Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Попов ВІктор Вікторович. Дощові черви (Oligochaeta, Lumbricidae) Лівобережної України: фауна, таксономія, екологія. : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Попов В.В. Дощові черви (Oligochaeta, Lumbricidae) Лівобережної України: фауна, таксономія, екологія. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоология. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2008.

У дисертації досліджено видовий склад дощових червів Лівобережної України. Знайдено 25 видів, три з яких представлені сьома підвидами Знайдені види відносяться до восьми родів родини Lumbricidae. Докладно розглянута їх морфологічна характеристика з використанням нової видової систематичної ознаки – форми та відносної площі тифлозоля. Розроблені визначальні таблиці дощових червів Лівобережної України. Виявлені фауністичні комплекси дощових червів в основних біотопах у всіх природно-кліматичних зонах, а також з’ясована їх схожість за допомогою індексів схожості і кластерного аналізу. Проаналізовано ступінь розповсюдження на території Лівобережної України всіх знайденних видів та підвидів.

1. Встановлено таксономічнй склад дощових червів Лівобережної України. До нього, за нашими даними, входять 25 видів, два з яких представлені двома підвидами кожний і один трьома підвидами. Знайдені види відносяться до 8 родів родини Lumbricidae. Для території Лівобережної України вперше реєструються A. leoni, El. tetraedra intermedia, D. schmidti montana і D. tellermanica, з них останні три - вперше для території України. Уточнені ареали 15 видів. Виявлені нові місця знаходження шести рідкісних видів, зокрема Eisenia gordejeffi, занесеної до Червоної книги України.

2. На підставі морфологічних досліджень подані докладні діагнози всіх знайдених видів і підвидів. Наведені додаткові відомості з морфології 18 видів і підвидів. Вони стосуються розташування пояска, пубертатних валиків, сім’яних пухирців і першої спинної пори, а також форми головної лопаті та будови травної системи. Досліджені форма і відносна величина тифлозолю у всіх знайдених видів. З’ясовані ознаки використані нами у видових діагнозах. У видів що відносяться до роду Dendrobaena, відмічена внутрішньовидова мінливість по цим показникам.

3. Складені визначальні таблиці дощових червів Лівобережної України. У визначальній таблиці видів роду Aporrectodea вперше, в якості основної, використана ознака розташування отворів сім’яприймачів, а в таблиці видів роду Dendrobaena – кількість сім’яних пухирців. Вперше для дослідженої території складені визначальні таблиці дощових червів з використанням тільки зовнішніх морфологічних ознак.

4. Встановлена біотопічна приуроченість знайдених видів у всіх природно-кліматичних зонах Лівобережної України. У лісовій зоні найбільша кількість видів (сім) знайдена на берегах річок, найменша (два види) – в березових насадженнях на вододілі. В лісостеповій зоні найбільша кількість видів (дванадцять) знайдена в заплавних лісах, найменша (один вид) – на степових ділянках. У степовій зоні і Степовому Криму найбільша кількість видів (по дванадцять) знайдена на берегах річок. Найменша кількість видів у степовій зоні (три) знайдена на степових ділянках, а у Степовому Криму – на заболочених берегах ставків (один вид). В Кримських горах найбільша кількість видів (вісім) знайдена в гірських лісах південних схилів, найменша (чотири види) – на гірських луках. Встановлені фауністичні комплекси дощових червів основних біотопів кожної природно-кліматичної зони.

5. На підставі кластерного аналізу визначена ступінь схожості фауністичних комплексів дощових червів основних біотопів. Найбільшу схожість мають: фауністичні комплекси незаболочених заплавних лісів і зарослих вербняком берегів річок; фауністичні комплекси відкритих берегів річок і заплавних луків. Найменшу схожість мають: фауністичні комплекси лісових насаджень і степових ділянок; фауністичні комплекси заболочених заплавних лісів і лісів на вододілах.

6. Встановлені фауністичні комплекси дощових червів природно-кліматичних зон. Найбільша видова різноманітність характерна для фауністичних комплексів Гірського Криму і степової зони (по 17 видів). Це пов’язано в Гірському Криму з різноманітністю біотопів, а в степовій зоні із сприятливими екологічними умовами вздовж берегів річок та струмків, де знайдено 13 видів з 17. Видова різноманітність фауністичних комплексів решти зон склала: 12 видів для лісової зони, 16 видів для лісостепової зони і 14 видів для рівнинної частини Кримського півострова. Найбільшу схожість мають фауністичні комплекси Рівнинного і Гірського Криму, а також фауністичні комплекси лісової і лісостепової природно-кліматичних зон.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Попов В.В. Еколого-фауністичний огляд дощових червів родів Eiseniella, Octolasium, Dendrobaena та Dendrodrilus Харківської області // Біологічний вісник Харківського державного університету. - Харків, 1998. - Т.2, № 2. - С. 98-99.

  2. Попов В.В. Эколого-фаунистический обзор дождевых червей родов Nicodrilus, Lumbricus и Eisenia (Oligochaeta, Lumbricidae) Харьковской области // Известия Харьк. энтомол. о-ва. - Харьков, 1998. - Т.6, вып.1. - С. 120-124.

  3. Попов В.В. Перші знахідки підвидів Dendrobaena schmidti telermanica та Eiseniella tetraedra intermedia в Україні // Біологічний вісник Харківського державного університету. - Харків, 1998. - Т.2, № 1. - С. 98-99.

  4. Попов В.В. Дощовики родів Dendrodrilus, Octolasium та Nicodrilus (Oligochaeta, Lumbricidae) лісових масивів Лівобережної України // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2004. - Вип. 106. - С. 84-92.

  5. Попов В.В. Дождевые черви родов Lumbricus, Eisenia, Eiseniella и Dendrobaena (Oligochaeta, Lumbricidae) лесных насаждений Левобережной Украины // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2004. - Вип. 107. - С. 212-220.

  6. Попов В.В. К фауне и экологии малощетинковых червей (сем. Lumbricidae) Левобережной Украины // Материалы шестого Всесоюзн. симп. «Водные малощетинковые черви». - Рига, 1987. - С. 113-116.

  7. Попов В.В. Новые сведения о распространении и экологии некоторых видов дождевых червей // Материалы междунар. конф. «Зоологическая наука и современные проблемы зоотехнии и ветеринарии. - Харьков, 1994. - С. 20.

  8. Попов В.В. Культивирование дождевых червей в фермерском земледелии // Праці другої наук.- практ. конф: «Фермерство: вчора, сьогодні, завтра». - Львів, 1993. - С. 220-221.

  9. Попов В.В., Самойе Э.Т. Эффективный заменитель рыбной муки в рационах домашней птицы // Сборн. науч. Трудов Харьковского гос. аграрного ун-та «Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных». - Харьков, 1994. - С. 58-61.

  10. Попов В.В. Фауна и ландшафтное распределение амфибиотических люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) Левобережной Украины // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. - Харків, 2004. - Вип. 12 (36), Ч. 1. - С. 267-279.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины