Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Козаченко Ірина Володимирівна. Особливості вирощування саджанців бузини чорної із зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.07 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Козаченко І.В. Особливості вирощування саджанців бузини чорної із зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 — плодівництво. Уманський державний аграрний університет, Умань, 2008.

Викладено результати досліджень з вивчення та удосконалення агротехнічних заходів розмноження зеленими живцями перспективних до впровадження форм бузини чорної (Sambucus nigra L.) в умовах Правобережного Лісостепу України. Визначено здатність зелених стеблових живців до коренеутворення, встановлено анатомо-морфологічні відмінності укорінювання різнотипних живців залежно від строку живцювання, віку маточних рослин та впливу біологічно-активних речовин ауксинової природи. Визначено оптимальні строки пересаджування укорінених живців на дорощування.

Оптимальний для бузини чорної є двовузловий живець, заготовлений з апікальної частини пагона, який за інтенсивністю укорінювання і росту істотно переважає аналогічні показники одновузлових і тривузлових, хоч можливе використання одновузлових живців.

Для підвищення виходу товарних саджанців бузини чорної рекомендується дорощувати укорінені живці в контейнерах з використанням пересаджуванням, через 45–50 днів після висаджування на вкорінювання. Заготівлю двовузлових живців бузини чорної проводити з апікальної частини пагона в період інтенсивного росту пагонів, з 3–5-річних за віком маточних рослин Для покращення вкорінення живці обробляти в-індолилмасляною кислотою — 15–25, а КАНО — 10–20 мг/л з експозицією обробки 12 годин.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове технологічне вирішення наукової задачі з удосконалення агротехнічних заходів вирощування садивного матеріалу бузини чорної із зелених живців в Правобережному Лісостепу України.

1. Аналіз літератури свідчить, що дослідження з вирощування садивного матеріалу форм бузини чорної із зелених стеблових живців не охоплюють всього циклу вирощування і недостатньо розроблені відповідні агротехнічні заходи.

2. Здатність зелених стеблових живців бузини чорної до коренеутворення визначається біологічними особливостями досліджуваних форм. Вихід укорінених живців бузини чорної форм Золотисто-строката, Золотиста, Золотиста 1 та Золотиста 2 вищий (34,6–53,2%), а живців форм Золотиста 3, Золотиста 4 та Розсічена — нижчий (20,7–40,1%).

3. Оптимальний строк заготівлі зелених стеблових живців бузини чорної — період інтенсивного росту пагонів забезпечує вищий вихід укорінених живців — 31,4–53,2% для форм Золотисто-строката, Золотиста, Золотиста 1 та Золотиста 2 і 18,2–40,1% для форм Золотиста 3, Золотиста 4 та Розсічена, а в період уповільнення росту пагонів (1–10 серпня) — відповідно, 26,0–45,6 та 9,0–26,3%.

4. Рівень здатності до коренеутворення у живців бузини чорної визначається їх типом. Вихід укорінених живців, заготовлених з апікальної частини пагону, за всіх строків живцювання у 1,5–2 рази вищий порівняно із заготовленими з медіальної та базальної частин.

5. Кількість вузлів у зелених стеблових живців бузини чорної форми Золотисто-строката визначає здатність до коренеутворення та впливає на подальший ріст і розвиток рослин. На 32,4% вищу вкорінюваність мають двовузлові апікальні живці за всіх строків висаджування на вкорінення.

6. Вихід укорінених стеблових живців бузини чорної, заготовлених з 3–5-річних маточних рослин, на 35,0% вищий порівняно з рослинами 8–10-річними.

7. Найбільш ефективно стимулюють процеси коренеутворення живців бузини чорної 10%-ний розчин калійної солі б-нафтилоцтової кислоти з нормою витрати 10–20 мг/л та в-індолилмасляна кислота у концентрації 15–25 мг/л, залежно від строку живцювання та метамерності пагона.

8. За обробки біологічно-активними речовинами (в-ІМК та КАНО) у період інтенсивного росту пагонів (перша декада червня–липня) вихід укорінених апікальних живців бузини чорної форм Золотисто-строката, Золотиста, Золотиста 1, Золотиста 2 становить 88,2–98,7%, а форм Золотиста 3, Золотиста 4 і Розсічена — 53,8–73,7%; у період уповільнення росту пагонів — відповідно, 68,5–85,5% та 29,0–49,8%.

9. Літнє пересаджування вкорінених живців через 45–50 днів після висаджування їх на вкорінювання в контейнери місткістю 1,5 л забезпечує 90,1–95,8% товарних саджанців досліджуваних форм бузини чорної після дорощування, а результати весняного пересаджування становлять 82,8–87,7%, та осіннього — 77,9–84,5%.

10. Вирощування бузини чорної із зелених живців за їх укорінення у період інтенсивного росту пагонів та обробки біологічно-активними речовинами забезпечує отримання 58–65% товарного садивного матеріалу в рік живцювання, 1,5-разове зменшення собівартості садивного матеріалу порівняно з варіантом без такої обробки, з рівнем рентабельності до 195,3%.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Козаченко І. В. Агробіологічні особливості кореневласного розмноження бузини чорної в умовах правобережного Лісостепу України / І. В. Козаченко, А.Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. –– Умань, 2006. –– Вип. 63. –– С. 270–280 (80 % — проведення досліджень, участь в узагальненні результатів).

2. Козаченко І. В. Анатомо-морфологічні особливості адвентивного коренеутворювання у зелених живців бузини чорної (Sambucus nigra L.) / І. В. Козаченко, А.Ф. Балабак // Наукові доповіді НАУ [Електронний ресурс.]. — 2007 — №2 (7). http:// (70% — проведення досліджень, участь в узагальненні результатів).

3. Козаченко І. В. Особливості вирощування садивного матеріалу бузини чорної в умовах правобережного Лісостепу України /І. В. Козаченко// Зб. наук. пр. Південного філіалу "Кримський агротехнологічний університет" НАУ. Сільськогосподарські науки. — Сімферополь, 2007. — Вип. 104. — С. 127–134.

Статті

4. Козаченко І. В. Вплив фізіологічно активних речовин на укорінюваність стеблових живців деяких малопоширених культур / І. В.Козаченко, І. М. Рекун // Таврійський науковий вісник /Херсонський ДАУ. –– Херсон. –– 2004. –– С. 59–63 (50 % — проведення досліджень, участь в узагальненні результатів).

5. Козаченко І. В. Інтродукція та вирощування садивного матеріалу бузини чорної (Sambucus nigra) в умовах Правобережного Лісостепу України / І. В. Козаченко, А. Ф. Балабак // Міжв. темат. наук. зб. /Ін-т садівництва УААН. –– К., 2005. –– Вип. 56. –– С. 242–248 (80 % — проведення досліджень, участь в узагальненні результатів).

6. Козаченко І. В. Розмноження перспективних форм бузини чорної (Sambucus nigra) стебловими живцями / І. В. Козаченко, А. Ф. Балабак // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. –– Умань, 2005. –– Вип. 59. –– С. 151–160 (70 % — проведення досліджень, участь в узагальненні результатів).

Тези доповідей

7. Козаченко І. В. Особливості вирощування кореневласних саджанців бузини чорної / І. В. Козаченко // Матер. Всеукр. конф. мол. вчених/ Уманський ДАУ. –– Умань, 2004. –– С. 79–81.

8. Козаченко І. В. Розмноження бузини чорної на основі технології стеблового живцювання в умовах правобережного Лісостепу України / І. В.Козаченко, А. Ф. Балабак // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: матер. IV міжн. наук.-практ. конф. молодих. дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2004. –– С. 90–93 (80 % — дослідження, участь в узагальненні результатів).

9. Козаченко І. В. Вплив віку маточних рослин на коренеутворення у стеблових живців Sambucus nigra L. / І. В. Козаченко // Матер. Всеукр. конф. молод. вч. –– Умань, УДАУ, 2005. –– С. 91–92.

10. Еколого-біологічні особливості вирощування кореневласного садивного матеріалу малопоширених плодових і ягідних культур в умовах Правобережного Лісостепу України /А. Ф. Балабак, Л. Г. Варлащенко, О.А. Балабак, Ю.А. Кокоба, І. В. Козаченко, І.М. Рекун, К.Н. Трушкова, Н.М. Іваннікова, А.В. Діхтяренко // Старовинні парки і ботанічні сади — наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини: матер. міжнар. наук. конф. — К.: Академперіодика, 2006. — С. 133–137 (11% — польові дослідження, статистична обробка даних, написання статті).

11. Козаченко І. В. Морфогенез адвентивного коренеутворювання у зелених живців бузини чорної / І. В.Козаченко, А. Ф. Балабак // Матер. Всеукр. наук. конф. молод. вчених. — Умань: УДАУ, 2007. — Ч. 1: Агрономія. — С. 159–161 (80 % — дослідження, участь в узагальненні результатів).

12. Козаченко І. В. Ефективність вирощування садивного матеріалу бузини чорної із стеблових зелених живців / І. В. Козаченко, А. Ф. Балабак // Матер. конф. молод. вчених. — Уманський ДАУ. –– Умань, 2008. –– С. 151–153 (80 % — дослідження, участь в узагальненні результатів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины