Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Подобєд Іван Мефодійович. Прогнозування виробничого травматизму в аграрному секторі економіки України : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Подобєд І.М. Прогнозування виробничого травматизму в аграрному секторі економіки України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці. – Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (ННДІБПОП), м. Київ, 2008.

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної наукової задачі, що полягає: в дослідженні та визначенні найбільш значущих виробничих небезпек і їхніх наслідків у аграрному секторі економіки України; у комплексному оціненні спонукальних складових нещасних випадків зі смертельним наслідком і визначенні основних травмонебезпечних чинників; у розробленні методології прогнозування виробничого травматизму та показників стану охорони праці, як індикаторів наслідків виробничих небезпек, із застосуванням економетричного методу; в обгрунтуванні основ створення системи моніторингу виробничих небезпек в сільськогосподарському виробництві та адаптації до вимог міжнародних стандартів визначених напрямів запобігання виникненню виробничих небезпек та їхніх наслідків на галузевому, регіональному і виробничому рівнях.

Проведено дослідження стану охорони праці, рівня травматизму та виробничих небезпек.

19

Встановлено періоди підвищення рівня травматизму, досліджено залежності виникнення нещасних випадків від причин недотримання вимог охорони праці потерпілими. Встановлено найбільш травмонебезпечні професії аграрного сектору економіки. Розроблено з використанням економетричного методу алгоритм прогнозування виробничого травматизму, програмне забезпечення, здійснено моделювання рівня виробничого травматизму в галузі.

Доведено доцільність створення галузевої системи моніторингу виробничих небезпек, яка дозволить ухвалювати раціональні управлінські рішення щодо своєчасного та цілеспрямованого проведення профілактичних робіт та сприяти вирішенню соціальних проблем і збереженню життя й здоров'я працівників аграрного сектору економіки України. В результаті досліджень, виконаних у дисертаційній роботі, сформульовано принцип, який показує, що зміст прогнозування створює можливість цільових змін у СУОП для поліпшення стану охорони праці. Цей принцип стосується виробничого, регіонального та галузевого рівнів управління охороною праці.

У дисертаційній роботі виконано теоретичне узагальнення та здійснено нове вирішення актуальної наукової задачі, що проявляється в: дослідженні та визначенні найбільш значущих виробничих небезпек та їхніх наслідків в аграрному секторі економіки України; проведенні аналізу стану охорони праці та визначенні основних методів дослідження виробничого травматизму; комплексному оціненні спонукальних складових нещасних випадків зі смертельним наслідком та визначенні основних травмонебезпечних чинників; розробленні методології прогнозування показників стану охорони праці як індикаторів наслідків виробничих небезпек із застосуванням економетричного методу; обгрунтуванні основ створення системи моніторингу виробничих небезпек в аграрному секторі з адаптацією до вимог міжнародних стандартів і рекомендацій щодо управління охороною праці для запобігання виникненню виробничих небезпек та їхніх наслідків на галузевому, регіональному і виробничому рівнях.

Виконані дослідження дали змогу отримати наступні наукові результати та висновки:

1. Встановлено постійну змінюваність стану охорони праці, що підтверджується аналізом динаміки показників виробничого травматизму. Тому процес зміни рівня виробничого травматизму потребує постійного дослідження, що, в свою чергу, дозволяє здійснювати прогнозування та розроблення відповідних заходів запобігання нещасним випадкам і вдосконалювати СУОП.

2. Показано, що кількість нещасних випадків корелює з часовими змінами обсягів польових сільськогосподарських робіт, що є підставою для розроблення сезонної системи запобігання травматизму.

3. Встановлено з застосовуванням процесного підходу об'єктивність послідовного та логічного зв'язку, аналітичного, установчого та коригувального етапів дослідження виробничих небезпек, що дозволяє визначити прогнозовані рівні виробничого травматизму та напрями цілеспрямованих запобіжних заходів, постійно вносити відповідні зміни до СУОП усіх рівнів, оскільки зміст прогнозування створює підстави для можливості цільових змін у напрямах поліпшення стану охорони праці і, в наслідку, в управлінні охороною праці.

4. Розроблено із застосуванням економетричного методу алгоритм і програмний комплекс прогнозування показників стану охорони праці як індикаторів наслідків виробничих небезпек в аграрному секторі економіки.

5. Розроблено структуризовану схему отримання інформації про виробничі небезпеки та стан охорони праці, шляхи її реалізації, організацію робіт зі збирання, оброблення та застосування отриманої інформації. Запропоновано основи створення галузевої системи моніторингу виробничих небезпек і механізм її впровадження.

6. Показано, що створення на основі аналізу показників стану охорони праці та їхніх соціально-економічних наслідків інформаційної бази виробничих небезпек забезпечить підготовку техніко-економічних обґрунтувань пріоритетних напрямів політики в сфері охорони праці.

7. Впровадження результатів досліджень у вигляді СМВН, методології прогнозування ВТ,

17

розроблення рекомендацій та напрямів запобігання виникнення НВ, удосконалення управління ОП та безперервного коригування галузевої СУОП дозволить зменшити рівень виробничого травматизму в межах 7 – 9 % у рік. Ураховуючи суму відшкодування утриманцям і сімям загиблим працівникам галузі, очікуваний економічний ефект від впровадження результатів дисертаційної роботи становить 2,9 млн. грн. у рік.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Войналович О. В. Аналіз причин травматизму в сільськогосподарському виробництві України / О. В. Войналович, І. М. Подобєд, В. М. Рєпін // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць ННДІОП. 2005. – С. 23-38. – (Вип. 10).

2. Войналович О. В. Аналіз причин травмування працівників на механізованих процесах у рослинництві / О. В. Войналович, І. М. Подобєд // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – 2006. – С. 138-143. – (Наукове фахове видання. Вип. 45).

3. Войналович О. В. Підходи до оцінювання сезонності виробничого травматизму в аграрному секторі економіки України / О. В. Войналович, І. М. Подобєд // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць ННДІОП. - 2005. –С. 39-46. – (Вип. 10).

4. Войналович О. В. Залежність рівня виробничого травматизму від порушень вимог з охорони праці потерпілими при виконанні сільськогосподарських робіт / О. В. Войналович, І. М. Подобєд // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць ННДІОП, - 2006. – С. 27 - 37. – (Вип. 11).

5. Подобєд І. М. Виявлення потенційних небезпек, як складова зниження виробничого травматизму та професійних захворювань в АПК / І. М. Подобєд // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць ННДІОП, - 2006. – С. 17-24. – (Вип. 12).

6. Подобєд І. М. Сучасні методи прогнозування потенційних небезпек та їх наслідків у аграрному секторі економіки / І. М. Подобєд // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – 2006. – С. 119-129. – (Наукове фахове видання. Вип. 45).

7. Подобєд І. М. Прогнозування майбутніх подій – запорука усунення нещасних випадків в аграрному секторі економіки України / І. М. Подобєд // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць ННДІПБОП. - 2007. – С. 22-29. – (Вип. 13).

8. Войналович О. В. Прогнозування рівнів виробничого травматизму в аграрному виробництві / О. В. Войналович, М. Т. Тягай, І. М. Подобєд // Науковий вісник НАУ. – 2007. - № 109. – С. 242-250.

9. Подобєд І. Чи можна управляти станом умов і безпеки праці / Іван Подобєд, Леонід Лобас // Механізація сільського господарства. - 2006. - № 2. – С. 39-41.

10. Войналович О. Моніторинг виробничого травматизму у рослинництві / О. Войналович, В. Гаврилюк, І. Подобєд // Охорона праці. – 2006. – № 9. – С. 36-37.

11. Подобєд І. М. Залежність рівня виробничого травматизму від кваліфікації працюючого в агропромисловому комплексі України / І. М. Подобєд // Інформаційний бюллетень з промислової безпеки Національного НДІ охорони праці. - 2006. - № 4. – С. 53-57.

18

12. Войналович О. В., Аналіз сезонності виробничого травматизму у сільському господарстві України / О. В. Войналович, І. М. Подобєд // Вісник Харківського Національного техн. університету с.г. ім. П. Василенка. - 2005. –– С. 499-505. – (Вип. 41).

13. Подобєд І. М. До питання зменшення виробничого травматизму та професійних захворювань в АПК / І. М. Подобєд // Інформаційний бюллетень з охорони праці Національного НДІ охорони праці. - 2006, - № 4. – С. 23-27.

14. Подобєд І. М. Тракторист-машиніст-найбільш травмонебезпечна професія аграрного сектору економіки України / І. М. Подобєд // Інформаційний бюллетень з промислової безпеки Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці. – 2007. - № 1. – С. 43-49.

15. Подобєд І. М. Профілактика виробничих небезпек-запорука зменшення травматизму в аграрному секторі економіки України / І. М. Подобєд // Інформаційний бюллетень з охорони праці Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці. – 2007. - № 1. – С. 21-24.

16. Подобєд І. Багатофункціональна система відстеження стану виробничого травматизму в аграрному виробництві / Подобєд І., Сліпачук О., Войналович О. // Вісник Національного НДІ охорони праці. – 2006. - № 17. – С. 7-11.

17. Подобєд І. М. Оцінювання та закономірності формування потенційної небезпеки в аграрному секторі економіки / І. М. Подобєд // Інформаційний бюллетень з охорони праці Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці. – 2007. - № 2. – С. 11-16.

18. Wojnalowicz A. W. Przyczny urazowoci pracownikw zatrudnionych przy zmechanizowanych pracach w produkcji rolnej / A. W. Wojnalowicz, I. M. Podobied // Wypadki w rolnictwie – dynamika zmian w ostatniej dekadzie. Tumaczenie streszcze na jzyk angielski Hanna Kopertowska. Instytut medycyny wsi im. Witolda Chodki w Lublin. Lublin.: 2006. – Ark. 118-122.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины