z. anorg allg. Chem.- 1989.- B. 576.- №9.- Р.284-292

9. Гладий С.Л., Старчевский М.К., Паздерский Ю.А., Моисеев И.И. Химическое равновесие в системе метилформиат-вода-метанол-муравьиная кислота // Журн. прикл. химии.- 1990.- №1.- С.120-125.

10. Старчевский М.К., Паздерский Ю.А., Моисеев И.И. Метилформиат: методы получения // Хим. пром. - 1991.- №7.- С.3-9

11. Гладий С.Л., Старчевский М.К., Паздерский Ю.А., Моисеев И.И. Автокаталитический гидролиз метилформиата // Журн. прикл. химии.- 1994.- Т.67.- №8.- С.1395-1397.

12. Pasychnic P.I., Starchewsky M., Pazdersky Y., Vargaftic M., Moiseev I. Oxidation of propilene into acrylis asid and its esters in solution of giant palladium clusters // Mendeleev Comunications .-1994.- №1.- Р.1-2.

13. Ластовяк Я.В., Пасичник П.И., Старчевский М.К., Паздерский Ю.А., Моисеев И.И. Окисление метанола, катализируемое гигантским кластером палладия // Кинетика и катализ - 1994.- Т.35.- №4.- С.681-685

14. Ластовяк Я.В., Гладий С.Л., Старчевский М.К., Паздерский Ю.А., Варгафтик М.Н., Моисеев И.И. Образование уксусного ангидрида при нерадикальном окислении ацетальдегида О2 в присутсвии гигантских кластеров палладия // Доклады АН СССР - 1995.- Т.342.- №6.- С.772-775.

15. Гладий С.Л., Ластовяк Я.В., Пасичник П.И., Старчевский М.К., Паздерский Ю.А., Варгафтик М.Н., Моисеев И.И. Окисление етанола, катализируемое гигантскими кластерами палладия Pd-561: образование уксусного ангидрида // Кинетика и катализ.- 1996.- Т.37.- №3.- С.408-415

16. Старчевський М.К., Гладій С.Л., Ластов’як Я.В., Паздерський Ю.А., Варгафтік М.Н., Моісєєв І.І. Окиснювальні перетворення н-пропанолу, каталізовані кластерами Pd-561 // Укр. хім. журн.- 1998.- Т.64.- №7.- С. 29-31.

17. Гладій С.Л., Ластов`як Я.В., Старчевський М.К., Паздерський Ю.А., Варгафтик М.Н., Мойсєєв І.Й. Неординарна деструкція аліфатичних альдегідів у розчинах гігантських кластерів паладію Pd-561 // Доповіді НАН України.- 1998.- №1.- С.174-178

18. Mykhailo K. Starchevsky, Serhiy L. Hladiy, Yuriy A. Pazdersky, Michail N.

Vargaftik, Illia I. Moi seev. Giant Pd-561 Clusters: Onset to New Catalitic Properties. // J. Mol. Catal.- 1999.- A 146.- P. 229-236.

19. Старчевский М.К., Гладий С.Л., Паздерский Ю.А., Варгафтик М.Н., Моисеев И.И. О механизме окисления низших алифатических спиртов при катализе гигантскими кластерами палладия. // Теорет. и эксп. химия.- 2000.- Т.36.- №6.- С.342-348.

20. Гладий С.Л., Старчевский М.К., Паздерский Ю.А., Варгафтик М.Н., Моисеев И.И. Необычно высокая стабильность бензальдегида в присутствии гигантского кластера палладия Pd-561. // Изв. РАН. Сер. хим. -2001.- №5.- С.881-883.

21. Старчевський М.К. Кластери Pd(0) з N-вмісними лігандами як каталізатори реакцій окиснення толуолу та аліфатичних спиртів // Катализ и нефтехимия.- 2001.- №8.- С.18-22.

22. Пат. 16082. Україна, МПК4 В01J23/44, В01J31/02, В01J37/00, С07С69/06. Каталізатор для окислення метанолу в метилформіат і спосіб його одержання / Варгафтик М.Н., Загородніков В.П., Моісєєв І.Й., Паздерський Ю.А., Старчевський М.К., Лецюк В.В., Щемельов Г.В., Ластов`як Я.В., Гладій С.Л., Пасічник П.І. (Україна).-Заявка № №4130894; Заявл. 08.10.86; Опубл. Промислова власність.- 1997.- №4.- С.3.1.37.

Патент 1426631 Российской Федерации, МКИ В01J23/44, 31/02, 37/00, C07C69/06. Катализатор для окисления метанола в метилформиат и способ его получения / Варгафтик М.Н., Загородников В.П.. Моисеев И.И., Старчевский М.К., Паздерский Ю.А., Лецюк В.В., Щемелев Г.К., Ластовяк Я.В., Гладий С.Л., Пасичник П.И. (Россия);- Заявлено 1986; Бюл. № 36.- 1988.- С.31.

23. Пат. 5829 Україна, МПК4 G01 N30/04. Спосіб газохроматографічного визначення мурашиної кислоти / М.К.Старчевський, Т.Б.Сенюта, П.І.Пасічник, С.Л.Гладій, Ю.А.Паздерський, І.Й.Моісєєв, М.Н.Варгафтік, А.Л.Федущак (Україна).-Заявлено 1994.- Бюл.№ 8-1.-1994.-c. 3.300.

24. Пат. 22914А Україна, МПК5 С07с27/30, С07с31/00. Спосіб отримання етилового, н-пропилового, ізобутилового та ізоамилового спиртів із сивушної олії / Кушина Й.Д., Гіда В.М., Паздерський Ю.А., Старчевський М.К.- Заявл. 27.03.96.- Опубл. 05.05.98.- Промислова власність.- 1998.- №3(11).- С.3.1.133.

25. Пат. 16083 Україна. МПК4 В01J23/62, В01J31/04, С07В63/02. Каталізатор для очистки оцтової кислоти від мурашиної кислоти / Пасічник П.І., Гладій С.Л., Старчевський М.К., Паздерський Ю.А., Присяжнюк В.Я., Левуш С.С., Яковлєв Ю.М., Жумабеков М.К., Винокуров В.Я., Моісєєв І.Й. Заявл. 30.12.84 (Заявка № 3833721). Опубл. Промислова власність.- 1997.- №4.- С.3.1.37.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины