Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Меньшов Олександр Ігоревич. Намагніченість типоморфних ґрунтів України : Дис... канд. наук: 04.00.22 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Меньшов О.І. Намагніченість типоморфних ґрунтів України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.22 – геофізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню магнітних властивостей типоморфних ґрунтів України для визначення можливого внеску ґрунтового покриву у формування локального аномального магнітного поля при геологорозвідувальних роботах, для вирішення задач екології мегаполісів, інтенсифікації аграрних та ґрунтознавчих робіт.

Розглядаються сумарна та ефективна намагніченості, а також їх складові для чорноземів вилугуваних, типових, звичайних, південних, сірих лісових ґрунтів, каштанових ґрунтів, дерново-підзолистих та лучних ґрунтів Полісся, Лісостепу, Степу, Сухого Степу України. Наводяться вертикальні та латеральні розподіли педомагнітних параметрів. Відзначається їх суттєва диференціація в ґрунтових генетичних горизонтах та при різних ландшафтних ситуаціях.

Обраховано значення ефективної намагніченості для досліджених ґрунтів та проведено розрахунки можливого внеску ґрунту у формування локального аномального магнітного поля. Техногенна складова мегаполісів призводить до підвищення магнітної сприйнятливості ґрунтів, що з успіхом використовується при екомагнітних дослідженнях. Наведено приклади використання педомагнітних даних в агрономії та ґрунтознавстві, при детальних пошукових роботах.

 1. У латеральному напрямку сумарна намагніченість ґрунтового покриву змінюється для території України наступним чином. Найнижчі значення характерні лучним та лучно-болотним ґрунтам усіх зон (JS=5…15*10-3 А/м) та зональним дерново-підзолистим ґрунтам Полісся (JS=5…20*10-3 А/м). Вищі значення зафіксовані для чорнозему типового Поліської зони (JS=20…35*10-3 А/м). У широких межах змінюються досліджувані параметри в ґрунтах Лісостепу. Для сірих лісових ґрунтів JS=5…25*10-3 А/м в межах Східного Лісостепу та досягає JS=40…50*10-3 А/м в Західному Лісостепу. Для чорноземів JS=30…60*10-3 А/м. Найвищі значення сумарної намагніченості притаманні чорноземам звичайним Степу (JS=60…85*10-3 А/м) та чорноземам південним Сухого Степу (JS=100…125*10-3 А/м). У широких межах змінюється JS і в каштанових ґрунтах Сухого Степу (JS=10…75*10-3 А/м).

 2. Спостерігається монотонна та немонотонна закономірності зміни JS у вертикальному напрямку при переході між генетичними горизонтами ґрунтового профілю. Зокрема, найвищі значення фіксуються у верхніх гумусних горизонтах усіх типів ґрунту, а також ілювіальних горизонтах. Висока магнітність і майже нульова диференціація за сумарною намагніченістю властива ґрунтовим профілям чорноземів Степу та Сухого Степу. Вертикальна диференціація майже відсутня також у слабкомагнітних ґрунтах – лучних, болотних, дернових. Елювіально-ілювіальні горизонти спричинюють наявність додаткових максимумів на глибині 20–40 см в дерново-підзолистих ґрунтах (Не: JS=3…10*10-3 А/м, Ні: JS=20…25*10-3 А/м), чорноземах вилугуваних (Не: JS=8…12*10-3 А/м, Ні: JS=25…30*10-3 А/м). Також, в сірих лісових ґрунтах (Не: JS=10…20*10-3 А/м, Ні: JS=15…30*10-3 А/м) та інколи в чорноземах типових Лісостепу (Не: JS=10…15*10-3 А/м, Ні: JS=15…20*10-3 А/м). Підстилаючі породи є слабкомагнітними (JS=1…5*10-3 А/м, <100*10-9 м3/кг), окрім ґрунтотвірних порід Західного Лісостепу та Сухого Степу (JS досягає 20*10-3 А/м). Даний висновок рекомендується для використання у ґрунтознавчих та магнітометричних дослідженнях.

 3. JS зростає при переході від низовинних ділянок, особливо заболочених, до височин, головним чином вододілів.

 4. Найвищі значення ефективної намагніченості зафіксовані для чорноземів та каштанових ґрунтів Степу та Сухого Степу (Jef=8…12*10-3 А/м), а також для сірих лісових ґрунтів Лісостепу (Jef=5…6*10-3 А/м). Такі ґрунти можуть створити магнітну аномалію до 2–4 нТл. Близькі до нуля величини Jef зафіксовані в дерново-підзолистих ґрунтах Полісся та лучних азональних ґрунтах. Ці типи ґрунтового покриву майже не проявляються в локальному аномальному магнітному полі. Даний висновок рекомендується враховувати при геолого-розвідувальних та картувальних роботах, зокрема на нафтогазоперспективних територіях ДДз.

 5. Магнітна сприйнятливість ґрунтів як правило зростає при антропогенному та техногенному забрудненні ґрунту, спостерігається позитивна кореляція між та концентрацією важких металів у ґрунтах.

 6. Деструкція та меліорація ґрунтів впливає на зміни педомагнітних величин, що має використовуватися в агрономічній та ґрунтознавчій практиці, а також при картуванні ґрунтів.

 7. Вектори Jn та J орієнтовані близько до сучасного магнітного поля території досліджень, чим підтверджено результати попередників.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Сухорада А. В. Про намагніченість деяких ґрунтів України / А. В. Сухорада, К. М. Тяміна, О. І. Меньшов // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Геологія. – 2002. – № 24. – С. 104–105.

 2. Сухорада А. В. Суммарная и эффективная намагниченность почвенного покрова Украины и ее роль в магнитных съемках будущего / А. В. Сухорада, А. И. Меньшов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – 2005. – С. 278–280.

 3. Сухорада А. В. Системні дослідження магнітних властивостей орного шару деяких ґрунтів Лівобережжя України / А. В. Сухорада, О. В. Круглов, О. І. Меньшов // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Геологія. – 2005. – № 34. – С. 45–49.

 4. Меньшов О. І. Дослідження магнітних властивостей ґрунтового покриву східного лісостепового агрогеофізичного стаціонару / О. І. Меньшов, А. В. Сухорада // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Геологія. – 2006. – № 38. – С. 39–42.

 5. Меньшов О. І. Застосування магнетизму ґрунтового покриву для розв’язання геолого-геофізичних задач / О. І. Меньшов // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Геологія. – 2007. – № 40. – С. 45–48.

 6. Меньшов О.І. До питання про використання методів магнітометрії при вивченні властивостей покладів вуглеводнів / О. І. Меньшов, А. В. Сухорада, В. П. Буковський // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – 2008. – С. 33–38.

 7. Сухорада А. В. Попередні результати дослідження педомагнітних особливостей ґрунтового покриву державного агрогеофізичного полігону / А. В. Сухорада, О. В. Круглов, А. М. Жадан, О. І. Меньшов // Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: міжнародна наукова конференція: тези доповідей. – К., 2000. – С. 57–58.

 8. Сухорада А. В. Сумарна та ефективна намагніченість натурних об’єктів – основні визначення та методичні підходи / А. В. Сухорада, О. І. Меньшов // Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : III міжнародна наукова конференція: тези доповідей. – К., 2002. –
  С. 121–122.

 1. Сухорада А. В. Про сумарну та ефективну намагніченість деяких ґрунтів України / А. В. Сухорада, К. М. Бондар, О. І. Меньшов // Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : IV міжнародна наукова конференція: тези доповідей. – К., 2003. – С. 142–143.

 2. Сухорада А. В. Перші результати магнітометричних досліджень в ряді ґрунтово-ландшафтних зон України / А. В. Сухорада, М. І. Гузій, К. М. Бондар, С. А. Попов, Т. І. Науменко, О. І. Меньшов // Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : IV міжнародна наукова конференція : тези доповідей. – К., 2003. – С. 144.

 3. Sukhorada A. Summary magnetization of the typical Ukraine soils / A. Sukhorada, A. Menshov // Contributions to Geophysics and Geodesy, Paleo, Rock and Environmental Magnetism 9th Castle Meeting. – 2004. – № 34. – Р. 147.

 4. Сухорада А. В. О роли суммарной и эффективной намагниченности при проведениях магнитометрических исследований / А. В. Сухорада, А. И. Меньшов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища :
  V міжнародна наукова конференція: матеріали. – К., 2004. – С. 152–154.

 5. Сухорада А. В. Про магнітний вплив сільськогосподарської техніки при агромагнітометричних дослідженнях / А. В. Сухорада, О. І. Меньшов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : V міжнародна наукова конференція : матеріали. – К., 2004. – С. 154–156.

 6. Сухорада А. В. Про сучасний розвиток агромагнітометрії в Україні / А. В. Сухорада, О. І.Меньшов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : V міжнародна наукова конференція : матеріали. – К., 2004. – С. 145–146.

 7. Сухорада А. В. Педомагнітні властивості деяких ландшафтів зеленої зони Києва / А. В. Сухорада, О. В. Савицька, О. І. Меньшов // Фізична географія та геоморфологія. – 2005. – № 48. – С. 171–177.

 8. Сухорада А. В. Магнітні властивості ґрунтів та їх положення в ландшафті / А. В. Сухорада, К. М. Бондар, О. В. Круглов, Ж. М. Матвіїшина, О. І. Меньшов // Фізична географія та геоморфологія. – 2005. – № 49. – С. 36–43.

 9. Матвіїшина Ж. М. Про педомагнітні дослідження ґрунтів голоцену / Ж. М. Матвіїшина, А. В. Сухорада, О. І. Меньшов, К. М. Бондар // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : VI міжнародна наукова конференція : матеріали. – К., 2005. – С. 190–192.

 10. Сухорада А. В. Про сумарну та ефективну намагніченості ґрунтових покривів агрогеофізичного стаціонару «Конони» / А. В. Сухорада, О. І. Меньшов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : VI міжнародна наукова конференція : матеріали. – К., 2005. – С. 192–194.

 11. Сухорада А. В. Про педомагнетизм лісосмуг при агрогеофізичних дослідженнях / А.В. Сухорада, О. І. Меньшов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : VI міжнародна наукова конференція: матеріали. – К., 2005. – С. 194–195.

 12. Sukhorada A. Magnetic properties of the typical Ukraine soils. Results of the investigations / A. Sukhorada, A. Menshov // Journal of the Balkan Geophysical Society. – 2005. – № 8. – P. 533–537.

 13. Сухорада А. В. Про педомагнітні дослідження ландшафтів та їх значення в ґрунтознавсті / А. В. Сухорада, О. І. Меньшов // Агрохімія і ґрунтознавство: спеціальний випуск до VII з’їзду УТГА. – Х., 2006. – С. 162–164.

 14. Menshov A. The magnetism of typomorphic Ukraine soils in connection with the increase the efficiency of the magnetometry investigations / A. Menshov, A. Sukhorada // Travaux Geophysiques: аbstracts of the 10th «Castle Meeting» New Trends in Geomagnetism Paleo, Rock and Environmental Magnetism. – 2006. – № XXVII. – Р. 83.

 15. Меньшов О. І. Урбогеофізика в Україні. Стан проблеми / О. І. Меньшов, А. В. Сухорада // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : всеукраїнська наукова конференція : матеріали. – К., 2006. – С. 205–206.

 16. Меньшов О. І. Екогеофізичні дослідження в Україні (на прикладі міст Донецьк та Львів) / О. І. Меньшов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : всеукраїнська наукова конференція : матеріали. – К., 2006. – С. 211–212.

 17. Архіпова Т. О. Про перспективи застосування прямих методів пошуків вуглеводнів / Т. О. Архіпова, О. І. Меньшов, А. В. Сухорада // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : всеукраїнська наукова конференція : матеріали.– К., 2006. – С. 229–230.

 18. Меньшов О. І. Магнетизм природних об’єктів при прямих пошуках вуглеводнів. Розвиток досліджень / О. І. Меньшов, А. В. Сухорада, В. П. Буковський // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища :
  VIII міжнародна наукова конференція : матеріали. – К., 2007. – С. 174–177.

 19. Меньшов О. І. Методичні та технологічні особливості дислокації автономних модулів астатичних магнітометрів / О. І. Меньшов, А. В. Сухорада, Р. В. Хоменко // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища :
  VIII міжнародна наукова конференція: матеріали. – К., 2007. – С. 181-183.

 20. Меньшов О. І. До питання про магнітне поле трактора / О. І. Меньшов, А. В. Сухорада, Р. В. Хоменко // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : VIII міжнародна наукова конференція : матеріали. – К., 2007. – С. 184–185.

 21. Меньшов О. І. Про педомагнетизм деяких ландшафтів Гірського Криму / О. І.Меньшов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : VIII міжнародна наукова конференція : матеріали. – К., 2007. – С. 197–198.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины