Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кратюк Олександр Леонідович. Еколого-лісівничі закономірності біотопічного розподілу тетерука (Lyrurus tetrix L.) та глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся : Дис... канд. наук: 06.03.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кратюк О. Л. Еколого-лісівничі закономірності біотопічного розподілу тетерука (Lyrurus tetrix L.) та глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. – Національний лісотехнічний університет України, Львів, 2008.

Дисертація присвячена вивченню еколого-лісівничих закономірностей біотопічного розподілу тетерука та глушця в умовах Центрального Полісся.

У дисертаційній роботі проведено комплексну лісівничо-типологічну та екологічну оцінку стацій тетерука та глушця; досліджено просторово-часову динаміку птахів в умовах Центрального Полісся; встановлено закономірності впливу складу та структури лісостанів, типу лісорослинних умов, довжини узлісь, лінійних об’єктів, гетерогенності лісових фітоценозів на біотопічний розподіл птахів; виявлено чинники-індикатори біотопічного розподілу птахів за сезонами; уточнено ареали тетерука та глушця у межах Центрального Полісся. Отримано нові дані про особливості існування популяцій цих тетерукових птахів на південній межі ареалу. Встановлено ознаки загальної депресії популяції глушця у регіоні. Запропоновано нові підходи до оцінки якості кормових та захисних умов біотопів тетерука та глушця.

Основні результати досліджень знайшли відображення в рекомендаціях виробництву щодо оптимізації умов існування тетерука та глушця в умовах Центрального Полісся.

У дисертації наведено теоретичні узагальнення та аналіз експериментальних даних щодо еколого-лісівничих закономірностей біотопічного розподілу тетерука та глушця в умовах Центрального Полісся, а також проведено порівняльний аналіз впливу окремих чинників на просторово-часову структуру птахів упродовж року. На основі проведених досліджень розроблено заходи з оптимізації умов існування тетерука та глушця, що сприятиме охороні, збереженню та відтворенню популяцій зазначених видів у регіоні.

1. Еколого-лісівничі характеристики стацій впливають на біотопічний розподіл тетерукових птахів в умовах Центрального Полісся, а сила впливу змінюється упродовж року. Індикаторами біотопічного розподілу глушців виступають: влітку та восени – відстань до ягідників; взимку – відстань до лінійних об’єктів; для тетеруків: влітку і восени – площа та відстань до ягідників; взимку – довжина узлісь та частка берези у насадженнях.

2. Глушці найчастіше влаштовують токовища у стиглих та перестійних насадженням у ТЛУ А1, А2 та В2, В3. Більшість токовищ знаходиться на відстані до 100 м від боліт, значно менше в умовах сирих та мокрих гігротопів. У деревостанах 20-60-річного віку глушці обирають місця під токовища поруч з галявинами або на ділянках із зімкнутістю крон 0,3-0,5.

3. Тетеруки влаштовують токовища у біотопах відкритого типу відповідно до умов місцевості: на полях, на незаліснених ділянках боліт та на лісових площах, де тимчасово відсутня деревна рослинність. Токовища розташовані на відстані до 100 м від стіни лісу (r = -0,96).

4. Інтенсивне використання глушцями молодняків та середньовікових деревостанів свідчить про нестачу придатних для них місць проживания, а висока локальна щільність самців на токовищах в умовах тривалого антропогенного тиску є показником загальної депресії популяції.

5. У минулому цілісний характер ареалу глушця в умовах Центрального Полісся поступово набуває дез’юнктивного вигляду, що призводить до втрати популяцією екологічної стійкості, обумовлює поступове скорочення чисельності птахів та ареалу загалом. За останні 10 років кількість птахів у регіоні скоротилась на 36%.

6. За еколого-лісівничими характеристиками біотопи сезонного поширення глушця не відрізняються, що зумовлено осілим характером перебування виду на досліджуваній території. Упродовж року глушці у межах індивідуальної ділянки почергово змінюють стації, які найбільш повно задовольняють їх потреби. Оптимальними умовами для існування виду є поєднання: – стиглих та перестійних соснових насаджень у надґрунтовому покриві яких зростають ягідники; – сухих борових ділянок; – лісових або периферійних ділянок відкритих боліт з журавлиною.

7. Враховуючи сезонну динаміку місцепроживань птахів, стації перебування тетерука упродовж року доцільно розділити на дві групи: зимово-весняні та літньо-осінні, а глушця – на три: літньо-осінні, зимові та стації токування.

В умовах Центрального Полісся гострою і нагальною є проблема покращення охорони стацій поширення тетерука та глушця. Висока вразливість цих птахів до антропогенного навантаження потребує ефективнішого збереження екосистемної цілісності їх ключових ділянок, особливо, – токовищ. Рекомендуємо:

– надати охоронний статус заказника токовищам глушця, на яких збираються по 5 і більше самців;

– при необхідності проведення рубок головного користування у біотопах глушця та тетерука їх доцільно проводити вибірковими та поступовими методами в осінній період;

– при створенні лісових культур у борових та суборових умовах у біотопах глушця слід зберігати сітку існуючих лінійних об’єктів, а у разі їх відсутності – формувати нову;

– у стаціях поширення тетерукових птахів, де немає галявин, необхідно розширити площу на перетині просік, створити звивисті краї вздовж лісових доріг, залишати прогалини, що утворилися внаслідок вітровалу або створити галявини, вирізавши невеликі ділянки;

– під час проведення впорядкування мисливських угідь оцінку кормових та захисних властивостей угідь для тетерука слід проводити окремо для зимово-весняного та літньо-осіннього періодів;

– під час бонітування угідь для глушця їх оцінку слід проводити з урахуванням наявності та поєднання усіх необхідних стацій для існування виду.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Кратюк О. Л. Методи кількісного обліку борових птахів / О. Л. Кратюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. — Львів, 2002. — Вип. 12.8. — С. 62—66.

 2. Кратюк О. Л. Еколого-лісівнича характеристика осінніх стацій перебування глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся / О. Л. Кратюк // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. — Харків, 2006. — Вип. 110. — С. 241—246.

 3. Кратюк О. Л. Порівняльний аналіз стацій поширення тетерука (Lyrurus tetrix L.) за сезонами в умовах Центрального Полісся / О. Л. Кратюк, О. Є. Поліщук // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. — Львів, 2007. — Вип. 17.3. — С. 39—42 (здобувачем проведено польові дослідження, проаналізовано отримані дані, написано статтю).

 4. Кратюк О. Л. Вплив узлісся на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся / О. Л. Кратюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. — Львів, 2007. — Вип. 17.4. — С. 36 — 39.

 5. Кратюк О. Л. Вплив ягідників на біотопічний розподіл глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся / О. Л. Кратюк, О. Є. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2008. — Вип. 23. — С. 62—65 (здобувачем проведено польові дослідження, проаналізовано отримані дані, написано статтю).

Статті, тези та матеріали конференцій:

 1. Кратюк О. Л. Еколого-лісівнича характеристика літніх стацій перебування глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся / О. Л. Кратюк // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : зб. наук.-техн. праць. — Львів, 2006. — Вип. 32. — С. 328—333.

 2. Кратюк О. Л. Еколого-лісівнича характеристика токовищ тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся / О. Л. Кратюк // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва : зб. наук. праць. — Харків, 2006. — № 6. — С. 192—196.

 3. Кратюк О. Л. Еколого-лісівнича характеристика токовищ глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Державного підприємства „Лугинське лісове господарство“ / О. Л. Кратюк, О. Є. Поліщук // Вісник НУВГП : зб. наук. праць. — Рівне, 2007. — Вип. 1(37). — С. 32—37 (здобувачем проведено польові дослідження, проаналізовано отримані дані, написано статтю).

 4. Кратюк О. Л. Вплив антропогенних факторів на просторово-часову динаміку та чисельність тетерука у Житомирській області / О. Л. Кратюк, І. Т. Гулик // Житомиру – 1120 (884-2004) : наук. зб. „Велика Волинь“ : праці Житомирського наук.-краєзнавчого товариства дослідників Волині. — Житомир, 2004. — Т. 31. — С. 450—452 (здобувачем проведено основну частину польових досліджень, написано статтю).

 5. Кратюк О. Л. До питання вивчення зимового стаціального розміщення глухаря у Поліському заповіднику / О. Л. Кратюк, Г. В. Бумар // Облік птахів: підходи, методики, результати : ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Житомир, 26–30 квітня 2004 р. : наук. статті. — Житомир, 2004. — С. 147—149 (здобувачем проведено основну частину польових досліджень, написано статтю).

 6. Кратюк О. Л. Особливості зимового стаціального розміщення глухара у Поліському заповіднику / О. Л. Кратюк, Г. В. Бумар // Сучасні проблеми екології : конф. молодих вчених, Запоріжжя, 7–9 жовтня 2004 р. : матеріали. — Запоріжжя, 2004. — С. 19—23 (здобувачем проведено основну частину польових досліджень, написано статтю).

 7. Кратюк О. Л. До питання впливу структури лісостанів на територіальний розподіл токовищ глухара в умовах Поліського природного заповідника / О. Л. Кратюк // Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах : ІІІ міжнар. конф., Дніпропетровськ, 4–6 жовтня 2005 р. : тези доповідей. — Дніпропетровськ, 2005. — С. 429—430.

 8. Кратюк О. Л. Еколого-лісівнича характеристика токовищ глухаря в умовах Державного підприємства „Словечанський лісгосп“ / О. Л. Кратюк // Наука. Молодь. Екологія – 2006 : ІІ міжвузівська наук.-практ. конф., Житомир, 15-16 червня 2006 р. : матеріали. — Житомир, 2006. — С. 85—86.

 9. Кратюк О. Л. До методики вивчення стаціального розташування глушця / О. Л. Кратюк // Потенціал і проблеми мисливського господарства України : І Всеукраїнська мисливсько-господарська наук.-практ. конф. студентів та аспірантів, Львів, 6–9 вересня 2006 р. : матеріали доповідей. — Львів : СПОЛОМ, 2006. — С. 73—78.

 10. Кратюк О. Л. Лісівнича характеристика токовищ глухаря в умовах Центрального Полісся / О. Л. Кратюк // Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний грунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства : міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених до 190-річчя ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Харків, 3–5 жовтня 2006 р. : тези доповідей. — Харків, 2006. — С. 99.

 11. Кратюк О. Л. Вплив структури лісостанів на територіальне розміщення токовищ глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах ДП „Лугинське лісове господарство“ / О. Л. Кратюк // Всеукраїнська наук. конф. молодих вчених, Умань, 21–22 лютого 2007 р. : тези доповідей. — Умань, 2007. — Ч. 1 : Агрономія. — С. 119—120.

 12. Кратюк О. Л. Вплив структури лісостанів на територіальне розміщення токовищ глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Державного підприємства „Словечанське лісове господарство“ / О. Л. Кратюк, А. І. Гузій // Наук. конф. присвячена 85-річчю з дня народження Б. Ф. Остапенка, Харків, 17–18 травня 2007 р. : тези доповідей. — Харків, 2007. — С. 71—72 (здобувачем проведено польові дослідження, написано статтю).

 13. Кратюк О. Л. Вплив насаджень за участю берези повислої на біотопічний розподіл тетерука в умовах Центрального Полісся / О. Л. Кратюк // Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний грунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства : міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, Харків, 3–5 жовтня 2007 р. : матеріали. — Харків, 2007. — С. 113.

 14. Кратюк О. Л. Типологічна характеристика помешкань глушця / О. Л. Кратюк // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку : ХІ Погребняківські читання, Харків, 10–12 жовтня 2007 р. : матеріали. — Харків, 2007. — С. 207—209.

 15. Кратюк О. Л. Сучасний стан популяції глушця на території Житомирської області / О. Л. Кратюк // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку : міжнар. наук.-практ. конф., Житомир, 27–29 листопада 2007 р. : статті. — Житомир, 2007. — Т. ІІ. — С. 291—293.

 16. Кратюк О. Л. Сучасний стан популяції тетерука на території Житомирської області / О. Л. Кратюк // Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем : конф. присвячена 100-річчю з дня народження проф. В. І. Здуна, Львів, 12–13 лютого 2008 р. : матеріали. — Львів, 2008. — С. 91—93.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины