Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Прокопенко Ірина Миколаївна. Особливості мегакаріоцитарного паростка гемопоезу у хворих на мієлофіброз з мієлоїдною метаплазією, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : Дис... канд. наук: 03.00.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Прокопенко І.М. Особливості мегакаріоцитарного паростка гемопоезу у хворих на мієлофіброз з мієлоїдною метаплазією, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. – ДУ “Науковий центр радіаційної медицини АМН України”, Київ, 2008.

Дисертація присвячена виключно актуальній медико-біологічній проблемі – дослідженню радіаційно-індукованих змін мегакаріоцитарної ланки гемопоезу у хворих на мієлофіброз з мієлоїдною метаплазією (МММ), опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС (0,21 - 49,0 сЗв). У хворих на МММ, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС, у зіставленні з хворими на МММ, опроміненими у межах доз природного фону, визначено: більш виразні остеопроліферативні зміни, тривалішу та виразнішу гіперплазію мегакаріоцитарної ланки гемопоезу, вищий вміст кровотворних елементів в одиниці площі гемопоетичної тканини; вищу концентрацію тромбоцитарного фактору росту – ВВ у кістковому мозку (КМ) у початкових стадіях захворювання, вміст якого корелює з кількістю мегакаріоцитів (МгКЦ) та відносною часткою гіполопатевих форм МгКЦ в КМ; активацію проліферації та прискорення клітинного циклу за показником співвідношення відносної частки базофільних і поліхроматофільних МгКЦ до апоптичних форм МгКЦ; вищі показники середнього цитохімічного коефіцієнту кислої фосфатази МгКЦ, та кращу збереженість агрегаційних функцій тромбоцитів. Обгрунтовані критерії несприятливого перебігу МММ з урахуванням впливу радіаційної компоненти. Вперше у хворих на МММ проведено дослідження зв’язків доза-ефект з характеристиками мегакаріоцитопоезу. Визначено збільшення вмісту гіполопатевих молодих форм МгКЦ при дозах, понад 1,58 сЗв (p=0,06); зменшення відносної частки функціонуючих МгКЦ при дозах, понад 8,92 сЗв (p=0,02), зменшення абсолютної кількості МгКЦ при дозах, вищих за 9,67 сЗв (p=0,02); зменшення активності кислої фосфатази у МгКЦ при дозах, вищих за 11,69 сЗв (p=0,02); зменшення абсолютної кількості тромбоцитів у крові при дозах, вищих за 11,78 сЗв (p=0,02). Показано різноспрямовану дію іонізуючого випромінювання на мегкаріоцитопоез: стимулюючу при дозах вищих за 1,58 сЗв і пригнічуючу при дозах від 9,67 сЗв. Отримані результати свідчать про наявний модифікуючий вплив ІВ на морфогенез МММ.

У дисертації теоретично обґрунтовано, методологічно визначено та статистично підтверджено вирішення актуального науково-прикладного завдання радіобіології та гематології, а саме: визначено особливості стану та клітинні взаємодії елементів мегакаріоцитарної ланки гемопоезу у хворих на мієлофіброз з мієлоїдною метаплазією, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС в діапазоні доз 0,21-49,0 сЗв, визначено межі індивідуальних доз опромінення, у яких відбувалась реалізація гематопатологічних змін, удосконалено діагностичні та розроблено прогностичні критерії перебігу захворювання з урахуванням радіаційної компоненти. Визначено більшу частоту випадків розвитку мієлофіброзу з мієлоїдною метаплазією у віці до 60 років серед опромінених осіб. Встановлено зворотній зв’язок між дозою опромінення, вищою за 11,04 сЗв, та терміном від контакту з іонізуючим випромінюванням до розвитку захворювання.

1. У хворих на МММ, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС, визначено різноспрямований вплив іонізуючого випромінювання на мегакаріоцитарний ряд гемопоезу за цитоморфологічними характеристиками: збільшення відносної частки гіполопатевих мегакаріоцитів за дози понад 1,58 сЗв; зменшення відносної частки функціонуючих мегакаріоцитів за дози понад 8,92 сЗв; зменшення абсолютної кількості мегакаріоцитів за дози понад 9,67 сЗв; зменшення активності кислої фосфатази за дози понад 11,69 сЗв; зменшення кількості тромбоцитів в крові за дози понад 11,78 сЗв.

2. Встановлено, що для радіаційно-асоційованих випадків МММ характерним є зниження показника співвідношення відносної частки базофільних та поліхроматофільних мегакаріоцитів до апоптичних форм мегакаріоцитів до 1,2:1 у зіставленні з 1,5:1 при МММ у осіб, опромінених в межах доз природного фону, та контролем, 3:1.

3. За гістоморфометричними характеристиками структури кісткового мозку у хворих на МММ, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС, у порівнянні з хворими, опроміненими у межах доз природного фону, визначено вищій вміст мегакаріоцитів і кровотворних клітин в одиниці площі гемопоетичної тканини, та більшу відносну частку кісткової тканини на початковій стадії захворювання.

4. У хворих на МММ, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС, визначено вищу концентрацію PDGF-ВВ у кістковому мозку, що асоціюється з вищим проліферативним потенціалом кістковомозкового гемопоезу.

5. Для хворих на МММ, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС, у зіставленні з групою порівняння, визначено краще збереження агрегаційної функції тромбоцитів, що відповідає меншій частоті геморагічних ускладнень за клінічними даними.

6. Серед прогностичних критеріїв несприятливого прогнозу перебігу МММ у осіб, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС, найвагоміше значення мають: вік на час аварії (>40 років), вік на момент захворювання (>50 років), мієлопроліферативно-супресивний індекс (>4), відносна частка фіброзної тканини в гістопрепараті (>29%), відсоток бластних клітин у крові (>12%).

7. Розроблені і впроваджені класифікаційні рівняння сприятливого та несприятливого прогнозу перебігу МММ з урахуванням мієлопроліферативно-супресивного індексу, відсотку мегакаріобластів у КМ, та бластних клітин у крові, розмірів печінки, віку на момент контакту з ІВ та на момент захворювання. У хворих на мієлофіброз з мієлоїдною метаплазією, опромінених у діапазоні доз 0,21-49,0 сЗв прогноз перебігу захворювання передбачено у 98,18% випадків, у хворих, які зазнали опромінення в межах доз природного фону – у 97,83% випадків, що підтверджує доцільність застосування цих класифікаційних рівнянь.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Byelinska I.V., Kabachenko I.N., Dyagil I.S. Megakaryocytes morphology in idiopathic (primary) myelofibrosis // Rep. Pract. Oncol. Radioter. – Vol. 9, №8. – 2004. – P. 223-228. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, аналіз медичної документації, створення ілюстрацій, узагальнення результатів, участь у написанні статті).

 2. Роль молекулярно-биологических исследований в дифференциальной диагностике идиопатического миелофиброза и хронического миелолейкоза / В.И. Клименко, И.В. Абраменко, Н.И. Белоус, И.Н. Кабаченко // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2004. – №3. – С. 22-27. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання висновків, участь у написанні статті).

 3. Содержание тромбоцитарного фактора роста – ВВ при миелофиброзе с миелоидной метаплазией у лиц, подвергавшихся и не подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения в результате аварии на ЧАЭС / В.Г. Бебешко, И.Н. Кабаченко, И.В. Абраменко, И.С. Дягиль, О.Я. Плескач, И.В. Белинская // Онкология. – 2006. – Т.8, №3. – С. 250-254. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання висновків, написання статті).

 4. Гістоморфометрична характеристика мієлофіброзу з мієлоїдною метаплазією у осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / І.М. Прокопенко, В.Г. Бебешко, Т.Ф. Любарець, І.С. Дягіль, О.М. Грабовий, В.Н. Зінченко // Вісник морфології. – 2007.

– Т.13, №2. – С. 264 - 270. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, статистична обробка результатів, формулювання висновків, написання статті).

 1. Особенности структурной организации костного мозга при различных стадиях миелофиброза с миелоидной метаплазией / И.Н. Кабаченко, В.Г. Бебешко, А.Н. Грабовой, И.С. Дягиль, А.Б. Пономаренко, А.Д. Басалык // Вісник морфології. – 2005. – №11(2). – С. 164 - 168. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, гістоморфометрія трепанобіоптатів, статистична обробка результатів, формулювання висновків, написання статті).

 2. Метод підготовки до гістологічного дослідження трепанобіоптату кісткового мозку/ О.М. Грабовий, Т.В. Каднікова, О.М. Поліщук, І.М. Кабаченко, О.Б. Пономаренко // Вісник морфології.
  – 2005. – №11(1). – С. 134-135. (Внесок здобувача: проведення бібліографічного пошуку, зіставлення результатів гістоморфометрії трепанобіоптатів, виготовлених за різними методами, участь у розробці методу).

 1. Пат. 3907 Україна, UA 7 G01N1/00. Спосіб підготовки трепанобіоптату кісткового мозку для гістологічного дослідження /
  О.М. Грабовий, Т.В. Каднікова, О.М. Поліщук, І.М. Кабаченко,
  О.Б. Пономаренко (Україна); Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; заявл. 28.04.2004; опубл. 15.12.2004, Бюл. №12, – 3 с. (Внесок здобувача: проведення бібліографічного пошуку, зіставлення результатів гістоморфометрії трепанобіоптатів, виготовлених за різними методами, участь у розробці методу).

 2. І.М. Прокопенко, В.Г. Бебешко, Т.Ф. Любарець, О.М. Грабовий, І.С. Дягіль / Інформаційний лист “Гістоморфометрична діагностика мієлофіброзу з мієлоїдною метаплазією” // Вип. 2 з проблеми “Гематологія та трансфузіологія”. – Київ, 2007. – №124-2007.

– 3 с. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, написання інформаційного листа).

 1. Кабаченко І.М., Бєлінська І.В., Дягіль І.С. Характер змін мегакаріоцитопоезу у хворих на ідіопатичний мієлофіброз // Тези VI конференції молодих онкологів України “Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології”. – Київ, 2003. – С. 21. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання висновків, написання тез).

 2. Byelinska I.V., Kabachenko I.N., Dyagil I.S. Megakaryocytes morphology at idiopathic (primary) myelofibrosis patients // Rep. Pract. Oncol. Radiother. – 2003. – Vol. 8 (2). – P. 329 - 340. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, аналіз медичної документації, узагальнення результатів, участь у написанні тез).

 3. Megakaryocytopoiesis in clean-up workers of the Chernobyl accident with myelofibrosis with myeloid metaplasia / I. Kabachenko, I. Byelinska, S. Shpyleva, S. Klymenko, I. Dyagil, V. Bebeshko // Abstract Book of the 29th ESMO Congress - J. Annals of Oncology. – 2004. – Vol. 15 (3). – P. 164. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання висновків, написання тез).

 4. Features of megakariopoesis at various stages Myelofibrosis with myeloid metaplasia for patients suffered from Chernobyl accident in remote period / I.N. Kabachenko, I.V. Byelinska, S.I. Shpyleva, I.S. Dyagil // Abstract Book of the 9th Congress of the European Hematology Association.
  – The Hematology Journal, Vol. 5 (2). – 2004. – P. 324. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання висновків, написання тез).

 5. Особливості структурової організації кісткового мозку при мієлофіброзі з мієлоїдною метаплазією у осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС / І.М. Кабаченко, О.М. Грабовий, О.Б. Пономаренко, В.Ф. Дрегваль // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 200-річчю з дня заснування Харківського державного медичного університету. – 2005. – C. 26. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання висновків, написання тез).

 6. Особливості структурової організації кісткового мозку хворих на мієлофіброз з мієлоїдною метаплазією / І.М. Кабаченко, О.М. Грабовий, І.С. Дягіль, А.Д. Басалик, В.Г. Бебешко // Збірка тез 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – 2005. – С. 109. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних досліджень, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання висновків, написання тез).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины