Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тарануха Юрій Григорович. Маси та орбіти метеорних тіл за телевізійними спостереженнями. : Дис... канд. наук: 01.03.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тарануха Ю.Г. Маси та орбіти метеорних тіл за телевізійними спостереженнями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.03 – Геліофізика і фізика Сонячної системи. – Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, 2008.

Створено комплекс високочутливої телевізійної апаратури для проведення базисних спостережень метеорних явищ та інших слабких небесних об’єктів. Виконано дослідження спектральної чутливості передавальних телевізійних трубок ЛІ-804 та розподілу фотометричної похибки поля по фотокатода. Проведено одночасні фотографічні та телевізійні спостереження метеорів з метою відпрацювання методики кінематичної та фотометричної обробки результатів телевізійних спостережень.

За допомогою вказаного телевізійного комплексу проводяться систематичні базисні телевізійні спостереження метеорів, створено каталоги кінематичних і фотометричних характеристик метеорів.

На підставі матеріалів спостережень зроблено оцінку значень коефіцієнта ефективності випромінювання метеорів та його залежності від швидкості.

Розроблено наближений метод визначення початкових фотометричних мас метеороїдів.

У дисертації наведено результати роботи з визначення мас та орбіт метеорних тіл за телевізійними спостереженнями в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для цього, за безпосередньої участі автора, на базі спеціалізованих телевізійних установок “Інтроскоп” створено комплекс високочутливої апаратури [7]; проведено дослідження спектральної чутливості апаратури, яка використовується для спостережень [12]; визначено розподіл фотометричної похибки поля [13]; проведено одночасні фотографічні та телевізійні спостереження метеорів, завдяки чому було відпрацьовано методику кінематичної та фотометричної обробки телевізійних зображень [2, 14]; проводяться систематичні базисні спостереження метеорів [6–9, 11, 13]. Крім того, проведено дослідження коефіцієнта ефективності випромінювання метеорів з використанням власних спостережень [1], а також обчислено маси метеорних тіл за допомогою формули, отриманої для наближеного визначення початкових мас [10].

Найважливіші результати даної роботи:

1. За результатами базисних телевізійних спостережень створено нові каталоги кінематичних та фотометричних даних метеорів, які включено складовою до Міжнародного Центру метеорних даних.

2. На підставі результатів телевізійних спостережень зроблено аналіз висот появи метеорів. Проведено порівняння теоретичного діапазону висот, на яких можуть з’являтись метеори, з результатами спостережень. Теоретичні та спостережні результати в основному узгоджуються між собою. У той же час існує певна кількість метеорів з аномально великими висотами появи (Hb), які не можуть бути пояснені в рамках моделі руйнування метеороїда як монолітного кам’яного тіла. Аномально великі висоти появи можна пояснити, припустивши можливість існування метеороїдів у вигляді тіл, що за своєю структурою відповідають відомій моделі пилової кулі. Є і інший спосіб пояснити аномальні висоти, а саме – допустити існування метеороїдів органічного походження, так званих CHON частинок.

3. Проведено кінематичну та фотометричну обробку телевізійних спостережень метеорного потоку Леоніди 19 листопада 2002 р. За нашими спостереженнями, максимальне годинне число склало 1300 метеорів. Оброблено 28 базисних метеорів потоку Леонід. Зареєстровано два метеори з висотами появи близько 140 км і один – на висоті 150 км. Встановлено, що просторова густина метеорних частинок з масами m 1.54104 г змінюється в межах: від однієї частинки в кубі з ребром приблизно 280 км (у перші години спостережень) до однієї частинки в кубі з ребром 182 км (в останню годину спостережень).

4. На підставі матеріалів спостережень, отриманих в нашій лабораторії, зроблено оцінку значення коефіцієнта ефективності випромінювання метеорів (t ) та його залежності від швидкості. Показано, що існує приблизно лінійний кореляційний зв’язок між коефіцієнтом t та швидкістю.

5. За допомогою формули, отриманої для наближеного визначення початкових мас метеороїдів, обчислено маси 976 метеорних тіл, зареєстрованих як фотографічним, так і телевізійним методом. Показано, що 68 % всіх мас, обчислених за запропонованою формулою, відрізняються від тих, які отримано в процесі фотометричної обробки, не більше, ніж у 1.5 рази. Маси 91 % метеорів, обчислених за формулою, відрізняються від фотометричних не більше, ніж у 3 рази. З нашої точки зору це дуже добрий результат, оскільки фотометричні маси визначаються з точністю до коефіцієнта ефективності випромінювання ф. А цей коефіцієнт визначається із значно гіршою точністю. Тому ми вважаємо, що знайдену залежність можна використовувати для визначення початкових мас метеороїдів за оптичними спостереженнями.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Кручиненко В.Г., Тарануха Ю.Г. О коэффициенте эффективности излучения метеоров // Республиканский межведомственный научный сборник “Проблемы космической физики”. – 1979.– вып. 14. – С. 76–79.

  2. Галинский Н.Д., Ивченко В.Н., Кручиненко В.Г., Милиневский Г.П., Тарануха Ю.Г. Одновременные фотографические и телевизионные наблюдения метеоров // Астрономический вестник. – 1980. – т. 14, № 1. - C. 57–60.

3. Белова А.Н., Грицай З.И., Ивченко И.С., Кручиненко В.Г., Тарануха Ю.Г. Фотометрические характеристики плазменных образований в эксперименте с кумулятивной инжекцией бария // Труды института экспериментальной метеорологии “Физика верхней атмосферы”. – 1982. – вып.11. – С. 68–77.

4. Кручиненко В.Г., Тарануха Ю.Г. Некоторые результаты фотографических наблюдений экперимента “Сполох-2” // Вестник Киевского университета. Астрономия. – 1982. – вып. 24. – С. 65–72.

5. Бенюх В.В., Кручиненко В.Г., Казанцев А.М., Калениченко В.В., Тарануха Ю.Г. Результаты фотографических наблюдений метеоров в Киеве в 1967–1976 гг. ч. 11 Фотометрия // Вестник Киевского университета. Астрономия. – 1988. – вып. 30. – С. 68–81.

6. Hajdukova M., Hajduk A., Kruchinenko V.G., Rozhilo A.A., Taranukha Yu. G., Yeryomin S.S. Television and photographic observations of the Orionid meteors shower // Acta Astron. et Geophys. Univ. Comenianae. 1992.– vol. XV–XVI. – P. 43–51.

7. Кручиненко B.Г., Шайдо О.М., Рожило О.О., Єрьомін С.С., Тарануха Ю.Г. Спостереження Персеїд у 1992 р. // Вісник Київського університету. Астрономія. – 1994. – вип. 33. – С. 84–88.

8. Hajdukova M., Kruchinenko V.G., Kazantsev A.M., Taranukha Y.G., Rozhilo A.A., Yeryomin S.S. Perseid meteor stream 1991–1993 from TV observation in Kiev // Earth, Moon and Planets. – 1995.– vol. 68. – P. 297–301.

9. Kruchinenko V.G., Kazantsev A.M., Taranukha Yu.G., Kozak P.M., Yeryomin S.S., Rozhylo O.O., Smertyuk L.M. Catalogue of Perseid shower meteor on TV observations in Kyiv during 1991–1993 // Вісник Київського університету. Астрономія. – 1997. – вип. 34. – С. 94–117.

10. Кручиненко В.Г., Тарануха Ю.Г., Макарчук Р.В. Визначення фотометричних мас метеороїдів за оптичними спостереженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія. – 2003.– № 39–40. – С. 38–42.

11. Кручиненко В.Г., Козак П.М., Рожило О.О., Казанцев А.М., Тарануха Ю.Г. Попередні результати телевізійних спостережень метеорного дощу Леоніди у 2002 р. в Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія. – 2003. – № 39–40. – С. 42–44.

12. Тарануха Ю.Г., Рожило О.О., Козак П.М. Дослідження спектральної характеристики телевізійної системи для спостережень метеорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія. – 2005. – № 41–42. – С. 61–63.

13. Kozak P.M., Rozhilo O.O., Kruchynenko V.G., Kazantsev A.V., Taranukha Y.G. Results from 2002 Leonid meteor storm TV observations in Kyiv // Advances in Space Research. – 2007.– vol. 39. – P. 619–623.

В матеріалах та тезах конференцій:

14. Kozak P.M., Rozhilo A.A., Taranukha Yu. G. Some features of digital kinematic and photometrical processing of faint TV meteors // Proc. of the Meteoroids 2001 Conf.– Kiruna (Sweden). /Ed. Barbara Warmbein. – Р. 337–342.

15. Рожило А.А., Тарануха Ю.Г. Результаты телевизионных наблюдений метеоров в Астрономической обсерватории Киевского университета // Материалы Второго международного симпозиума “Глобмет”.– Казань, 1116 июля 1988 г. – С. 24.

16. Тарануха Ю.Г. Телевизионные наблюдения метеоров в Киеве // Тезисы докладов Всесоюзной конференции по физике и динамике малых тел Солнечной системы. – Душанбе, 16 октября 1982 г. – С. 36.

17. Kruchinenko V.G., Kazantsev A.M., Taranukha Yu.G., Rozhilo O.O., Kozak P.M. The observations results and some problems of the meteor physical theory // International Conf. ACM’ 96 (Asteroids, Comets, Meteors), Cospar Colloq. 10, Book of abstracts. – Versailles (France). – 1996. – P. 32.

18. Kozak P., Rozhilo O., Kruchynenko V., Kazantsev A., Taranukha Y. Results of processing of Leonids-2002 meteor storm TV observations in Kyiv // 35-th COSPAR Sc. Assembly, 1825 July.– Book of Final Sc. Program. & Abstracts in CD. – Рaris (France). –2004. – P. 107.

19. Kazantsev A.M., Kozak P.M., Rozhilo O.O., Taranukha Yu.G. The precise orbit of Leonids 2002 and their dynamical history // Memorial international conference “Astronomy and space physics at Kyiv University”.– Kyiv, 2005. Programme and book of abstracts. – Р. 36–37.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины