Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кропотов Віктор Валерійович. Фібули півдня Східної Європи II ст. до н.е. - III ст. н.е. (типологія, періодизація та розповсюдження). : Дис... канд. наук: 07.00.04 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кропотов В.В. Фібули півдня Східної Європи II ст. до н.е. – III ст. н.е. (типологія, періодизація та розповсюдження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія. Інститут археології НАН України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено розгляду величезного масиву фібул півдня Східної Європи II ст. до н.е. – III ст. н.е., який було знайдено під час археологічних досліджень 60 – 90-х рр. ХХ ст., здійснених на високому науковому рівні, а також фібульного матеріалу з попередних розкопок (усього понад 6000 екз.).

У роботі систематизовано знання про функції металевих застібок-фібул у костюмі стародавнього населення Європи, їхні конструктивні ознаки, матеріали та способи виробництва, а також запропоновано нову класіфікацію, за якою усі знахідки послідовно розподілено на групи, серії та варіанти, поточнено час існування окремих фібульних форм і виділено шість хронологічних етапів використання ціх речей.

Визначення районів масової концентрації фібул окремих типів і виявлення центрів їх виробництва та ринків збуту дозволили обґрунтувати основні напрямки стародавніх торгівельно-економічних зв’язків і отримати загальну картину історичного розвитку півдня Східної Європи у сарматський час.

У пропонованій роботі, метою якої було всебічне вивчення історико-археологічного контексту фібул на півдні Східної Європи, зроблено спробу вирішити такі завдання: складання якомога повної збірки фібул II ст. до н.е. – III ст. н.е., знайдених у регіоні; здійснення аналізу існуючих класифікаційних схем і їх уточнення; встановлення території поширення окремих типів застібок і виділення локальних форм, типових для конкретних регіонів; визначення часу побутування окремих типів фібул і розробки їхньої періодизації; виявлення давніх центрів фібульного виробництва і зіставлення виготовленої в них продукції.

У роботі максимально використані всі опубліковані і неопубліковані фібульні знахідки із сарматських курганних поховань східноєвропейських степів і ґрунтових могильників варварського населення Криму, Нижнього Дніпра і Нижнього Дону, а також залучені всі доступні матеріали із суміжних територій (Середнього Подніпров'я, античних центрів Північного Причорномор'я, Північного Кавказу, лісостеповий і лісовий зон Південного Уралу) і випадкові знахідки (усього більш 6000 экз.).

У результаті картографування і аналізу археологічного контексту кожної з них була запропонована нова класифікаційна схема цих виробів, у якій усі предмети були послідовно поділені на групи, серії і варіанти. Уточнені датування відомих типів фібул. Дана схема врахувала все видове розмаїття фібул півдня Східної Європи й охопила навіть рідкісні форми, що не входили до жодної з класифікацій.

Вивчення поєднання фібул різних типів у закритих комплексах дало можливість також виділити шість етапів використання застібок на півдні Східної Європи в сарматський час; послідовне застосування методу картографування – виділити фібульні форми, типові для населення окремих територій і намітити центри їх виробництва; аналіз цих центрів, зіставлення виробленої в них продукції і ринків її збуту – обґрунтувати існування стабільних економічних зв'язків і відтворити загальну картину історичного розвитку півдня Східної Європи в II ст. до н.е. – III ст. н.е.

Тотальний розгром більшості північнопричорноморських виробничих центрів, зчинений готами в середині III ст. н.е., привів до повного занепаду всю економіку регіону і спричинив різкий вихід із вжитку майже всіх типів речей, що існували раніше.

Таким чином, у роботі отримано повну і системну картину розвитку металевих застібок-фібул, знайдених у пам'ятках сарматського часу півдня Східної Європи. Отримані результати істотно поповнюють наші знання про сарматську культуру і культури сусідніх народів, і внаслідок цього вносять вагомий внесок у дослідження історії півдня Східної Європи ІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті,опубликовані у фахових виданнях:

  1. Кропотов В.В. Фибулы из могильников Дружное и Нейзац / В.В. Кропотов // Археологические вести. – 2001. – Вып.8. – С.175-187.

  2. Кропотов В.В. Імпортна червонолакова кераміка південномалоазійської групи в Криму / В.В. Кропотов // Археологія. – 2001. – №1. – С.90-95.

  3. Кропотов В.В. Сарматське поховання на поселенні Лиса Гора / В.В. Кропотов // Археологія. – 2004. – №4. – С.89-93.

  4. Кропотов В.В. Курган с "коллективным погребением" у с. Кринички (по материалам работ 1957 г.) / В.В. Кропотов, А.М. Лесков // Культура народов Причерноморья. – 2006. – Вып.84. – С.25-39.

  5. Кропотов В.В. Фибулы юга Восточной Европы II в. до н.э. – III в. н.э. как объект археологических исследований / В.В. Кропотов // Культура народов Причерноморья. – 2008. – Вып.125. – С.55-61.

  6. Кропотов В.В. Конструктивные и технологические характеристики северопричерноморских фибул II в. до н.э. – III в. н.э. / В.В. Кропотов // Культура народов Причерноморья. – 2008. – Вып.129. – С.116-120.

Статьи в других научных изданиях и материалы конференций:

  1. Кропотов В.В. Переселение сарматов в Крым на рубеже I-II вв. н.э. / В.В. Кропотов // Античная цивилизация и варварский мир. Материалы 7-го археологического семинара. – Краснодар, 2000. – С.46-50.

  2. Кропотов В.В. Погребение с фибулой среднелатенской схемы из могильника Нейзац / В.В. Кропотов // Бахчисарайский историко-археологический сборник. – 2001. – Вып.2. – С.182-189.

  3. Кропотов В.В. Предгорный Крым во второй половине III в. н.э. (по материалам могильников Дружное и Нейзац) / В.В. Кропотов // Античная цивилизация и варварский мир. Материалы 8-го археологического семинара. – Краснодар, 2002. – С.78-80.

  4. Кропотов В.В. Фибулы некрополя Неаполя Скифского из раскопок В.П. Бабенчикова 1947-1948 гг. / В.В. Кропотов // Від Кіммерії до Сарматії. 60 років Відділу скіфо-сарматської археології. – К., 2004. – С.40-42.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины