Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Вергун Олена Миколаївна. Морфобіологічні особливості рослин видів роду Symphytum L. в зв'язку з інтродукцією в Північному Лісостепу України : Дис... канд. наук: 03.00.05 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Вергун О. М. Морфобіологічні особливості рослин видів роду Symphytum L. в зв’язку з інтродукцією в Північному Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Київ, 2008.

У дисертаційній роботі викладено результати багаторічних інтродукційних досліджень морфобіологічних особливостей рослин Symphytum asperum Lepech., S. bohemicum Shmidt., S. caucasicum Bieb., S. officinale L., S. tanaicense Stev. Виявлено, що досліджувані рослини відносяться до каудексових (S. asperum), кореневищних (S. bohemicum, S. officinale, S. tanaicense), коренепаростково-кореневищних (S. caucasicum) полікарпиків з напіврозетковими моно- та дициклічними пагонами. З’ясовано основні закономірності онтоморфогенезу рослин роду Symphytum при насіннєвому та вегетативному розмноженні. Встановлено особливості накопичення основних поживних речовин протягом вегетації. Виявлено рослини видів S. asperum та S. caucasicum з фасціаціями стебла. Визначені показники продуктивності надземної та підземної маси рослин видів роду Symphytum в умовах культури.

В дисертації подано теоретичне обґрунтування і нове вирішення наукової проблеми, яка полягає у встановленні особливостей онтоморфогенезу, виявленні закономірностей сезонного ритму розвитку при насіннєвому та вегетативному розмноженні, визначенні біохімічного складу надземної та підземної маси і продуктивного потенціалу, елементів культивування рослин видів роду Symphytum в Північному Лісостепу України:

 1. Багаторічними дослідженнями виявлено, що рослини видів роду Symphytum в умовах Північного Лісостепу України представлені каудексовими (S. asperum), кореневищними (S. bohemicum, S. officinale, S. tanaicense) та коренепаростково-кореневищними (S. caucasicum) життєвими формами.

 2. З’ясовано, що в умовах інтродукції рослини видів роду Symphytum утворюють систему напіврозеткових моно- та дициклічних, симподіально пов’язаних між собою пагонів. Головний пагін рослин наростає моноподіально, утворюючи розетку листків. Рослини виду S. officinale підзимньої сівби в перший рік життя формують моноциклічні напіврозеткові пагони (10–12 %), з високою насіннєвою продуктивністю (з коефіцієнтом 0,9).

 3. В перший рік життя рослини видів роду Symphytum формують стрижневу (S. asperum) чи змішану (S. bohemicum, S. officinale, S. tanaicense) кореневу систему, найкращій ступінь розвитку якої спостерігався при підзимній сівбі. Починаючи з другого року життя рослини формували підземні пагони – каудекс чи кореневище. На другому році життя система головного кореня у кореневищних рослин відмирала, спостерігався розвиток додаткових коренів.

 4. Починаючи з третього року життя досліджувані рослини формували три генерації пагонів – “весняні”, “літні”, “осінні”. В розвитку рослин виду S. caucasicum вегетативного походження відсутня “весняна” генерація пагонів.

 5. З’ясовано, що тривалість періоду цвітіння-плодоношення рослин залежала від формування та розвитку у всіх інтродуцентів пагонів збагачення – силептичних та пролептичних і загальної кількості вегетативно-генеративних пагонів. Найбільшою їх кількістю характеризувались рослини S. asperum.

 6. Виявлено тератологічні зміни стебла – фасціація – у рослин видів S. asperum – 10,5 % та S. caucasicum – 14,7 % вегетативного походження. У тератоморфних рослин збільшувалась кількість пагонів збагачення, зменшувались розміри листкової пластинки, спостерігалась відсутність черешків та порушення філотаксису.

 7. У надземній та підземній масі рослин роду Symphytum встановлено закономірності в накопиченні основних поживних речовин протягом вегетації. Найбільший вміст цінних речовин в надземній масі спостерігався в фазі бутонізації: високий вміст протеїну та каротину встановлено у рослин S. asperum (31,4 % та
  17,5 мг/%), аскорбінової кислоти – у S. caucasicum (343,6 мг/%).

 8. Найвищий коефіцієнт насіннєвої продуктивності відмічено у рослин S. officinale (0,73), низький – у S. caucasicum (0,05). Свіжозібране насіння в польових умовах здатне проростати без передпосівної підготовки. Найвищу польову схожість встановлено за літньої сівби свіжозібраним насінням (54,4 %) у рослин виду S. officinale. При весняній сівбі та в лабораторних умовах насіння проростає за умов стратифікації.

 9. Виявлено, що продуктивність надземної маси рослин роду Symphytum залежить від умов вегетації та елементів технології культивування. Найкращою схемою посадки була 70 70 см чи площа живлення 4900 см2. Чиста продуктивність фотосинтезу була максимальною в період бутонізації у рослин S. аsperum – 2,68 г/м2 чи цвітіння у S. bohemicum – 2,28 г/м2.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Вергун О. М.Морфологічні особливості видів роду Symphytum L. при інтродукції в умовах Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка / О. М. Вергун // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. – 2004. – № 3–4,
  вип. 24. – С. 7–10.

 2. Вергун О. М. Морфологічні ознаки та особливості проростання насіння видів роду Symphytum L., інтродукованих в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка / О. М. Вергун // Вісник Київського нац. ун-ту : інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2005. – Вип. 9. – С. 13.

 3. Вергун О. М. Особливості росту та розвитку генеративних рослин видів роду Symphytum L. в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України / О. М. Вергун // Інтродукція рослин. – 2006. – № 1. – С. 60–63.

 4. Вергун О. М. Аномалії вегетативних органів рослин роду Symphytum L. / О. М. Вергун // Інтродукція рослин. – 2006. – № 2. – С. 49–51.

 5. Вергун О. М. Морфологічні особливості плодів та насіння інтродукованих видів роду Symphytum L. в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України / О. М. Вергун // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. – 2007. –
  № 2. – Вип. 32. – С. 27-30.

 6. Вергун О. Біоекологічні особливості видів роду Symphytum L., інтродукованих в Лісостепу України / О. М. Вергун // Вісник Київського нац. ун-ту : інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – Вип. 12. – С. 8–10.

 7. Рахметов Д. Б. Види роду Symphytum L. у флорі України і перспективи інтродукції їх в Лісостепу України / Д. Б. Рахметов, О. М. Вергун : матеріали міжнар. конф. [“Роль ботанічних садів та дендропарків в науково-просвітницькій діяльності та інтродукції рослин”] / Рада бот. садів України, Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка, Запорізький дитячий бот. сад. – Запоріжжя, 2003. – 230 с.

 8. Вергун О. М. Хорологічний та систематичний огляд видів роду Symphytum L. як перспективних інтродуцентів в НБС ім. М. М. Гришка / О. М. Вергун : матеріали III Міжнар. конф. мол. досл. [“Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”], (Біла Церква, 26–29 травня, 2003 р.) / Нац. академія наук України, Рада ботанічних садів України, Дендрологічний парк “Олександрія”, Нац. бот. сад. ім. М. М. Гришка, Українське ботанічне товариство. – К. : Фітосоціоцентр, 2003. – 176 с.

 9. Вергун О. М. Біохімічна характеристика видів роду Symphytum L. в умовах НБС ім. М. М. Гришка / О. М. Вергун: матеріали IV Міжнар. конф. мол. досл. [“Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”], (Тростянець, 20–23 травня, 2004 р.) / Нац. академія наук України, Рада ботанічних садів України, Дендрологічний парк “Тростянець”, Нац. бот. сад. ім. М. М. Гришка, Українське ботанічне товариство. – К. : Фітосоціоцентр, 2004. – 240 с.

 10. Вергун О. М. Особливості цвітіння видів роду Symphytum L. в умовах Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України / О. М. Вергун: матеріали V Міжнар. конф. мол. досл. [“Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”], (Київ, 7–10 червня, 2005 р.) / Нац. академія наук України, Рада ботанічних садів України, Нац. бот. сад. ім. М. М. Гришка. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 136 c.

 11. Вергун Е. Н. Сравнительная характеристика биохимического состава растений рода Symphytum L. в условиях Лесостепи Украины / Е. Н. Вергун: материалы I (IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге,
  (21–26 мая, 2006) / Российская академия наук, Ботанический институт им. В. Л. Комарова, Русское ботаническое общество. – С.-Пб., 2006. – 366 с.

 12. Вергун О. М. Біологічні особливості насіння рослин видів роду Symphytum L. / О. М. Вергун, В. В. Фіщенко : матеріали міжнар. конф. молодих учених-ботаніків [“Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології”], (Київ, 27–30 вересня, 2006) / Національна академія наук України, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного, Націон. аграрний ун-т. – К. : Фітосоціоцентр, 2006. – 209 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины