Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гуменюк Інна Дмитрівна. Морфо-фізіологічні особливості гірчака земноводного (Persicaria amphibia (L.) Delarbre) за різних умов водозабезпечення. : Дис... канд. наук: 03.00.12 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гуменюк І.Д. Морфо-фізіологічні особливості гірчака земноводного (Persicaria amphibia (L.) Delarbre) за різних умов водозабезпечення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин – Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню морфо-фізіологічних особливостей гірчака земноводного Persicaria amphibia (L.) Delarbre за різних умов водозабезпечення. У роботі було вивчено морфо-анатомічні особливості вегетативних органів гірчака земноводного, їх водний режим та статус фітогормонів, що обумовлюють існування виду у різних умовах зволоження. Показано, що гірчак земноводний, який має здатність зростати як у воді, так і на суходолі, характеризується рядом пристосувальних ознак. Так, суходільна форма P. amphibia, порівняно з водною, характеризується більшою водозатримуючою та водовідновлюючою здатністю клітин; анатомічними ознаками властивими наземним рослинам: опушеними листками амфістоматичного типу з більшою кількістю продихів, провідних пучків і міжклітинників, більшими розмірами клітин верхньої епідерми; міжвузлями з більшим вмістом елементів механічної і провідної тканин. З’ясовані нами різна інтенсивність ростових процесів у різних форм гірчака, особливості водного обміну і будови їх вегетативних органів, обумовлені статусом фітогормонів. Висунуто положення, що характер та швидкість ростових процесів у суходільної форми, порівняно з водною, анатомо-морфологічні відмінності будови їх листків та пагонів, статус фітогормонів та особливості водного режиму дозволяють припустити, що в процесі еволюції виду P. amphibia саме суходільна форма могла бути вихідною.

Вміст і співвідношення складових фітогормонального комплексу зумовлюють ростові, формотворчі, структуротворчі та метаболічні процеси, які відповідають за збереження життєдіяльності організму за змінених умов існування. Результати наших досліджень засвідчують, що:

 1. Суходільна форма P. amphibia, на відміну від водної, характеризується меншою кількістю води, що вилучається з клітин осмотично активними речовинами, більшою водозатримуючою та водовідновлюючою здатністю клітин, що дозволяє існувати в умовах суходолу.

 2. Опушеність листків, кількість продихів, міжклітинників і провідних пучків, розміри клітин верхньої епідерми, вміст елементів механічної і провідної тканин у міжвузлях, інтенсивність ростових процесів можуть бути визначальними ознаками амфібійності рослин.

 3. Більш інтенсивний ріст головного пагону водної форми у фазу вегетативного росту сприяє виносу асимілюючих органів на поверхню води, а суходільної – в період цвітіння, пов’язано з інтенсивним формуванням органів вегетативного розмноження.

 4. У водної форми інтенсивний ріст занурених міжвузлів зумовлюється більшими активністю ІОК і ГПР та виділенням етилену і меншим вмістом їх потенційного антагоніста – АБК.

 5. Триваліший в часі розвиток суходільної форми гірчака та більш інтенсивне наростання його вегетативної маси до моменту цвітіння супроводжується більшим, ніж у водної форми, вмістом ІОК, ЦТК та активністю ГПР.

 6. Протягом онтогенезу пул фітогормонів різної фізіологічної спрямованості змінюється у обох форм гірчака за рахунок підвищення активності ГПР, зменшення вмісту ЦТК та ІОК, а також збільшення інтенсивності виділення етилену лише у водної форми.

 7. Характер та швидкість ростових процесів, особливості будови листків та пагонів, статус фітогормонів та водний режим у рослин суходолу дозволяють стверджувати, що в процесі еволюції виду P. amphibia саме суходільна форма могла бути вихідною.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гуменюк І.Д. Вплив помірного водного дефіциту на морфометричні показники і вміст абсцизової кислоти у Persicaria amphibia (L.) Delarbre / І.Д. Гуменюк, В.М. Генералова, Л.І. Мусатенко // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 53 – 58. (Дисертантом здійснено самостійний підбір методів дослідження та обробку зібраного матеріалу, проведена інтерпретація отриманих результатів і сформульовано висновки).

 2. Гуменюк І.Д. Вплив помірного водного дефіциту на особливості водного режиму листків Persicaria amphibia (L.) Delarbre / І.Д. Гуменюк, Л.І. Мусатенко // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2006. – вип. 1, № 8. – С. 82 – 87. (Дисертантом здійснено самостійний підбір методів дослідження та обробку зібраного матеріалу, проведена інтерпретація отриманих результатів і сформульовано висновки).

 3. Гуменюк І.Д. Анатомічні особливості вегетативних органів Persicaria amphibia (L.) Delarbre за умов помірного водного дефіциту / І.Д. Гуменюк, Л.І. Мусатенко // Укр. Ботан. Журнал – 2006. – Т. 63, № 5. – С. 699 – 713. (Дисертантом здійснено самостійний підбір методів дослідження та обробку зібраного матеріалу, проведена інтерпретація отриманих результатів і сформульовано висновки).

 4. Гуменюк І.Д. Пристосування Persicaria amphibia (L.) Delarbre до змін водного середовища / І.Д. Гуменюк, Л.І. Мусатенко // Укр. Ботан. Журнал – 2007. – Т. 64, №. 3 – С. 357 – 363. (Дисертантом здійснено самостійно огляд літератури з даного питання, обробка зібраного матеріалу, проведена інтерпретація отриманих результатів і сформульовано висновки).

 5. Гуменюк І.Д. Гормональний комплекс рослин різних екологічних умов зростання / І.Д. Гуменюк, Л.І. Мусатенко, В.М. Генералова, Н.П. Веденічева, В.А. Васюк // Проблеми фітогормонології. – К. : Фітосоціоцентр, 2007. – С. 147 – 156. (Дисертантом здійснено самостійно огляд літератури з даного питання, сформульовано висновки).

 6. Гуменюк І.Д. Фенотипічна пластичність та її адаптивне значення у рослин Persicaria amphibia (L.) Delarbre, в умовах зростання НПП „Подільські Товтри” / І.Д. Гуменюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення” (Кам’янець-Подільський, 17-18 груд. 2003 р.). – С. 184 – 189.

 7. Гуменюк І.Д. Роль фітогормонів в процесах адаптації рослин до стресів / І.Д. Гуменюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – 2003. – вип. V. – С. 117 – 119.

 8. Гуменюк І.Д. Реакція рослин на вплив водного стресу / І.Д. Гуменюк, І.В. Федорчук // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004” (Дніпропетровськ, 2004р.). – С. 59 – 61.

 9. Гуменюк І.Д. Сучасні аспекти вивчення фітогормонів / І.Д. Гуменюк // Збірник матеріалів звітної конференції викладачів Кам’янець-Подільського державного університету. – 2004 р. – С. 31 – 34.

 10. Гуменюк І.Д. Вплив помірного водного дефіциту на особливості водного режиму листків Persicaria amphibia (L.) Delarbre / І.Д. Гуменюк // Стрес і адаптація рослин: фізіологія, біохімія, генетика. Матеріали семінару молодих учених, аспірантів і студентів (Харків, 5-6 жовт. 2005 р.). – Харків, 2005. – С. 24 – 25.

 1. Гуменюк І.Д. Особливості структури поверхні листкових пластинок Persicaria amphibia (L.) Delarbre за умов водного дефіциту / І.Д. Гуменюк, Л.І. Мусатенко // Матеріали ХІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 трав. 2006 р.). – Одеса, 2006. – С. 432.

 2. Гуменюк И.Д. Анатомические особенности листовых пластинок Persicaria amphibia (L.) Delarbre при умеренном водном дефиците / И.Д. Гуменюк, Л.И. Мусатенко // Годичное собрание общества физиологов растений России (Ростов-на-Дону, 2-6 окт. 2006 г.): Тезисы докл. конференции “Физиология растений – фундаментальная основа современной фитобиотехнологии”. – М. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 74.

 3. Гуменюк И.Д. АБК в Persicaria amphibia (L.) Delarbre различных мест произрастания / И.Д. Гуменюк // VI съезд общества физиологов растений России (Сыктывкар, 18-24 июня 2007 г.) : Материалы докл. Международной конференции “Современная физиология растений: от молекул до экосистем”. – Сыктывкар, 2007. – С. 105.

 4. Gumenyuk I. Structures parameters and contents abscisic acid in Persicaria amphibia (L). Delarbre in different ecological conditions of growth / I. Gumenyuk, V. Generalova, L. Musatenko // XVII International Botanical Congress (Austria Center Vienna, July, 17-23, 2005) : Abstracts. – P. 251.

 5. Humenyuk I.D. Adaptive changes of the content of phytohormones Persicaria amphibia (L.) Delarbre in different conditions of growth / I.D. Humenyuk, L.I. Musatenko // 7th International Conference “Eco-physioplogical aspects of plant responses to stress factors” (Cracow, Poland, 19-22, September, 2007) : Abstracts. – P. 66 – 67.

 6. Humenyuk I.D. IAA in organs of Persicaria amphibia (L.) Delarbre in various conditions of growing / I.D. Humenyuk // 2nd International Symposium “Plant Growth Substances: Intracellular Hormonal Signaling and Applying in Agriculture” (Kyiv, Ukraine, 8-12, October, 2007) : Abstracts. – P. 341.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины