Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Худияш Юрій Миколайович. Біологічна дія похідних піридину (препарат "Івін") на ранні стадії онтогенезу риб : Дис... канд. наук: 03.00.10 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Худіяш Ю.М. Біологічна дія похідних піридину (препарат “Івін”) на ранні стадії онтогенезу риб. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.10 – іхтіологія. – Інститут гідробіології НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена встановленню закономірностей дії N-оксиду 2,6-диметилпіридину за широкого діапазону його концентрацій у воді на життєздатність, біохімічні і цитологічні показники риб коропа (Cyprinus carpio L.) і білого товстолоба Hypophtalmichthys molitrix Val.) на різних етапах онтогенезу.

Встановлено, що ступінь токсичності N-оксиду похідного піридину залежала від концентрації у воді і тривалості впливу на організм, а також вікової чутливості ембріонів, личинок, цьоголіток риб. Найбільш чутливими до дії препарату “Івін” виявились личинки коропа та білого товстолоба, менш чутливими – цьоголітки риб, найбільш витривалою їх ікра. Так, за 24-х годинної експозиції летальні концентрації N-оксид 2,6-диметилпіридин становили для ікри коропа 5610,6 мг/л, для білого товстолоба – 645,2 мг/л, для їх личинок відповідно 81,9 і 67,9 мг/л, а цьоголіток коропа – 613.2 мг/л.

Відмічено позитивну дію препарату “Івін” (N-оксид 2,6-диметилпіридин) за дії концентрацій 0,01–0,1 мг/л на процеси ембріонального розвитку ембріонів білого товстолоба, а за дії концентрацій 0,001 мг/л – коропа, який виражався у підвищенні (на 6,5–15,0%) життєздатності ікри на стадії вилуплення личинки, що пояснюється фунгіцидними властивостями препарату.

Відносно висока концентрація (100 мг/л) препарату викликає зупинку розвитку ікри риб внаслідок утворення генетично дефективних клітин з аномально великими ядрами. Утворення даних клітин викликає порушення нормального перебігу диференціювання тканин на стадії закінчення гаструляції.

Підвищення концентрацій N-оксиду похідного піридину у воді викликає зниження вмісту нуклеїнових кислот і загального білка в тканинах риб. При цьому виявлено різну чутливість організму личинок і цьоголіток риб до підгострої і хронічної дії препарату. За підгострої дії N-оксиду похідного піридину на організм риб відмічаються значні енергетичні затрати на адаптаційні процеси, які приводять до підвищення процесів катаболізму над процесами анаболізму. За хронічної ж дії токсичність N-оксиду похідного піридину відмічено зниження співвідношення РНК/ДНК зі зростанням вмісту препарату у воді. Очевидно, довготривала дія препарату призводить до послаблення метаболічних процесів в тканинах личинок, а саме: до порушень певних процесів нуклеїнового обміну і біосинтетичних процесів.

1. Препарат “Івін” (N-оксид 2,6-диметилпіридин) за дії концентрацій 0,01–0,1 мг/л мав позитивний вплив на процеси розвитку ембріонів білого товстолоба, а за дії концентрацій 0,001 мг/л – ембріонів коропа, який виражався у підвищенні (на 6,5–15,0%) життєздатності ікри на стадії вилуплення личинки, що пояснюється фунгіцидними властивостями препарату.

2. В діапазоні концентрацій 1–10 мг/л зареєстрована зона “бездіяльності” препарату на ікру риб, а з підвищенням його концентрації з 25 до 50 мг/л встановлено зниження виживаємості ембріонів риб на стадії вилуплення личинки, яке супроводжувалось їх повною загибеллю. Ступінь токсичності N-оксиду похідного піридину зростав із збільшенням його концентрації у воді, часу експозиції і етапів розвитку риб.

3. Методом пробіт-аналізу за 24-х годинної експозиції встановлені летальні концентрації N-оксид 2,6-диметил піридин, які становили для ікри коропа 5610,6 мг/л, для білого товстолоба – 645,2 мг/л, для їх личинок відповідно 81,9 і 67,9 мг/л, а для цьоголіток коропа – 613.2 мг/л.

4. Гальмування процесів розвитку ембріонів риб за дії високих (вище 100 мг/л) концентрацій препарату “Івін” викликано його цитотоксичною дією на генетичний апарат клітин зародків риб, наслідком чого є утворення генетично дефективних клітин з аномально великими ядрами, що супроводжується порушенням нормального перебігу диференціювання тканин на стадії закінчення гаструляції.

5. Найбільш чутливими до дії препарату “Івін” виявились личинки коропа та білого товстолоба, менш чутливими – цьоголітки риб, найбільш витривалою їх ікра.

6. Під впливом препарату “Івін” за дії концентрацій, що перевищували 1 мг/л, відбувається достовірне зниження співвідношення в тканинах ембріонів риб РНК/ДНК та загального вмісту в них білка, що є свідченням зменшення активності метаболізму та інтенсивності розвитку організму.

7. Високі (вище 100 мг/л) концентрації препарату викликають зменшення в печінці та селезінці однорічок коропа вмісту загальних білків ліпідів та нуклеїнових кислот, що може свідчити про зниження функціональної діяльності цих органів, пов’язаної з біосинтетичними процесами та функцією детоксикації ксенобіотика.

8. Враховуючи те, що летальні концентрації препарату “Івін” для різновікових груп риб знаходяться в межах 67,9–5610,6 мг/л, згідно класифікації токсичних речовин його можна віднести до помірно-токсичних речовин для личинок риб, слаботоксичних для цьоголіток коропа і дуже слаботоксичних речовин для ікри коропа і білого товстолоба.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Худіяш Ю.М. Вплив N-оксиду 2,6-диметилпіридину на життєздатність ікри коропа / Ю.М. Худіяш //Наук. записки. Тернопільський пед. ун-т. – 2001. – №4 (15). – С.196.

2. Худіяш Ю.М. До питань дії N-оксиду 2,6-диметил піридину на деякі біохімічні показники і життєздатність ембріонів коропа / Ю.М. Худіяш // Междунар. научно-практической конф., молодых ученых “Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем” 25–28 февраля 2002 г.: тез. докл. – Киев, 2002. – С.198–199.

3. Євтушенко М.Ю. Худіяш Ю.М. Вплив N-оксиду 2,6-диметилпіридину на ембріональний розвиток риб / М.Ю.Євтушенко Ю.М. Худіяш // Доп. НАН України. – 2002. – №10. – С. 160-163 (участь у проведенні наукових досліджень, біохімічний аналіз, камеральне опрацювання).

4. Худіяш Ю.М. Вплив N-оксиду 2,6-диметил піридину на життєздатність на личинок білого товстолобика / Ю.М. Худіяшу, О.С. Потрохов, О.Г. Зінковській // Материалы юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 180-летию со дня рождения Л.С. Ценковского (г. Одесса, 28 марта – 1 апреля 2003 г.) – Одесса, 2003. – С.183–184 (наукове обґрунтування досліджень, проведення натурних досліджень, узагальнення матеріалів, написання статті).

5. Худияш Ю.Н. Выживаемость икры карпа на разных стадиях эмбриогенеза под действием N-оксида 2,6-диметилпиридина / Ю.Н. Худияш, А.С. Потрохов, О.Г. Зинковский // Гидробиол. журн. – 2003. – №6. – С. 83-89 (наукове обґрунтування досліджень, проведення натурних досліджень, узагальнення матеріалів, написання статті)..

6. Тератогенное действие N-оксида 2,6-диметилпиридина на эмбрионы белого товстолоба Hypophthalmichthys molitrix Voenciennes / Ю.Н. Худияш, В.И. Адонин, А.С. Потрохов, О.Г. Зинковский // Гидробиоло. журн. – 2006. – е.42, №3. – С.67-73 (наукове обґрунтування досліджень, проведення натурних досліджень, узагальнення матеріалів, написання статті)..


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины