Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лич Інна Валентинівна. Імуномодуляторні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон : Дис... канд. наук: 03.00.09 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лич І.В. Імуномодуляторні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена виявленню та вивченню імуномодуляторних властивостей молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон (МК), його здатності впливати на імунореактивність організму та функціональні особливості клітин імунного захисту, а також оцінюванню МК у якості імунокоригуючого засобу.

Встановлено, що при дії МК на гуморальну імунну відповідь за умов використання різних по Т-залежності антигенів відбувається дозозалежна стимулююча дія препарату на формування імунної відповіді на еритроцити барана, а також його дозозалежний пригнічуючий вплив на формування імунної відповіді на ліпополісахарид. Показано, що МК знижує інтенсивність реакції гіперчутливості сповільненого типу. Досліджено, що під впливом різних доз МК на ФГА-, КонА- та проходження ЛПС-індукованої реакції бласттрансформації лімфоцитів, спостерігається супресивний ефект дії цього препарату.

В умовах in vitro доведено, що МК сприяє покращенню функціонування клітин моноцитарно-макрофагальної системи через підвищення проценту фагоцитозу (у 2,5 – 3,5 рази), фагоцитарного числа (у 2 рази), а також підвищення кисеньзалежного клітинного метаболізму. МК виявляє також дозозалежний модулюючий вплив на показники цитолітичної активності природних кілерних клітин: за низьких і середніх концентрацій відбувається пригнічення, за високих – стимуляція цієї активності. Доведено, що МК впливає на рівень експресії рецепторів на лімфоцитах периферичної крові. Характер впливу залежав від концентрації МК. Загалом отримані дані дозволяють розглядати МК як перспективний імунокоригуючий засіб.

У дисертаційній роботі представлено експериментальні і теоретичні узагальнення та практичне вирішення наукової задачі – встановлення нових імуномодуляторних властивостей молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон (МК), а саме – його здатності впливати на імунореактивність організму та функціональні особливості клітин імунного захисту.

 1. Вперше доведено, що МК володіє властивостями, які дозволяють віднести його до групи імуномодуляторів з дозозалежним характером дії на різні ланки функціонування імунної системи.

 2. Встановлено, що при дії МК на гуморальну імунну відповідь за умов використання різних по Т-залежності антигенів спостерігається:

  • дозозалежна стимулююча дія МК на формування імунної відповіді на еритроцити барана. Це проявляється у збільшенні індексів маси тимусу і селезінки, зростанні кількості лімфобластів, плазмобластів і плазматичних клітин в селезінці, вмісту в ній антитілопродукуючих клітин і зростанні титрів сироваткових імуноглобулінів, а також активації кисеньзалежного метаболізму макрофагів при застосуванні МК в дозі 1,25 мг/кг.

  • дозозалежний пригнічуючий вплив на формування імунної відповіді на ліпополісахарид. При цьому мало місце підвищення індексів маси селезінки за рахунок збільшення вмісту плазматичних клітин, але це не спричинило стимулюючого впливу на антитілогенез (доза МК 12,5 мг/кг).

 3. Показано, що зниження інтенсивності реакції гіперчутливості сповільненого типу (РГСТ) під впливом дози 1,25 мг/кг МК сягало 56%, пригнічення цієї реакції при застосуванні дози, вдесятеро більшої за попередню становило 46,3%. В зв’язку з тим, що МК знижує інтенсивність РГСТ, існує принципова можливість його подальшого застосування для пригнічення алергічних реакцій, обумовлених ГСТ.

 4. Встановлено, що що різні дози МК супресивно впливають на ФГА-, КонА- та проходження ЛПС-індукованої реакції бласттрансформації лімфоцитів.

 5. Доведено, що в умовах in vitro МК сприяє покращенню функціонування клітин моноцитарно-макрофагальної системи через підвищення проценту фагоцитозу в 2,5 – 3,5 рази, фагоцитарного числа в 2 рази, а також кисеньзалежного клітинного метаболізму за оцінкою показників НСТ-тесту.

 6. Показано, що МК проявляє дозозалежний модулюючий вплив на цитолітичну активність природних кілерних клітин: за низьких і середніх концентрацій він чинить пригнічуючий вплив, а за високих – стимулюючий.

 7. Доведено, що МК впливає на рівень експресії рецепторів на лімфоцитах (Лф) периферичної крові: на Т-Лф (CD3+), В-Лф (CD22+), а також на їх окремих субпопуляціях CD4+ (Т-хелпери) та CD8+(Т-цитотоксичних/ефекторних Лф). Характер впливу залежав від концентрації МК.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

За темою дисертації опубліковано 19 наукових праць, із них – 6 статей у фахових виданнях та 13 тез доповідей конференцій та з’їздів.

 1. Ткаченко І.В., Карпов О.В., Гаркава К.Г., Антоненко С.В., Миронюк Ю.М. Вивчення імуномодулюючих властивостей молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон // Вісник Національного університету ім. Тараса Шевченка, Серія „Біологія”. – 2003. – № 42 – 43. – С. 104-105.

 2. Ткаченко І.В., Карпов О.В., Гаркава К.Г. Особливості імунорегулюючого впливу молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон гідрохлорид в системі in vitro // Імунол. та алергол. – 2004. – №3. – С. 29-32.

 3. Ткаченко І.В., Карпов О.В., Гаркава К.Г., Колосовська О.С., Павлович Г.В. Вплив комплексного індуктора інтерферону І типу молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон на функціональну активність імунокомпетентних клітин // Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т.3, № 2. –С. 379-378.

 4. Ткаченко І.В., Карпов О.В., Гаркава К.Г. Імунотропні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон гідрохлорид, індуктора інтерферонів першого типу // Вісник Львівського університету, серія біологічна – 2005. – Вип. 39. – С. 141-147.

 5. Ткаченко И.В., Карпов А.В., Гаркавая Е.Г. Аллергенные и иммунотропные свойства молекулярного комплекса дрожжевая РНК – тилорон гидрохлорид // Журн. микробиол. эпидем. и иммунобиол. – 2006. – №2. – С.70-74.

 6. Загальна характеристика імуномодуляторів та їх класифікація [Електронний ресурс] /Ільїнська І.Ф., Копосова І.В., Ткаченко І.В. // Офіційний сайт Нац. інституту фтизіатрії та пульмонології. – 2007. – Режим доступу до журн.: http://www.ifp.kiev.ua/index.htm

7. Ткаченко І.В., Гаркава К.Г., Супрунюк І.М. Імунологічні аспекти дії у системі in vitro молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон гідрохлорид // Матеріали VIII Українського біохімічного з’їзду 1 – 3 жовтня 2002р., м. Чернівці: Укр. біохім. журн. – 2002 – Т.74, №4б (додаток 2) – С. 171-182.

8. Ткаченко И.В., Карпов А.В., Гаркавая Е.Г. Оценка иммуномодулирующего действия молекулярного комплекса дрожжевая РНК – тилорон гидрохлорид // Тезисы 7-ой Пущинской школы - конференции молодых ученых “Биология – наука ХХI века”, 14 – 18 апреля 2003. – г. Пущино. – С.45.

9. Ткаченко І.В., Карпов А.В., Гаркавая Е.Г. Влияние комплексного индуктора интерферона I типа молекулярного комплекса дрожжевая РНК-тилорон гидрохлорид на иммунный ответ // Тезисы 8-ой Пущинской школы - конференции молодых ученых “Биология – наука ХХI века”, 17 – 21 мая 2004. – г. Пущино. – С. 131.

10. Ткаченко І.В., Карпов О.В., Гаркава К.Г. Вивчення біологічних ефектів дії молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон гідрохлорид в організмі // Шевченківська весна. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 190-річчю з дня народження Тараса Шевченка та 170-річчю заснування Київського університету, 2004, Випуск ІІ. – С. 25-26.

11. Ткаченко І.В., Карпов О.В., Гаркава К.Г., Пирог Т.П. Вплив молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон гідрохлорид на первинну імунну відповідь // ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Біотехнологія. Освіта. Наука” (6 – 8 жовтня 2004 р.). – Львів, 2004. – С. 90.

12. Ткаченко І.В., Гаркава К.Г., Карпов О.В. Вплив молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон, індуктора інтерферону І типу на клітинну імунну відповідь // Міжн. Наук. конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (Львів, 11 – 14 квітня 2005 р.). – Львів: “СПОЛОМ”– С. 105.

13. Ткаченко І.В., Гаркава К.Г., Карпов О.В. Імунотропні та алергенні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон // ІV Націон. з’їзд фармацевтів України (28-30 вересня 2005 р), Харків: вид. НФаУ, 2005. – С. 369-370.

14. Ткаченко І.В., Гаркава К.Г., Карпов О.В. Імунотропні ефекти молекулярного комплексу дріжджова РНК-гідрохлорид // VII Українська науково-практична конференція з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації. Імунологія та алергологія – 2005 – Т.3 – С.84.

15. Ткаченко І.В., Карпов О.В. Вплив комплексного індуктора інтерферона на функціональну активність лейкоцитів крові // II Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (Львів, 21 – 24 березня 2006 р.). – С.235-236.

16. Ткаченко И.В., Карпов А.В. Функциональная активность лейкоцитов крови под действием интерфероногенного молекулярного комплекса // 10-я Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука ХХI века” (Пущино, 17 – 21 апреля 2006 г.). – C. 167.

17. Ткаченко І.В., Гаркава К.Г., Карпов О.В. Функціональна активність фагоцитів крові під дією молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон гідрохлорид // VIII Українська науково-практична конференція з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації. Тези доповідей. – Імунологія та алергологія – 2006. – №2 – С.34.

18. Tkachenko I.V., Garkavaya E.G., Karpov A.V. Primary evaluation of immunomodulating properties of a molecular complex formed by the yeast RNA and tilоrone // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Біотехнологія. Наука. Освіта” (18-20 жовтня 2006 р.), Харків, 2006. – С.24.

19. Tkachenko I., Garkava K., Karpov O. Immunomodulating effect of a molecular complex including yeast RNA and tilorone. / The young scientists’ and students’ international scientific conference “Modern problems of microbiology and biotechnology”. Abstracts. Odesa, 28-31, May 2007. – P.159.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины