Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Маланчук Оксана Миколаївна. Ідентифікація білків-партнерів туберозно-склерозного комплексу TSC1/2 та характеристика виявлених взаємодій : Дис... канд. наук: 03.00.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Маланчук О.М. Ідентифікація білків – партнерів туберозно-склерозного комплексу TSC1/2 та характеристика виявлених взаємодій. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.03 – молекулярна біологія. – Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено ідентифікації білків-партнерів туберозно-склерозного комплексу TSC1/2 та характеристиці виявлених взаємодій в системі вищих евкаріотів. Методом двогібридної системи дріжджів ідентифіковано 10 TSC2-зв’язувальних білків, серед яких адапторні білки родини 14-3-3, білки протеасомного комплексу та серин/треонінова протеїнфосфатаза 5. Вперше отримано та охарактеризовано моноклональні антитіла проти TSC2. Специфічність утворення комплексу TSC2/РР5 доведено на моделі клітин ембріональних фібробластів мишей за допомогою методу реципрокної ко-імунопреципітації. Вперше показано, що ефективність взаємодії TSC2 з РР5 залежить від фізіологічного стану клітин, а саме: комплексоутворення TSC2/РР5 підсилюється в клітинах, що активно проліферують. Вперше показано здатність РР5 дефосфорилювати in vitro TSC2 за потенційними сайтами фосфорилювання АМРК. Запропоновано модель регуляції активності TSC2 шляхом РР5 опосередкованого дефосфорилювання.

Ідентифіковано низку нових та вже відомих TSC2-зв’язувальних білків. Утворення комплексу між супресором пухлин TSC2 та протеїнфосфатазою 5 підтверджено в системі вищих евкаріотів і встановлено, що воно залежить від фізіологічного стану клітин. Показано здатність РР5 дефосфорилювати in vitro TSC2 за потенційними сайтами АМРК. Запропоновано гіпотезу щодо функціональної ролі виявленої взаємодії.

 1. Методом двогібридної системи дріжджів ідентифіковано низку TSC2-звязувальних білків, серед яких білки родини 14-3-3 (ізоформи , , , ), білки протеасомного комплексу та серин/треонінова протеїнфосфатаза 5.

 2. Вперше отримано моноклональні антитіла проти TSC2 методом гібридомної технології.

 3. Існування білково-білкового комплексу TSC2 із РР5 в клітинах ссавців підтверджено на моделі клітин ембріональних фібробластів мишей за допомогою методу реципрокної ко-імунопреципітації.

 4. Вперше встановлено, що ефективність взаємодії TSC2 з РР5 в клітині залежить від її фізіологічного стану. Вміст TSC2/РР5 комплексу збільшується в клітинах, які активно проліферують або в стимульованих до проліферації ростовими факторами клітинах.

 5. Вперше показано здатність РР5 дефосфорилювати in vitro TSC2 за потенційними сайтами фосфорилювання кінази АМРК.

 6. Запропоновано гіпотетичну модель регуляції активності TSC2 шляхом РР5 опосередкованого дефосфорилювання.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Malanchuk O. M. Identification of novel binding partners for tuberous sclerosis complex 2 (TSC2) by yeast two-hybrid approach / O. M. Malanchuk, V. К. Pozur, G. G. Panasyuk, I. O. Nemazanyy, V. V. Filonenko, I. T. Gout, S. S. Palchevskyy // Exp. Oncol. – 2005. – Vol. 27, № 3. – P. 186 – 190. Особистий внесок здобувача - проаналізовано експресію сконструйованих «байт»-конструкцій у клітинах дріжджів, скринування кДНК бібліотек, перевірено виділені позитивні клони методом статевого злиття дріжджів, секвенс-аналіз отриманих позитивних клонів.

  2. Malanchuk O. M. Generation and Characterization of Monoclonal Antibodies Against Tuberous Sclerosis Complex 2 / O. M. Malanchuk, S. S. Palchevskyy, G. V. Ovcharenko, J. Gwalter, V. К. Pozur, I. T. Gout, V. V. Filonenko // Hybridoma (Larchmt). – 2007. – Vol. 26, № 4. – Р. 259 – 266. Особистий внесок здобувача - проімунізовано мишей, отримано гібридомні клони, проаналізовано властивості моноклональних антитіл, отримано афінно очищені моноклональні антитіла із асцитної рідини.

  3. Malanchuk O. M. Interaction of serine/threonine protein phosphatase 5 (PP5) with the protein product of tumour suppressor gene Tsc2 / O. M. Malanchuk, S. S. Palchevskyy, V. К. Pozur, I. T. Gout, V. V. Filonenko // Біополімери та клітина. – 2007 – Т. 29, №4. – С. 318 – 323. Особистий внесок здобувача – проскриновано кДНК бібліотеки ембріона миші, перевірено позитивні клони за допомогою методу статевого злиття клітин дріжджів, перевірено можливість взаємодії TSC2/PР5 методом імунопреципітації білкових комплексів за допомогою ендогенного та Мус-злитого білків з клітин фібробластів мишей за різних фізіологічних умов.

  4. Malanchuk O. M. Dephosphorylation of Tuberous Sclerosis Complex 2 serine/threonine protein phosphatase 5 / O. M. // Біополімери та клітина. – 2008 – Т. 24, №2. – С. 176 – 179. Особистий внесок здобувача – проаналізовано фізіологічну значимість виявленої взаємодії TSC2 - PР5 за допомогою in vitro кіназної та фосфатазної реакцій.

  5. Maлaнчук O. М. Пошук та ідентифікація білок-звзувальних партнерів туберозно-склерозного комплексу TSC1-2 методом дріжджової двогібридної системи / O. М. Maлaнчук, С. С. Пальчевський, В. К. Позур, В. В. Філоненко // Молодь і поступ в біології: І міжнар. конф. студ. аспір. (Львів, 11-14 квіт. 2005 р.): тези доп. – Л., 2005. - С. 288. Особистий внесок здобувача – проскриновано кДНК-бібліотеку за допомогою двогібридної дріжджової системи та визначено нуклеотидну послідовність ідентифікованих клонів.

  6. Malanchuk O. M. Search and identification of TSC binding partners by yeast two-hybrid screening / O. M. Malanchuk, S. S. Palchevskyy, V. V. Filonenko, I. T. Gout // 5th Parnas Conference “Molecular mechanisms of cellular signalling”: Український біохімічний журнал (спеціальний випуск), (Kиїв, 26-29 квіт. 2005 р.) – 2005. – Т. 77, № 2. – С. 208 – 209. Особистий внесок здобувача - проскриновано кДНК-бібліотеки за допомогою двогібридної дріжджової системи, проведено секвенс-аналіз виділених позитивних клонів.

  7. Malanchuk O. M. Report on a specific project “The use of a yeast two-hybrid screen for the search of TSC2 partners and characterization of their biological significance” / O. M. Malanchuk // European Association for Cancer Research Newsletter: EACR Travel Fellowship Reports. – 2006. – Р. 25. Особистий внесок здобувача – проскриновано кДНК-бібліотек за допомогою двогібридної дріжджової системи та визначено нуклеотидну послідовність ідентифікованих клонів.

  8. Маланчук O. M. Пошук та ідентифікація білок-зв’язувальних партнерів туберозно-склерозного комплексу TSC1-2 методом дріжджової двогібридної сиcтеми / O. M. Маланчук, С. С. Пальчевський, В. K. Позур, В. В. Філоненко Пошук та ідентифікація білок-зв’язувальних партнерів туберозно-склерозного комплексу TSC1-2 методом дріжджової двогібридної сиcтеми // Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології: збірник тез VII Міжнародної конференції молодих онкологів (Київ, 2 – 3 лют. 2006 р.) – К.: ДІА, – 2006. – С. 96. Особистий внесок здобувача - проскриновано кДНК-бібліотеки за допомогою двогібридної дріжджової системи та визначено нуклеотидну послідовність ідентифікованих клонів.

  9. Malanchuk O. M. Generation and characterization of monoclonal antibodies against proteins of tumour suppressor genes Tsc1 and Tsc2 / O. M. Malanchuk, S. S. Palchevskyy, V. V. Filonenko, I. T. Gout, V. K. Pozur // Abstract Book: Conference for Students, PhD-students and young scientists “Shevchenkos Spring. Modern status of science: progress, problems and prospects of development”. Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип. V: У 5-х част. – Ч. 1 / За заг. ред. проф. О. К. Закусила. – K.: ВЦ «Принт-центр», 2007. – с. 387. Особистий внесок здобувача - імунізовано мишей, отримано гібридомні клони, проаналізовано специфічність моноклональних антитіл.

  10. Malanchuk O. M. Ser/Thr protein phosphatase 5 interacts with protein product of tumour suppressor gene Tsc2 / O. M. Malanchuk, S. S. Palchevskyy, V. K. Pozur, I. T. Gout, V. V. Filonenko // Conference for Students, PhD - students and young scientists on Molecular Biology and Genetics, dedicated to 120th anniversary of M. I. Vavilov: Abstract Book, (Kyiv 20 – 22 sep. 2007). – Kyiv. –2007. – P. 206. Особистий внесок здобувача – перевірено можливість взаємодії TSC2/PР5 методом ко-імунопреципітації білкових комплексів з клітин фібробластів мишей за різних фізіологічних умов.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины