Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Даньків Вікторія Ярославівна. Перетравність і використання поживних та мінеральних речовин у те-лят при згодовуванні білково­жиро--мінеральної добавки (БЖМД) : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Даньків В.Я. Перетравність і використання поживних та мінеральних речовин у телят при згодовуванні білковожиро-мінеральної добавки (БЖМД). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступення кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 –годівля тварин і технологія кормів.– Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.– Львів, 2008.

У дисертації викладено теоретичний та експерементальний матеріал з використанням в годівлі телят в молочний період вирощування в складі стартерних комбікормів білковожиро-мінеральної добавки (БЖМД). Виготовлена для зони Передкарпаття добавка на основі поєднуючої дії подрібленого і проекструдованого зерна кормових бобів, гороху та озимого ріпаку безерукових сортів з добавкою солей дефіцитних для зони мікроелементів (Си, Сo, J) має високу енергетичну, протеїнову та жирову цінність. Включення її в стартерні комбікорми (19% за масою) сприяло збалансованності раціонів за енергією, протеїном, жирах і дефіцитних мікроелементах.

Виявлено напрям змін рівня ферментативних і синтетичних процесів у рубці, які сприяють створенню сприятливих умов для рубцевого метаболізму, що підтверджується підвищенням коефіцієнтів перетравності та засвоєння поживних речовин раціону, кращому використанню азоту та мінеральних речовин. Проведено оцінку морфологічних та біохімічних показників крові. Вивчено газоенергетичний обмін, баланс енергії в організмі та продуктивність телят у молочний період вирощування.

Рекомендуємо при вирощуванні телят в молочний період використовувати в складі стартерних комбікормів (для збалансування їх раціонів) БЖМД (19% за масою).

У дисертації наведено дані про нове вирішення науково-практичної проблеми, що полягає у вивченні білково-жиро-мінерального живлення телят у молочний період вирощування в умовах Західного регіону України (зона Передкарпаття), в основі якого лежить заміна в складі стартерного комбікорму дорогих кормів білково-жиро-мінеральною добавкою регіонального виробництва, з метою одержання високоякісної дієтичної телятини.

І. Науково обгрунтована оптимізація умов годівлі телят молочного періоду вирощування, шляхом заміни в складі стартерних комбікормів 19% соняшникової макухи на аналогічну кількість білково-жиро-мінеральної добавки, виготовленої із місцевих високобілкових, жиромістких компонентів рослинного походження та солей дефіцитних мікроелементів, забезпечує збалансування раціонів за поживними речовинами і мікроелементами (Сu, Со, J).

2. Білково-жиро-мінеральна добавка, виготовлена на основі поєднуючої дії подрібненого зерна кормових бобів, гороху і озимого ріпаку безерукових сортів має високу енергетичну поживність (1,23 – 1,29 корм.од.), містить 215-226 г/кг сирого протеїну та 82-121 г/кг жиру. Концентрація обмінної енергії такої добавки становить 11,0-11,32 МДж/кг.

3. 3годовування БЖМД-1,БЖМД-2 в складі стартерних комбікормів посилює рівень ферментативних і синтетичних процесів в рубці. Зростає целюлозолітична і амілолітична активності мікрофлори при одночасному послаблені протеолітичної активності, що створює найсприятливіші умови для рубцевого метаболізму. Це узгоджується з підвищенням коефіцієнтів перетравності і засвоєнням основних поживних речовин раціону, кращим використанням азоту, кальцію, фосфору, міді і кобальту.

4. Аналіз даних газоенергетичного обміну і балансу енергії показав, що окисно-відновні процеси протікали більш інтенсивно в організмі дослідних бугайців, що відповідало показникам їх росту і розвитку. Дослідними бугайцями краще використовувалась обмінна енергія (на 10,53-14,51%) та чиста енергія приростів живої маси (на 11,93-17,59%).

5. Згодовування телятам в молочний період вирощування (з 21-го до 120-денного віку) стартерних комбікормів з БЖМД-1 дозволяє отримувати високу інтенсивність їх росту. Середньодобові прирости в дослідних групах становили 810-835 г – проти 751 г в контрольній, тобто були вищими на 7,8 – 11,2% (Р> 0,05).

6. Вивчення ефективності температурної обробки рослинних компонентів БЖМД-1, БЖМД-2 (сухе запарювання і екструзія) показало, що кращий ефект досягається при екструзії. Вона забезпечує більш ефективне використання тваринами поживних речовин кормів раціону.

7. Використання ріпакової макухи низькоглюкозинолатних сортів в складі стартерного комбікорму (19% за масою) дозволяє забезпечити енергетичну, протеїнову і жирову цінність раціонів, забезпечуючи одержання середньодобових приростів на рівні 765 г, без негативного впливу на організм тварин та менших затратах кормів на одиницю продукції.

8. Використання БМЖД-1 в складі стартерного комбікорму при вирощуванні молодняку в молочний період сприяло зменшенню затрат енергії кормів (корм.од.) на одиницю приросту на 7,36- 11,80%. Собівартість 1 ц приросту живої маси в дослідних групах також була нижчою відповідно на 8,94-10,42% (Р> 0,05).

9. Молодняк, який мав вищу інтенсивність росту в ранньому віці (молочний період), продовжував і надалі краще засвоювати поживні речовини, від чого поліпшилась його м’ясна продуктивність у 6-місячному віці.

10. Виробництво дієтичної телятини дозволяє задовольняти потребу курортів Перед- карпатського регіону у цьому цінному продукті харчування.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Венгрін Я.Д., Даньків В.Я., Вудмаска В.Ю. Вплив згодовування білково-жиро-мінеральної добавки (БЖМД) на фізіологічний стан та інтенсивність метаболічних процесів в організмі телят молочного періоду вирощування // Корми і кормовиробництво.- Вінниця, 2003. – Вип. 51. - С.323-325 (дисертантом проведено дослідження та оброблено їх результати).

2. Даньків В. Вудмаска В. Вплив згодовування білково-жиро-мінеральної добавки (БЖМД) на метаболічні процеси в рубці телят молочного періоду // Вісник Львівського ДАУ.- Сер.- Агрономія.- 2004.- № 8.- С. 467–471(дисертантом проведено дослідження та оброблено їх результати).

3. Даньків В.Я. Вплив згодовування в складі стартерних комбікормів білково-жиро-мінеральної добавки (БЖМД) на газоенергетичний обмін в організмі телят// Наук.-техн. бюлетень ІБТ .- Львів.- 2004. - Вип. 5 (№ 1-2). - С.55-58

4. Даньків В.Я., Кирилів Я.І. Засвоєння макро- і мікроелементів організмом телят при згодовуванні в складі стартерних комбікормів білково-жиро-мінеральної добавки (БЖМД) // Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З.Гжицького. - Львів, 2007.– Т. 9.– №2 (33). - Ч.3. - С.23-25 (дисертантом проведено дослідження та оброблено їх результати).

5. Венгрін Я.Д., Даньків В.Я. Перетравність поживних речовин і баланс азоту при згодовуванні в складі стартерних комбікормів телят білково-жиро-мінеральної добавки (БЖМД) // Тез.докл. V Міжнарод.симпозіуму "Україна-Австрія" Сільське господарство: наука та практика. – К.: - 2004. - С.228-229 (дисертантом проведено дослідження та оброблено їх результати).

6. Даньків В.Я. Використання мікроелементів при вирощуванні молодняку великої рогатої худоби // Методичні рекомендації.- Лішня,2004. - 21с.

7. Даньків В.Я., Кирилів Я.І. Раціональне використання зерна високобілкових, жиромістких рослинних культур в стартерних комбікормах для раннього віку / Методичні рекомендації. – Львів, 2005. - 14 с. (дисертантом проведено дослідження та оброблено їх результати).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины