Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Урденко Наталія Олександрівна. Удосконалення елементів сортової агротехніки унікального сорту винограду Мускат чорний в умовах Південного берега Криму : Дис... канд. наук: 06.01.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Урденко Н.О. Удосконалення елементів сортової агротехніки унікального сорту винограду Мускат чорний в умовах Південного берега Криму. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за фахом 06.01.08. – виноградарство. Національний інститут винограду і вина "Магарач". УААН, Ялта, 2008 р.

Дисертація присвячена розробці наукового підходу нормування навантаження куща вічками, пагонами і довжини обрізки лоз з метою досягнення оптимального співвідношення між ростом і плодоносінням, між урожаєм і якістю сорту винограду Мускат чорний при прогресивній технології вирощування винограду для Південного берегу Криму. Дослідження показали, що найбільший вплив на розвиток загальної кількості пагонів, у тому числі плодоносних, кратний коефіцієнт навантаження (Н), масу лози робить навантаження куща, ніж довжина обрізки лоз. Довжина обрізки лоз набільш суттєво впливає на плодоносність сорту, чим навантаження куща вічками. При випробуваних градаціях навантаження і довжини обрізки лоз на 6 і 10 вічок плодоносність сорту можна оцінити як дуже високу (К1=1,28-1,50), за винятком варіантів з обрізкою лоз на 3 вічка, незалежно від навантаження куща (К1=0,75-1,15).

Експериментально встановлено оптимальні сполучення врожаю куща (4,33-4,65 кг) і якості (28,9-29,0 г/100 см3) при значеннях Н=1,34-1,35, що відповідало навантаженню на кущ – 36 вічок і середньої і довгої обрізки лоз.

У результаті трирічних досліджень по вдосконаленню сортової агротехніки і вивченню впливу навантаження і довжини обрізки на агробіологічні, фотосинтетичні, фітокліматичні й господарські показники для унікального сорту винограду Мускат чорний при вирощування за схемою посадки 3,0х1,5 м і середньому штамбі в умовах єдиної зони оброблення даного сорту – Південний берег Криму можна сформулювати наступні висновки і рекомендації виробництву:

1. Збільшення навантаження куща з 18 до 52-54 вічок на кущ, незалежно від довжини обрізки лоз, у сорту винограду Мускат чорний приводить до зниження відносної кількості плодоносних пагонів – з 77,0 до 55,3 % і до зниження коефіцієнта плодоносіння – з 1,50 до 0,75. Однак, при однаковому навантаженні на кущ коефіцієнт плодоносіння росте зі збільшенням довжини обрізки лоз від – 3 до 10 вічок. Найбільш високі коефіцієнти плодоношення пагонів у сорту Мускат чорний зафіксировані при навантаженні 36 вічок на кущ і довжині обрізки лоз на 6 вічок (К1=1,28) і на 10 вічок (К1=1,39).

2. Максимальні значення коефіцієнта плодоносіння (К1) основних бруньок у сорту Мускат чорний відповідають варіантам з навантаженням – 36 вічок на кущ при середньої обрізки лоз (6 вічок), які розташовуються в зоні з 6 по 9 вічко – 1,88-1,95 і при довгої обрізки лоз (10 вічок) в зоні з 6 по 9 вічко – 1,86-1,91. Таким чином, для більш повної реалізації плодоносності основних бруньок цього сорту варто застосовувати середню і довгу обрізки лоз, тому що коротка обрізка (на 3 вічка) привело до недобору потенційно можливого врожаю.

3. Установлено пряма залежність між кількістю врожаю (у) і величиною кратного коефіцієнта навантаження (Н) (х): у=5,1667х-3,2175, r=0,82 і зворотна залежність масової концентрації цукрів (у) від кратного коефіцієнта навантаження (Н) (х): у=-9,2973х+41,169, r=-0,88. Довжина обрізки плодових лоз при цьому впливає на залежності кількості і якості врожаю від кратного коефіцієнта навантаження.

4. Установлено оптимальні параметри кратного коефіцієнта навантаження (Н) – 1,34-1,35 і поправочного множника (С) – 2,4-2,5 для сорту Мускат чорний на ПБК при рекомендованому навантаженні на кущ – 36 вічок при середньої і довгої обрізки лоз, при яких сполучення врожаю з куща (4,33-4,67 кг) і якості винограду (масовая концентрація цукрів 28,9-29,0 г/100 см3) оптимальні, які необхідно використати при визначенні нормованого навантаження по методу "Магарач-CN".

5. Найбільшим фактором, що впливають на фітометричні параметри крони сорту винограду Мускат чорний, є навантаження куща, чим довжина обрізки лоз. Збільшення площі листової поверхні на 1 га при максимальних навантаженнях (52-54 вічка) при короткої обрізки лоз (до 12,93 тис. м2) і середньої обрізки лоз (до 10,11 тис. м2) привело до збільшення індексу змикання до 1,44 і 1,32, що відобразилося на зниженні провітрюваїмості крони куща, що надалі вплинуло на фітосанітарний стан виноградних кущів.

6. Установлено високу спряженість між відносною вологістю і температурою повітря у середині крони куща і його щільністю, що виражається рівняннями регресії: у1=0,9026х-50,875, вологість повітря (у1) і у2=2,097х-55,416, температура повітря (у2) від щільності крони (х). Отримані рівняння регресії дозволяють розрахувати основні параметри фітоклімату в кроні куща (вологість і температура повітря) залежно від щільності крони.

7. Збільшення навантаження куща від 18 до 52-54 вічок приводить до зменшення продуктивності сорту по масі цукру грона – з 46,3 до 16,5 г/пагон. Однак, збільшення довжини обрізки лоз від 3 до 10 вічок сприяє підвищенню продуктивності сорту. Найбільш оптимальні величини продуктивності сорту Мускат чорний по масі цукру грона були отримані при навантаженні 36 вічок на кущ і довжинах обрізки на 6 і 10 вічок (35,3 і 39,3 г/пагон).

8. Елементи сортової агротехніки (навантаження і довжина обрізки лоз) впливають на формування врожайності і його якість. Найбільш оптимальні сполучення кількості і якості врожаю були отримані при навантаженні кущів сорту Мускат чорний по 36 вічок і довжині обрізки лоз на 6 і 10 вічок – 8,17; 8,81 т/га з масовою концентрацією цукрів 29,0 і 28,9 г/100 см3.

9. Результати механічного аналізу грона свідчать про те, що збільшення навантаження на кущ від 18 до 52-54 вічок при подовженні лоз приводить до зменшення середньої маси грона. У сорту винограду Мускат чорний при навантаженні кущів по 36 вічок і обрізки лоз на 6 і 10 вічок середня маса грона склала 139 і 142 г. Показник будови грони зменшується з подовженням лоз від 3 до 6 і збільшується при подальшому подовженні лоз до 10 вічок.

10. Зразок вина, вироблений з винограду, отриманого в результаті застосування комбінацій, що рекомендують [навантаження куща – 36 вічок при середній (6 вічок) і довгої (10 вічок) обрізки лоз], одержав найвищу дегустаційну оцінку – 7,92 бала.

11. Випробуване і рекомендоване навантаження кущів сорту Мускат чорний 36 вічок при довжині обрізки лоз на 6 і 10 вічок перспективна в умовах Південного берега Криму (коефіцієнт адаптації дорівнює 0,83).

12. Фактичний економічний ефект від впровадження у виробництво рекомендацій – оптимального навантаження (36 вічок) і довжини обрізки лоз (на 6 і 10 вічок) в 2003-2005 рр. склав для сорту Мускат чорний 2066,83 і 3187,82 грн./га, відповідно по довжинах обрізки.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Урденко Н.А. Сортовая агротехника Муската черного на реконструированных виноградниках в условиях ЮБК // Виноградарство и виноделие: сборник научных трудов НИВиВ «Магарач» (специальный выпуск), Ялта. – 2003. – С. 18-19.

2. Бейбулатов М.Р., Урденко Н.А. Агробиологические и хозяйственные показатели сорта Мускат черный в связи с переходом на широкорядную систему ведения кустов в условиях ЮБК // Виноградарство и виноделие НИВиВ «Магарач». – 2005. - № 3. – С. 10-14. (Авторові належить планування і постановка експерименту, аналіз і обробка отриманих даних)

3. Иванченко В.И., Бейбулатов М.Р., Игнатов А.П., Урденко Н.А., Лохов О.Л. Рекомендации по усовершенствованию сортовой агротехники выращивания традиционных и новых сортов винограда селекции НИВиВ «Магарач». – Ялта: Крымский Государственный аграрный учебно-консультационный центр, 2007. – 15 с. (Авторові належить планування і постановка експерименту, аналіз і обробка отриманих даних)

4. Урденко Н.А. Изменение климата кроны куста в зависимости от элементов агротехники и их влияние на качество винограда сорта Мускат черный // Виноградарство и виноделие НИВиВ «Магарач». – 2008. - № 2. – С. 10-13.

5. Урденко Н.А., Фирсова Т.В. Управление количеством и качеством урожая путем использования сортовой агротехники клонов, сортов / Научные труды Крымского государственного аграрно-технологического университета. Выпуск 91, Симферополь, 2005. – С. 109-113. (Авторові належить планування і постановка експерименту, аналіз і обробка отриманих даних.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины