Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сливинський Михайло Володимирович. Технологічні методи підвищення стабільності показників якості і фізико-механічних властивостей стільникових полімерних заповнювачів для авіакосмічних конструкцій. : Дис... канд. наук: 05.07.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Технологічні методи підвищення стабільності показників якості і фізико-механічних властивостей стільникових полімерних заповнювачів для авіакосмічних конструкцій. Дисертація є рукописом, представленим на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.02 – проектування, виробництво і випробування літальних апаратів. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, Харків, 2008 р.

Дисертація містить загальний класифікатор технологічних дефектів, що формує якість стільникових конструкцій (СК), багаторівневу структурну класифікацію дефектів стільникових заповнювачів (СЗ) із полімерних паперів (ПП), що виникають на різних стадіях їх виробництва, яка базується на ньому.

Запропоновано фізичні і математичні моделі та методи, що їх реалізують, для визначення факторів, що породжують дефекти, які пов’язані з електризацією ПП і нерівномірним тепло- і масоперенесенням зв’язуючого по довжині каналів стільників на завершальній стадії виробництва СЗ. Запропоновані ефективні методи і способи зниження або усунення цих дефектів.

Результати дисертації впроваджено в УкрНДІТМі та застосовуються в навчальному процесі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.

Відповідно до поставленої мети і задач в дисертації отримані наступні результати.

1. На основі синтезу досвіду промислового виробництва СЗ і СК і загальної теорії класифікацій вперше розроблений класифікатор дефектів, що формують якість СК: несучих шарів СК, вузлів їх з'єднань і зв'язків стільників з обшивками.

Цей класифікатор став основою для розробленої в дисертації багаторівневої структурної класифікації дефектів СЗ з ПП, яка дозволила причинно-наслідковий зв'язок між природою їх появи і видом прояву у виробі, а також виділити два типи дефектів пов'язаних з електростатичними явищами і нерівномірним масоперенесеням апретуючого складу і зв'язуючого, зумовлюючих якість заповнювачів із паперу.

2. Вперше запропоновано ефективний технологічний метод усунення дефектів нанесення клейових суг на ПП, який полягає в розрахунку значень в’язкості клею і швидкості переміщення полімерного паперу, що забезпечують інтегральну ступень розтікання клею, яка необхідна для збереження ширини смуг в межах допуску при дії електростатичної сили, а також: модифікований спосіб нейтралізації статичної електрики ковзаючими по зарядженій поверхні паперу металевими щітками; новий спосіб опромінення поверхні ПП потоком ультрафіолетового випромінювання ртутно-кварцовими лампами низького і надвисокого тиску типу СВДШ.

3. На основі експериментальних досліджень процесу змочування зв'язуючим поверхні ПП запропоновані нові математичні моделі розтікання його краплі на незарядженій і зарядженій електростатичним зарядом поверхні ПП, які дозволили визначити величину електростатичної сили, порівнянної з силами поверхневого натягнення і збільшуючу ступінь розтікання, викликаючи дефекти СЗ.

4. Виявлені закономірності нерівномірного тепло- і масоперенесення зв'язуючого уздовж довжини стільникового каналу, обумовлені його гідродинамічним рухом, що викликається градієнтами температури, густини зв'язуючого і його коефіцієнта поверхневого натягнення. Запропонований метод визначення товщини шару зв'язуючого уздовж каналів стільників, що дозволив розкрити механізми його формування, використовуючи які спільно з технологічним регулюванням характеристик зв'язуючого реалізується можливість забезпечення потрібного допуску на ФМХ стільникового заповнювача.

5. Результати дисертації у вигляді запропонованих нових методів і способів зниження або нейтралізації електростатичних зарядів і заходів по забезпеченню стабільності масо переносу на відповідних технологічних ланках промислової лінії виробництва СЗ із ПП впроваджені в УкрНДІТМі, який постачає їх для підприємств аерокосмічного профілю, що забезпечило підвищення їх ФМХ на 20…30 % і суттєве зниження їх розкиду.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гайдачук А.В. Накопление электростатического заряда при производстве сотового заполнителя из полимерной бумаги «Nomex» / А.В. Гайдачук, Е.К.Островский, М.В.Сливинский // Авиационно-космическая техника и технология. – науч.-технич. журнал Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 2(10). – Х., 2004. – С. 43–48.

 2. Гайдачук А.В. Математическое моделирование электростатических процессов на границе поляризованного диэлектрика / А.В. Гайдачук, Е.К. Островский, М.В. Сливинский, А.А. Таран // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 37(2). – Х., 2004. – С. 7–16.

 3. Гайдачук В.Е. О проблеме допусков в технологической механике сотовых заполнителей и конструкций / В.Е. Гайдачук, С.М. Мельников, М.В. Сливинский // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 39(4). – Х., 2004. – С. 35–48.

 4. Гайдачук А.В. Электрическое поле заряженного кольца / А.В. Гайдачук, Е.К. Островский, М.В. Сливинский, А.А. Таран // Система обработки информации: сб. науч. тр. Харьк. воен. ун-та. – Вып. 5. – Х., 2004. – С. 42–48.

 5. Гайдачук А.В. Технологические дефекты сотовых конструкций из полимерных композиционных материалов / А.В. Гайдачук, М.В. Сливинский // Авиационно-космическая техника и технология: – науч.-технич. журнал Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 4(20). – Х., 2005. – С. 5–8.

 6. Гайдачук А.В. Моделирование процесса взаимодействия поляризованных зарядов в диэлектриках при изготовлении сотового заполнителя из полимерной бумаги / А.В. Гайдачук, Н.В. Гурьев, Е.К. Островский, М.В. Сливинский // Авиационно-космическая техника и технология: науч.-технич. журнал Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 3(19), – Х., 2005. – С. 5–12.

 7. Гайдачук А.В. Исследование массопереноса компонентов связующего при изготовлении сотовых заполнителей из полимерной бумаги «Nomex» / А.В. Гайдачук, М.В.Сливинский, Е.К. Островский // Авиационно-космическая техника и технология: науч.-технич. журнал Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ».– Вып. 4(30). – Х., 2006. – С. 5–10.

 8. Гайдачук А.В. Формирование слоя связующего на поверхности полимерной бумаги в процессе пропитки сотовых заполнителей / А.В. Гайдачук, М.В.Сливинский, Е.К. Островский // Авиационно-космическая техника и технология: науч.-технич. журнал Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 3(39). – Х., 2007. – С. 5–8.

 9. Сливинский М.В. Локальная механическая прочность и объемная масса сотовых заполнителей из полимерной бумаги «Nomex» на различных участках массопереноса связующего / М.В. Сливинский // Эффективность сотовых конструкций в изделиях авиационно-космической техники: сб. матер. II международ. науч.-практ. конф. 23–25 мая 2007 г. – Днепропетровск, 2007. – С. 176–178.

 10. Сливинский М.В. Классификация технологических дефектов сотовых заполнителей из полимерных бумаг и пути ее реализации для повышения их качества / М.В. Сливинский // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 36. – Х., 2007. – С. 85–99.

 11. Сливинский М.В. Технологический способ устранения дефектов нанесения клеевых полос при производстве сотовых заполнителей из полимерной бумаги / М.В. Сливинский // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 2(49). – Х., 2007. – С. 34–37.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины