Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Поспелова Наталія Валеріївна. Елементи балансу каротиноїдів, а-токоферолу і деяких металів в системі "зависла речовина - мідії - біовідкладення" : Дис... канд. наук: 03.00.17 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Поспелова Н. В. – Елементи балансу каротиноїдів, -токоферолу і деяких металів у системі «зависла речовина – мідії – біовідкладення» – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 - гідробіологія. - Інститут біології південних морів НАН України, Севастополь, 2008.

Досліджені особливості споживання й виділення каротиноїдів та -токоферолу (біологічно-активних речовин –– БАР) і важких металів (Cu, Zn, Pb, Cd) чорноморською мідією Mytilus galloprovincialis, культивованою біля м. Севастополя, залежно від сезону. При дослідженні тканинної специфіки накопичення БАР у молюсках відзначено максимальний вміст каротиноїдів й -токоферолу в гепатопанкреасі (65-85 %). Зміна кількісного вмісту і якісного складу каротиноїдів у травній залозі визначається динамікою кормового фітопланктону в районі ферми, відображає харчові умови мідій і вказує на ступінь засвоєння їжі. У гонадах чорноморської мідії вміст -токоферолу залежить від стадії репродуктивного циклу, тоді як для каротиноїдів не виявлено залежності їхнього вмісту в генеративній тканині від стадії зрілості й статі молюсків. За вмістом металів у мідіях тканинної специфіки не виявлено, але відзначено більше концентрування елементів у біовідкладах порівняно з м'якими тканинами молюсків.

При розрахунку елементів балансу досліджуваних БАР показано, що засвоюваність каротиноїдів у природних умовах змінюється від 24 до 81 %, залежно від сезону. Засвоюваність -токоферолу у літню пору становила 92 %. Установлено, що максимальні витрати каротиноїдів й -токоферолу (більше 90 %) припадають на метаболізм. Уперше показано, що кінетику обміну металів (при їхньому харчовому поглинанні) у чорноморських мідіях можна оцінити за концентраціями елементів у біовідкладеннях і м'яких тканинах мідій. Оцінено роль мідій ферми у вилученні із завислої речовини й осадженні із біовідкладеннями значної кількості важких металів.

 1. Вперше використаний балансовий підхід для оцінки ролі мідій Mytilus galloprovincialis, культивованих біля берегів м. Севастополя, у розподілі потоків каротиноїдів й -токоферолу (біологічно-активних речовин – БАР) і металів (Cu, Zn, Pb, Cd) у системі «зависла речовина – мідії – біовідкладення».

 2. Розподіл сумарних каротиноїдів й -токоферолу в різних тканинах мідій має схожий характер. Максимум вмісту БАР виявлений у гепатопанкреасі і складає для каротиноїдів 65-81 % від загального вмісту й для -токоферолу – 85 %. По вмісту металів у м'яких тканинах мідій тканинної специфіки не виявлено.

 3. Вміст сумарних каротиноїдів у гепатопанкреасі мідій зумовлюється сезонною динамікою фітопланктону і температурними умовами. Максимальна концентрація пігментів у травній залозі молюсків припадає на період «цвітіння» кормових видів мікроводоростей, а мінімальна – на час мінімального розвитку споживаного фітопланктону на фоні високої температури морської води.

 4. Встановлено, що в гонадах чорноморських мідій вміст -токоферолу залежить від стадії репродуктивного циклу: максимальна кількість відзначена на стадії відносного спокою й стадії нересту (32,3 і 30,6 мкг/г сухої ваги), мінімальна – на стадії активного гаметогенезу (9,1 мкг/г сухої ваги). Відносний вміст каротиноїдів у гонадах мідій не залежить від статі й стадії зрілості, але абсолютний вміст збільшується лінійно зі збільшенням маси гонад.

 5. Якісний склад каротиноїдів у тканинах мідій представлений шістьома основними фракціями: пектенолон, мітілоксантин, комплекс алоксантин/діатоксантин, 3,4,3'-тригідрокси-7',8'-дідегідро--каротин й 2 неідентифікованих ксантофіла. Фракційний склад каротиноїдів у гепатопанкреасі й біовідкладах мідій ідентичний.

 6. Вміст сумарних каротиноїдів у гепатопанкреасі мідій показує ступінь їх забезпеченості їжею, а співвідношення фракційного складу пігментів вказує на ступінь засвоєння їжі: частка алоксантину (у сумарному вмісті каротиноїдів) зростає при її нестачі, а підвищення частки фукоксантину вказує на низький ступінь ії засвоєння.

 7. Показано, що в процесі живлення мідії ферми трансформують каротиноїди завислої речовини. Біовідкладення, які виділяються мідіями, збагачені каротиноїдами (10,7 – 18,6 мг/100 г сухої ваги), які відрізняються від пігментів зависі, і можуть бути використані донними організмами.

 8. Вперше розраховані величини споживання каротиноїдів і -токоферолу чорноморською мідією в природних умовах. Споживання БАР становить від 0,7 до 18 % від їхнього загального вмісту в м'яких тканинах молюсків. Залежно від сезону й складу фітопланктону засвоюваність каротиноїдів культивованими мідіями змінюється від 24 % в осінню пору до 81 % – влітку. Засвоюваність -токоферолу становить 92 % у літній період.

 9. Розрахунок елементів балансу БАР у культивованих мідій показав, що максимальні витрати каротиноїдів і -токоферолу (понад 90 %) припадають на метаболічні процеси. Коефіцієнт ефективності використання каротиноїдів на ріст (К2) у молюсків розміром 50-60 мм змінюється від 0,03 навесні до 0,07 улітку. Коефіцієнт К2 для -токоферолу у літній період складає 0,01.

 10. Вперше отримані значення ступеня засвоєння (q) і граничного коефіцієнта харчового накопичення (Кп) металів культивованими мідіями. Ступінь засвоєння Zn, Cu, Pb, Cd з їжі складала в середньому 0,07 - 0,29 , що в 1,5 - 2 рази нижче ступеня засвоєння їжі на ріст (К2). Оцінки середньорічних значень Кп для досліджених металів складають від 0,50 до 0,69.

 11. Отримані дані щодо вилучення мідіями важких металів (Zn, Cu, Pb, Cd) із завислої речовини та їхньому виділенню з біовідкладами дозволяють рекомендувати використання мідійних ферм як біотехнологічних комплексів для поліпшення якості води в прибережних акваторіях.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Поспелова Н. В. Метод экологической оценки мидийного хозяйства / Н. В. Поспелова, Н. Т. Берберова, М. В. Нехорошев // Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского. – 2002. – Т. 15 (54), № 1. – Серия «Биология, химия». – С. 61–64.

 2. Поспелова Н. В. Содержание каротиноидов в системе «взвешенное вещество – мидия (Mytilus galloprovincialis) – биоотложения мидий» / Н. В. Поспелова, М. В. Нехорошев // Экология моря. – 2003. – Вып. 64. – С. 62–66.

 3. Поспелова Н. В. Простой способ подготовки проб для анализа содержания тяжелых металлов в системе «взвесь – мидии – биоотложения» методом атомной абсорбции / Н. В. Поспелова, Ю. П. Копытов, М. В. Нехорошев // Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского. – 2006. – Т. 19 (58), № 1. – Серия «Биология, химия». – С. 156–160.

 4. Поспелова Н. В. Содержание -токоферола во взвешенном веществе, тканях и биоотложениях Mytilus galloprovincialis / Н. В. Поспелова // Морской экологический журнал. – 2007. – Т. VI, № 4. – С. 55–61.

 5. Поспелова Н. В. Баланс каротиноидов и -токоферола мидий, культивируемых у берегов Крыма / Н. В. Поспелова // Экология моря. – 2007. – Вып. 74. – С. 63–68.

 6. Нехорошев М. В. Баланс металлов в системе мидии – биоотложения / М. В. Нехорошев, В. Н. Иванов, Н. В. Поспелова // Современные проблемы океанологии шельфовых морей России : междунар. конф., 13-15 июня 2002 г. : тезисы докл. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 176.

 7. Поспелова Н. В. Метод экологической оценки мидийного марихозяйства / Н. В. Поспелова, Ю. В. Новоселова, М. В. Нехорошев // Науч.-практ. конф. по прикладной физической химии, октябрь 2002 г. : тезисы докл. – Алушта, 2002. – С. 37–38.

 8. Поспелова Н. В. Каротиноиды некоторых черноморских двухстворчатых моллюсков / Н. В. Поспелова, М. В. Нехорошев // Материалы юбилейной науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвящ. 180-летию Л.С. Ценковского, 28 марта – 1 апреля 2003 г. – Одесса, 2003. – С. 130.

 9. Поспелова Н. В. Поток биологически активных веществ в системе «среда - Mytilus galloprovincialis – биоотложения мидий» / Н. В. Поспелова, М. В. Нехорошев // Конф. молодых ученых по проблемам Чёрного и Азовского морей «Понт Эвксинский-3», 27-30 мая, 2003 г. : тезисы докл.– Севастополь, 2003. – С. 57–58.

 10. Поспелова Н. В. Определение тяжелых металлов во взвешенном веществе, различных тканях Mytilus galloprovincialis, биоотложениях мидий методом ААС ЭТА / Н. В. Поспелова, Ю. П. Копытов, М. В. Нехорошев // Всеукр. науч.-практ. конф. молодых ученых по проблемам Чёрного и Азовского морей «Понт Эвксинский-4», 24-27 мая, 2005 г. : тезисы. докл. – Севастополь, 2005. – С. 120–121.

 11. Поспелова Н. В. Элементы суточного баланса каротиноидов и -токоферола для культивируемых мидий / Н. В. Поспелова // Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых по проблемам водных экосистем «Понт Эвксинский-5», 24-27 сентября, 2007 г. : тезисы докл.– Севастополь, 2007. – С. 66–67.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины