Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Федорова Олена Валеріївна. Іммобілізація біолігандів на полістирольних колоїдних частинках з функціоналізованою поверхнею : Дис... канд. наук: 02.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Федорова О.В. Іммобілізація біолігандів на полістирольних колоїдних частинках з функціоналізованою поверхнею. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук.- Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

Дисертаційна робота присвячена створенню вітчизняних діагностичних полімерних тест-систем на основі композицій полімер-біополімер. Розроблено умови синтезу полістирольних мікросфер методом емульсійної беземульгаторної полімеризації для одержання монодисперсних, агломераційно стійких у фізіологічних розчинах полімерних дисперсій з заданим комплексом властивостей. Створена оригінальна методика модифікації поверхні полістирольної дисперсії методом зародкової полімеризації, з використанням суміші водо- та олієрозчинних ініціаторів та структурно-механічних стабілізаторів, без додаткового зародження нових частинок дисперсної фази в ході модифікації.

Методом рентгеноелектронної спектроскопії встановлено склад та структуру міжфазного шару полістирольних дисперсій з контрольованою природою поверхні. Вивчено вплив способу іммобілізації біолігандів на стійкість полімерної дисперсії. Одержано ряд високочутливих полімерних біотест-систем для діагностики інфекційних захворювань.

  1. Розроблена методика та встановлені оптимальні умови синтезу полістирольних дисперсій з вузьким розподілом за розмірами частинок дисперсної фази (з діаметром в інтервалі 0,5 1,06 мкм) та достатньою стійкістю до агрегації у фізіологічних розчинах, що дозволяє їх використовувати для іммобілізації біолігандів.

  2. Розроблено метод формування частинок полімерної дисперсії структури “ядро-оболонка” (в інтервалі значень діаметру 0,8-1,5 мкм) з регульованою концентрацією функціональних груп на поверхні - карбоксильних ,альдегідних, епоксидних, придатних до фізичної та/або ковалентної взаємодії з функціональними групами біолігандів, який дозволяє проводити зародкову полімеризацію без додаткового зародження частинок, забезпечуючи вузький розподіл дисперсної фази за розміром.

  3. Вперше методом рентгеноелектронної спектроскопії встановлено структуру та склад міжфазних шарів одержаних полістирольних дисперсій з контрольованою природою поверхні для підтвердження її будови.

  4. Встановлена залежність специфічності полімерних імунотестів та стійкості полімерних дисперсій від способу іммобілізації білку імуноглобуліну G на поверхню синтезованих частинок полістирольних дисперсій для конкретного інфекційного захворювання.

  5. Визначено оптимальні умови сумісної адсорбції желатини та сироваткового альбуміну на поверхню полістирольних мікросфер для одержання високочутливих на фібронектин полімерних тест-систем.

  6. Розроблено ряд діагностичних полімерних тест-систем на основі синтезованих полімерних дисперсій для виявлення антигенів: Y.enterocolitica серотипу 03, L canicola, S.pulorum, вірусу ИБК штам Н120.

7. Запропоновано за результатами клінічних випробувань використовувати сконструйовані діагностичні препарати для виявлення вірусних та інфекційних захворювань – RF-фактора, правцевого анатоксину (ПА), для виявлення аутоантитіл до тіреоглобуліну у сироватці крові.

8. Запропоновано використовувати синтезовані полімерні композиції для вивчення фагоцитозу в біорідинах людини у медичній практиці.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Синтез полімерних суспензій для біоаналітичних досліджень / Федорова О.В., Петріна Р.О., Новіков В.П., Станішевський Я.М., Грицкова І.О., Прокопов М.І. // Вісник НУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. -– 2006. –№ 553.-С. 315-317. (Внесок дисертанта: синтез полістирольної зародкової дисперсії ,дослідження умов ,аналіз результатів)

2. Вплив способу іммобілізації імуноглобуліну G на стійкість полімерної суспензії / Федорова О.В., Петріна Р.О., Станішевський Я.М., Новіков В.П., Грицкова І.О., Прокопов М.І. // Доповіді Національної академії наук України. – 2006. –№12.-с.146-149.(Внесок дисертанта: розробка умов іммобілізації біоліганду на поверхню полімерних мікросфер ,теоретичне обґрунтування доцільності іммобілізації через спейсор ).

3. Дослідження фагоцитозу за допомогою модифікованих і немодифікованих опсонінами полімерних мікросфер / Федорова О.В., Петріна Р.О., Новіков В.П., Станішевський Я.М., Грицкова І.О., Прокопов М.І // Вопросы химии и химической технологии. – 2007. –№ 3. - С.59-63. (Внесок дисертанта : розробка умов фізичної адсорбції опсонінів на частинки полімерної дисперсії, теоретичний аналіз результатів при використанні різних обсонінів)

4. Федорова О.В. Одержання антитільних діагностичних тест-систем заданої специфічності / Федорова О.В., Думанська Ю., Залуська О. // Вісник НУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2007. –№590.- с.143-146. (Внесок дисертанта: проведення реакції латексної аглютинації, інтерпретація результатів)

5. Полімерні носії для створення діагностичних тест-систем / Федорова О.В., Петріна Р.О., Заярнюк Н.Л., Новіков В.П., Станішевський Я.М., Грицкова І.О., Прокопов М.І // Вопросы химии и химической технологии. – 2007. –№6.- с.123-126. (Внесок дисертанта: дослідження стійкості полімерних дисперсій в розчинах електролітів, аналіз результатів адсорбції біолігандів в різних буферних середовищах)

6. Zaichenko A., Mitina N., Fedorova О., Petrina R., Holovko M., Komarovska O., Lubenets V., Brazhnikova E., Raevska K., Druchok M., Zayarnuk N. Micellar and colloidal carriers based on reactive oligomer surfactants for targeted drug deliveri // NATO Advanced Research Workshop. IONIC SOFT MATTER: Novel trends in theory and applications. – Lviv. - 2004. - P. 105.

7. Novikov V., Zaichenko A., Fedorova О, Petrina R., Mitina N., Raevska K., Lubenets V., Komarovska O. Oligomer surface-active and colloidal carriers for poor water soluble biocide transportation in aqueous media // Abstracts III Polish-Ukrainian conference “Polymers of special applications”. – Radom (Poland). - 2004. - P. 15.

8. Федорова О.В., Петрина Р.Е., Новиков В.П., Станишевский Я.М., Грицкова И.А. Полимерные носители для иммуноанализа // Тезисы докл. Междунар.конф. «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности».-26-29.06.2006 г.- Санкт-Петербург, Россия,. – 2006.-Т.2 - С.790.

9. Петріна Р.О., Федорова О.В., Станішевський Я.М., Новіков В.П., Грицкова І.О. Іммобілізація біолігандів та створення тест-систем на основі полімерних мікросфер // Тези доп. IХ Укр. Біохімічного з’їзду.- 24-27.10.2006.-Харків.- 2006.- с. 216.

10. Федорова О.В., Петріна Р.О., Новіков В.П., Станішевський Я.М. Іммобілізація імуноглобуліну G на поверхню полімерних мікросфер // Тези доп. ІІІ Всеукр.наук.-практ. конф. «Біотехнологія. Освіта. Практика».- 18-20.10.2006.-Харків.-2006. - С. 133.

11. Станишевский Я.М., Грицкова И.А., Прокопов Н.И., Лобанов А.Н, Федорова Е.В., Новиков В.П. Биотест-системы с использованием полимерных носителей биолигандов // Тезисы докл. Международн. науч.-техн. Конф. «Наука и образование 2006». - 04-12.04.2006.- Мурманск, Россия. –2006.-С.667-668.

12. Fedorova О., Petrina R., Stanishevsky Ya., Novikov V., Gritskova I. Polymeric microspheres for immobilization of immunoglobulin G //20th Conference 7.. of the European Colloid and Interface Society.- 17-22.09.2006.- Budapest, Hungary. –2006.- P. 8.30.

13. Petrina R., Fedorova О., Novikov V., Stanishevsky Ya. Influence of surface active agent nature on monodisperse particles obtaining // Ukrainian-German Symp.on Nanobiotechnology.- 14-16.12.2006.- Kyiv. –2006.- P.117

14. Федорова Е.В., Петрина Р.Е., Новиков В.П., Станишевский Я.М., Грицкова И.А. Исследование фагоцитоза с помощью полимерных носителей // Тезисы докл. IV Всерос. Каргинской конф. «Наука о полимерах 21-му веку».- 29.01-02.02.2007 .- Москва, Россия. – 2007.-С. 438.

15. Петрина Р.Е., Федорова Е.В., Новиков В.П. Полимерные носители для иммоблизации биоактивных лигандов // Тезисы докл. IV Всерос. Каргинской конф. «Наука о полимерах 21-му веку».- 29.01-02.02.2007 .- Москва, Россия. –2007.- С. 413.

16. Федорова О.В., Петріна Р.О., Заярнюк Н.Л., Новіков В.П. Вплив природи ПАР на отримання реакційноздатних монодисперсних частинок // Тези доп.ХХI Укр.конференція з орг.хімії. – Чернігів. – 2007. – С.340.

17. Fedorova О., Petrina R., Stanishevsky Ya., Novikov V., Gritskova I., N. Prokopov. Polimeric suspensions for bioanalitical study // Тези доп. Міжнародн.симпозіума ”Реакційні полімери в негомогенних системах, в розплавах та на межі розділу фаз”.- 23-26 вересня 2007.- Дрезден, Німеччина.-2007.- Р3-9.- с.217. (“Reactiv Polimer in inhomogeneous System, in Melts, and at interfaces”, September 23 to 26, 2007. – Dresden, Germany.-2007.- Р3-9, с.217.)

18..Petrina R,,. Novikov V., Fedorova О., Gubriy Z. Modification of the particles for immobilization of a bio-specific ligand .// Тези доп. Міжнародн. симпозіума ”Реакційні полімери в негомогенних системах, в розплавах та на межі розділу фаз”.- 23-26 вересня 2007.- Дрезден, Німеччина.-2007.- P3-1.- c.218. (“Reactiv Polimer in inhomogeneous System, in Melts, and at interfaces”, September 23 to 26, 2007.- Dresden, Germany.-2007.- P3-10.- c. 218.)

19. Fedorova O, Petrina R, Zayarnyuk N, Stanishevsky Ya, Griskova I, Novikov V. Influence of surface active nature on monodisperse particles obtaining. // Тези доп.V Польсько-україн.конф. “ Полімери спеціального призначення”.-17-19 червня 2008.-Радом. Польща.-2008-с.34. (“Polymers of special applications”.- june 17-19, 2008.- Radom, Poland.-2008.- р.34.)

20. Petrina R, Gubriy Z, Fedorova O, Zayarnyuk N, Novikov V. Immobilization of biospecific ligand on the surface of polimeric microspheres. // Тези доп.V Польсько-україн. конф.“Полімери спеціального призначення”.-17-19 червня 2008.-Радом, Польща.-с.60. (“Polymers of special applications”. - june 17-19, 2008.-Radom, Poland.-2008.- р.60.)


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины