Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Луньов Андрій Олександрович. Обґрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки : Дис... канд. наук: 05.24.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Луньов А.О. Обґрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія. Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена рішенню актуальної науково-технічної задачі обґрунтування технології цифрового наземного стереофотограмметричного знімання, шляхом розробки теоретичних основ, що забезпечують використання цифрової неметричної камери для виробничого знімання. Вирішена задача збільшення кута зображення цифрової камери шляхом об'єднання декількох знімків у єдине зображення; розроблені теоретичні основи універсального алгоритму побудови стереомодели за умов довільних кутів взаємного орієнтування знімків; обґрунтувана методика вибору оптимальних умов калібрування цифрової камери за допомогою плоского тест-об'єкту. Розроблені теоретичні основи використовувалися під час рішення виробничих задач в умовах гірничодобувного підприємства – ВАТ Докучавский флюсо-доломитний комбінат. Проведені експерименти дозволили за допомогою неспеціалізованої цифрової камери виконати знімальні роботи й одержати достатню за інструкцією точність. Знімання і подальше його обробка були виконані без значного збільшення часу польових і камеральних робіт.

Теоретичними й експериментальними дослідженнями, які були виконані в дисертаційній роботі, вирішена актуальна наукова і практична задача обґрунтування параметрів технології цифрового наземного стереофотограмметричного знімання. Головні наукові і практичні результати проведених досліджень можна сформулювати таким чином:

1. Цифрові неметричні камери мають ряд обмежень для виробничого використання. Одним з найбільш важливих обмежень є малий кут поля зображення, що не дозволяє виконувати повне захоплювання знімального об'єкта. Збільшення додаткових точок знімання спричиняє додаткові витрати на ведення польових робіт і обробку отриманих зображень. Одержати весь знімальний об'єкт або велику його частину на єдиному знімку на одному широкоформатному зображенні можна шляхом об'єднання декількох зображень, виконаних з однієї точки знімання. Наявність двох широкоформатних знімків дає можливість обробляти їх у стереорежимі.

2. Існуючі методики калібрування камери за допомогою тестового полігону не прогнозують точність визначення елементів внутрішнього орієнтування для даної камери. У даній роботі визначена методика вибору оптимальних параметрів фотографування, що дозволяє визначити точність рішення задачі калібрування камери. Реалізація поставленої задачі була виконана шляхом чисельного моделювання результатів знімання й обробки їх запропонованим алгоритмом калібрування.

3. У роботі обґрунтовані і визначені параметри калібрування камери, що залежать головним чином від кута поля зображення камери і її розташування відносно тестового полігону. За допомогою розроблених графіків визначається прогнозована точність рішення задачі калібрування в залежності від обраних параметрів.

4. Доведено, що умова компланарності відповідних променів є необхідною, але недостатньою умовою для однозначності рішення задачі взаємного орієнтування для довільного взаємного розташування знімків. Отримані нові, більш загальні формули, що дозволяють побудувати стійкий алгоритм обчислення елементів взаємного орієнтування пари знімків за умови будь-якого їхнього взаємного розташування незалежно від форми знімального об'єкта.

5. Практичне використання описаних математичних апаратів на кожному етапі виконання й обробки цифрового наземного стереознімання довело вірогідність виконаних у роботі розрахунків. Проведені експерименти дозволили за допомогою неметричної цифрової камери виконати виробниче геодезичне знімання й одержати достатню за інструкцією точність. Знімання і подальше його обробка були виконані без значного збільшення часу польових і камеральних робіт.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Могильний С.Г. Узагальнені рівняння взаємного орієнтування пари знімків/ С.Г. Могильний, А.О. Луньов// Вісн. геод. та картогр. - Київ, №3, 2004, 53-58 с.

  2. Лунев А.А. Выбор оптимальных параметров калибровки цифровой камеры/ А.А. Лунев// Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб. наукових праць ДонНТУ, серія гірничо-геологічна, вип. 111, том 2, Донецьк, ДонНТУ, 2006, 30-37 с.

  3. Могильний С.Г. Теоретичні основи побудови цифрових квазізнімків/ С.Г. Могильний, А.О. Луньов // Вісн. геод. та картогр. – Киів, №1, 2007, 27-31 с.

  4. Шоломицький А.А. Вимір стенда для калібрування цифрових камер за допомогою електронного тахеометра/ А.А. Шоломицький, А.О. Луньов// Вісник Житомирського державного технологічного університету – Житомир, вип. II (41), 2007, 131-135 с.

  5. Шоломицкий А.А. Применение современных технологий при создании съемочного обоснования карьеров/ А.А. Шоломицкий, А.А. Лунев, К.В. Ковалев// Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб. наукових праць ДонНТУ, серія гірничо-геологічна, вип. 112, том 1, Донецьк, ДонНТУ, 2007, 145-148 с.

  6. Могильний С.Г. Оцінка точності стерео пари з квазізнімків/ С.Г. Могильний, А.О. Луньов // Вісн. геод. та картогр. – Киів, №6, 2007, 12-17 с.

  7. Пат. № 82145 Україна, МПК7 G03 B37/00 Спосіб побудови панорамного фотограмметричного зображення/ А.О.Луньов, С.Г. Могильний; заявник та патентовласник ДонНТУ, заявл. 07.07.2006, опубл. 10.01.2008. бюл. №1.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины