Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Раєвська Катерина Альбертівна. Синтез і дослідження пероксидовмісних гребенеподібних олігоелектролітів та водних лікарських препаратів на їх основі : Дис... канд. наук: 02.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Раєвська К. А. Синтез і дослідження пероксидовмісних гребенеподібних олігоелектролітів та водних лікарських препаратів на їх основі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

Дисертаційна робота присвячена особливостям синтезу і вивченню властивостей пероксидовмісних гребенеподібних олігоелектролітів та отриманню водних лікарських препаратів.

Досліджено реакції розкладу олігопероксидного металокомплексу на основі 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-ін, вінілацетату та малеїнового ангідриду (ОМК). Кінетика розкладу ВЕП-ланок підлягає закономірностям реакції 1 або 1.5 порядку в залежності від природи реакційного середовища та конформації олігомерної молекули у розчині. Розраховані константи швидкості та термодинамічні параметри реакцій розкладу дозволяють прогнозувати швидкість та механізм утворення вільних радикалів в залежності від середовища. Дослідження кінетики гомо- та кополімеризації вінільних і акрилових мономерів за участю ОМК як макроініціатора показало, що кінетичні параметри процесу відрізняються від описаних в літературі, що пов’язано із здатністю молекул ОМК до утворення комплексів із мономерами та зміною механізму обриву ланцюга. На основі аналізу молекулярно-масового розподілу отриманих полімерів та кінетичних параметрів полімеризації розроблено препаративні методики синтезу гребенеподібних олігоелектролітів із заданими ступенем прищеплення та довжиною ланцюгів.

Олігоелектроліти катіонного та аніонного типу одержували методом радикальної кополімеризації відповідних мономерів з пероксидним олігомерним ініціатором, наявність гідрофобних та гідрофільних ланок в їх структурі забезпечує розчинність в водно-лужному та/або в кислому середовищі і утворення міцелярних структур. Одержані водні препарати на основі сангвінарину,похідних нафтохінону, тіазолідину та тіосульфонатів і пероксидовмісних електролітів володіють антибактеріальними та протипухлинними властивостями.

  1. Вперше синтезовано біологічно сумісні та біологічно активні гребенеподібні олігоелектролітні носії аніонного та поліамфолітного типів для водних форм лікарських препаратів низькотемпературною радикальною полімеризацією, ініційованою олігопероксидним металокомплексом (ОМК) в полярних органічних розчинниках.

  2. Кінетичними дослідженнями показано, що ОМК генерують вільні радикали в широкому інтервалі температур за двома механізмами: мономолекулярного та бімолекулярного індукованого розкладу пероксидних груп ОМК, внесок яких залежить від полярності середовища, температури та додаткового відновника.

  3. Фізико-хімічними (ЕПР та ПМР) методами та дослідженнями кінетики полімеризації підтверджена радикальна природа активних центрів, що утворюються при розкладі, та прищеплення бічних ланцюгів до лінійної молекули ініціатора ОМК. Кінетичними дослідженнями показана можливість координації мономерів з ОМК, що призводить до зміни їх реакційної здатності та констант кополімеризації.

  4. Дослідженнями структури та колоїдно-хімічних властивостей гребенеподібних олігоелектролітів показано можливість використання їх як носіїв для іммобілізації фізіологічно-активних субстанцій методами комплексоутворення та солюбілізації.

  5. Створено нетоксичні водні препарати на основі гребенеподібних олігоелектролітів та лікарських речовин та встановлено їх антимікробну, фунгіцидну, та цитотоксичну активності.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины