Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сидоренко Ірина Олександівна. Види роду Rhododendron L. ex situ міста Києва (біологія розвитку, аутекологія, оцінювання інтродукції та декоративності). : Дис... канд. наук: 06.03.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сидоренко І.О. Види роду Rhododendron L. ex situ міста Києва (біологія розвитку, аутекологія, оцінювання інтродукції та декоративності). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України. – Київ, 2008.

Роботу присвячено комплексному вивченню біологічних та екологічних властивостей 45-ти східно-азійських видів роду Rhododendron L. в умовах культури міста Києва. У роботі досліджено особливості фенології, визначено рівні зимостійкості, посухостійкості та жаростійкості рододендронів. Встановлено рівні стійкості до несприятливих умов і екологічну амплітуду, а також межі їх адаптаційних можливостей. У ході вивчення морфологічних властивостей рослин визначено типи їх життєвих форм та зафіксовано етапи онтогенетичного розвитку. Також з’ясовано структурну мінливість та рівень корененаселеності рододендронів із деревами-едифікаторами. Проаналізовано особливості формування вегетативної сфери під час вирощування сіянців рододендронів на різних субстратах залежно від вмісту елементів живлення субстрату. Розроблено основні принципи та методику оцінки рододендронів за комплексом декоративних ознак. Удосконалено методику багатокритеріального аналізу для оцінювання перспективності інтродукції та адаптації рододендронів в умовах міста Києва.

Встановлені ефіроолійні види колекції роду Rhododendron L. та вивчені деякі антибіотичні властивості їх ефірних олій.

Розроблено практичні рекомендації щодо застосування даної групи рослин на об’єктах ландшафтного будівництва. Рекомендовані підходи до формування різних екологічних та генетичних типів культурних та напівкультурних фітоценозів за участю рододендронів.

У дисертаційній роботі наведено теоретичні узагальнення та аналіз експериментальних даних щодо біологічних та екологічних властивостей східно-азійських видів роду Rhododendron L. в культурі міста Києва. Визначено рівні адаптаційних можливостей даних рослин та зроблено аналіз їх декоративності з подальшими рекомендаціями щодо використання на садово-паркових об’єктах. За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки:

 1. У колекційних фондах ботанічних садів міста Києва східно-азійська географічна група видів роду Rhododendron L. представлена 38 видами, та 8 формами, що характеризує достатньо високу таксономічну різноманітність. Рід Rhododendron L. колекції ботанічного саду ім. О.В. Фоміна КНУ належить до сімох таксономічних рангів (відділ, клас, підклас, порядок, родина, підродина, триба) філогенетичної системи А.Л. Тахтаджяна, види східно-азійської групи роду, що входять до таксономічної системи А. Rehder (1949) відносяться до двох підродів та семи секцій.

 2. Вивчення біологічних особливостей східно-азійських видів дало змогу виявити суттєві різниці у строках і тривалості проходження фенологічних фаз і тривалості вегетаційного періоду. За періодами фенологічного розвитку дані види належать до чотирьох груп: РР – раннього початку і раннього закінчення (20%); РП – раннього початку і пізнього закінчення (51%); ПР – пізнього початку і раннього закінчення (22%); ПП – пізнього початку та пізнього закінчення ростових процесів (7%). Кращий рівень акліматизації спостерігається у видів групи РР та ПР нижчий у РП та ПП. За строками початку цвітіння досліджені види належать до трьох груп ранньо-, середньо- та пізньоквітучі. Середня тривалість масового цвітіння становить 14-25 днів залежно від виду.

 3. Встановлено, що більшість східно-азійських видів в умовах інтродукції цвітуть і плодоносять. Бал цвітіння (за В.Л. Комаровим, 1975) 4-5 – 21 вид (47%), 2-3 – 17 видів (38%), 0-1 – 7 видів (15%); бал плодоношення 4-5 – 8 видів (17,5%), 2-3 – 18 видів (40%), 0,5-1 – 11 видів (25%) не плодоносять 8 видів (17,5%). Схожість свіжозібраного насіння становить 65-98% залежно від виду та кліматичних умов року.

 4. Виявлено, що для представників роду Rhododendron L. характерний прискорений індивідуальний розвиток в умовах культури. Перші три фази онтогенезу (ювенільну, іматурну та віргінільну) більшість східно-азійських видів проходять за три-шість років.

 5. Енергія росту однорічних сіянців рододендронів залежить від структури, елементів та кислотності субстрату, причому виявлена пряма лінійна залежність між величиною фітомаси і показниками вмісту азоту та рН ґрунту. Негативно на ріст сіянців впливає надлишок у субстратах фосфору, кальцію та магнію. Кращими компонентами субстратів є верховий торф, хвоя, хвойна і вересова земля, сірий лісовий ґрунт.

 6. Морфометричні показники кореневих систем досліджених видів вказують на високу інтенсивність кореневих систем та їх поверхневий тип залягання. Найбільша маса (80-90%) фізіологічно активного коріння припадає на верхній 20-сантиметровий шар ґрунту, у зв’язку з чим досліджені види уникають конкуренції із ценозоутворюючими деревними рослинами, такими як pinus palesiana D.Don, pinus strobus L., quercus robur L., sorbus torminalis (L.) Crantz. і т.п.

 7. Основним лімітуючим фактором при адаптації рослин роду Rhododendron L. в умовах інтродукції є зимостійкість. В умовах Києва найвищий показник зимостійкості (І бал) мають 25 видів – 56%, а найнижчий (VII балів) – два види: Rh. decorum, Rh. desquamatum.

 8. За рівнем вибагливості до вологи рододендрони належать до трьох екологічних груп: мезо-, мезоксеро- та ксероарборофітів, які мають відповідно і різні ступені адаптації до ґрунтової та повітряної посухи. Водозабезпечення листків залежить від морфологічних та морфометричних ознак і таксономічної приналежності рослини. Встановлено, що реакція східно-азійських видів роду Rhododendron L. на посуху залежить від глибини залягання кореневих систем, анізогідричного типу водної регуляції та динаміки мезофільності рослин в умовах культури.

 9. На основі дослідження адаптаційних властивостей 45-ти видів і форм східно-азійських рододендронів виділено 25 найбільш перспективних для широкого використання у ландшафтному будівництві. Висока декоративність рослин значною мірою залежить від ступеня їх адаптації в умовах інтродукції, у зв’язку з чим оцінювання перспективних видів виявило високі рівні декоративності рослин у межах 80-100 балів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Сидоренко І. О. Структурно-морфологічні особливості кореневих систем рослин у деяких видів роду Rhododenron L. / І. О. Сидоренко // Наукові записки Тернопіл. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. – 1998. – Вип. 3(4). – С. 22–24.

 2. Зарубенко А. У. Ефірні олії деяких видів рододендронів та їх антибіотичні властивості / А. У. Зарубенко, І. О. Сидоренко // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2001. – Вип. 4. – С. 63–65. (Проведено аналітичний огляд літератури та експериментальну роботу, обробка дослідних матеріалів, аналіз результатів досліджень).

 3. Сидоренко І. О. Жаростійкість деяких східно-азійських видів роду Rhododenron L. / І. О. Сидоренко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – Вип. 113. – С. 254–258.

 1. Сидоренко І. О. Вирощування сіянців рододендронів японського (Rhododenron Japonicum) та сіхотинського (Rhododenron Sichotense) на різних субстратах / І. О. Сидоренко // Аграрна наука і освіта. – 2008. – Т. 9, № 3–4. – С. 14–19.

 2. Сидоренко І. О. Взаємовплив кореневих систем рододендронів і супутніх деревних видів / І. О. Сидоренко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – Вип. 122. – С. 275–284.

 3. Сидоренко І. О. Методика оцінювання декоративності рослин видів роду Rhododendron L. / І. О. Сидоренко // Наукові доповіді Національного аграрного університету. – 2008. – № 3 (11). – С. 1–16.

 4. Сидоренко І. О. Оцінювання адаптаційної здатності східно-азійських видів роду Rhododendron L. в умовах м. Києва / І. О. Сидоренко // Інтродукція рослин. – 2008. – № 3. – С. 22–28.

 5. Зарубенко А. У. Ранні етапи онтогенезу деяких видів роду рододендрон, інтродукованих в умовах Києва / А. У. Зарубенко, І. О. Сидоренко // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних садах Євразії : 5-а міжнар. конф., 19–22 вер. 1994 г. : тези доп. – Київ-Львів, 1994. – С. 61–63. (Проведено експериментальну роботу та інтерпретацію досліджень).

 6. Сидоренко И. А. Влияние аномальных условий осеннего периода 1993 года на зимостойкость интродуцированных рододендронов / И. А. Сидоренко, А. У. Зарубенко // Проблемы дендрологии, садоводства и цветоводства : междунар. конф. молодых ученых, 24–26 октября 1994 г. : тезисы докл. – Ялта, 1994. – С. 16–17. (Виконано збір та обробку дослідних матеріалів, здійснено аналіз результатів досліджень).

 7. Зарубенко А. У. Насіння інтродукованих видів рододендронів як матеріал для їх розмноження / А. У. Зарубенко, І. О. Сидоренко // Проблемы дендрологии, садоводства и цветоводства : междунар. конф. молодых ученых, 25–27 сент. 1995 г.) : тези доп. – Ялта, 1995. – С. 14. (Проведено експериментальну роботу, інтерпретацію досліджень).

 8. Сидоренко І. О. Інтродукція східно-азіатських видів рододендронів в умовах західного і центрального полісся / І. О. Сидоренко // Проблемы дендрологии, садоводства и цветоводства : междунар. конф. молодых ученых, 25–27 сент. 1995 г.) : тези доп. – Ялта, 1995. – С. 36.

 9. Сидоренко І. О. Перспективні види східноазіатських рододендронів для садово-паркового будівництва / І. О. Сидоренко // 2-й міжнародний симпозіум, присвячений 200-річчю дендрологічного парку ”Софіївка”, 18–21 вер. 1996 р. : тези доп. – Умань, 1996. – С. 140.

 10. Сидоренко И. А. Анализ и обобщение результатов интродукционного изучения восточноазиатских видов рододендронов (Rhododendron L) в условиях Полесья Украины / И. А. Сидоренко // Анализ и прогнозирование результатов интродукции декоративних и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады : 2-я междунар. конф., 26–28 авг. 1996 г. : тезисы докл. – Минск, 1996. – С. 66.

 11. Сидоренко І. О. Східно-азійські види рододендронів для використання в декоративному садівництві / І. О. Сидоренко // Проблеми ландшафтної архітектури, урбоекології та озеленення населених місць : Перший міжнародний семінар, 25–27 черв. 1997 р. : тези доп. – Львів, 1997. – С. 221–224.

 12. Сидоренко І. О. Монокультурні сади як елемент міського середовища / І. О. Сидоренко // Конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. і асп. та 61-а студент. наук. конф., 4–5 квітня 2007 р.: тези доп. – К.: Логос, 2007. – С. 147–149.

 13. Каталог перспективного асортименту дерев і кущів для озеленення Києва та приміської зони / [Колісниченко О. М., Шумик М. І., Сидоренко І. О. та ін.]. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 52 с.

 14. Пушкар В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Дендропроектування” для студентів факультету садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури денної та заочної форми навчання / В. В. Пушкар, І. О. Сидоренко. – К.: НАУ, 2003. – 53 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины