Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кайдик Олександр Юрійович. Біоекологічні та технологічні особливості штучного відтворення лісових насаджень сосни звичайної в умовах Київського Полісся : Дис... канд. наук: 06.03.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кайдик О.Ю. Біоекологічні та технологічні особливості штучного відтворення лісових насаджень сосни звичайної в умовах Київського Полісся. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України. – Київ, 2008.

Дисертація присвячена вдосконаленню теоретичних підходів і практичних заходів зі створення лісових культур сосни звичайної на різних категоріях земель Київського Полісся. Проаналізовано ефективність різних способів підготовки лісокультурних площ на зрубах, а також обґрунтовано вибір способів обробітку ґрунту на зрубах, сільськогосподарських невгіддях і під наметом низькоповнотних сосняків, з підбором відповідних машин і механізмів. Обґрунтовано підбір супутніх порід і види садивного матеріалу для створення лісових культур сосни звичайної та підвищення рекреаційних властивостей її деревостанів у лісах зелених зон. Вивчено питання удобрення лісових культур сосни і встановлено строки та дози внесення добрив. Узагальнено науковий досвід і обґрунтовано доцільність зменшення кількості доглядів за ґрунтом та вирощування ущільнювачів і сільськогосподарських культур у широких міжряддях соснових культур (до
3-річного віку) в умовах свіжих суборів регіону досліджень. З лісівничої точки зору, оцінена ефективність запропонованих заходів зі створення і вирощування соснових насаджень.

У дисертаційній роботі на основі узагальнення теоретичних, виробничих та експериментальних даних щодо особливостей створення лісових культур сосни звичайної в умовах Київського Полісся здійснено обґрунтування способів підготовки лісокультурних площ та передпосадкового обробітку ґрунту на зрубах, сільськогосподарських невгіддях і під наметом низькоповнотних сосняків; визначено супутні породи і вид садивного матеріалу для створення соснових деревостанів; вивчено доцільність підживлення лісових культур та обґрунтовано оптимальну кількість доглядів за ґрунтом.

 1. Найефективнішим способом підготовки зрубів до якісного проведення комплексу лісокультурних робіт є проведення головних рубань шляхом звалювання дерев із мінімальною висотою пеньків. Вартість додатково отриманої при цьому деревини з 1 га лісосіки повністю покриває витрати на створення 1 га лісових культур.

 2. Високою ефективністю на староорних землях відзначається застосування суцільного обробітку ґрунту з проведенням глибокого безполицевого розпушування підґрунтя в рядах майбутніх культур на глибину 60-70 см, що забезпечує значно кращий розвиток кореневих систем та асиміляційного апарату. При такому способі коріння 5-річних саджанців сосни досягало, в середньому, глибини 80,7 см, при контрольних – 65,3 см. На зрубах передпосадковий обробіток ґрунту доцільно здійснювати шляхом повернення його родючого шару назад у дно борозен. Задовільні результати на незадернілих зрубах в умовах бідного варіанту свіжого субору було отримано також при садінні сіянців у необроблений ґрунт.

 3. Установлено, що маса дворічних саджанців сосни, які зростають на зрубах, і їх органів тісно корелює з діаметром стовбура біля кореневої шийки. Найбільш тісною є ця залежність із масою стовбура (r = 0,837), дещо меншою – з масою хвої
  (r = 0,669) та масою кореневої системи (r = 0,571). Основні об’ємні і вагові параметри 5-річних соснових саджанців на староорних землях також дуже тісно корелюють із діаметром стовбура біля кореневої шийки (r = 0,916-0,959). Ці залежності найкраще виражаються степеневими функціями і можуть бути використані при проведенні оцінки фітомаси молодих соснових культур.

 4. При відтворенні насаджень сосни звичайної краще використовувати сіянці, вирощені з насіння місцевих плюсових дерев. Вони мають значно більші розміри стовбурця (висоту – на 40%, діаметр – на 12%, масу – на 73%) і кореневої системи (довжину – на 15% і масу – на 46%), більшу масу (на 51%) та площу (на 56%) асиміляційного апарату ніж сіянці, вирощені з насіння виробничого збору.

 5. Результати досліджень показали, що значно підвищити інтенсивність росту культур сосни у бідних відмінах свіжого субору можна локальним внесенням одночасно з посадкою сіянців мінеральних добрив у вигляді тукової суміші з підвищеним вмістом азоту (аналог нітроамофоски), яка містить: N – 28%, P – 8%,
  K – 5%. На староорних землях в умовах свіжого бору краще застосовувати рівномірне внесення органо-мінеральних добрив.

 6. Аналіз залежностей між вмістом гумусу та основних елементів живлення (N, P, K) у верхньому шарі ґрунту і більшістю морфометричних характеристик дворічних саджанців указує на наявність між ними прямого зв’язку. Зокрема, діаметр кореневої шийки, маса стовбура і цілого саджанця тісно корелюють з усіма досліджуваними елементами (r = 0,981-0,624); висота стовбура тісно корелює з вмістом ґумусу і загального азоту (r = 0,950); на приживлюваність і масу сирої хвої значний вплив має наявність у ґрунті сполук калію і фосфору (r = 0,799-0,876).

 7. За результатами досліджень 65-річних культур сосни звичайної, створених із різними варіантами початкової густоти, встановлено, що у пристигаючому віці вони вирівнюються за кількістю дерев, а за запасом кращі показники мають варіанти від 2,5 до 7,5 тис. шт.(га)-1, які також відзначаються вищим класом бонітету і більшим середнім діаметром. При використанні варіантів із низькою початковою густотою для швидшого змикання пологу доцільно одночасно з сосною висаджувати супутні деревні та кущові породи. Домішка листяних деревних порід (дуба звичайного, берези повислої, акації жовтої та інших) у соснових культурах позитивно впливає на їх стан, продуктивність і стійкість проти пожеж.

 8. На основі аналізу росту 24-річних культур сосни звичайної з широкими міжряддями (3 м і більше) встановлено, що у такі міжряддя при створенні культур доцільно уводити по одному ряду ущільнювача із деревних порід для прискорення змикання пологу або в перші 3-4 роки використовувати міжряддя для вирощування сільськогосподарських культур (гречка, однорічний люпин, картопля, просо). Це дозволяє раціонально використати лісові землі, зменшити кількість агротехнічних доглядів, а також знизити собівартість створення лісових культур.

 9. Дослідження експериментальних 24-річних соснових культур на свіжих незадернілих зрубах у суборових умовах показали недоцільність проведення великої кількості доглядів за ґрунтом як з екологічної, так і з економічної точок зору. Встановлено, що в даних умовах достатньо провести по одному догляду протягом перших трьох років.

 10. У соснових лісах зелених зон для забезпечення їх вищої стійкості та декоративності доцільно вводити піднаметові культури з тіньовитривалих листяних порід (дуб звичайний, дуб червоний, клени, липа, ліщина, граб тощо), які сприяють підвищенню родючості ґрунту, збільшенню біорозмаїття лісів і покращанню їх рекреаційних якостей.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Ониськів М. І. Оцінка якості соснових культур створених різними способами в умовах свіжого субору Центрального Полісся (на прикладі Боярської лісової дослідної станції НАУ) / М. І. Ониськів, О. Ю. Кайдик // Аграрна наука і освіта. – 2005. – Т. 6, № 5–6. – С. 112–117. (Статистична обробка даних, аналіз результатів).

 2. Ониськів М. І. Елементи агротехніки і технології залісення низькопродуктивних староорних земель Полісся / М. І. Ониськів, О. Ю. Кайдик // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2006. – Вип. 109. – С. 193–200. (Статистична обробка даних, аналіз результатів).

 3. Ониськів М. І. Комбіноване лісовідновлення (часткові лісові культури) в Центральному Поліссі / М. І. Ониськів, О. Ю. Кайдик // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2006. – Вип. 31. – С. 158–164. (Статистична обробка даних, аналіз результатів).

 1. Ониськів М. І. Природоохоронна технологія створення соснових культур на зрубах / М. І. Ониськів, О. Ю. Кайдик // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – Вип. 96. – С. 204–211. (Статистична обробка даних, аналіз результатів).

 2. Ониськів М. І. Результати досліджень впливу різних добрив при залісенні староорних піщаних неугідь Полісся / М. І. Ониськів, О. Ю. Кайдик // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – Вип. 103. – С. 226–233. (Статистична обробка даних, аналіз результатів).

 3. Ониськів М. І. Фітомеліорація і реконструкція малоцінних лісових насаджень методом піднаметових культур / М. І. Ониськів, О. Ю. Кайдик // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2006. – Вип. 110. – С. 89–95. (Статистична обробка даних, аналіз результатів).

 4. Ониськів М. І. Особливості створення культур сосни звичайної в умовах свіжого субору Центрального Полісся / М. І. Ониськів, О. Ю. Кайдик // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2006. – Вип. 32. – С. 183–190. (Статистична обробка даних, аналіз та узагальнення результатів).

 5. Кайдик О. Ю. Вплив агротехнічних доглядів за ґрунтом на успішність культур сосни звичайної в умовах свіжого субору Центрального Полісся / О. Ю. Кайдик,
  М. І. Ониськів // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – Вип. 106. – С. 254–260. (Статистична обробка даних, аналіз результатів).

 6. Ониськів М. І. Фітомеліоративна роль листяних порід у культурах сосни звичайної / М. І. Ониськів, О. Ю. Кайдик // Аграрна наука і освіта. – 2007. – Т. 8,
  № 1–2. – С. 72–76. (Статистична обробка даних, аналіз результатів).

 7. Кайдик О. Ю. Вплив мінеральних добрив та різних способів обробітку ґрунту на ріст соснових культур в умовах свіжого субору Центрального Полісся /
  О. Ю. Кайдик // Аграрна наука і освіта. – 2007. – Т. 8, № 5–6. – С. 116–120.

 8. Кайдик О. Ю. Лісівничі особливості вирощування мішаних соснових культур /
  О. Ю. Кайдик, М. І. Ониськів // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – Вип. 113. – С. 97–101. (Збір дослідних даних, аналіз і узагальнення отриманих результатів).

 9. Кайдик О. Ю. Результати досліджень успішності росту культур сосни звичайної в умовах свіжого субору Центрального Полісся / О. Ю. Кайдик, М. І. Ониськів // Конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. і асп. та 60-а ювіл. студент. наук.-вироб. конф., 11-12 квіт. 2006 р. : тези доп. – К., 2006. – С. 44–45.

 10. Ониськів М. І. Способи комбінованого лісовідновлення в умовах Центрального Полісся : матер. міжнар. наук.-прак. конф. присвяченої 150-річчю витоків кафедри лісівництва НЛТУУ України [„Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства”], (Львів, 20-23 верес. 2006 р.) / М. І. Ониськів, О. Ю. Кайдик // Нац. лісотехн. університет. – Львів : НЛТУУ, 2006. – С. 53–55.

 11. Кайдик О. Ю. Вплив мінеральних добрив та різних способів обробітку ґрунту на ріст соснових культур в умовах свіжого субору Центрального Полісся /
  О. Ю. Кайдик // Конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. і асп. та 61-а студент. наук.-вироб. конф., 4-5 квіт. 2007 р. : тези доп. – К., 2007. – С. 63–64.

 12. Ониськів М. І. Лісотипологічний підхід при відновленні приміських лісів Київщини / М. І. Ониськів, О. Ю. Кайдик // Конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. і асп. та 62-а студент. наук.-вироб. конф., 10-11 квіт. 2008 р. : тези доп. – К., 2008. –
  С. 26–27.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины