Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ковальова Ірина Анатоліївна. Агробіологічна оцінка та ідентифікація клонів підщепних сортів винограду : Дис... канд. наук: 06.01.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ковальова І.А. Агробіологічна оцінка та ідентифікація клонів підщепних сортів винограду. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 – виноградарство. – ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова», Одеса, 2008.

Дисертація присвячена вивченню в умовах Північного Причорномор’я 39 клонів підщепних сортів винограду Р х Р 101-14 і Б х Р Кобер 5ББ та виділенню перспективних за комплексом цінних біологічних і господарчих показників.

На основі вивчення клонів сорту Р х Р 101-14 у двох вегетативних поколіннях та спираючись на результати дисперсійного многофакторного аналізу, виділено високопродуктивні клони 4923 і 1182. Ці клони мають морфологічні відмінності.

В результаті вивчення та дослідження клонів сорту Б х Р Кобер 5ББ і аналізу багаторічних даних виділено перспективні клони 211161 і 9191, які відрізняються стабільною і високою продуктивністю, вірогідно перевищують значення контрольних показників.

Для оптимізації методики відбору клонів показано перспективність методу морфометрії. Встановлено пряму кореляцію кількісних характеристик калюсоутворення та ембріогенезу клонів підщепних сортів в умовах in vitro і їх продуктивності на насадженнях.

Генотипова оцінка методом ДНК-аналізу підтвердила гетерогенність клонів сорту Р х Р 101-14. Ряд досліджуваних клонів сорту Б х Р Кобер 5 ББ також є генетично неоднорідним.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування нових підходів до агробіологічної оцінки та ідентифікації клонів підщепних сортів винограду. Результатом проведених досліджень є такі висновки:

1. Встановлено значну мінливість агробіологічних показників П0 сорту Р х Р 101-14. Це дозволило визначити вірогідно відмінні біотипи. У то й же час у сорта Б х Р Кобер 5ББ кущі відрізнялись несуттєво, що призвело до виділення великої кількості аналогічних за показниками маточних кущів. За результатами отриманих даних по П0 і П1 нами були визначені типові селекційні завдання і дослідження за комплексом біологічних та господарчо цінних ознак і показників двох вегетативних поколінь 36 клонів підщепних сортів: Р х Р 101-14 і Б х Р Кобер 5ББ селекції ННЦ "ІВіВ ім. В.Є.Таїрова".

3. Виявлені особливості росту пагонів та розвитку кущів клонів кожного сорту. Доведено їх відмінність за продуктивністю, якісним показником лози, сумісністю з прищепним сортом, укоріненням. В результаті досліджень було виділено високопродуктивні адаптовані до умов Північного Причорномор’я клони 4923, 1182 підщепного сорту Р х Р 101-14 і клони 211161, 9191 сорту Б х Р Кобер 5ББ.

4. Встановлено пряму кореляцію кількісних характеристик калюсоутворення і ембріогенезу клонів підщепних сортів в умовах in vitro і їх продуктивності на насадженнях. На основі отриманих даних розроблено експрес-метод оцінки продуктивності клонів підщепних сортів на перших етапах індивідуального відбору.

5. Вперше методом морфометрії встановлено різний ступінь внутрішньосортової мінливості параметрів листя у підщепних сортів Р х Р 101-14 і Б х Р Кобер 5ББ. Показано перспективність його використання для ідентифікації клонів в якості методу оцінки стабільності ампелографічних ознак листя на різних етапах відбору.

6. Вперше було проведено дослідження з ідентифікації 19 клонів двох підщепних сортів методами ДНК-технології. Аналіз ДНК-методами підтвердив гетерогенність клонів сорту Р х Р 101-14. Дослідження ДНК сорту Б х Р Кобер 5ББ виявили гетерогенність рослин за рядом локусів, у клонів які мають морфологічні відмінності. Одержані дані використано для складання генетичних паспортів клонів 4923, 1182 сорту Р х Р 101-14 і клону 211161 сорту Б х Р Кобер 5ББ.

7. Оптимізовано методику відбору клонів підщепних сортів винограду. Вона базується на методах виділення, вивчення, оцінки та ідентифікації клонів: аналіз внутрішньосортової мінливості П0 для зменшення обсягу експериментального матеріалу; експрес – метод оцінки продуктивності клонів підщепних сортів в культурі in vitro на перших етапах індивідуального відбору; методи біометрії та ДНК – аналізу для ідентифікації клонів; оцінка вірогідності кількісних показників продуктивності за допомогою методів статистичного аналізу з використанням спеціалізованих комп’ютерних програм Microsoft Excel, Agrobase.

Оптимізована методика дає можливість скорочення терміну проведення клонової селекції у підщепних сортів та вилучення з вивчення і випробовування П2.

8. В лабораторно - тепличному комплексі Центру клонової селекції ННЦ "ІВіВ ім. В.Є.Таїрова" з нашою участю закладено банк клонів 4923, 1182, 672 сорту Р х Р 101-14 і 211161, 9191, 21192 сорту Б х Р Кобер 5ББ, вільних від шкодочинної вірусної і бактеріальної інфекції. Разом з тепличним створюється банк клонів в культурі in vitro. Банки клонів створені як джерела вихідного клонового садивного матеріалу і для збереження генетичного матеріалу сорту.

9. Клони 4923 і 1182 сорту Р х Р 101-14, які мають чіткі морфологічні відмінності, оформлені для представлення в Державну службу з охорони прав на сорти рослин України і внесення їх до Реєстру сортів рослин України як нові високопродуктивні підщепні сорти винограду. Оформлено матеріали для внесення зазначених клонів до Національного банку генетичних ресурсів рослин України.

10. У тепличному комплексі вирощено 60 000 шт. вихідних саджанців перспективних клонів сортів Р х Р 101-14 і Б х Р Кобер 5ББ сертифікованої категорії "вихідний".

11. Всього за період 2001-2007 рр. у спеціалізованих розсадниках Центру: ВАТ «Придунайський», ДВГ ім. Суворова, СПК «Изумрудний», радгосп «Інгулецький», агрофірма «Білозерський» та з нашою участью, закладено базові маточники виділених нами клонів підщепних сортів винограду на площі понад 40 га. З 2006 р. базовий розсадник ВАТ «Придунайський» розпочав вирощувати саджанці високих селекційних категорій із використанням зазначених клонів.

12. Садивний матеріал клонів, вільних від шкодочинної вірусної і бактеріальної інфекції, забезпечує високу продуктивність та життєздатність майбутніх виноградників. Рівень рентабельності його виробництва в 2,6 разів вище за стандартний, що обумовлено більш високим виходом саджанців та їхнім генетичним і санітарним статусом.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Аналіз зв'язку мінливості фенотипових ознак з поліморфізмом локусів ДНК клонів підщепного сорту винограду Ріпаріа х Рупестріс 101-14 / І.А. Баришева, І.А. Ковальова, М.І. Тулаєва, В.С. Чісніков // Науковий вісник національного аграрного університету. – Київ, 2007. - №105. - С.57-66.

  2. Ковалева И.А. Состояние и перспективы улучшения подвойных сортов винограда в Украине / И.А. Ковалева, М.И. Тулаева, В.С. Чисников // Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Одеса, 2006. - Вип. 43. – С. 51-61.

  3. Результати санітарної селекції на базових і сертифікованих маточниках винограду в Україні / Н.А. Мулюкіна, М.І. Тулаєва, В.С. Чісніков [та ін.] // Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса, 2006. – Вип. 43. - С. 104 -115.

  4. Ідентифікація та паспортизація генотипів винограду за допомогою ДНК- маркерів / В.Р. Бочарова, І.А. Ковальова, М.І. Тулаєва, Н.А. Мулюкіна. // Вісник одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008.- Том 13. Вип. № 4 . – С. 127 - 134.

  5. Ковалева И.А. Внутрисортовая изменчивость морфологических признаков листа подвойных сортов винограда Рипариа х Рупестрис 101-14 и Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ / И.А.Ковалева // Виноградарство і виноробство: міжвідомчій тематичний науковий збірник. – Одеса, 2008. - № 45 (2). – C. 44-48.

  6. Результаты клоновой селекции винограда / М.И. Тулаева, В.Ф. Хилько, В.С. Чисников [и др.] // Виноградарство и виноделие XXl столетия: материалы международного симпозиума. – Одесса, 2005. - С. 60-66.

  7. Ковалева И.А. Перспективы улучшения подвойных сортов винограда Рипариа х Рупестрис 101-14 и Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ (Київ, травень 2008р.) / И.А. Ковалева, М.И. Тулаева, В.С. Чисников // Насінництво України – шлях до світової інтеграції: матеріали наукової конференції. – Київ, 2008. - С. 245 - 248.

  8. Каталог клонов сортов винограда селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» / [М.И. Тулаева, В.Ф. Хилько, В.С. Чисников и др.] – Одеса, 2005. – С. 30 – 37.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины